Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-02-21

Sammanträde 2002-02-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

8 Torghandel vid Kornhamnstorg upphör

BESLUTSÄRENDEN

10 SEKRETESSÄRENDE

11 Verksamhetsberättelse & bokslut för 2001

Stadsdelsnämndens verksamheter har tagit fram olika åtaganden avseende inriktningsmålet kostnadseffektiv och sund ekonomi. Förvaltningen delvis har klarat de åtaganden som formulerades under rubriken kostnadseffektiv och sund ekonomi men de ekonomiska ramarna har överskridits rejält.
Bokslutet visar på ett underskott för nämnden år 2001 med 40,7 mkr, före resultatdispositioner.
Efter resultatenheternas resultatöverföring från 2000 till 2001 om – 8,1 mkr uppgår nämndens underskott till 48,8 mkr. Enligt gällande regler ska del av resultatenheternas underskott föras över till nästa år. Detta medför att 19,5 mkr av resultatenheternas underskott överförs till nästa år och belastar inte årets resultat. Resultatet efter resultatdisposition om 19,5 mkr blir ett underskott om 29,3 mkr.

Handläggare: Gernund Jonsson, 08-508 12 158

12 Underlag för budget för år 2003 och beräkningar för år 2004 och 2005Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 412

13 Komplettering av ärende angående uppgifter om kränkande behandling av elev vid Högalidsskolan

Dnr: 422-047/2002

Nämnden har av Skolverket anmodats komma in med en kompletterande redogörelse för de eventuella åtgärder som vidtogs för de inblandade eleverna i en händelse som inträffade på Högalidsskolan den 16 november 2001. Remisstiden går ut den 24 februari 2002. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-02-02.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107

14 Omstrukturering och ombyggnad av Högalidsskolan och Södermalmsskolan samt ändrad stadieindelning till F-9 skola vid Södermalmsskolan

Dnr: 422-102/2002

Högalidsskolan och Södermalmsskolan byggs om. Fritidshemmen integreras i Högalidsskolan och Södermalmsskolans skolor. Skolorna får ett effektivare lokal-och resursutnyttjande. Samverkan mellan fritidshemmet och skolan underlättas, vilket rekommenderas i läroplan och skolplan. Södermalmsskolans ändring till
F – 9 skola ger elever en bättre kontinuitet i sin utbildning. Elevernas utveckling kan följas och stödjas på bästa sätt genom grundskolan.

Handläggare: Lars Andersson, 08-508 12 044

15 Ansökan om fortsatt utvecklingsbidrag för intensivutredningar i barnärendenHandläggare: Gunver Nyström, 08-50812140

16 Ansökan om fortsatt utvecklingsbidrag för stödboende för ungdomar

Dnr: 511-105/2002

Handläggare: Barbro Stenwall, 08-508 12 124

17 Analys av handikappomsorgens ekonomiska situation

Dnr: 529-571/2001

På uppdrag av stadsdelsnämnden har förvaltningen gjort en analys av det ekonomiska läget för år 2002 avseende omsorg om funktionshindrade. Förvaltningen har kommit fram till att nämndens beställare får dyrare kostnader för:
- Hemtjänst, avlösning och ledsagning, då ersättningen ändrats med stöd av kundvalsmodellen,
- barnboende, korttidsvistelse, daglig verksamhet och turbundna resor, då ökade kostnader flyttas från säljande till köpande stadsdelsnämnd,
- sjukhemskostnader, då staden har brist på gruppbostäder för LSS personkrets
1 och 2,
- de 20 första timmarna LASS, då stadsdelsnämnden inte kompenseras för det korrekta antalet individer med LASS samt att ersättningen inte baseras på försäkringskassans nuvarande schablon för 2002.
Därutöver har stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare följt anvisningarna vad gäller bedömning av omsorgsnivåerna vilket leder till diskrepans mellan stadsdelsnämndens tilldelning och kostnaden för insatsens utförande.
Fördelningen från kommunfullmäktige till stadsdelsnämndens handikappomsorg baseras på SCB:s uppgifter om vårdbidrag och handikappersättning. Det innebär med all sannolikhet att stadsdelsnämnden missgynnas då tilldelningen utgår från 1996 – 1998 års uppgifter från SCB. Vid några jämförelser med Katarina – Sofia stadsdelsnämnd visar det sig att Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd inte har högre kostnader för insatsernas utförande. Bra bostäder i stadsdelen leder till att många funktionshindrade väljer att flytta in i stadsdelen. Fördelningssystemet tar inte hänsyn till den omständigheten.
Förvaltningen kommer att göra en revision av samtliga biståndsbedömda insatser i syfte att försöka inrymma funktionshindrades behov av insatser inom 2002 års budgetram. Idag uppskattas budgeten överskridas med närmare 16 mkr om inga åtgärder vidtas.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 412

18 Upphandling av vård för vuxna missbrukare- redovisning

19 Torghandel på Kornhamnstorg upphör

Dnr: 352-90/2002

Förvaltningen föreslår att den tillfälliga torghandeln på Kornhamnstorg upphör. Önskemål om detta har vid ett par tillfällen framförts vid Gamla stans Forum. Stadsdelsförvaltningen håller med om att nackdelarna med denna typ av torg-
handel på Kornhamnstorg medför fler olägenheter än positiva inslag. Tillfällig
torghandel finns kvar vid Mariatorget.

Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

20 Framtida hantering av snöröjningsarbetet- redovisning av uppdrag

Dnr: 345-50/02

Stadsdelsförvaltningen (sdf) har fått i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på framtida hantering av snöröjningsarbetet. En utvecklad planering av förvaltningens arbete med informationsspridningen vid snöoväder ska tas fram. Förvaltningens diskussioner med entreprenören har resulterat i ett antal punkter som kan bidra till en bättre insyn vid snöpådrag. Entreprenören har även internt analyserat och diskuterat vissa förbättrade rutiner mm. Detta bör leda till ökade möjligheter att bättre klara kommande snöoväder men lämnar ingen garanti för att vi helt ska slippa problem framöver.

Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

REMISSER/YTTRANDEN

21 Nominerngar till stadens kvalitetsutmärkelse

Dnr: 009-112/2002

Kvalitetsutmärkelsen är ett sätt för stadens ledning att belöna de enheter som hunnit riktigt långt i sin verksamhetsutveckling.
Kvalitetsutmärkelsen delas ut på enhetsnivå och förvaltningsnivå. På enhetsnivå delas kvalitetsutmärkelsen ut i fem klasser; förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg samt övrig verksamhet. Stadens förvaltningar deltar och bedöms i särskild ordning.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

22 Yttrande över revisionsrapport Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad - slutrapport

Dnr: 124-618/2001

Revisionskontoret har överlämnat sin slutrapport avseende samverkan mellan
socialtjänst och psykiatri i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad till stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan för yttrande.
Förvaltningen föreslår nämnden att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

23 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Checkpoint att få utöka antalet platser

Dnr: 519-91/2002

Länsstyrelsen har för yttrande överlämnat en ansökan från Stiftelsen Checkpoint, som vill utöka antalet platser i sin verksamhet till 39.

Stadsdelsförvaltningen har mycket goda erfarenheter av Stiftelsen Checkpoint och föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

24 Kikare vid Katarinahissen. Yttrande över motion

Dnr: 339-589/2001

Teres Lindberg (s) föreslår i en motion att staden ska placera ut kikare vid toppen av Katari-nahissen, och andra offentliga utsiktsplatser, för att erbjuda allmänheten en maximerad upp-levelse av stadens vackra utsikter. Katarinahissen varken ägs eller förvaltas av staden varför önskemålet ligger utanför stadsdelsförvaltningens ansvarsområde. Vid andra tänkbara platser där stadsdelsförvaltningen ansvarar för skötsel som t ex Mariaberget kan kikare vara en till-gång men innebär samtidigt en kostnad för investering och underhåll som idag inte ryms inom stadsdelens budget.

Handläggare: CECILIA RIVARD

25 Dags att göra något åt Lortstockholm. Yttrande över motion

Dnr: 341-581/2001

Börje Vestlund (s) föreslår i sin motion ”Dags att göra något åt Lortstockholm” att kraftfulla satsningar ska göras för att få en renare stad. I detta arbete ska stadens förvaltningar, näringslivet och bostadsbolag medverka.

Förvaltningen framhåller att stadsdelens gator, torg och parker redan idag har den städfrekvens som motionären önskar och stora insatser görs mot klotter. Ett aktivt samarbete med näringslivet, föreningar och skolor sker i syfte att nå målet - en renare stad. För ett år sedan
anställdes en städmästare för att vidareutveckla detta samarbete. Förvaltningen tycker inte att benämningen Lortstockholm är helt adekvat. Oftast är stadsdelen tämligen ren och välstädad. Trots stora insatser är nedskräpningen dock, vid vissa tillfällen och inom vissa områden, ett stort problem som alla som bor och verkar i staden måste hjälpas åt att motverka.

Handläggare: CECILIA RIVARD

26 Restaurang Jasmin- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-76/2002

Ägaren till restaurang Jasmin, Långholmsgatan 9 B ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

27 Källaren Stralsund- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-55/2001

Källaren Stralsund Anno 1502 AB, ansöker om nytt tillstånd för att servera alkohol till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för slutna sällskap.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

28 Järnet Matsal & Bar- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-77/2002

Ägaren till restaurang Järnet Matsal & Bar, ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 23.30 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

29 Restaurang C.C - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-86/2002

Ägaren till restaurang C.C, (f.d. El Greco) ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.30 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

30 Anmälan av rapport om förvaltningens information till stadsdelsnämnden och pensionärsrådet

31 Anmälan av promemoria om lärotider för Maria- Gamla stans grundskolor läsåret 2002/03

Dnr: 422-103/2002

Stadsdelsförvaltningen har lagt ut lärotider för läsåret 2002/2003. Lärotiderna överensstämmer med kommunstyrelsens beslut, grundskoleförordningen och läraravtalet ÖLA 00.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107

32 Anmälan av promemoria Verksamheter inom socialpsykiatri i Maria- Gamla stan

På uppdrag av stadsdelsdirektören vill förvaltningen med detta PM redovisa vilka verksamheter som finns inom socialpsykiatri i Maria-Gamla stan, när de avses att konkurrensutsättas enligt nämndens aktivitetsplan, hur långt andra stadsdelsnämnder kommit i att upphandla socialpsykiatrisk verksam-het samt redovisa beräknade kostnader för upphandling och egenregistöd samt möjliga positiva och negativa konsekvenser.
Ärendedokument
PM i wordformat (37 kb)

33 Anmälan av rapport om projekt Trygghetslarm i S:t Petersburg

Under 2001 har stadsdelsförvaltningen och socialtjänstförvaltningens larmcentral i stort följt den aktivitetsplan som planerats tillsammans med det Geriatriska Cent-ret i S:t Petersburg. Trots mycket aktiva insatser via radio, press och TV var det svårt att övertyga äldre och handikappade i S:t Petersburg om nyttan av och för-delar med trygghetslarm. Organisation, blanketter, metoder, informationssystem på data övertogs i princip från den svenska parten.

Efter viss organisationsförändring i det Geriatriska Centret samt förändring av pris
lyckades Centret förändra efterfrågan av larm hos de äldre. Från 15 personer som hade larm under våren steg antalet larm till drygt 500 personer till årsskiftet 2001/02. Städer och regioner i Ryssland efterfrågar nu Centrets kompetens när de vill satsa på att installera trygghetslarm som ett komplement i sin äldreomsorg, varför en viss förändring av aktivitetsplanen har begärts hos SIDA.

Projektet beräknas vara avslutat vid halvårsskiftet 2002.

Handläggare: Stina Bergman Ericsson

34 Anmälan av rapport om upphandling av platser på sommargård (kollo) 2002

Dnr: 125-93/2002

Stadsdelsnämnderna Skärholmen, Liljeholmen, Vantör, Östermalm, Norrmalm, Katarina-Sofia, Enskede-Årsta, Skarpnäck, Farsta, Kungsholmen, Älvsjö, Hägersten och Maria-Gamla stan har genomfört en gemensam upphandling av platser på sommargård (kollo) för år 2002, med möjlighet till ett års förlängning.

Beställaren har eftersträvat att träffa avtal med arrangörer med olika inriktning för att kunna erbjuda barnen största möjliga valfrihet. Ramavtal har tecknats med de anbudsgivare som uppfyllt förfrågningsunderlagets villkor till lägst pris utifrån bedömt behov av platser. Avtal har tecknats med samtliga entreprenörer som kvalificerat sig för prövning och som erbjudit ett högsta pris av 550 kronor per dygn.

Förfrågningsunderlaget godkändes av Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd
2001-11-08.

35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

36 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

37 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

39 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

40 Anmälan av Dorisstatistik juli 1999-december 2001

41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

42 Anmälan av inkomna skrivelser

43 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Sofia Arkelsten (m) hälsades välkommen som ny ersättare i nämnden.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte ledamoten Eva-Britt Henmark (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-01-24 justerats 2002-01-29.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 17 Upphandling av vård för vuxna missbrukare- redovisning utgår och att ärende 19 a Nomineringar till stadens kvalitetsutmärkelse 2002 och ärende 33 a Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet tillkommer.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-01-09.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-01-14.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Upphandling av personliga ombud för psykiskt funktionshindrade

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-29.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Förlängning av ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-01.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande till länsstyrelsen i enskilt ärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-05.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Verksamhetsberättelse & bokslut för 2001

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-04.
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med ordförandens yrkande och förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens verksamhetsberättelse och bokslut 2001 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

 1. Med hänvisning till oppositionspartiernas budgetförslag för 2001 föreslås att nämnden överlämnar verksamhetsberättelsen utan eget ställningstagande.
 2. Att uttala följande
 3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Stadsdelsnämndens underskott om 48 miljoner kronor påvisar att majoriteten vare sig förmått att lägga en verklighetsanpassad budget eller att bedriva en verksamhet i samklang med anvisade medel.

Det senaste utspelet, att i all hast förändra spelreglerna, genom att avskriva årets underskott, föröder tilltron till politisk ledningsförmåga. De enheter, som med yttersta anspänning och stora besvärligheter för brukare och personal, lyckats hålla sig inom anvisad ram, kan knappast känna tillfredsställelse över detta beslut.

Ytterst anmärkningsvärt är de stora differenserna mellan senaste prognos och det slutliga resultatet. Det tyder på bristande förankring i den verklighet som råder och kan misstänkas bero på att förvaltningen under de senaste åren tvingats spara på administrationen. Utan ett bra administrativt stöd, som har tid att arbeta nära verksamhets- och enhetschefer, är det svårt att göra bra prognoser."

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Stig Dingertz (m), Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m), Pär Hommerberg (fp), Torbjörn Andring (kd) och Johan Tamm (sp) enligt följande.

" Bokslutet är en dyster läsning. Siffrorna talar för sig själv. Det prognostiserade underskottet i den sista kvartalsrapporten för 2001 stämmer illa med utfallet vilket påvisar stora problem i det ekonomiska styrsystemet. Detta är en synnerligen viktig fråga att hantera för förvaltningen. Det ekonomiska styrsystemet måste innehålla säkra signalsystem som fungerar när det visar sig att budgeten inte kan hållas. Budgeten ska hållas och nämnden anser det oacceptabelt att prognoserna stämmer så illa med utfallet. Även om resultatenheternas underskott lyfts bort och resultatet nollställs, i enlighet med förhandsbeskedet från kommunstyrelsens majoritet, kommer det underliggande underskottet finnas kvar och besparingar måste därför genomföras snarast. För att besparingarna ska få rimliga effekter måste dessa ske tidigt under året. Nämnden förutsätter att förvaltningen redovisar vidtagna åtgärder i samband med månadsrapporteringen."

§11 Underlag för budget för år 2003 och beräkningar för år 2004 och 2005

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-05.
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut att inte delta i beslutet.
Vi hänvisar i stället till den budget som kan åstadkommas med våra förslag i kommunfullmäktige och som påbörjas redan år 2002 och som medför en kvalitetshöjning i verksamheterna med t.ex. två barn färre i barnomsorgen, utökad skolbarnsomsorg mm.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Gerard Rikken (mp) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med ordförandens yrkande och förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden antar förvaltningens förslag till flerårsprogram och överlämnar det till kommunstyrelsen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s) och Gunilla Hansson (s) anmälde att de ej deltog i beslutet.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s) och Gunilla Hansson (s) till förmån för eget förslag.

dels av ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att

att     överlämna förvaltningens förslag

att     hemställa hos kommunstyrelsen att resursfördelningssystemet vad gäller handikapp-
         och äldreomsorg ses över

att    inte upphandla daglig verksamhet enligt LSS, Aktivitetshuset och Duvan samt boendestöd
        inom bidrag och vuxenstöd

Som förvaltningen påpekar finns det brister i resursfördelningssystemet. Det är angeläget att se över och rätta till dessa brister.

Planerad upphandling av vård och omsorg ska inte genomföras. Tidigare upphandlingar har visat att dessa upphandlingar stjäl tid från angeläget arbete och inte leder till bättre effektivitet och kvalitet."

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Stig Dingertz (m), Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m), Pär Hommerberg (fp), Torbjörn Andring (kd) och Johan Tamm (sp) enligt följande.
"Nämnden fortsätter, i enlighet med majoritetens målsättningar, att utveckla verksamheterna och öka medborgarnas möjligheter att påverka verksamhetens inriktning genom sina egna val. Under år 2002 kommer valfrihetssystemet införas fullt ut inom hemtjänsten något som har gett goda resultat i pilotstadsdelarna.

En av de största utmaningarna kommer att bli att göra nämnden till en attraktivare arbetsgivare. Detta är särskilt viktigt inom verksamhetsområdena vård och omsorg och alla krafter måste samlas för att höja statusen för dessa viktiga yrkesgrupper. Vidare ska arbetet med att minska sjukfrånvaron prioriteras.

Nämnden vill redan nu avisera att lekparken Bergsgruvan kommer att bli föremål för en upphandling för att åter starta en parklek. Detta under förutsättning att den dagverksamhet som i dag finns i lokalerna kan placeras i likvärdiga lokaler inom stadsdelen."

§12 Komplettering av ärende angående uppgifter om kränkande behandling av e...

Nämnden har av Skolverket anmodats inkomma med kompletterande uppgifter om de eventuella åtgärder som vidtogs för de inblandade eleverna i en händelse vid Högalidsskolan den 16 november 2001. Remisstiden utgår den 24 februari 2002.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-02-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Skolverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-02.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Omstrukturering och ombyggnad av Högalidsskolan och Södermalmsskolan sa...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få fullgöra projektering av upprustning av Högalidsskolan och Södermalmsskolan i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-01.
 2. Förvaltningen återkommer till nämnden med nytt ärende, då färdigprojektering med kostnadskalkyl föreligger.
 3. Södermalmsskolans stadieindelning görs om till F – 9 skola från höstterminen 2004 under förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker planerad ombyggnad.

§14 Ansökan om fortsatt utvecklingsbidrag för intensivutredningar i barnäre...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om fortsatt utvecklingsbidrag för intensivutredningar i barn- och ungdomsärenden i enlighet med förvaltningens projektplan.

§15 Ansökan om fortsatt utvecklingsbidrag för stödboende för ungdomar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om fortsatt utvecklingsbidrag för stödboende för ungdomar i enlighet med förvaltningens projektplan.

§16 Analys av handikappomsorgens ekonomiska situation

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-05. Handikapprådets kommentarer i ärendet utdelades.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens ekonomiska analys av handikappomsorgen.
 2. Förvaltningen återkommer i maj månad med särskilt ärende för att besvara frågan om varför kostnaderna för omsorg om funktionshindrade överstiger tilldelad budget.
 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i kvartalsrapport 1 återkomma med förslagom hemställan till kommunstyrelsen.

§17 Upphandling av vård för vuxna missbrukare- redovisning

§18 Torghandel på Kornhamnstorg upphör

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-01.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§19 Framtida hantering av snöröjningsarbetet- redovisning av uppdrag

Vid nämndsammanträdet 2002-01-24 uppdrog nämnden åt förvaltningen att återkomma med förslag till framtida hantering av snöröjningsarbetet.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-02-01.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-02-01.

§20 Nominerngar till stadens kvalitetsutmärkelse

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden nominerar Aktivitetshuset inom Bidrag och vuxenstöd samt Grindstugan inom Omsorg om funktionshindrade och äldre att delta i kvalitetsutmärkelsen 2002.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Yttrande över revisionsrapport Samverkan i stödet till psykiskt funktio...

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 1 mars 2002 remitterat revisionsrapport Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad - Slutrapport.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-21.

§22 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Checkpoint att få utöka antalet p...

Länsstyrelsen i Stockholms län har till nämnden för yttrande remitterat ansökan från Stiftelsen Checkpoint att utöka antalet platser i sin verksamhet till 39.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker nämnden

ansökan från Stiftelsen Checkpoint att utöka antalet platser i verksamheten.

§23 Kikare vid Katarinahissen. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat rubricerad motion av Teres Lindberg (s). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-31.

§24 Dags att göra något åt Lortstockholm. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat rubricerad motion av Börje Vestlund (s). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-31.

§25 Restaurang Jasmin- yttrande över ansökan om alkoholservering

Ägaren till Restaurang Jasmin ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-28 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Jasmin, Långholmsgatan 9 B.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Källaren Stralsund- yttrande över ansökan om alkoholservering

Källaren Stralsund Anno 1502 AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-18 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering till slutna sällskap i Källaren Stralsund, Skottgränd 9.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Järnet Matsal & Bar- yttrande över ansökan om alkoholservering

Ägaren till Restaurang Järnet Matsal & Bar ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-23.30 i uteservering.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-28 med tillstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Johan Tamm (sp) yrkade bifall till ett av (sp) framlagt förslag till beslut med serveringstid i uteservering kl.11.00-23.00, till vilket vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) och ledamöterna Ewa Törngren m.fl. (v) och Gerard Rikken (mp) anslöt sig.

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till förvaltningens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.
Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har nämnden beslutat enligt (sp)-förslaget.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju nej-röster/ vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v), Johan Tamm (sp) och Gerard Rikken (mp)/

mot sex ja-röster/ ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Stig Dingertz (m), Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m), Pär Hommerberg (fp) och Torbjörn Andring (kd)/

Nämnden hade således beslutat enligt (sp)-förslaget med instämmande av (s), (v) och (mp).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker att serveringstiden för Restaurang Järnet Matsal & Bar, Österlånggatan 34-36 är kl.11.00-01.00 i restaurang och 11.00-23.00 i uteservering.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Stig Dingertz (m), Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m), Pär Hommerberg (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.

§28 Restaurang C.C - yttrande över ansökan om alkoholservering

Ägaren till Restaurang C.C (f.d. El Greco) ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.30 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-29 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang C.C, Skräddargränd 2 B.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§29 Anmälan av rapport om förvaltningens information till stadsdelsnämnden ...

Vid nämndsammanträdet 2001-12-18 anmäldes skrivelse av vice ordföranden Tove Frimodt (s) angående äldreomsorgen till förvaltningen för beredning.
Som svar på skrivelsen har förvaltningen upprättat rapport 2002-02-06.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger rapporten 2002-02-06 till handlingarna.

§30 Anmälan av promemoria om lärotider för Maria- Gamla stans grundskolor l...

Förvaltningens promemoria 2002-01-31 i rubricerat ärende anmäldes.

§31 Anmälan av promemoria Verksamheter inom socialpsykiatri i Maria- Gamla ...

Förvaltningens promemoria 2002-01-22 i rubricerat ärende anmäldes.

§32 Anmälan av rapport om projekt Trygghetslarm i S:t Petersburg

Förvaltningens rapport i rubricerat ärende anmäldes.

§33 Anmälan av rapport om upphandling av platser på sommargård (kollo) 2002

Förvaltningens rapport 2002-01-18 i rubricerat ärende anmäldes.

§34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2002-02-06 och 2002-02-20, vilka båda justerats samma dag.

§35 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

Anmäldes protokoll från byggnadsutskottets sammanträde 2002-02-05, vilket justerats 2002-02-11.

§36 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll 2002-02-13, vilket justerats 2002-02-15.

 

§37 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2002-02-06, vilket justerats 2002-02-11.

 

§38 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

Anmäldes protokoll från Gamla stans Forum 2002-02-14.

 

§39 Anmälan av Dorisstatistik juli 1999-december 2001

Dorisstatistik juli 1999-december 2001 anmäldes.

 

§40 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

 

§41 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

 

§42 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Rolf Mirlas rapporterade att onsdagen den 27 mars 2002 anordnas Skolornas Dag inom ramen för timplaneprojektet i Medborgarhuset. Skolpersonal och elever visar upp olika verksamheter.

 

§43 Övriga frågor

Ersättaren Pelle Börjesson (v) rapporterade att de boende på Bostället, Högbergsgatan 51 ha brukaravtal för skötseln av den intilliggande Romans park.