Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-01-24

Sammanträde 2002-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

6 Omstrukturering och ombyggnad av Högalidsskolan och Södermalmsskolan ändrad stadieindelning till F-9 skola vid Södermalmsskolan samt sammanslagning av Björngårdsskolan- Storkyrkoskolan och Åsö grundskola

Dnr: 422-026/2002

Högalidsskolan och Södermalmsskolan byggs om och fritidshemmen integreras i skolbyggnaden. Skolorna får ett effektivare lokal- och resursutnyttjande. Samverkan mellan fritidshemmet och skolan underlättas, vilket rekommenderas i läroplan och skolplan. Södermalmsskolans ändring till F – 9 skola ger elever en bättre kontinuitet i sin utbildning. Då Björngårdsskolan – Storkyrkoskolan och Åsö grundskola slås samman till en enhet blir det lättare att utnyttja kompetensen i de två skolorna och eleverna får en kontinuitet i sin skolgång. Alla rektorsområden inom Maria – Gamla stan får genom föreslagna förändringar ett tydligt F – 9 ansvar. Elevernas utveckling kan följas och stödjas på bästa sätt genom grundskolan.

Handläggare: Lars Andersson/Yvonne Alenius

7 Förvaltningens åtgärdsförslag för att möta besparingskrav inom äldreomsorgen

Dnr: 539-009/2002

Stadsdelsnämnden beslutade den 8 november 2001 att 5,8 mkr ska tas från äldreomsorgens beställarbudget för 2002 samt att avdelningen ska återkomma till nämnden om konsekvenserna av beslutet. Förvaltningen redovisar ett antal åtgärder som syftar till att minska kostnaderna och kontinuerligt följa utfallet. Hur mycket kostnaderna kommer att minska är svårt att uppskatta då tidigare kostnadsuppgifter i stort sett saknas och då kostnadsutvecklingen till följd av kundvalsmodellen inte kan förutses. Förvaltningen kommer att redovisa utfallet i kvartalsrapporterna under 2002.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens åtgärdsförslag för att möta besparingskraven.


Handläggare: Anita Sandblom, 508 11 304

8 Uppföljning inom äldreomsorgen 2001

Dnr: 539-008/2002

Uppföljning av kvalitet har under året genomförts vid både kommunalt driven och entreprenadverksamhet i stadsdelens äldreomsorg. När det gäller den kommunalt drivna verksamheten har åtaganden, frågor från politiker och personalfrågor fokuserats. Uppföljningen av entreprenörens – ISS Care – verksamheter har utgått från några av de åtaganden entreprenören gjort i samband med upphandlingen. Kundvalsmodellen och de organisatoriska förändringarna i förvaltningen kommer att påverka hur uppföljningsarbetet ska ske i fortsättningen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Handläggare: Anita Sandblom, 508 12 11 304

9 Val av ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet 2002

Dnr: 015-021/2002

Det lokala pensionärsrådet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vilka nomineras av pensionärsorganisationer som har öppet medlemskap och har lokal verksamhet i stadsdelen. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

10 Ansökan om medel för att fullfölja projektet 24-timmarscenter

Dnr: 531-422/2001

Projektet 24-timmarscenter, stöd till anhöriga som vårdar demenshandikappade i hemmet, är ett treårigt projekt inom Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning som finansieras med statliga stimulansmedel från ANHÖRIG 300. Projektet är stadsdelsövergripande och bedrivs i lokaler på Hornskrokens äldreboende.

24-timmarscenter vänder sig till anhöriga/närstående som vårdar äldre personer med demenshandikapp eller demensliknande symtom i hemmet. De anhöriga/närstående kan få avlösning genom att den som vårdas i hemmet blir gäst på 24-timmarscenter. Gästen ska vara över 65 år och bosatt i Stockholms stad. Anhörigvårdaren är den som tar kontakt med 24-timmarscenter när behov uppstår.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

11 Svar på Patientnämndens skrivelse om behovet av nya boendeformer för vissa funktionshindrade

Dnr: 022-000336/2001

Patientnämnden har tillskrivit Maria Gamla stans stadsdelsnämnd 2001 11 06 för att få en skriftlig återföring till Patientnämnden. Stadsdelsförvaltningen beskriver vilka åtgärder som planeras med anledning av det behov som finns av boende med stort omvårdnadsbehov och som är under 65 år.

Med anledning av att behovet föreligger har handikappomsorgens beställarenhet tagit upp frågan i 2002 års verksamhetsprogram för enheten.

Handläggare: Inger Johansson, 508 11 051

12 Snörapport - vinterväghållningen under perioden före och efter årsskiftet 2001/2002

Dnr: 345-50/2002

Med denna rapport och dess bilagor önskar förvaltningen informera nämnden om vinterväghållningen under perioden 20 december 2001 till ca 14 januari 2002. Rapporten innehåller en kort beskrivning om förvaltningens ansvarsdelar ”kontraktet” och ”kontroll-skapet”, en rapport sammanställd 2002-01-15 av gatu-och fastighetskontoret, på uppdrag av stadens ledning, med en sammanfattande analys om olika faktorer, beskrivningar, statistik mm, ett PM från stadsdelsdirektören från 2002-01-09 samt delar ur kontrakts-pärmen. Med dessa dokument bör man få en ganska bra bild av förutsättningar och en analys av den mycket bekymmersamma situation som har varit aktuell under den gångna perioden.

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

13 Skrivelse till förvaltningen att vara behjälplig med lokal till föreningen Tantogården

Dnr: 322-447/2001

Stadsdelsförvaltningen erhöll en skrivelse från Pär Hommerberg (fp) att vara Tantogårdens musikarrangörer behjälplig att finna lokal för deras verksamhet.

Handläggare: Lars Andersson, 507 12 044

14 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 013-634/01

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

REMISSER/YTTRANDEN

15 Yttrande över revisionsrapport Egenregi och entreprenad

Dnr: 124-000517/2001

Revisionskontoret har överlämnat en revisionsrapport Egenregi och entreprenad – kostnader, verksamhet och kvalitet vid 10 sjukhem och begärt yttranden från de nämnder som ansvarar för de granskade sjukhemmen senast den 30 januari 2002.
Revisionskontoret konstaterar att det utifrån den gjorda granskningen är omöjligt att dra några bestämda slutsatser om entreprenad som driftform är bättre en egenregi eller tvärtom. Förvaltningen konstaterar att resultaten stämmer väl med erfarenheterna av egenregi- och entreprenaddrift i Maria-Gamla stans stadsdel.
Förvaltningen instämmer i de synpunkter, resonemang och slutsatser som Revisionskontoret framför och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Revisionskontoret.

Handläggare: Anita Sandblom, 508 12 11 304

16 Yttrande över revisionsrapport om avgiftsdebitering för omsorg om funktionshindrade

Dnr: 124-565/2001

Revisionskontoret har upprättat en rapport avseende avgiftsdebitering för omsorg om funktionshindrade som överlämnats till de två granskade stadsdelsförvaltningarna Maria - Gamla stan och Hässelby - Vällingby samt till Socialtjänstnämnden för yttrande. Av rapporten framkommer att det är brister i Paraplysystemet och bristfälliga tillämpningsanvisningar. Bristerna leder till svårigheter för biståndshandläggarna att göra korrekta registreringar. Effekten blir felaktiga avgifter, dock inte i samma omfattning som inom äldreomsorgen. För att åtgärda bristerna måste staden avsätta tillräckligt med resurser för utveckling av system och tillämpningsanvisningar. Tillämpningsanvisningarna bör förtydligas och särskiljas från äldreomsorgens anvisningar. Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 402

17 Ice Gallery- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-628/2001

Ice Gallery AB ansöker om nytt tillstånd för att servera alkohol till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00 – 24.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för slutna sällskap.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2001-12-17 angående fyllnadsval

19 Anmälan av förvaltningens promemoria Socialbidrag i Maria- Gamla stan 1997-2001

20 Anmälan av ändringar i delegationsordningen

21 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

22 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

23 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

25 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ledamoten Stig Dingertz (m) att jämte vice ordföranden Tove Frimodt (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2001-12-18 justerats 2001-12-21.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärendena 11 a Snörapport -vinterväghållning perioden före och efter årsskiftet 2001/02, ärende 11 b Lokal till föreningen Tantogården och ärende 11 c Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att ärende 6 Omstrukturering och ombyggnad av Högalidsskolan och Södermalmsskolan, ändrad stadieindelning till F-9 skola vid Södermalmsskolan samt sammanslagning av Björngårdsskolan- Storkyrkoskolan och Åsö grundskola utgår.

§5 Upphandling av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2001-12-20. Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.30 och öppnade det åter kl.18.45.

§6 Omstrukturering och ombyggnad av Högalidsskolan och Södermalmsskolan än...

§7 Förvaltningens åtgärdsförslag för att möta besparingskrav inom äldreoms...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-03.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till eget förslag till beslut att lägga konsekvensbeskrivningen till handlingarna, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden beslutar att lägga förvaltningens konsekvensbeskrivning till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) enligt följande

"Äldreomsorgernas kostnader överstiger även i år budgeterade medel. Vi i (s) har hävdat att detta beror på att tillräckliga medel ej anvisats. Redan i dagsläget uppfyller inte äldreomsorgen stadens och lagstiftarnas krav på godtagbar standard. (s) motsatte sig majoritetens beslut att beröva äldreomsorgerna ytterligare resurser. Vi instämmer i LPR: s förundran att beslut föregår konsekvensbeskrivningar. Härutöver förstår vi inte skälen till att minska ersättningen för hemtjänst i servicehus, som drivs i egen regi. Vi emotser en beräkning över den skillnad i restider som åberopas som motiv och en förklaring till varför servicehus i egen regi föreslås bli behandlade på annat sätt än motsvarande utlagda på entreprenad. Vi påpekar i annat sammanhang att korttidsboendet, och därmed även möjlighet till avlastningsplatser, redan i dagsläget är otillräckligt. Reglerna för ersättning till utföraren sedan en boende avlidit bör vara gemensamma för staden och garantera en etiskt illfredsställande tid för anförvanter, även sådan som inte bor i Stockholm, att ta ett värdigt farväl. Vi har i andra sammanhang efterlyst de kostnadsfördyrningar som, inte minst för biståndshandläggarna, blir en följd av kundvalsmodellen. Vi är tacksamma för att åter få tillfälle att påpeka detta, samtidigt om vi ställer oss undrande vilka besparingskrav som uppstår p.g.a. de ökande kostnaderna."

dels av ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande

"Vid stadsdelsnämndens sammanträde i november 2001 då Verksamhetsplan och budget för år 2002 behandlades föreslog majoriteten att inte lägga ner parklekarna (såsom förvaltningen hade förordat i sitt budgetförslag). Oppositionen stödde visserligen majoritetens förslag, men inte dess finansiering: att ta de 5.8 miljoner kronor som parlekar kostar från äldreomsorgens beställarbudget. Förvaltningen har nu dammsugit beställarenheten för att hitta budgetposter där anslaget skulle kunna skäras ner, men utan att lyckas särskilt väl: genom att minska ersättningen till utförarna av hemtjänst i servicehus som drivs i egen regi med ytterligare 5% kan man spara in 1 mkr. De andra åtgärdar som föreslås ger antingen inga omedelbara ekonomiska vinster eller dessa är svåra att uppskatta. Dessutom konstaterar förvaltningen att kostnadsutvecklingen till följd av införandet av kundvalsmodellen inte kan förutses (om förvaltningens värsta farhågor besannas, utgår vi ifrån att Stadshuset kommer att bevilja Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd ett extra anslag enligt principen att beslut som tas på central nivå och belastar nämndens budget ska vara finansierade). Utifrån föregående års utfall ifrågasätter förvaltningen också den tendens i befolknings-prognosen som tyder på att färre personer inom vårt stadsdistrikt kommer att vara i behov av äldreomsorg under år 2002 vilket har minskat anslaget till nämnden med 17,5 mkr. Ytterligare besparingar riskerar att leda till en ännu mindre generös biståndsbedömning och en sämre kvalitet inom äldreomsorgen."

§8 Uppföljning inom äldreomsorgen 2001

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-03 .

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport 2002-01-03.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s) och Gunilla Hansson (s) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att godkänna rapporten att därutöver anföra följande:

SdN ser med oro på den ökande frekvensen inhyrd personal och då speciellt sjuksköterskor. Vi utgår ifrån att förvaltningen arbetar med denna problematik och återkommer med en rapport. Även antalet rapporterade avvikelser är oroande. Att vår förvaltning aktivt arbetar med att öka tillförlitligheten i våra egna enheter vet vi. Vi är däremot inte på det klara med hur SdN och dess förvaltning kan påverka entreprenörernas verksamhet. De alarmerande höga läkemedelsavvikelserna hos ISS-enheterna måste givetvis ned till acceptabel nivå. Vi önskar en redogörelse för detta vid nästa sammanträde."

§9 Val av ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet 2002

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-16 .

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att till ledamöter och ersättare i det lokala pensionärsrådet år 2002 utse

Ledamöter

Karl-Oskar Melén, PRO

Sture Larsson, PRO

Mary Johansson, PRO

Bengt Danielson, SPF

Börje Nilsson, SPF

Ersättare

Sven-Olof Åkerlind, PRO

Rut Lundin, PRO

Ulla Bogren, PRO

Alf Holmberg, SPF

Gösta Engfors, SPF

§10 Ansökan om medel för att fullfölja projektet 24-timmarscenter

Till sammanträdet hade utdelats ny version av förvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2002-01-23.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner ansökan om 2,1 mkr för att fullfölja projektet 24-timmarscenter.
  2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-23 till kommunstyrelsen.

§11 Svar på Patientnämndens skrivelse om behovet av nya boendeformer för vi...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-20.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på skrivelsen till Patientnämnden överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-20.

§12 Snörapport - vinterväghållningen under perioden före och efter årsskift...

I ärendet förelåg förvaltningens rapport 2002-01-16.

Stadsdelsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner förvaltningens rapport 2002-01-16.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till framtida hantering av snöröjningsarbetet.

§13 Skrivelse till förvaltningen att vara behjälplig med lokal till förenin...

Ledamoten Pär Hommerberg (fp) har i skrivelse 2001-09-03 bett förvaltningen finna lokaler åt föreningen Tantogården. Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-16.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på skrivelsen från ledamoten Pär Hommerberg (fp) överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-16.

§14 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och f...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-11.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Delegation ges till följande socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: [Namn läggs ej ut på Internet i enlighet med Personuppgiftslagen. Finns att läsa i nämndens protokoll som kan hämtas på Medborgarkontoret.

Placeringsenheten: [Namn läggs ej ut på Internet i enlighet med Personuppgiftslagen. Finns att läsa i nämndens protokoll som kan hämtas på Medborgarkontoret.]

Maria ungdomsenhet: [Namn läggs ej ut på Internet i enlighet med Personuppgiftslagen. Finns att läsa i nämndens protokoll som kan hämtas på Medborgarkontoret.]

Uppsökarenheten: [Namn läggs ej ut på Internet i enlighet med Personuppgiftslagen. Finns att läsa i nämndens protokoll som kan hämtas på Medborgarkontoret.]

2. Förordnande ges till ovannämnda personer vid socialjouren, placeringsenheten, Maria ungdomsenhet och uppsökarenheten att begära polishandräckning enligt LVU 43 § 1 st 2 p. inom nämndens eget ansvarsområde.

§15 Yttrande över revisionsrapport Egenregi och entreprenad

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 30 januari 2002 remitterat revisionsrapport Egenregi och entreprenad- kostnader, verksamhet och kvalitet vid 10 sjukhem och begärt yttranden av de nämnder som ansvarar för de granskade sjukhemmen.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-12-07.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förslaget att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) samt ledamöterna Ewa Törngren m.fl.(v) och Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med ordförandens yrkande och majoritetens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-07 utan eget ställningstagande.

§16 Yttrande över revisionsrapport om avgiftsdebitering för omsorg om funkt...

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 25 januari 2002 remitterat revisionsrapport Avgiftsdebitering för omsorg om funktionshindrade. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-07.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-07.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Ice Gallery- yttrande över ansökan om alkoholservering

Ice Gallery AB ansöker om nytt tillstånd för att servera alkohol till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00-24.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-02 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering till slutna sällskap i Ice Gallery AB, Österlånggatan 41.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2001-12-17 angående fyllnadsval

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-12-17 utsågs Sofia Arkelsten (m) till ersättare i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd för tiden till och med 2002.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Anmälan av förvaltningens promemoria Socialbidrag i Maria- Gamla stan 1...

Anmäldes förvaltningens promemoria 2002-01-02 Socialbidrag i Maria-Gamla stan 1997-2001.

§20 Anmälan av ändringar i delegationsordningen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner anmälan om ändring i delegationsordningen enligt bilaga.

§21 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2001-12-27, 2002-01-09 och 2002-01-23, vilka samtliga justerats samma dag.

§22 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll 2002-01-16, vilket justerats 2002-01-18.

§23 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2002-01-16, vilket justerats 2002-01-20.

§24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§25 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§26 Konferensinbjudan

Från integrationsförvaltningen har inkommit inbjudan till konferens "Ta makten!" den 8 februari 2002.

Stadsdelsnämndens beslut

1.Nämnden bifaller deltagande för två personer från vartdera blocket.

§27 Övriga frågor

Uppdrogs åt presidiet att i samråd med förvaltningen fatta de beslut som fordras för att tillgodose behovet av förvaltningslokaler.

Uppdrogs till ordföranden Joakim Larsson (m) och vice ordföranden Tove Frimodt (s) att lägga fram förslag till löpande sammanträdestider med skolledarna i stadsdelsområdet.

Ordföranden påminde om kommande politikerträff, som äger rum den 11 februari 2002.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) anmälde skrivelse 2002-01-24 angående undersökning av möjligheterna att söka bidrag för drogförebyggande arbete att beredas av förvaltningen.

Ordföranden tackade Alex Margulies (s) för hans rapport från demokratidagarna 20-22 januari 2002 i Örebro.

På fråga av ersättaren Lars Wettergren (s) meddelade Caroline Niring att svar på den vid föregående sammanträde lämnade skrivelsen om äldreomsorgen kommer att behandlas vid nästa nämndsammanträde.

Ordföranden överlämnade blommor till Pär Hommerberg, som fyllt 40 år och önskade honom lycka till i fortsättningen.