Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-05-23

Sammanträde 2002-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

10 Bidrag till Föreningen Timmermansgården och Mäster Olofsgården till öppen ungdomsverksamhet

Dnr: 453-248/2002

Sammanfattning
Mellan staden och Föreningen Timmermansgården, Mäster Olofsgården teckna-des för perioden 1995-01-01 – 1996-12-31 ett tvåårsavtal om driftsbidrag till öp-pen ungdomsverksamhet. Avtalet ska skriftligen sägas upp nio månader före av-talstidens utgång, annars förlängs det i ytterligare två år. 2000-03-09 beslöt nämn-den att säga upp avtalen för upphörande 2000-12-31. Enligt juridiska avdelningen i Stockholm är uppsägningarna inte verkställda då de, i enlighet med avtalet, inte har delgetts beslutet skriftligen. Timmermansgården och Mäster Olofsgården har rätt att få de bidrag som är reglerade i driftsavtalen. Till Timmermansgården be-talades 381 000 kronor ut år 2001 enligt nämndens beslut i verksamhetsplan 2001. Förvaltningen föreslår att bidrag i övrigt betalas ut enligt nedan:
Mäster Olofsgården: 2001 413.280; 2002 413.280; Summa 826 560
Timmermansgården: 2001 320; 2002 381.320; Summa 381.640.
Totalt: 2001 413.600; 2002 794.600; Summa 1.208.200

Avtalen med Timmermansgården och Mäster Olofsgården är skriftligen uppsagda 2002-03-26 och upphör att gälla 2002-12-31.


Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107

11 Månadsrapport april 2002

Dnr: DNR 103-198/2002

Månadsrapporten visar på ett underskott om 48,3 mkr efter åtgärder. Efter överföring av resultatenheternas underskott och intraprenadens överskott till 2003 visas ett underskott om 45,4 mkr. Förvaltningen har vidtagit åtgärder/anpassningar enligt beslut i kvartalsrapport 1 med bedömd effekt på 26,9 mkr. Begärda budget-justeringar i kvartalsrapport 1 förväntas erhållas.

I samband med kvartalsrapport 1 avslog nämnden förvaltningens förslag på åtgärder om 4,0 mkr. Underskottet ökade därmed från 37,2 mkr till 41,2 mkr. Övriga åtgärder om 26,9 mkr som förvaltningen redovisade i kvartalsrapport 1 bedöms följa plan och ge avsedd effekt under 2002.

Försämringen gentemot prognosen i kvartals-rapport 1 om 7,1 mkr beror främst på ökade kostnader för försörjningsstöd samt inom avdelningen Barn och Ungdom, framförallt kostnader för övertalighet och placeringar inom utredningsenheten samt kostnader för hemgårdarna. Underskott uppvisar främst beställare och utförare inom barn och ungdom och inom omsorg om funktions-hindrade och äldre. Månadsrapporten bygger på en helårsprognos där den ekonomiska utvecklingen under årets fyra första månader ligger till grund. För utförar-enheterna redovisas även utfall för perioden januari-april.

Förvaltningen har infört inköpsstopp där det är praktiskt genomförbart samt på-börjat ett projekt med externa konsulter.

Inom förvaltningen pågår ett grundligare analysarbete samt beräkning av effekter av vidtagna och planerade besparingsåtgärder.


Handläggare: Germund Jonsson, 08-508 12 158

12 Instruktion för attest och utanordning

Dnr: 013-349/2002

Stadsdelsnämndens ”Instruktion för attest och utanordning” antogs 1999-06-22 och tillämpas forfarande.

Under ett år har förvaltningen deltagit i Stockholms stads projekt för införande av elektronisk handel (STELHA). Det lokala projektet har nu avslutats och förvaltningen går i drift i mindre omfattning med elektronisk handeln med några anslutna leverantörer. För att säkerställa att elektroniska fakturor ska kunna attesteras digitalt har vissa tillägg till attestinstruktionen utarbetats. Dessa förändringar och några andra marginella rättningar är avstämda med revisionskontoret och markerade med kursiv stil i gällande ”Instruktionen för attest och utanordning”

Handläggare: Germund Jonsson, 08-508 12 158

13 Fyllnadsval till lokala pensionärsrådet

Dnr: 015-350/2002

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08-508 11 310

14 Driften av skolrestaurangen vid Åsö grundskola

Dnr: 429-356/2002

Åsö gymnasium läggs ned fr o m vårterminen 2002. Utbildningsförvaltningen har hittills ansvarat för driften av skolrestaurangen, vilken tillgodosett behovet av skolmat för gymnasie- och grundskoleelever. En konsekvens av nedläggningen av gymnasieskolan är att utbildningsnämnden inte har något intresse av att ansvara för skolrestaurangen längre än t.o.m juni 2002. Förvaltningen föreslår att nämn-den övertar ansvaret för driften av skolrestaurangen och cafét vid Åsö grundskola fr o m höstterminen 2002.

Handläggare: Cecilia Källén, 08- 508 12 041

REMISSER/YTTRANDEN

15 Förslag om förlängt avtal med Stockholms läns landstings patientnämnd

Dnr: DNR 539-000292/2002

Handläggare: Anita Sandblom, 070-508 11 304

16 Förslag till Trafikplan och Trädplan för Södermalm

Dnr: 346-142/2002

Gatu-och fastighetsnämnden har sänt ut en Trafik- och Trädplan på remiss till stads-delsnämnden för synpunkter. Remisstiden går ut den 28 juni. Området som behandlas
är hela ön Södermalm. I Trädplan ingår endast gatuträd - ej parkträd. Planens tidshorisont är ca 5 år.

Förvaltningen pekar på vissa brister i Trafikplanen; en övergripande helhetsbild saknas, SL:s planer borde varit färdiga och ingått som en förutsättning i planen, Hornsgatans dåliga luftkvalitet borde ha uppmärksammats. Pga dålig trafik- och parkeringsmoral bör fler åtgärder göras i form av byggnadstekniska fysiska åtgärder och bättre övervakning. Ett antal enskilda trafikfrågor behandlas, bl a Götgats-backen, Medborgarplatsen, Bergsundsgatan, Mariaberget, Högalidsgatan m fl. Bil-, kollektiv- cykeltrafik och parkerings-frågan kommenteras.

Trädplanen är ett viktigt dokument för att staden ska kunna arbeta med gemensamma riktlinjer och långsiktig planering. Förvaltningen har inga avvikande syn-punkter i förhållande till förslaget om platser för nyplanteringar.


Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

17 Melanders Fiskrestaurang - ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen

Dnr: 621-345/2002

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen från och med 2002-05-01 till och med 2002-09-30 med daglig serveringstid från klockan 11.00 till klockan 00.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

18 Mälarsalen AB - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-313/2002

Mälarsalen Aktiebolag ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 05.00 för servering av alkohol till allmänheten i Mälarsalen, Söder Mälarstrand 29. Förvaltningen föreslår att nämnden att avstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

19 Restaurang Torget - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-265/2002

Djurgårdsterrassen AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 02.00 för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Torget, Mälartorget 13. Förvaltningen föreslår att nämnden att avstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

20 Alexandra Hotel - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-321/2002

Nya Alexandra Hotel i Stockholm AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Alexandra Hotel, Magnus Ladulåsgatan 42. Serveringstiden är enligt ansökan från klockan 11.00 till kl. 03.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan med förbehållet att serveringstid endast medges till klockan 01.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Uppföljning av ramavtal för enstaka platser för funktionshindrade - Anmälan

Dnr: 539-99/2002

Maria – Gamla stans stadsdelsförvaltningen har följt upp sju ramavtal avseende enstaka platser för funktionshindrade. Av uppföljningarna framgår att utförarna i stort uppfyller ramavtalet.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 412

22 Grönskade levande gårdar och Hållbar livsstil i innerstaden - rapport

Dnr: 363-282/2002

Projekten Grönskande levande gårdar och Hållbar livsstil i innerstaden var två Agenda 21-projekt som drevs gemensamt av stadsdelsförvaltningarna i Stockholms innerstad från juni 1999 till och med december 2001. Syftet med de två projekten var att arbeta med en hållbar utveckling och utgångspunkten var engagemang i närmiljön där den egna gården, boende- eller verksamhetsgård, var ingången till ökat miljömedvetande och miljöengagemang. Efter 2,5 års arbete med projektet har omkring 70 gårdsgrupper direkt samverkat med projekten och omkring 250 gårdsgrupper har fått råd och stöd.

Förvaltningen vill särskilt framhålla de sociala vinster som projektet genererat. Genom att boende och verksamheter värnar om sin egen gård ökar engagemanget för närmiljön och grannskapet. Projektet har också lyckats engagera boende och verksamheter i miljöfrågor och bland annat lagt en grund för det fortsatta arbetet med fastighetsnära källsortering.

Handläggare: Henrik Spovin, 08-508 12 204

23 Anmälan av svar på skrivelse om barnomsorgsplats

24 Anmälan av slutrapport från införandeprojekt kring elektronisk handel vid Katarina-Sofia och Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltningar

25 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-04-22

26 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

27 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

Protokoll från byggnadsutskottet den 7 maj 2002.

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

28 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från pensionärsrådet den 15 maj 2002.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från handikapprådet den 15 maj 2002.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

30 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

Protokoll från Gamla stans Forum den 16 maj 2002.

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

33 Anmälan av Dorisstatistik juli 1999 - mars 2002-05-06

34 Information från förvaltningen

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordföranden hälsade Maria Palme (s) välkommen som ny ersättare i nämnden.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte vice ordföranden Tove Frimodt (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-04-25 justerats 2002-04-29.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-04-17.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Anmälan om avvikelse enligt SOSFS 1996:23 Lex Maria

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS inom Maria - Gamla stans...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Upphandling av drift av parklekar i Drakenbergsparken, Högalidsparken o...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Upphandling av kost inom Bergsunds-, Kulltorps- och Hornskrokens äldreb...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.55 och öppnade det åter kl.18.40.

§10 Bidrag till Föreningen Timmermansgården och Mäster Olofsgården till öpp...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-14.

Ärendet hade återremitterats vid nämndsammanträdet 2002-04-25.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att snarast utbetala de enligt avtal gällande bidragen till Mäster Olofsgården, 413 280 kronor retroaktivt för 2001 och 413 280 kronor för 2002, och till Timmermansgården 320 kronor retroaktivt för 2001 och 381 320 kronor för år 2002.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden vid oktobersammanträdet med förslag till nya avtal för Timmermansgården och Mäster Olofsgården.

3. Därutöver anför nämnden följande:

Nämnden konstaterar att Timmermansgården och Mäster Olofsgården inte erhållit de bidrag de enligt respektive avtal varit berättigade till. Detta måste skyndsamt åtgärdas och förvaltningen ska därför omedelbart utbetala de medel föreningarna enligt avtal redan tidigare ska ha erhållit.

4. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§11 Månadsrapport april 2002

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-16.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut att lägga rapporten till handlingarna samt med en anförandetext.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett förslag till beslut att lägga rapporten till handlingarna, till vilket ledamoten Gerard Rikken (mp) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner månadsrapport för april 2002.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s) och Gunilla Hansson (s) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat
att lägga rapporten till handlingarna
att anföra följande.

Rapporten visar tydligt på de problem som stadsdelens verksamheter har. Efter de åtgärder som beslutades vid förra sammanträdet pekar prognosen på ett underskott för helåret på 45 miljoner kronor. Den skattesänkning om 95 öre som den borgerliga majoriteten beslutat om tidigare kan till största delen förklara underskotten. För att återfå invånarnas förtroende för verksamheterna behövs mer resurser, inte mindre. För att hålla en god kvalitet i skola, förskola och omsorgen om funktionshindrade och äldre behövs personal som är stolt och nöjd med sina arbetsförhållanden."

dels av ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för förslaget att lägga rapporten till handlingarna.

§12 Instruktion för attest och utanordning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-06.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner kompletteringar till stadsdelsnämndens Instruktion för attest och utanordning i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-06.

§13 Fyllnadsval till lokala pensionärsrådet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser PRO Helgalundens representant Vanja Källman som ny ersättare i lokala pensionärsrådet.

§14 Driften av skolrestaurangen vid Åsö grundskola

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att överta ansvaret för driften av skolrestaurangen och caféet vid Åsö grundskola från och med höstterminen 2002.

§15 Förslag om förlängt avtal med Stockholms läns landstings patientnämnd

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2002-06-30 remitterat Förslag till förlängt avtal med Stockholms läns landstings patientnämnd. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-04-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker förlängning av nuvarande avtal med Stockholms läns landstings patientnämnd t.o.m. 2004-12-31.
 2. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-30.

§16 Förslag till Trafikplan och Trädplan för Södermalm

Gatu- och fastighetsnämnden har till nämnden för synpunkter remitterat förslag till Trafikplan och trädplan för Södermalm. Remisstiden utgår 2002-06-28.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-04-26.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden bordlägger ärendet.

§17 Melanders Fiskrestaurang - ansökan om satellitservering på Medborgarpla...

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen från och med 2002-05-01 till och med 2002-09-30 med daglig serveringstid från kl.11.00 till kl. 00.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-06 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Melanders Fiskrestaurang från och med 2002-05-01 till och med 2002-09-30.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Mälarsalen AB - yttrande över ansökan om alkoholservering

Mälarsalen Aktiebolag ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl. 05.00 för servering av alkohol till allmänheten.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-06 med avstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag till beslut att tillstyrka ansökan. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Pär Hommerberg (fp).

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid för alkoholservering i Mälarsalen, Söder Mälarstrand 29.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Stig Dingertz (m), Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m) och Pär Hommerberg (fp) till förmån för tillstyrkan av ansökan.

§19 Restaurang Torget - yttrande över ansökan om alkoholservering

Djurgårdsterrassen AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl.02.00 för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Torget.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-06 med avstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag till beslut att tillstyrka ansökan. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Pär Hommerberg (fp).

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid för alkoholservering i Restaurang Torget, Mälartorget 13.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Stig Dingertz (m), Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m) och Pär Hommerberg (fp) till förmån för tillstyrkan av ansökan.

§20 Alexandra Hotel - yttrande över ansökan om alkoholservering

Nya Alexandra Hotel i Stockholm AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Alexandra Hotel. Serveringstiden är enligt ansökan från kl.11.00 till kl.03.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-06 med avstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Alexandra Hotel, Magnus Ladulåsgatan 42 med förbehållet att serveringstid endast medges till kl.01.00.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Uppföljning av ramavtal för enstaka platser för funktionshindrade - Anm...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger ärendet Uppföljning av ramavtal för enstaka platser för funktionshindrade till handlingarna.

§22 Grönskade levande gårdar och Hållbar livsstil i innerstaden - rapport

Lip- projekten Grönskande levande gårdar och Hållbar livsstil i innerstaden var två Agenda 21-projekt som drevs gemensamt av stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Maria- Gamla stan och Katarina- Sofia från juni 1999 till och med december 2001.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-06.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger slutrapporterna för Lip- projekten Grönskande levande gårdar och Hållbar livsstil i innerstaden till handlingarna.

§23 Anmälan av svar på skrivelse om barnomsorgsplats

Anmäldes skrivelse angående barnomsorgsplats samt förvaltningens svar 2002-04-29.

§24 Anmälan av slutrapport från införandeprojekt kring elektronisk handel v...

Projekten med införande av elektronisk handel inom Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar har pågått sedan våren 2001. De projektmål som fastställdes i resp. projektdirektiv har till stor del uppnåtts.

Anmäldes Slutrapport från införandeprojekt kring elektronisk handel vid Katarina- Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar (Sammanfattning).

§25 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-04-22

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-04-22 utsågs Maria Palme (s) till ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för tiden till och med 2002.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§26 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2002-05-02 och 2002-05-15, vilka båda justerats samma dag.

§27 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

Anmäldes protokoll från byggnadsutskottets sammanträde 2002-05-07, vilket justerats 2002-05-15.

§28 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll 2002-05-15, vilket justerats 2002-05-21.

§29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2002-05-15, vilket justerats samma dag.

§30 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

Anmäldes protokoll från Gamla stans Forum från sammanträde 2002-05-16.

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§32 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.2002-04-10- -05-07.

§33 Anmälan av Dorisstatistik juli 1999 - mars 2002-05-06

Anmäldes Dorisstatistik juli 1999-mars 2002.

§34 Information från förvaltningen

Anders Lindström informerade om kommande avknoppning inom Brännkyrkagatans assistans och avlösarverksamhet.

§35 Övriga frågor

Med anledning av skrivelse 2002-05-08 från Polismyndigheten i Stockholms län angående Behov av alkoholförtäringsförbud m.m. informerade ordföranden att ett ärende i detta kommer att samordnas med Katarina- Sofia stadsdelsförvaltning och föreläggas nämnden vid augustisammanträdet.

Lotta Bjelkelöv, Kommunal, läste upp ett gemensamt uttalande från de fackliga orga-nisationerna i Maria- Gamla stan med anledning av att stadsdelsdirektör Rolf Mirlas lämnar sin tjänst.

Stig Dingertz (m) och Maj-Britt Åkesson (fp) framhöll angelägenheten av att kanotklubben på Reimersholme ska kunna fortsätta sin verksamhet där.

Vice ordföranden Tove Frimodt (s) underströk vikten av att de idrottsföreningar som idag bedriver verksamhet vid Zinkensdamms idrottsplats ska kunna göra det även i fortsättningen.

Monica Gahm besvarade dels en av Stig Dingertz (m) ställd fråga om Åsöhallen, dels en av Johan Tamm (sp) ställd fråga om bollplanen på Riddarholmen.