Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-03-21

Sammanträde 2002-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BORDLAGDA ÄRENDEN

8 Torghandel på Kornhamnstorg upphör

Dnr: 352-90/2002

Förvaltningen föreslår att den tillfälliga torghandeln på Kornhamnstorg upphör. Önskemål om detta har vid ett par tillfällen framförts vid Gamla stans Forum. Stadsdelsförvaltningen håller med om att nackdelarna med denna typ av torg-
handel på Kornhamnstorg medför fler olägenheter än positiva inslag. Tillfällig
torghandel finns kvar vid Mariatorget


Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

BESLUTSÄRENDEN

9 Månadsrapport februari 2002

Dnr: 103-198/2002

Månadsrapporten efter åtgärder visar på ett underskott om 44,9 mkr. I prognosen har inräknats åtgärder inom barn och ungdom utredningsenheten med 2,5 mkr och försörjningsstöd med 1,0 mkr. Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att i samband med kvartalsrapport 1 begära 16,0 mkr för omsorg om funktionshindrade vilket inte har inräknats i prognosen. Före ovan åtgärder redovisas ett underskott 48,4 mkr.

Underskott uppvisar främst beställare och utförare inom omsorg om funktionshindrade och äldre. Månadsrapporten bygger på en grov bedömning av den ekonomiska utvecklingen efter bokslutet 2001. Inom förvaltningen pågår ett grundligare analysarbete samt beräkning av effekter av vidtagna och planerade besparingsåtgärder. Rapporter med förslag på kraftfulla åtgärder kommer till nämnden vid extra nämndmöte i april samt till kvartalsrapport 1. I bilaga 1 redovisas förvaltningens rapport till stadsledningskontoret den 11 mars 2002.

10 Uppföljning av budget 2002

Dnr: 103-163/2002

Förvaltningen föreslår i detta ärende inriktning och tidsplan för uppföljning av budget i månadsrapporter och kvartalsrapporter under 2002.

Den ekonomiska styrningen har stramats upp ytterligare. Nytt för 2002 är att särskilda rapporter ska lämnas från förvaltningsledning/nämnd till stads-ledningskontoret, att månadsrapporterna till nämnden 2002 bygger på ett mer omfattande underlag från enheterna med uppföljning av resultatenheternas ackumulerade resultat, uppföljning av vidtagna och planerade åtgärder för budgethållning på alla enheter, att frånvaro av ordinarie rapporterande chef dokumenteras samt att antalet månadsrapporter från enheterna har utökats.

Dialogen inom förvaltningen, mellan underenhet, resultatenhet/enhet och förvaltningsledning har ytterligare formaliserats genom att alla resultatenheternas underenheter inom utföraravdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade för 2002 rapporterar i gemensam struktur och efter given tidsplan.

Den gemensamma strukturen för rapporterna inom förvaltningen bygger på en modell för integrerad uppföljning av budget, kvalitet, miljö i ett sammanhang.

Handläggare: Germund Jonsson, 08-508 12 158

11 Förslag till internkontrollplan 2002 för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

Dnr: 129-107/2002

I stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnderna årligen upprätta en internkontrollplan. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna den förslagna internkontrollplanen.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 412

12 Upphandling av vård för vuxna missbrukare- redovisning

Dnr: 125-79/2002

En gemensam upphandling av missbrukarvård har genomförts för stadens 18 stadsdelsnämnder samt socialtjänstnämnden. Avtal/överenskommelse har ingåtts med 47 vårdgivare.

Handläggare: Annalena Norrbohm/Kerstin Larsson, 08-508 25 302 / 508 12 305

13 Förslag till förändring av grundskolornas upptagningsområden mellan stadsdelsnämnderna Maria- Gamla stan och Katarina- Sofia

Dnr: 422-147/2002

Stadsdelsförvaltningen anser att stadsdelsnämndens geografiska gräns också ska utgöra gräns för skolornas upptagningsområden. Det innebär att de gator som i dag tillhör Katarina-Sofia skolors upptagningsområde, men ligger inom Maria-Gamla stans stadsdelsnämndsområde, överförs till Maria-Gamla stans skolors upptagningsområde. För skolår F-6 kommer bar-nen att tillhöra Björngårdsskolans upptagningsområde och skolår 7-9 Åsö grundskolas upptagningsområde. Stadsdels-förvaltningen föreslår att stads-delsnämnden beslutar att hemställa hos kommun-styrelsen om förändring av upptagningsområdet mellan Katarina-Sofia- och Maria-Gamla stans stadsdelsnämndsområden så att de sammanfaller med gränsen mellan de två stadsnämnderna.

Handläggare: YVONNE ALENIUS , 08-508 12 107

14 Inspektion av arbetsmiljön vid Högalidsskolan. Svar på inspektions

Dnr: 226-124/2002

Med anledning av anmälan av arbetsskada till Arbetsmiljöverket av händelse på Högalidsskolan den 16 december 2001 har Arbetsmiljöinspektionen i Stockholm genomfört en inspektion på skolan. Vissa brister i arbetsmiljön uppmärksam-mades och kommunen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av påpekade brister.
Färdigt till 2002-06-30
 Rutiner för krishantering.
 Massmediautbildning för rektorer.
 Klargöra ansvarsfördelningen mellan Högalidsskolan och Riddarfjärds-skolan/Svenska Balettskolan.
Färdigt till 2002-12-31
 Revidering av handlingsplan mot mobbning på alla skolor.
 Granskning av dokumenthantering och arkivrutiner på skolorna.
Färdigt till 2003-06-30
 Utbildning i dokumenthantering, arkivering, personuppgiftslagen och arbetsmiljölagen för skolornas ledning och administration.
Utöver ovanstående planerar förvaltningen att årligen i september lämna en redogörelse till stadsdelsnämnden om läget i skolorna. I rapporten ska bland annat ingå en uppföljning av skolornas arbete mot mobbning och inträffade mobbnings-fall. Rapporten ska också ge nämnden en allmän bild av utfall på nationella prov, betygsutfall, förekomst och åtgärder mot skolk, skyddsrondsprotokoll etc.


Handläggare: Yvonne Alenius

15 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot alkohol och narkotika

Dnr: 511-578/2001

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för förebyggande insatser mot alkohol och droger. Ansökan avser förvaltningens arbete med att dels öka föräldrarnas medvetenhet om ungdomars drogvanor, dels öka deras handlingskraft. Föräldrarna behöver kunskap så att de snabbt ska märka och reagera på riskbeteenden hos sina barn. Familjen är den första målgruppen i Maria – Gamla stans handlingsplan för det drogförebyggande arbetet.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107

16 Förstärkning av drogförebyggande arbete. Svar på fråga

Dnr: DNR 434-75/2002

Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om statliga medel via Länsstyrelsen till en förstärkning av det drogförebyggande arbetet riktat mot föräldrarna. Genom samfinansiering av statliga medel via Länsstyrelsen och Stockholms stad söker förvaltningen en samordnare för det drogförebyggande arbetet. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-04 som svar på fråga från Gerhard Rikken (mp) om förstärkning av drogförebyggande arbete.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107

17 Användning av servicelägenheter

Dnr: 534-161/2002

Sedan december 2001 har antalet tomma servicehuslägenheter ökat kontinuerligt. Det finns idag ingen kö till Skinnarvikens, Hornstulls och Mälteriets servicehus. Det är idag svårt att avgöra varför lägenheterna inte kan hyras ut. Med hänvisning till det ekonomiska läget kan förvaltningen inte fortsätta att ha kostnader för tomgångshyror. Förvaltningen föreslår därför, som en tillfällig lösning, att lägenheterna hyrs ut som personalbostäder på korttidskontrakt

Handläggare: Anita Sandblom, 08-508 11 304

18 Dagvattenstrategi för Stockholm

Dnr: 339-141/2002

På uppdrag från Stockholm Vatten AB, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Gatu- och fastighetsnämnden har förvaltningarna och bolaget upprättat ett förslag till Dagvattenstrategi

Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

REMISSER/YTTRANDEN

19 Förslag till nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och uppföljning av stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Dnr: 129-107/2002

Handläggare: Kicki Elofsson / Germund Jonsson, 08-508 12 412/ 12 158

20 Förbättringar för hemlösa. Yttrande över motion

Dnr: 519-049/2002

En motion angående förbättringar för hemlösa, har överlämnats till Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande. Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget yttrande till svar på motionen.

Handläggare: Kerstin Larsson / Lisa Kinnari, 08-508 12 305/ 12 570

21 Restaurang Rosenhof- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-114/2002

Y& O Restaurang AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Rosenhof, Rosenlundsgatan 48 D. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

22 Restaurang Ramblas Tapas Bar- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-111/2002

Restaurang Marmaris HB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Ramblas Tapas Bar, Långholmsgatan 3. Serveringstiden är enligt ansökan till kl. 01.00 i restaurang. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

23 Restaurang Pig & Whistle- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-096/2002

Södergrisen AB ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen för restaurang Pig and Whistle till och med 2002-09-30 med daglig serveringstid från klockan 10.00 till 00.00. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

25 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

26 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

28 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

29 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

30 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

31 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte ledamoten Eva-Britt Henmark (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-02-21 justerats 2002-02-25.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 9. Månadsrapport för februari 2002 utgår.

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-02-05. Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Gemensam upphandling av vård för barn, ungdomar och familjer

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-01. Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.05 och öppnade det åter kl.18.40.

§8 Torghandel på Kornhamnstorg upphör

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-01.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2002-02-21.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut om avslag på förvaltningens förslag, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar enhälligt att avslå förvaltningens förslag samt anföra följande.

Stadsdelsnämnden vill inte att torghandeln på Kornhamnstorg upphör men vill att förvaltningen uppmärksammar projektet "Bondens egen marknad", BEM, under kommande höst. Intresse för ett projekt av detta slag har uppmärksammats i Gamla stans Forum och nämnden ser gärna att det blir verklighet. Förvaltningen får återkomma till nämnden när intressenterna hört av sig och projektet börjar ta form. "Bondens egen marknad" är självfinansierat och kan komma bli ett trevligt inslag i Gamla stan under jubileumsåret. BEM- projekt eller liknande skulle, årligen återkommande på Kornhamnstorg, med säkerhet vinna stort bifall både som turistinslag men också som ett naturligt alternativ för handlande stockholmare vare sig de kommer till fots, cyklande eller färdas per båt.

När nu färdigställandet av kajen vid Kornhamnstorg skall förverkligas i vår kommer torget att få del av en efterlängtad upprustning. Den nya gästhamnen, stråket för fotgängare och cyklister kommer att bidra till att fler människor vill vara på och omkring torget. Möjligheten för torghandel att få ekonomisk bärighet kommer successivt att förbättras i takt med att den nya kajen blir etablerad.

§9 Månadsrapport februari 2002, Dnr 103-198/02

§10 Uppföljning av budget 2002, Dnr 103-163/02

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-07.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljning av budget 2002 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-07.

§11 Förslag till internkontrollplan 2002 för Maria- Gamla stans stadsdelsfö..., Dnr 129-107/02

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-04.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens plan med åtgärder och tidsplan för kontroll och rapportering till nämnden.

§12 Upphandling av vård för vuxna missbrukare- redovisning, Dnr 125-79/02

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-28.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av för staden tecknade ramavtal/ ramöverenskommelser giltiga från och med 2002-01-01.

§13 Förslag till förändring av grundskolornas upptagningsområden mellan sta..., Dnr 422-147/02

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-26.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om förändring av grundskolornas upptagningsområden mellan stadsdelsnämnderna Maria- Gamla stan och Katarina- Sofia i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-26 att gälla från och med läsåret 2003/2004.

2. Beslutet gäller under förutsättning att Katarina- Sofia stadsdelsnämnd fattar motsvarande beslut.

§14 Inspektion av arbetsmiljön vid Högalidsskolan. Svar på inspektions, Dnr 226-124/02

Arbetsmiljöverket har den 23 och 26 november 2001 inspekterat arbetsmiljön vid Högalidsskolan. Inspektionen var föranledd av att skolan anmält arbetsskada enligt 2 § arbetsmiljöförordningen (AMF).Vissa brister i arbetsmiljön uppmärksammades vid inspektionen. Kommunen ska senast den 26 mars 2002 redovisa de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av inspektionen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-14.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-14.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot alkohol och ..., Dnr 511-578/01

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-03.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsbidrag till förebyggande insatser mot alkohol och droger i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-03.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Förstärkning av drogförebyggande arbete. Svar på fråga, Dnr 434-75/02

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-04.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på fråga från ledamoten Gerard Rikken (mp) om förstärkning av drogförebyggande arbete godkänner nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-04.

§17 Användning av servicelägenheter, Dnr 534-161/02

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-05. Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut om återremiss, till vilket ledamoten Gerard Rikken (mp) anslöt sig samt ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) med tillägg av en tidsprecisering för återremissen till den 2 april 2002.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade avslag på återremissyrkandet.

Ordföranden ställde först proposition på återremissyrkandet mot att avgöra ärendet idag.

Beslut i denna del

1. Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation anmäldes av ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), tjänstgörande ersättaren Lars Wettergren (s), ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) samt Gerard Rikken (mp) till förmån för (v)-förslaget med instämmande av (mp) och (s) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att återremittera förvaltningens förslag. Förvaltningen har inte tillräckligt analyserat orsakerna till att lägenheter i dessa servicehus inte efterfrågas. Innan nämnden tar ställning till en så drastisk åtgärd krävs en mer noggrann utredning än den som nu presenteras. Enligt uppgift finns det efterfrågan som inte kan tillgodoses i andra stadsdelar. Nämnden vill ha en redogörelse för hur situationen ser ut i staden i sin helhet. Nämnden vill också ha en redogörelse för hur många ansökningar som avslås och på vilka grunder."

Ordföranden tog härefter upp förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-03-05.

Ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), tjänstgörande ersättaren Lars Wettergren (s), ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) anmälde att de ej deltog i beslutet med hänvisning till yrkandet om återremiss.

§18 Dagvattenstrategi för Stockholm, Dnr 339-141/02

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-22.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till dagvattenstrategi och hemställer att kommunfullmäktige antar förslaget.

2. Nämnden godkänner att 133 000 kr (brunnsrensning) fr.o.m. 2003-01-01 överförs i budget från stadsdelsnämnden till gatu- och fastighetsnämnden i enlighet med bilaga 2.

§19 Förslag till nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styr..., Dnr 129-107/02

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2002-04-15 remitterat rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-03-05.

Orföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar enhälligt att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-05 utan eget ställningstagande.

§20 Förbättringar för hemlösa. Yttrande över motion, Dnr 519-049/02

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat rubricerad motion av Christopher Ödmann (mp). Remisstiden utgår 2002-03-28. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-03-04. Vid sammanträdet förelåg en reviderad version av tjänsteutlåtandet.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens reviderade förslag.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) och ledamoten Gerard Rikken (mp) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens reviderade förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-04.

Reservation anmäldes av ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), tjänstgörande ersättaren Lars Wettergren (s), ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens yttrande att därutöver anföra

Kommittén för hemlösa har lämnat sitt slutbetänkande. Betänkandet som har rubriken "att motverka hemlöshet – en sammanhållen strategi för samhället" remissbehandlas nu. Förvaltningen påpekar att motionen riktar fokus mot symptomet och inte i sig mot att motverka de problem som leder till hemlöshet. Förslag i den riktningen finns i slut-betänkandet som också pekar på behovet av samverkan mellan kommuner, landsting och frivilligorganisationer kring initiativ till genomförande och uppföljning av hemlösarbete i kombination med lagstiftning såsom t ex bostadsanvisningslag, ändringar i lagen om bostadsbidrag m.m.

Intressanta exempel på hur kommuner och bostadsbolag kan samverka för att underlätta för personer som av olika skäl är utestängda från bostadsmarknaden att få en bostad finns i andra kommuner. I Västerås har tecknats samarbetsavtal med fastighetsägare där fastighetsägarna ska erbjuda Västerås stad lägenheter mot att staden ansvarar för en väl fungerande uppföljning i boendet. Avtalen syftar till att samarbetet ska leda till kvarboende så långt det är möjligt. Möjligheten att få till stånd ett sådant samarbete med någon eller några fastighetsägare i vår stadsdel eller staden som helhet bör undersökas."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande.

"Nämnden har fått en motion av Christopher Ödmann (mp) på remiss i vilken han föreslår förbättringar för de hemlösa i Stockholm. Denna motion skrevs ursprungligen av deltagare i Stockholms ungdomsparlament 2001 och ’adopterades’ sedan av miljöpartiet vilket i och för sig är ett lovvärt initiativ.

Miljöpartiet i Maria - Gamla stan har i sak inte mycket att erinra mot förvaltningens förslag till beslut där man bland annat påpekar att många av de insatser som efterfrågas redan finns.

Delvis kan motionen förklaras av den begreppsförvirring som har uppstått omkring orden ’hemlös’ och ’bostadslös’ vilket antagligen också ligger bakom den återkommande trätan om hur många hemlösa/bostadslösa egentligen finns i Stockholm.

Den definition som socialtjänstförvaltningen har fastlagt och vilken förvaltningen begagnar sig av går stick i stäv mot hur orden uppfattas av vanligt folk och hur dessa används i media.

Miljöpartiet i Stockholm har sedan förra hösten lagt ner mycken möda på att ta fram ett underlag för ett kraftigt ökat bostadsbyggande i Stockholm vilket resulterat i ett förslag (som presenterades förra veckan) att bygga mer än 90 000 bostäder på redan exploaterad mark.

Vidare vill Miljöpartiet att marken arrenderas mot en låg kostnad istället för att säljas dyrt vilket skulle göra det billigare att bygga bostäder, inte minst hyresrätter: detta bör vara av särskilt intresse för de grupper som nu saknar bostad.

Miljöpartiet tar med intresse del av andra partiers förslag hur vi kan komma till rätta med bostadsbristen."

§21 Restaurang Rosenhof- yttrande över ansökan om alkoholservering, Dnr 621-114/02

Y & O Restaurang AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Rosenhof. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-02-27 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Rosenhof, Rosenlundsgatan 48 D.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Restaurang Ramblas Tapas Bar- yttrande över ansökan om alkoholservering, Dnr 621-111/02

Restaurang Marmaris HB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Ramblas Tapas Bar. Serveringstiden är enligt ansökan till kl. 01.00 i restaurang. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-02-27 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Ramblas Tapas Bar, Långholmsgatan 3.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Restaurang Pig & Whistle- yttrande över ansökan om alkoholservering, Dnr 621-096/02

Södergrisen AB ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen för Restaurang Pig and Whistle t.o.m. 2002-09-30 med daglig serveringstid från kl.10.00 till kl.00.00. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-02-27 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Restaurang Pig and Whistle.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2002-03-06 och 2002-03-20, vilka båda justerats samma dag.

§25 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

Anmäldes protokoll från byggnadsutskottets sammanträde 2002-03-05, vilket justerats 2002-03-08.

§26 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll 2002-03-13, vilket justerats 2002-03-15.

§27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

§28 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

§29 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§30 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§31 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Rolf Mirlas anmälde städmästarens projekt i Maria - Gamla stans och Katarina- Sofias stadsdelsförvaltningar under 2001, vilka utdelats till sammanträdet.

§32 Övriga frågor

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl.(s) anmälde uppdrag till förvaltningen att utreda Aktivitetshusets framtid.

Ordföranden aviserade extra nämndsammanträde tisdagen den 2 april 2002 kl.8.30.

Informerades att samrådsmöte om förslag till bostadsbebyggelse vid Hornstull äger rum tisdagen den 9 april kl.19.00 i biosalongen i Medborgarhuset.

Vidare informerades om skolornas idémässa den 27 mars 2002 kl.10-18 med utställningar och seminarier i Medborgarhuset.

Ordföranden aktualiserade frågan om politikerträffar. Efter diskussion överenskoms att politikerträffarna även fortsättningsvis ska äga rum måndag 10 dagar före nämndsammanträdet. Uppdrogs åt presidiet och samtliga gruppledare att ytterligare diskutera frågan.

Ordföranden Joakim Larsson tillönskade nämnd och förvaltning en Glad Påsk.

Ledamoten Eva-Britt Henmark tillönskade ordföranden och förvaltningen en Glad Påsk.