Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-04-02

Sammanträde 2002-04-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BORDLAGDA ÄRENDEN

5 Månadsrapport för februari 2002

Dnr: 103-198/2002

Månadsrapporten efter åtgärder visar på ett underskott om 44,9 mkr. I prognosen har inräknats åtgärder inom barn och ungdom utredningsenheten med 2,5 mkr och försörjningsstöd med 1,0 mkr. Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att i samband med kvartalsrapport 1 begära 16,0 mkr för omsorg om funktionshindrade vilket inte har inräknats i prognosen. Före ovan åtgärder redovisas ett underskott 48,4 mkr.

Underskott uppvisar främst beställare och utförare inom omsorg om funktionshindrade och äldre. Månadsrapporten bygger på en grov bedömning av den ekonomiska utvecklingen efter bokslutet 2001. Inom förvaltningen pågår ett grundligare analysarbete samt beräkning av effekter av vidtagna och planerade besparingsåtgärder. Rapporter med förslag på kraftfulla åtgärder kommer till nämnden vid extra nämndmöte i april samt till kvartalsrapport 1. I bilaga 1 redovisas förvaltningens rapport till stadsledningskontoret den 11 mars 2002.

Handläggare: Germund Jonsson, 08- 508 12 158

BESLUTSÄRENDEN

6 Yttrande över utkast till revisionsberättelse och revisionskontorets preliminära årsrapport avseende revisionen av 2001 års verksamhet

Dnr: 124-206/2002

Revisorerna för Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd har granskat verksamheten under år 2001. Utifrån de iakttagelser som gjorts vill revisorerna framföra kritik i form av följande erinran. Nämndens budgetunderskott är stort i förhållande till nämndens totala budgetomslutning. Revisorerna bedömer att bristerna i ekonomistyrning och uppföljning varit oacceptabla under året. Prognosarbetet måste förbättras. Nämnden måste omgående vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans år 2002 och aktivt följa kostnadsutvecklingen.

Förvaltningen har i verksamhetsberättelse för 2001 redogjort för verksamheten under 2001. I omedelbar anslutning till bokslutet för 2001 engagerade förvaltningen extern konsult i form av Solving, Bohlin & Strömberg AB för att ytterligare analysera och bedöma orsaker till det kraftiga underskottet och de stora prognosavvikelserna inom äldreomsorgen samt föreslå förbättringsåt-gärder. Konsultrapporten framlades för nämnden i samband med nämndens beslut om bokslut och verksamhetsberättelse 2001.

Förvaltningen har med anledning av bokslut 2001 och med den information som framkommit i den externa konsultrapporten vidtagit ett stort antal åtgärder för att förbättra den ekonomiska styrningen. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att uppnå en budget i balans. Ett kraftfullt åt-gärdspaket håller på att utarbetas och kommer att framläggas för nämnden i samband med kvartalsrapport 1 2002. I detta finns besparingar/intäktsförstärkningar på omkring 45 mkr på helårsbasis.

Handläggare: Germund Jonsson, 08-508 12 158

8 Information från stadsdelsdirektören

§5 Månadsrapport för februari 2002 (Dnr 103-198/02)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-14.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut att lägga rapporten till handlingarna.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) och (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden lägger månadsrapporten till handlingarna.
  2. Nämnden uttalar att ytterligare medel till handikappomsorgen inte kommer att begäras av kommunstyrelsen.
  3. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med kvartalsrapporten presentera budgethållningsåtgärder inom respektive verksamhetsområde.
  4. Nämnden anför därutöver följande:

Förvaltningen presenterade i analysärendet avseende handikappomsorgen en rad orsaker till den ekonomiska situationen och avsåg återkomma med presentation av åtgärder i samband med kvartalsrapport 1. Förvaltningsledningen måste skyndsamt komma tillrätta med det i förhållande till verksamhetsplanen befarade underskottet, vilket innebär att hålla sig inom givna ramar. Om förvaltningsledningen anser att en omfördelning mellan verksamhetsområdena är nödvändig bör detta omedelbart lyftas till nämnden för ställningstagande. Omfördelning inom respektive given ram samt besparingar för att hålla given ram är dock ett arbete som måste påbörjas innan kvartalsrapport 1 presenteras.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s) och Gunilla Hansson (s) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att lägga rapporten till handlingarna

att anföra följande.

I rapporten redovisar förvaltningen "vidtagna och planerade åtgärder för budgethållning". Vi anser den av majoriteten fastställda budgeten otillräcklig för bedrivande av den verksamhet, som lagstiftning och kommunfullmäktige ålagt oss. Särskilt vad gäller äldre- och handikappomsorgerna. Vi kan heller inte delta i beslut om kostnadsreduktioner, utan att förväntade konsekvenser noga analyserats i beslutsunderlaget."

dels av ledamöterna Ewa Törngren (v) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att lägga rapporten till handlingarna

att uttala att Medborgarkontoret inte ska läggas ned

att begära hos kommunstyrelsen en omedelbar översyn av resursfördelningen för äldre- och handikappomsorg.

Det är alldeles uppenbart att de medel som står till stadsdelsnämndens förfogande inte räcker för att kunna upprätthålla en rimlig service till medborgarna. Detta gäller sedan länge inom flera områden såsom barn och ungdom, funktionshindrade och äldre. Nu visar det sig gälla även försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Antalet hushåll med försörjningsstöd tenderar nu öka. Det vore djupt olyckligt om förvaltningen tvingas till hårda biståndsbedömningar för att hålla budget. Detta går ut över de med de allra största behoven i stadsdelen.

Resursfördelningssystemet för äldre- och handikappomsorg har stora brister och bygger på alltför gamla befolkningsprognoser. Verkligheten i vår stadsdel har visat sig vara en annan än dessa prognoser. Det är angeläget att systemet snarast ses över.

De senaste årens borgerliga politik har bit för bit urholkat stadsdelsnämnderna. Invånarnas möjligheter att genom stadsdelsnämnden få inflytande över sin stadsdel har gradvis tagits ifrån dem. Nu har turen kommit till medborgarkontoret. Det vore det yttersta fattigdomsbeviset att lägga ner det sista medborgarkontoret på Södermalm. Alla partier utom ett stod bakom stadsdelsnämndsreformen och uttalade att medborgarkontor skulle finnas i alla stadsdelar där invånarna på ett enkelt och obyråkratiskt sätt skulle få svar på de flesta frågor."

dels av ledamoten Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag att lägga rapporten till handlingarna.

§6 Yttrande över utkast till revisionsberättelse och revisionskontorets preliminära årsrapport avseende revisionen av 2001 års verksamhet (Dnr 124-206/02)

Revisorsgrupp 4 har vid sammanträde den 14 mars 2002 behandlat preliminär årsrapport över granskningen av Maria- Gamla stans stadsdelsnämnds verksamhet under år 2001.

Nämnden har beretts tillfälle att avge yttrande över utkast till revisionsberättelse och den preliminära årsrapporten. Remisstiden utgår den 8 april 2002. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-03-25.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till att av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Ewa Törngren m.fl (v) anslöt sig.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut att överlämna förslaget utan eget ställningstagande.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) och (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till yttrande.

2. Nämnden anför därutöver följande:

Förvaltningen har i ärendet presenterat en rad åtgärder för att komma tillrätta med ekonomistyrningen. Då bokslutssiffrorna för 2001 påvisade att prognoserna varit så kraftigt fel överensstämmande med utfallet tillsattes en konsult för att snabbt utreda förhållandet inom äldreomsorgens verksamhets-område. Detta var ett riktigt och nödvändigt beslut av förvaltningsledningen. Nämnden vill dock framhålla att då ekonomistyrningen uppvisat brister tidigare år har nämnden även då förespråkat konsultativa översyner inom hela verksamhetsfältet, för att komma tillrätta med felaktigheterna i prognoserna.

En total genomgång av ekonomistyrningen samt kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med nu för året uppvisad budgetprognos ska vara av högsta prioritet.

Nämnden hänvisar därutöver till beslutet avseende månadsrapport för februari månad 2002.

3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s) samt ledamöterna Ewa Törngren (v) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till yttrande

att härutöver anföra

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Nämnden delar helt uppfattningen att dess ekonomistyrning måste förbättras så att prognossäkerheten uppnår godtagbar nivå.

Revisionskontorets huvudanmärkning lyder: "budgetunderskottet är oacceptabelt". I tjänsteutlåtandet formulerar förvaltningen bl.a: "ekonomin är ribban för enheternas åtaganden", vilket i sin tur kan härledas till konsultrapportens "att det ekonomiska målet är överordnat". Sådana formuleringar kan vi inte godkänna.

Överordnat för stadsdelens verksamhet måste vara att följa gällande lagstiftning och i möjligaste mån söka åstadkomma de kvalitetsmål kommunfullmäktige ålagt oss. Detta innebär inte att vi bortser från den budgetmässiga styrningen. Men väl att vi anser att en noggrann och korrekt uppföljning av verksamhetens omfång, kvalitet och ekonomiska utfall – skulle givit SdN insikt om att obalans råder mellan ekonomiska ramar och ålagda uppgifter.

Vi har såväl i Stadshuset, som i SdN, hävdat att medelstilldelningen är otillräcklig. Alldeles uppenbart har verkligheten bekräftat att så är fallet.

Inom SdN har vi vid flera tillfällen yrkat att extra anslag skall sökas hos Kf. Majoriteten har, utan att anvisa alternativa vägar, avslagit dessa förslag. Vi finner det oförsvarligt att staden, som nu offentligen berömt sig för sin goda ekonomiska ställning med betydande överlikviditet, kräver åtgärdsprogram, som försämrar betingelserna för en god skola, bra barn- och äldreomsorg och hjälp till funktionshindrade.

Staden har givit oss rätt. Mot alla ekonomiska styrprinciper, har beslut fattats om tilläggsanslag för att täcka alla underskott för 2001. Vi kommer att åter yrka på ökade anslag så att verksamheten på 2001 års nivå kan upprätthållas även under innevarande verksamhetsår och utvecklas genom den fortsatta uppmärksamhet, vi givetvis kommer att ägna vår ekonomiska styrning och hushållning."

dels av ledamoten Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag att överlämna förslaget utan eget ställningstagande.

§7 Diskussion om ISS Care

Till sammanträdet hade utdelats socialstyrelsens beslut 2002-03-25 i tillsynsärende rörande hälso- och sjukvårdsverksamheten vid Skinnarvikens servicehus.

Ersättaren Lars Wettergren (s) aktualiserade frågan om förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, Britt-Marie Johansson, ca en gång i kvartalet skulle kunna göra tillsyn vid Skinnarvikens och Hornstulls servicehus.

Britt-Marie Johansson informerade om att hon kommit överens med ISS Care att göra ett inspektionsbesök vid båda servicehusen. Britt-Marie Johansson återkommer till nämnden, då dessa inspektioner genomförts.

Uppdrogs åt Britt-Marie Johansson att med företrädare för ISS Care ta upp de brister i verksamheten som socialstyrelsen konstaterar och få tidsplan för de åtgärder som kommer att vidtas med anledning av tillsynen.

Företrädare för ISS Care kommer att inbjudas till nästa nämndsammanträdes förmöte.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) enligt följande.

"I januari 2001 övertog ISS Care, som ny entreprenör, driften av Skinnarvikens och Hornstulls äldreboenden. Efter övertagandet har flera allvarliga missförhållanden rapporterats. Vid tre tillfällen har omhändertagandet varit så bristfälligt att de kan ha orsakat dödsfall. Ärendena är anmälda till Socialstyrelsen och det pågår utredningar enligt Lex Sara och Lex Maria.

Vi känner stark oro över de boendes situation. Givetvis har vi förståelse för att det är förenat med svårigheter att ta över en entreprenad och införa nya rutiner – men det får aldrig innebära att vården och säkerheten för de boende äventyras! Skinnarvikens servicehus och Hornstulls sjukhem har varit bland de mest välskötta i stadsdelen. För att kunna bedriva en bra verksamhet behövs kunnig och engagerad personal, som ges möjlighet att arbeta under goda villkor. Kvalitet i vård och omsorg kräver nödvändiga resurser, inte ständiga besparingar.

Efter en noggrann prövning av argument och synpunkter har vi funnit det nödvändigt att uttala:

- Vi har inte förtroende för det sätt som ISS-Care har skött sitt åtagande gentemot stadsdelsnämnden. Vi är ytterst tveksamma till entreprenörens förmåga att förbättra situationen, så att rimlig kvalitetsnivå upprättas."

§8 Information från stadsdelsdirektören

Paragrafen är sekretesskyddad.