Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-04-25

Sammanträde 2002-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

10 Kvartalsrapport 1 2002

Tjänsteutlåtandet innehåller förslag till beslut. Kvartalsrapporten består av två delar. Del 1 är en övergripande analys av stadsdelsnämndens ekonomi och åtaganden. Del 2 redovisar resultatet per verksamhetsområde.
Läs hela kvartalsrapporten>>>

11 Hyra av IT-utrustning

Dnr: 055-286/2002

I stadens regler för ekonomisk förvaltning (Kfs 2000:6), 3 kap Penninghantering (tidigare medelsförvaltning) 4§ Leasing, står ”Avtal om leasing eller finansieringsköp får endast ingås efter ekonomiutskottets medgivande. Detsamma gäller avtal med annan rubricering, men med verklig innebörd av leasing eller finansieringsköp.” Detta hyresavtal har av stadsledningskontoret likställts med ”leasing eller finansieringsköp” som därmed skall godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott. Vid inköp av IT-utrustning via avrop på av MFO upphandlade avtal gemensamma för staden kan förvaltningen välja mellan att ta hela fakturan på årets budget eller teckna hyresavtal. Med anledning av det prognosticerade underskottet för 2002 söker förvaltningen med alla krafter efter åtgärder för att hålla årets budget/reducera det befarade underskottet för 2002. Förvaltningens kalkyl visar att över en 36-månadersperiod blir hyresalternativet dyrare. Genom att hyra utrustningen kan dock belastningen på årets budget reduceras till 7/36-delar (7 månader av 36) vilket innebär att i årets budget sker en besparing med 0,6 mkr jämfört med köp.

Handläggare: Germund Jonsson, 08-508 12 158

12 Inspektion av arbetsmiljön vid Södermalmsskolan. Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket

Dnr: 422-202/2002

Med anledning av en polisanmälan mot Södermalmsskolan har Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöinspektionen i Stockholm, den 5 mars 2002 gjort en inspektion på skolan. Kommunen ska senast den 30 april redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av påpekade brister i arbetsmiljön.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107

13 Ansökan om bidrag till öppen ungdomsverksamhet från Föreningen Timmermansgården och Mäster Olofsgården

Dnr: 453-248/2002

Föreningen Timmermansgården och Mäster Olofsgården ansöker om bidrag till öppen fritidsverksamhet för unga. Utifrån nämndens intention i verksamhetsplan 2001 att bevilja Föreningen Timmermansgården bidrag men inte Mäster Olofsgården föreslår förvaltningen att nämnden beviljar Föreningen Timmermansgården 381 320 kronor, men att Mäster Olofsgårdens ansökan avslås.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107

14 Lägerskola i Storbritannien maj 2002

Dnr: 422-218/2002

Förvaltningen föreslår att 11 elever i skolår 6 på Södermalmsskolan får åka på lägerskola till Stockport, Storbritannien. Vi lever i en internationell värld och det är viktigt att elever stimuleras och uppmuntras till att få internationella kontakter.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107

15 Projektet Föräldramottagningen i Maria- Gamla stan. Redovisning till länsstyrelsen av utvecklingsmedel till insatser inom ungodms- och missbruksvård

Dnr: 511-244/2002

I februari 1999 godkände stadsdelsnämnden ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till insatser inom ungdoms- och missbruksvård till en föräldramottagning. Länsstyrelsen beviljade medel med 350 000.
En ansökan om fortsatta projektmedel inlämnades i januari 2000, men denna avslogs då projektstarten blivit försenad. Projektet påbörjades i april 2000. I februari 2001 godkände stadsdelsnämnden en ny ansökan till länsstyrelsen för ett andra projektår. Länsstyrelsen beviljad medel med ytterligare 350 000. Projektet har nu avslutats.

Handläggare: Yvonne Björkman, 08-508 11 102

16 Förvärv av nybildade bostadsrätter

Dnr: 322– 288-2002

I detta tjänsteutlåtande föreslås att staden ska förvärva de lägenheter som stadsdelsnämnden idag förhyr i samband med en eventuell ombildning till bostadsrättslägenheter.

Handläggare: Lars Andersson, 08-508 12 044

REMISSER/YTTRANDEN

17 Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg. Remiss

Dnr: 422-164/2002

Ett ramavtal för grundskolelokaler har förhandlats fram mellan staden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Hyran baseras på självkostnad. Stadsdelsnämnden har fått ramavtalet på remiss Förvaltningen tycker att ramavtalet i de flesta delar är bra och framför bara synpunkter inom några delområden. Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107
Ärendedokument
T (42 kb)

18 Förslag till detaljplan för område vid Hornstull. Remiss

Dnr: 000209/2002

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innehåller en byggrätt för ett nytt flerfamiljshus i hörnet Hornsgatan/Långholmsgatan och vidare längs Liljeholmsbron. Två alternativa utformningar av husets avslut mot Liljeholmsbron redovisas; dels ett högre hus med 22 våningar, dels en avslutning utan högt hus.

Förvaltningen anser att platsen väl lämpar sig för byggnation men föredrar alternativet med lågt hus. Vidare föreslår förvaltningen att den lilla sammanlänkande huskroppen ej byggs utan att de två övriga huskropparna blir fristående och att fler träd planteras längs den öppna ytan mot Långholmsgatan som ridå mot trafiken. Förvaltningen önskar även att antalet garageplatser blir fler än behovet från hyresgäster i detta hus; att förvalt-ningens driftentreprenör får hjälp med ny lämplig etableringsplats om nuvarande upp-ställningsplats påverkas mm.

Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

19 Förslag till minskad lovplikt för skyltar för del av Gamla stan. Remiss

Dnr: 311-243/2002

Planförslaget syftar till att möjliggöra bygglovsbefrielse för vissa typer av skyltanordningar på gator i Gamla stan som har en bredd av minst 4 meter. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslaget.

Handläggare: Cecilia Rivard, 08-508 12 208

20 Restaurang Louis- yttrande över ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen

Dnr: 621-190/2002

PARSCO Aktiebolag ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen för restaurang Louis från och med 2002-05-01 till och med 2002-09-30 med daglig serveringstid från klockan 11.00 till klockan 00.00. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

21 Garant festvåning- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-207/2002

Festvåning Garant HB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Garant Festvåning, Varvsgatan 14. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 18.00 – 01.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

22 Restaurant Ajanta Tandoori- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-229/2002

Ägaren till restaurang Ajanta Tandoori ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 Anmälan av ansökan till SALA IDA AB (Svenska Kommunförbundets och Svenska Landstingsförbundets dotterbolag för vänortssamarbare) om medel för projekt med Riga

Stadsdelsförvaltningen har sedan ett år tillbaka samarbetsprojekt med Riga stads Välfärdsdepartement. Projekten som handlar om utveckling av äldreomsorg, han-dikappomsorg och förebyggande socialt arbete bland barn ungdomar och deras familjer har finansierats av SALA IDA AB. Vid första ansökningstillfället till SALA IDA AB uttryckte förvaltningen att projekten kunde bli fleråriga. Nya an-sökningar görs nu för fortsättning och fördjupning av projekten. Samarbetet mel-lan förvaltningarna i Stockholm och Riga har varit mycket positivt.

Handläggare: Stina Bergman Ericsson, 08-508 12 015

24 Avsägelser och fyllnadsval- Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-03-18

Dnr: 011-010/02

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08-508 12 042

25 Upphandling av vård för vuxna missbrukare- svar på fråga ställd vid föregående nämndsammanträde

Dnr: 125-79/2002

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

27 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

Protokoll från byggnadsutskottets möte 2002-04-02.

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08-508 12 042

28 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets möte 2002-03-07.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 412

30 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

Protokoll från möte med Gamla stans Forum 2002-04-18.

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08-508 12 042

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte vice ordföranden Tove Frimodt (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-04-02 justerats 2002-04-04.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 5 Anmälan om avvikelse enligt SOSFS 1996:23 Lex Maria utgår och att ärende 8 Yttrande över anmälan om tjänstefel behandlas före ärende 6.

§5 Anmälan om avvikelse enligt SOSFS 1996:23, Lex Maria

§6 Yttrande över anmälan om tjänstefel

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-21. Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Upphandling av drift av parklekar i Drakenbergsparken, Högalidsparken och Skånegläntan

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-03. Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Ansökan om automatspeltillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-27. Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-04-04. Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Kvartalsrapport 1 2002

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-12.   Läs hela kvartalsrapporten>>

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m),(fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (s) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut och instämde i (s)-(v)-förslagets tilläggsatt-satser.

Ordföranden ställde först proposition på huvudförslaget. Nämnden beslutade i enlighet med ordförandens yrkande och det gemensamma (m),(fp),(kd) och (sp)-förslaget.

 1. Nämnden godkänner rapporten.
 2. Nämnden avslår förvaltningens förslag till besparingar avseende Medborgarkontoret, Familjehuset, fältassistenter, mellanstadiepeng samt arbetsterapin vid Tanto servicehus.
 3. Nämnden drar in Agenda 21-samordningsfunktionen vid avd. Stadsmiljö från och med 1 januari 2003.
 4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att snarast, i samråd med Stadsledningskontoret, ta in konsulthjälp för översyn av organisationen.
 5. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på ytterligare besparingar inom administrationen.
 6. Nämnden uttalar att stor restriktivitet avseende inköp nu ska råda inom all verksamhet.
 7. Förvaltningen får i uppdrag att införa inköpsstopp inom förvaltningen, där detta är praktiskt genomförbart, samt att vid nästa nämndsammanträde redovisa uppdraget.
 8. Förvaltningen får i uppdrag att i särskilt ärende redovisa insatser för stadsdelens långtidsarbetslösa och tänkbara alternativ till arbetsmetoder.
 9. Nämnden justerar priserna för särskilt boende enl. bifogad sammanställning.
 10. Nämnden fastställer Flyktingförskolan som intraprenad.
 11. Nämnden avvecklar resultatenheterna inom omsorg om äldre och omsorg om funktionshindrade per 2002-01-01.
 12. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,4 mkr för Bild- och formklasser vid Eriksdalsskolan.
 13. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,8 mkr för snöröjning.
 14. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,9 mkr för utbyggnad avseende socialpsykiatrin.
 15. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgettillägg om 15,7 mkr för ombyggnad av äldreboenden.
 16. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgettillägg om1,2 mkr för omstrukturering/avveckling av lokaler.
 17. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,5 mkr för Språkförskolan Bamse.
 18. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,1 mkr för projektet "24-timmarscenter".
 19. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om en översyn av resursfördelningssystemen avseende äldreomsorg samt omsorg om funktionshindrade.
 20. Nämnden anför därutöver följande:

Nämnden ser mycket allvarligt på stadsdelens ekonomiska situation vilken, om inte kraftfulla åtgärder vidtas, kommer att påverka alla verksamheter negativt. Nämnden kommer att ta ansvar för att råda bot på den uppkomna situationen genom ett målmedvetet arbete för att få ordning i ekonomin.

Nämnden och förvaltningen måste intensifiera arbetet med att komma tillrätta med det i kvartalsrapporten befarade underskottet. Rapporten påvisar en helt oacceptabel ekonomisk situation, där i förhållande till verksamhetsplanen prognostiseras ett underskott på närmare 40 miljoner. Detta efter föreslagna åtgärder och eventuella budgettillägg från Kommunstyrelsen. Ett så stort underskott i årets första kvartalsrapport riskerar att bli ännu större om inte betydande åtgärder vidtas.

Nämnden accepterar inte rådande situation och kommer därför målmedvetet fatta erforderliga beslut för att nå balanskravet. Ett helhetsgrepp måste nu tas avseende organisation och administration. I samråd med Stadsledningskontoret ska genomföras konsultativ översyn av hela organisationen, och förslag till åtgärder samt besparingar ska av förvaltningen snarast presenteras för nämnden.

Förvaltningen har framgångsrikt lyckats hantera lokalsituationen inom stadsdelen och lyckats bli av med flera kostsamma lokaler. Även detta arbete måste givetvis intensifieras och förvaltningen bör snarast överväga möjligheten att ytterligare verksamhet förläggs till lokalerna på Göta Ark.

Arbetet med att försöka hjälpa de långtidsarbetslösa till egenförsörjning måste också intensifieras ytterligare. Förvaltningen får i uppdrag att i särskilt ärende redovisa insatser för stadsdelens långtidsarbetslösa och tänkbara metodalternativ. I detta ärende bör förvaltningen även redovisa mer ingående det fördjupningsarbete kring långvariga försörjningsstödsberoende som genomförts med goda resultat som följd.

Nämnden hemställer vidare om en översyn av resursfördelningssystemen avseende äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Orsaken till detta är att förvaltningen påtalar brister i systemen då dessa baseras på gamla uppgifter.

Staden har centralt aviserat att mer pengar kommer att tillföras vissa verksamhetsområden, men detta kommer inte att ge önskat resultat om inte stadsdelen först får ordning på kostnadsutvecklingen. Därför måste budgethållning även fortsättningsvis vara av högsta prioritet inom hela förvaltningen.

21. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Härefter begärde ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) att proposition skulle ställas var för sig för tilläggsatt-satserna avseende Familjehuset m.m. och restriktiv biståndsbedömning.

Ordföranden ställde först proposition på tilläggsatt-satsen om Familjehuset m.m. mot avslag.

Ordföranden förklarade sig finna propositionen på avslag på tilläggsatt-satsen vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som vill avslå tilläggsatt-satsen rörande Familjehuset m.m. röstar ja, den som vill bifalla tilläggsatt-satsen röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m), tjänstgörande ersättaren Sonja Gräns (m) samt ledamöterna Pär Hommerberg (fp), Torbjörn Andring (kd) och Johan Tamm (sp)/

mot sex nej-röster/vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamoten Eva-Britt Henmark (s), tjänstgörande ersättaren Per Hansson (s), ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp)/

Nämnden hade således beslutat att avslå tilläggsatt-satsen om Familjehuset m.m.

Ordföranden ställde härefter proposition på tilläggsatt-satsen om restriktiv biståndsbedömning mot avslag.

Ordföranden förklarade sig finna propositionen på avslag på tilläggsatt-satsen vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes. Den som vill avslå tilläggsatt-satsen rörande restriktiv biståndsbedömning röstar ja, den som vill bifalla tilläggsatt-satsen röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m), tjänstgörande ersättaren Sonja Gräns (m) samt ledamöterna Pär Hommerberg (fp), Torbjörn Andring (kd) och Johan Tamm (sp)/

mot sex nej-röster/vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamoten Eva-Britt Henmark (s), tjänstgörande ersättaren Per Hansson (s), ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp)/

Nämnden hade således beslutat att avslå tilläggsatt-satsen om restriktiv biståndsbedömning.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamoten Eva-Britt Henmark (s), tjänstgörande ersättaren Per Hansson (s), ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och beträffande tilläggsatt-satserna Gerard Rikken (mp) till förmån för (s)-(v)-förslaget enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att inte godkänna rapporten

att instämma i förvaltningens att-satser nr 8-20

att verksamheterna Familjehuset, tre fältassistenter, mellanstadiepeng för fritidsverksamhet, arbetsterapin på Tanto servicehus, Medborgarkontoret samt befattningen som Agenda 21-samordnare får vara kvar

att förvaltningen inte får i uppdrag att genomföra den föreslagna "restriktiva biståndsbedömningen" med dess konsekvens av försämrade livsvillkor för äldre och handikappade samt ev. lagbrott och ökat antal överklaganden

att nämnden för att kunna upprätthålla kvaliteten i verksamheterna inte minskar personalen i förskola, skola och omsorgen om äldre och funktionshindrade

att inte heller besparingar på lokaler i våra skolor får ske på sådant sätt att viktig verksamhet äventyras, som t ex fritidshemmet Villan vid Eriksdalsskolan

att därutöver anföra

Genom den borgerliga politiken utsätts stadsdelens invånare för ett cyniskt spel där förvaltningen på grund av bristande resurser tvingas lägga fram brutala besparingsförslag som inte ens borgerliga stadsdelspolitiker vågar ställa sig bakom. Resultatet blir nya turer med nya besparingsförslag eller konsultutredningar. Alternativt att man genom utförsäljning av stockholmarnas gemensamma tillgångar och beslut om ökad aktieutdelning från stadens bolagskoncern möjliggör att pengar tillskjuts för att dölja effekterna av genomförda skattesänkningar. Genom sådana manipulationer i efterhand när oron spritt sig bland skolbarn, ungdomar, föräldrar och äldre hoppas man återfå förtroendet när skadan redan är skedd och tilltron till den förda politiken har spritt sig. Detta sätt att föra politik leder till politikerförakt. Vad som hänt i Frankrike den gångna helgen borde leda till eftertanke.

Denna politik med stadsdelsnämndsmotståndare i spetsen urholkar förtroendet för stadsdelsnämnderna. Invånarnas möjligheter att genom stadsdelsnämnden få inflytande över sin stadsdel tas ifrån dem. Förvaltningen föreslår nedläggning av Södermalms sista medborgarkontor. Nu när det har funnits i några år har invånarna börjat hitta dit, samarbetet med Försäkringskassan har börjat fungera, då ska det avvecklas. Alla partier utom ett stod för några år sedan bakom att medborgarkontor skulle finnas i alla stadsdelar. Var finns logiken?

Flera av de övriga besparingsförslagen skulle gå ut över stadsdelens barn och ungdomar. Det är givetvis omöjligt i en innerstadsstadsdel med ökande drogproblem och brist på ickekommersiella möteslokaler att avveckla fältassistenter, mellanstadieverksamhet och Familjehuset.

Lika omöjligt är det att låta en större restriktivitet i biståndsbedömningar gå ut över gränsen för en god omvårdnad av våra äldre och funktionshindrade. Det är ytterst angeläget att resursfördelningssystemen vad gäller dessa grupper ses över eftersom de bygger på alltför gamla befolkningsprognoser. Vår stadsdel jämförs ofta med grannstadsdelen och sägs ha samma befolkningsstruktur. En stor skillnad är dock att Maria- Gamla stan har många servicehus och många handikappanpassade lägenheter. Andelen äldre över 90 år är högre i vår stadsdel än i grannstadsdelen."

dels av ledamoten Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat

att överlämna förvaltningens rapport till kommunstyrelsen

att avslå punkt 2 till 7 i förvaltningens förslag till beslut

att bifalla punkt 8 till 20 i ovannämnt förslag

att därutöver anföra:

Alltsedan dess tillkomst 1997 har Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd haft svårt att hålla budgeten. Orsaken har varken varit ekonomiskt lättsinne hos nämnden eller inkompetens hos förvaltningen: de anslagna medlen har helt enkelt inte räckt till nämndens åtaganden. För att uppnå balans i budgeten har nämnden känt sig tvungen att besluta om ständigt nya besparingar vilket har haft en alltmer försämrad service för brukarna till följd.

Om den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige hade låtit bli att sänka skatterna, skulle nämnden visserligen haft mer pengar till sitt förfogande. Men även då skulle verksamheten med största sannolikhet gått med underskott. Nämndens problem att hålla budgeten är tydligen strukturellt vilket bara kan åtgärdas genom att sänka ambitionsnivån eller genom att ställa ytterligare medel till förfogande.

Kommunstyrelsen har fastslagit att det ekonomiska målet (=att hålla budgeten) är överordnat verksamhetens mål (d v s att ge kvalificerad service). Därför har förvaltningen redan vidtagit åtgärder som ska minska kostnader med 26,9 mkr i år. En av dessa är ’striktare biståndsbedömning’ i äldre- och handikappomsorgen vilket kan tänkas tänja socialtjänstlagens intention till bristningsgränsen såsom Maria- Gamla stans lokala pensionärsråd påpekat.

En annan, plockad på måfå, är att Åsö grundskola hoppas att kunna hålla sin budget bland annat genom att ta bort kamratstödjare, specialpedagog och fast vikarie.

Därutöver föreslår förvaltningen ett antal åtgärder som skulle ge besparingar på sammanlagt 4 mkr under budgetåret. Att dra in fältassistenterna som spelat en omvittnat viktig roll i det drogförebyggande arbetet är katastrofalt, då (miss)bruk av alkohol, nikotin och narkotika är mycket mer utbrett och går längre ner i tonåren i vårt stadsdelsnämndsområde än i Stockholm i övrigt. Bara denna ’besparing’ kan i ett lite längre perspektiv än ett budgetår befaras ge mångdubbelt ökade kostnader såsom flera berörda framhållit. Därtill kommer många 10-åringar att vara hänvisade till gatan efter skolans slut, om mellanstadiepengen försvinner.

Familjehuset har spelat en viktig roll för familjer i kris: den föreslagna avvecklingen kan leda till ökade kostnader, t ex i form av fler omhändertaganden.

Som skäl för att inrätta ett medborgarkontor angav förvaltningen att brukarna där skulle kunna få hjälp med enklare ärenden och få information om verksamheterna vilket skulle avlasta dessa. Att avveckla kontoret utan att utvärdera huruvida man lyckats i sitt uppsåt resulterar i bortkastade pengar och borttappade kunskaper.

Anhöriga till de boende på Tanto servicehus har vittnat om hur viktig arbetsterapin är för de äldres välbefinnande: att lägga ner den betyder en väsentligt försämrad livskvalitet.

Att dra in befattningen som Agenda 21-samordnare är ännu ett steg bort från det ekologiskt hållbara samhället som alla partier ger sina läppars bekännelse.

Miljöpartiet motsätter sig bestämt dessa besparingsåtgärdar! Å andra sidan tillstyrker vi förvaltningens äskanden för mer pengar.

Även om alla dessa besparingar genomförs och alla yrkade budgettillägg beviljas beräknas Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd gå med 37,2 mkr i underskott i år (34,3 mkr efter resultatöverföringar). Sammanlagt fattas det alltså mer än 90 mkr om denna prognos står sig….

Förvaltningen pekar på en rad omständigheter (kundvalsmodellen, löneglidningar m m) som riskerar att ytterligare spä på detta underskott. Därför är det lätt att hålla med SKTF och SACO/SSR som i sin erinran till de föreslagna besparingarna kommer till slutsatsen att "förvaltningen borde få minst 100 mkr till till verksamheterna!" Det vill säga om vi ska kunna hålla oss på den kvalitetsnivå som gällde i årets början.

Förvaltningen föreslår också att nämnden "hemställer" hos kommunstyrelsen om översyn av resursfördelningssystemen avseende omsorg om funktionshindrade och äldre. Istället för att stå där med mössan i hand skulle man vilja ropa "Hit med stålarna!", åtminstone vad gäller de 17,5 mkr som nämnden har fått för lite på grund av undermålig statistik.

Såväl förvaltningen som de lokala pensionärs- och handikappråden anger flera skäl till varför ’kartan inte stämmer med verkligheten’. Flera av dessa måste även vara giltiga för andra stadsdelsförvaltningar som trots detta lyckas hålla budgeten.

En förklaring kan vara att Maria- Gamla stan (hittills) har varit "en stadsdel som tar omsorgen om personer med funktionshinder på allvar, som anser att LSS och LASS ska följas" (underförstått: i motsats till andra), såsom handikapprådet skriver i sina kommen-tarer, men det är knappast hela bilden.

Ännu en konsultrapport angav för några år sedan vår dyra administration som en av orsakerna till vårt höga kostnadsläge: men gäller det fortfarande? Även lokaler kostar mer här och löner tenderar att vara högre. Sammanslagningen av stadsdelsnämnderna på västra Södermalm gav aldrig de synergieffekter som kommunfullmäktige drömde om, men kan detta fortfarande spela en roll?

Slutsatsen blir att det skulle behövas en ännu bredare översyn än den förvaltningen föreslår för att förstå i vilka avseenden Maria- Gamla stan skiljer sig kostnadsmässigt från andra stadsdelsnämndsområden.

Flera har anmärkt att det verkar som om "när kartan och verkligheten inte överensstämmer gäller kartan". Sant är att det finns tilltagande diskrepanser mellan högställda ambitioner och den verklighet som våra medborgare lever i.

Vi står nu inför en ny valrörelse, men det utslitna mantrat "skola, vård, omsorg" duger än, tycks flertalet partier anse. Även om mer pengar har satsats, har kvaliteten ofta blivit sämre, då kostnader (t ex för högre lärarlöner) ökat ännu mer. Sådant har en negativ effekt på medborgarnas vilja att betala skatt. Därtill kommer att solidariteten med dem som för tillfället behöver något slags samhällsservice verkar ha minskat. Skulle kvinnor får den lön som de har rätt till (d v s densamma som män för likvärdigt arbete), behövs det resurser som ingen skattehöjning i världen kan generera. Å andra sidan finns det en stor risk att kvinnor väljer yrken utanför den offentligt finansierade sektorn, om de kan.

I stället för att muttra "skola, vård, omsorg" som en besvärjelse och att slå varandra i huvudet med olika skattesatser skulle Miljöpartiet vilja se en fördjupad dialog mellan partierna i den stundande valrörelsen om hur vi kan rädda välfärden på en acceptabel nivå. Annars kan det snart visa sig att kartan stämmer med en mycket kallare verklighet som underlag."

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m), tjänstgörande ersättaren Sonja Gräns (m) samt ledamöterna Pär Hommerberg (fp), Torbjörn Andring (kd) och Johan Tamm (sp) enligt följande.

"Agenda 21 arbetet är viktigt för att arbetet med stadsmiljön skall nå en acceptabel kvalitet. Under de föregående åren har Agenda 21- samordnarens arbete varit ett mera mot medborgarna utåtriktat arbete, men har under detta år varit inriktat mot det interna miljöarbetet t.ex med de viktiga avfallsfrågorna inom förvaltningen.

Men för det interna miljöarbetet inom förvaltningen, bör varje verksamhet ha ett eget ansvar, att lyfta fram sitt miljöinriktade arbete. Arbetsuppgifterna bör bli mer utåtriktade. I detta skall förvaltningen söka utnyttja samarbetsmöjligheter med Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning."

§11 Hyra av IT-utrustning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till hyra av IT-utrustning och ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna avtal under förutsättning att hyresavtalet godkänns av kommunstyrelsens ekonomiutskott.
 2. Nämnden överlämnar detta ärende till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Inspektion av arbetsmiljön vid Södermalmsskolan. Svar på inspektionsmed...

Arbetsmiljöverket har 2002-03-05 genomfört en inspektion av arbetsmiljön vid Södermalmsskolan. Inspektionen var föranledd av en polisanmälan mot skolan.

Vissa brister i arbetsmiljön uppmärksammades vid inspektionen.

Stockholms kommun ska senast den 30 april 2002 redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av de brister som påpekas i inspektions-meddelandet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-07.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Ansökan om bidrag till öppen ungdomsverksamhet från Föreningen Timmermansgården ...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-31.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss för juridisk genomgång av driftsavtalet avseende öppen ungdomsverksamhet mellan staden och hemgårdarna och HiSuS.

Vid propositioner på nämnda återremissyrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamoten Eva-Britt Henmark (s), tjänstgörande ersättaren Per Hansson (s), ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) samt Gerard Rikken (mp) enligt följande.

"Hemgårdarna Mäster Olofsgården, Timmermansgården och HiSuS driver fritidsgårdar enligt gällande avtal med staden. De står för en mycket viktig del av den numera starkt reducerade kommunala satsningen på öppen ungdomsverksamhet. Avtalen kom till när de kommunala fritidsgårdarna stängdes. Sedan dess har gatuvåld och annan oro hos tonåringarna ökat vilket rimligen borde ha följts upp med ökade satsningar på exempelvis fritidsgårdar. Det behövs åtminstone ytterligare minst en fritidsgård i stadsdelen.

Det har nu visat sig att oklarhet råder huruvida driftsavtalen är gällande eller inte. Nämnden beslutar därför att ärendet återremitteras för omgående och skyndsam handläggning för att få den juridiska situationen klarlagd till nämndens sammanträde den 23 maj. Det nu föreslagna bidraget till Timmermansgården för öppen ungdomsverksamhet och på samma belopp som driftsavtalet ska därvid behandlas."

I det andra stycket av det särskilda uttalandet instämde ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m), tjänstgörande ersättaren Sonja Gräns (m), Pär Hommerberg (fp),Torbjörn Andring (kd) och Johan Tamm (sp).

§14 Lägerskola i Storbritannien maj 2002

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner att 11 elever i skolår 6 vid Södermalmsskolan reser på lägerskola till Storbritannien 2002-05-04- -05-09 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-21.

§15 Projektet Föräldramottagningen i Maria- Gamla stan. Redovisning till Länsstyrelsen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av projektet Föräldramottagningen i Maria- Gamla stan och överlämnar redovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§16 Förvärv av nybildade bostadsrätter

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-11.

Ordföranden Joakim Larssom m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v), (s) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut att avslå förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att staden genom gatu- och fastighets- nämnden förvärvar de bostadsrätter som nämnden idag förhyr som handikappbostäder: Tanto gruppbostad, Zinkens gruppbostad och servicebostad Repslagargatan 21.

Reservation anmäldes av ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v), vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamoten Eva-Britt Henmark (s), tjänstgörande ersättaren Per Hansson (s) samt ledamoten Gerard Rikken (mp) till förmån för det gemensamma (v), (s), (mp) förslaget enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att avslå förvaltningens förslag.

De lägenheter som stadsdelsnämnden hyr finns i fastigheter som ägs av kommunens egna bostadsbolag. Den borgerliga majoritetens bostadspolitik omöjliggör för stadens förvaltningar att ordna boende för olika grupper som är i behov av specialbostäder, eftersom denna politik i förlängningen medför att det blir omöjligt att hyra sin bostad i Stockholms innerstad.

Det är fullt möjligt för staden att bli kvar som hyresgäst hos en bostadsrättsförening.

En bostadsrättsförening som hyresvärd har enligt hyreslagen samma rättigheter och skyldigheter mot sina hyresgäster som vilken annan hyresvärd som helst. Bruksvärdessystemet gäller också dessa hyresgäster.

Det vore absurt om staden skulle köpa lägenheter i hus som staden redan äger."

§17 Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg....

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-07.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Förslag till detaljplan för område vid Hornstull. Remiss

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande remitterat förslag till detaljplan för område vid Hornstull (Långholmsgat/Hornsgat/Liljeholmsbron). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-04-05.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda förslag beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (m), (fp), (kd) och (sp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-05 utan eget ställningstagande.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamoten Eva-Britt Henmark (s) och tjänstgörande ersättaren Per Hansson (s) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att inte anta förvaltningens utlåtande som svar på remissen

att anföra följande.

Det är naturligtvis rätt att det behövs bostäder, främst överkomliga hyresrätter och studentbostäder, i Stockholm. Förslaget minskar inte kön till någondera.

Hornstull är idag hårt belastad både vad gäller luftföroreningar och buller. Ett eventuellt bygge måste medföra förbättringar för hela miljön, det räcker inte med att nödtorftigt klara gränsvärdena för de nya bostäderna. Vi kan därför inte förorda att man bygger igen och stänger ute luft och ljus från området. Det beskrivna förslaget riskerar att ytterligare stänga inne avgaser från bilköerna på Liljeholmsbron, Hornsgatan och Långholmsgatan.

Vi föreslår därför att man väntar med att bygga och omprövar frågan den dag då trafikströmmarna avsevärt minskat. Först då har man möjlighet att utforma en bebyggelse som bidrar till att förbättra miljön och som bibehåller kontakt med vatten och park.

Däremot föreslår vi att frågan om det går att utnyttja mark under Liljeholmsbron för parkering utreds vidare. Vi instämmer också i uttalandet från Maria - Gamla stans lokala pensionärsråd om att detaljplanen bör innehålla lösningar på hur de intilliggande områdena ska förbättras inkl en gångtunnel som binder samman den norra och södra sidan."

dels av ledamöterna Ewa Törngren (v) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande

att därutöver anföra

Det är en tilltalande tanke att länka samman Liljeholmen och Södermalm med bebyggelse på båda sidor om bron. Liksom förvaltningen föredrar vi alternativet med lågt hus.

I kvarteret , hörnet Långholmsgatan- Hornsgatan, ligger Hornstulls servicehus med utblick över träd och en grusplan som utnyttjas för boulespel. En byggnad där skulle avsevärt försämra för de boende i servicehuset och ta bort den enda gröna lunga som finns i den södra delen av Långholmsgatan. Den byggnad som planeras i det hörnet bör utgå ur planen.

Till skillnad från förvaltningen anser vi inte att antalet garageplatser ska utökas."

dels av ledamoten Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat

att avstyrka den föreslagna bebyggelsen vid Hornstull

att därutöver anföra:

Miljöpartiet har tagit fram ett förslag för bostadsbyggandet som skulle ge ett tillskott på mer än 90 000 lägenheter på redan exploaterad mark i en inte allt för avlägsen framtid. Bland dessa finns dock inte det aktuella förslag som stadsdelsnämnden har fått på remiss. Miljöpartiet motsätter sig denna bebyggelse av såväl miljö- som stadsmiljöskäl: den tar parkmark i anspråk, förrycker stadsbilden, stänger in avgaserna, samtidigt som bullernivåerna för de människor som ska bo i dessa hus blir alldeles för höga.

Miljöpartiet anser dessutom att Södermalm behöver de öppna ytor som är kvar; eventuellt ny bebyggelse bör begränsas till redan exploaterad mark (t ex bussgaragets tomt vid Bondegatan eller överdäckning av spåren mellan Årstabroarna och Ringvägen).

Att de nya lägenheterna är bostadsrätter betraktar vi som mindre önskvärt, då balansen mellan olika upplåtelseformer allvarligt rubbats på senare år."

§19 Förslag till minskad lovplikt för skyltar för del av Gamla stan. Remiss

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande remitterat förslag för att förenkla hanteringen vid lovgivning av skyltar. Skyltar som utformas enligt antagna riktlinjer föreslås befrias från bygglovplikt.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-04-04.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker remissförslaget.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Restaurang Louis- yttrande över ansökan om satellitservering på Medborg...

PARSCO Aktiebolag ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen för Restaurang Louis från och med 2002-05-01 till och med 2002-09-30 med daglig serveringstid från kl.11.00 till kl. 00.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-03-12 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Restaurang Louis.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Garant festvåning- yttrande över ansökan om alkoholservering

Festvåning Garant HB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Garant Festvåning. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 18.00 – 01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-03-27 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Garant Festvåning, Varvsgatan 14.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Restaurant Ajanta Tandoori- yttrande över ansökan om alkoholservering

Ägaren till Restaurang Ajanta Tandoori ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-04-04 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Restaurang Ajanta Tandoori, Ringvägen 105. 
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Anmälan av ansökan till SALA IDA AB (Svenska Kommunförbundets och Svens...

Anmäldes ansökan till SALA IDA AB (Svenska Kommunförbundets och Svenska Landstingsförbundets dotterbolag i vänortssamarbete) om medel för fortsatt projekt med Riga.

§24 Avsägelser och fyllnadsval- Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-0...

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-18 godkändes avsägelse av Karin Gustafsson (s) i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Upphandling av vård för vuxna missbrukare- svar på fråga ställd vid för...

Anmäldes förvaltningens promemoria 2002-03-27 Upphandling av vård för vuxna missbrukare som svar på frågor från nämnden ställda vid nämndsammanträdet 2002-03-21.

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2002-04-17, vilket justerats samma dag.

§27 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

Anmäldes protokoll från byggnadsutskottets sammanträde 2002-04-02, vilket justerats 2002-04-08.

§28 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll 2002-04-17, vilket justerats 2002-04-19, vilket justerats samma dag.

§29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2002-03-07, vilket justerats 2002-03-11 och 2002-04-10, vilket justerats 2002-04-18.

§30 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

Anmäldes protokoll från Gamla stans Forum från sammanträde 2002-04-18.

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§32 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§33 Övriga frågor

Ledamoten Pär Hommerberg (fp) anmälde skrivelse april 2002 Öppna Ljunglöfska salongen att beredas av förvaltningen.

Ersättaren Alex Margulies (s) påminde om att (s)-gruppen vid föregående sammanträde uttryckt bristande förtroende för ISS Care. Mot bakgrund av att ytterligare två beslut inkommit från Socialstyrelsen resp. Länsstyrelsen i Stockholms län ställdes fråga om förvaltningen fortfarande har förtroende för ISS Care.

Ordföranden Joakim Larsson (m) informerade om att företrädare för ISS Care kommer till förmötet vid nämndsammanträdet den 23 maj 2002 och att nämnden då kommer att ges möjlighet att ställa frågor.