Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-06-13

Sammanträde 2002-06-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BORDLAGDA ÄRENDEN

12 Förslag till Trafikplan och Trädplan för Södermalm

Dnr: Dnr 346-142/2002

Gatu-och fastighetsnämnden har sänt ut en Trafik- och Trädplan på remiss till stads-delsnämnden för synpunkter. Remisstiden går ut den 28 juni. Området som behandlas
är hela ön Södermalm. I Trädplan ingår endast gatuträd - ej parkträd. Planens tidshorisont är ca 5 år. Förvaltningen pekar på vissa brister i Trafikplanen; en övergripande helhetsbild saknas,SL:s planer borde varit färdiga och ingått som en förutsättning i planen, Hornsgatans dåliga luftkvalitet borde ha uppmärk-sammats. Pga dålig trafik- och parkerings-moral bör fler åtgärder göras i form av byggnadstekniska fysiska åtgärder och bättre övervakning. Ett antal enskilda trafikfrågor behandlas, bl a Götgatsbacken, Medborgarplatsen, Berg-sundsgatan, Mariaberget, Högalidsgatan m fl. Bil-, kollektiv- cykeltrafik och parkerings-frågan kommenteras.

Trädplanen är ett viktigt dokument för att staden ska kunna arbeta med gemensamma riktlinjer och långsiktig planering. Förvaltningen har inga avvikande synpunkter i förhållande till förslaget om platser för nyplanteringar.


Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

BESLUTSÄRENDEN

13 Plan för stadsdelens tillsyn i privata verksamheter inom individ- och familjeomsorgen enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen

14 Verksamhetsbidrag till pensionärsorganisationer m fl

Dnr: Dnr 671-394/2002

Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd har i äldreomsorgens verksamhetsplan för år 2002 avsatt 180.000 kronor i bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för äldre. Bidraget ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning för uppsökande verksamhet bland äldre och som kompletterar, stödjer och ersätter förvaltningarnas insatser. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet och lämnat ett förslag till fördelning som stadsdelsförvaltningen ansluter sig till.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

15 Redovisning av insatser för arbetslösa

Dnr: 549-371/2002

Förvaltningen redovisar i detta ärende insatser för långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd samt det fördjupnings-arbete som pågår kring individer med lång-variga behov av försörjningsstöd inom Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

16 Hyreskontrakt med Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm AB

Dnr: 322-427/02

Kulturbolaget måste enligt särskilda bestämmelser § 12 i huvudkontrakt samt i tilläggsavtal undertecknat den 30 april 2002 upfylla vissa villkor senast den 15 juni 2002 för att kontraktet ska gälla fr o m den 1 juli 2002. Stadsdelsförvaltningen anser att kontraktet ska anses vara förfallet om något eller några av villkoren inte är uppfyllda den 15 juni 2002.
Stadsdelsförvaltningen föreslår också att, i händelse av att hyreskontraktet förfaller, förhandlingar påbörjas snarast med gatu- och fastighetskontoret om att stadsdelsnämnden löses från kontraktet för Medborgarhuset senast den 1 oktober 2002.

Handläggare: Lars Andersson, 08-508 12 044

17 Ändring av prissättning i särskilda boenden inom äldreomsorg

Dnr: 539-437/2002

I detta ärende föreslår förvaltningen att nämnden beslutar fastställa platspriserna i särskilda boenden inom äldreomsorg till de priser som fastställdes i verksamhetsplan 2002.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 412

REMISSER/YTTRANDEN

18 Att förebygga mobbning och annan kränkande särbehandling. Remiss från revisorsgrupperna 3 och 4

Dnr: 124-221/2002

Revisionskontoret har granskat Högalids-skolans arbete mot mobbning och dans-elevernas situation vid Högalidsskolan och Riddarfjärdsskolan/Svenska Balettskolan. Anledningen till granskningen är två händelser vid Högalidsskolan no-vember 2000 och november 2001, då danselever var inblandade. Revisionskontoret konstaterar att Högalidsskolan arbetar på många sätt med att förebygga mobbning men anser att Högalidsskolans antimobbningsarbete kan utvecklas och att dokumentationen bör förbättras. Vidare anser revisionskontoret att Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd/ förvaltning bör utveckla sin övergripande styrning och uppföljning av skolornas antimobbningsarbete samt sin beredskap att hantera krissituationer och att stödja enheterna i sådana sammanhang. Då det gäller danselevernas situation riktar revisionskontoret sin kritik främst till Riddarfjärdsskolan/Svenska Balettskolan. Granskningen visar emellertid att det finns brister i kommunikationen och samarbetet mellan Högalidsskolan och Riddarfjärdsskolan/Svenska Balettskolan, vilket kan försvåra danselevernas situation.
Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att förbättra de påtalade bristerna:
 Rutiner vid krishantering har tagits fram. Rutinerna ska inarbetas i kris- och katastrofplanen samt förankras hos personalen.
 Massmediautbildning ska anordnas för alla chefer. Rektorer och biträdande rektorer ska få praktisk träning under augusti.
 Förvaltningen ska senast 2002-12-31 ta fram en gemensam handlingsplan mot mobbning för alla skolor.
 Kartläggning av dokumenthantering på skolorna samt utbildning om doku-menthantering, arkivering, offentlig sekretess, personuppgiftslagen och ar-betsmiljölagen för skolledningen ska vara genomförd till 2003-06-30.
 Ansvarsfördelningen mellan Högalidsskolan och Riddarfjärdsskolan/Svenska Balettskolan ska klargöras till läsårsstart 2002/2003.


Handläggare: Yvonne Alenius, 08 - 508 12 107

19 En mer medveten satsning på att stärka elevers självtillit. Yttrande över motion

Dnr: 429-317/2002

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att det ska bli obligatoriskt för alla skolor att ägna tid åt en mer medveten satsning på att stärka elevers självtillit och att utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att utarbeta uppnåendemål för skolan/staden inom detta område. Förvaltningen menar att uppdraget finns som mål i läroplanen och att det är den enskilda skolan som avgör hur målen ska uppnås. Utvärdering om dessa mål uppnås bör istället ske som en del av utvärderingen av skolväsendet i Stockholm. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08- 508 12 107

20 Förslag till detaljplan för del av kv. Gamen (Åsötorget)

Dnr: 311/316/2002

Stadsbyggnadskontoret (Sbk) har upprättat ett förslag till ny detaljplan över kompletterande bebyggelse på Åsötorget i anslutning till Skattehuset och Åsö Gymnasium. Ärendet har i samband med programstadiet tidigare behandlats av stadsdelsnämnden. Eftersom detta ärende har behandlats under lång tid borde det ha kunnat presenteras på ett betydligt tydligare och fylligare sätt i detta skede än vad som framgår av remisshandlingen. I sak tillstyrker förvaltningen förslagets huvudinriktning att bebygga det blåsiga och ogästvänliga Åsötorget med bostäder, hotell och utökade skollokaler. Dock bör hotellvolymen minskas något närmast Götgatan så att befintliga uppvuxna träd i detta parti bevaras och skattehusets hela höjd kan ses från Götgatan. Förvaltningen tillstyrker tillskapandet av nya bostäder på platsen, men förordar att även hyresrätter ingår i projektet. Beträffande genomförandeskedet anser förvaltningen att det är nödvändigt att skolans nya gymnastikhall står färdig innan Åsöhallen rivs och förutsätter att ett fullgott alternativ erbjuds för övrig idrottsverksamhet under övergångsperioden innan permanenta ersättningsanläggningar är uppförda.

Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

21 Snötipp som kylanläggning. Yttrande över motion

Dnr: 361-154/2002

Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning anser att det kan vara av intresse att följa utvecklingen av kylanläggningen i Sundsvall men att det i dagsläget är för tidigt att införa systemet i Stockholm p g a att anläggningen är ny och i vissa avseende inte helt utvecklad, t ex vad gäller återvinning av sand. Förvaltningen anser även att det råder stor osäkerhet kring det lämpliga att investera i en liknande anläggning p g a snötillgång, krav på investering, utrymmesbehov och av miljöskäl.

Handläggare: Mats Christenson, 08- 508 12 201

22 Tidningsinsamling i portar. Yttrande över motion

Dnr: 364-347/2002

Elisabeth Lönngren (s) förslår i en motion att insamlingen av tidningar i portar i innerstan upphör och att alternativa insamlingsformer utreds där fastighetsnära källsortering idag är omöjlig som ofta fallet är i t ex Gamla stan. Förvaltningen delar motionärens synpunkter avseende problem med renhållningen samt att stadsbilden förfulas när insamlingen sker på detta sätt och föreslår därför att fastighetsägarnas drivkraft att samla in tidningar inom fastigheten förstärks genom t ex ekonomiska påtryckningar eller ekonomiska lättnader vid vidtagna åtgärder och att Renhållningsförvaltningen får i uppdrag att hitta alternativa lösningar till insamling av tidningar i portar, som ett komplement till fastighetsnära källsortering och insamling via återvinningsstationer.

Handläggare: Susanne Leinsköld, 08 - 508 12 217

23 Restaurang Damn Delicious - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-364/2002

Modesty Barskola AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Damn Delicious, Rosenlundsgatan 18. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

24 M/S Kronprinsesse Märtha - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-367/2002

Ankarhaket AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten och till slutna sällskap i restaurang M/S Kronprinsesse Märtha, Söder Mälarstrand, kajplats 16. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

25 Restaurang Skeppsbar - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-379/2002

Tonarto Restaurang AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Skeppsbar, Skeppsbron 44. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 03.00 i restaurang och 11.00 – 00.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

26 Stockholm Pride - yttrande över ansökan om alkoholservering vid festival i Tanto

Dnr: 621-388/2002

Föreningen Stockholm Pride ansöker om tillstånd för alkoholservering under en festival i Tantolunden från onsdag 31 juli till och med söndag 4 augusti 2002.
Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

27 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

28 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

29 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

33 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordföranden Joakim Larsson (m) önskade BrittMarie Kyndel välkommen som ny stadsdelsdirektör i Maria - Gamla stan.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte ledamoten Eva-Britt Henmark (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-05-23 justerats 2002-05-27.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 7 Gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom området individ- och familjeomsorg utgår och med tillägg av ärende 15 a Hyreskontrakt med Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm AB samt ärende 15 b Ändring av prissättning i särskilda boenden inom äldreomsorg.

§6 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § ...

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-05-29.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom områd...

§8 Upphandling av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-05-22.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Avslutad gemensam upphandling av personliga ombud för psykiskt funktion...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-27.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Anmälan enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-27.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Förslag till Trafikplan och Trädplan för Södermalm

Gatu- och fastighetsnämnden har till nämnden för synpunkter remitterat förslag till Trafikplan och Trädplan för Södermalm. Remisstiden utgår 2002-06-28. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-04-26. Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2002-05-23.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Tove Frimodt m. fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till förslaget att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Pär Hommerberg (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Johan Tamm (sp) yrkade bifall till ett av (sp) framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med ordförandens yrkande och det av (m) framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen överlämnar nämnden förvaltningens förslag och anför följande:

"Inledningsvis kan konstateras att aktuella flödessiffror avseende trafiken helt saknas för Södermalm. Tillgängliga data är från 1994. Förslaget till trafikplan innehåller dessutom opreciserade och ej styrkta påståenden om önskemål och behov. För att genomföra de förändringar som föreslås krävs nya trafikmätningar. Vi vill påpeka att flera trafikförändringar har skett sedan 1994, inte minst kring Mariatorget, vilka starkt påverkar trafiken. Detta gäller exempelvis trafiken på S:t Paulsgatan fram till Götgatan vilket måste vägas in i de framlagda förslagen kring Götgatan.

Kollektivtrafiken
Påpekas bör även att vi finner det märkligt att Gatu- och fastighetskontoret i förslaget avfärdar kollektivtrafiken med endast fyra rader (sid. 13) i ett tjänsteutlåtande på 14 sidor. I ärendet lämnas inga synpunkter eller önskemål om förändringar och förbättringar av det nuvarande linjenätet utan man konstaterar att det "…inom SL pågår en översyn av busslinjenätet som kan påverka trafikplanen". Vi anser att SL bör utveckla och förbättra des samrådsförfarande med berörda stadsdelar, som stundom sker om kollektivtrafiken. Risken är uppenbar att trafiken samlas till vissa huvudgator där samtliga trafikslag ska samsas om utrymmet. Några av de busslinjer (nr 43, 55 och 59) som ska svara för de lokala förbindelserna inom Södermalm ger även en viktig möjlighet till direktförbindelse med centrala staden utan omstigning (så kallad diagonaltrafik). Busslinje 59 bör även i fortsättningen gå på Götgatan Söderut.

Götgatan mellan Hornsgatan och Noe Arks gränd
Vi säger nej till både alternativ 1 och 2 och anser att en enkelriktning norrut av Götgatan i denna del är helt fel. Om trafiken enkelriktas norrut medför det sannolikt en kraftigt ökad biltrafik från östra Mariaområdet, som kommer att föras på S:t Paulsgatan och norrut via Götgatan mot Södermalmstorg. Samtliga alternativa färdvägar kommer att vara mindre attraktiva för biltrafiken. Flera boende och olika föreningar har redovisat de orimliga omvägar som blir resultatet av dessa förslag.

Genom förslaget att kasta om körriktningen på Götgatans norra del omöjliggör man att låta busslinje 59 att vara kvar för i första hand alla boende i området från Mosebacke torg i öster till Södra station i väster. Götgatan är en besvärlig backe och äldre och rörelsehindrade har därför uppskattat buss 59. Tunnelbanan kan aldrig helt ersätta bussen. Det bör påpekas att detta var ett viktigt skäl till att behålla Götgatans nuvarande trafikföring när trafikplanen diskuterades senast.

Att införa dubbelriktad cykeltrafik på Götgatsbacken tillsammans med en ökad biltrafik norrut ökar sannolikt risken för olyckor. Cykeltrafiken bör även i fortsättningen gå norrut via Repslagargatan, som är bredare än Götgatan.

Vi moderater har även sedan diskussionen om gågata inleddes påpekat att det kan komma att drabba de där liggande butikerna som i dagsläget är mer eller mindre beroende av bilburna kunder. Vill man ha olika typer av affärsverksamhet på Götgatan ter det sig märkligt att försvåra klimatet för vissa av näringsidkarna.

Repslagargatan
För att minska belastningen på Götgatan mellan S:t Paulsgatan och Högbergsgatan kan istället Repslagargatan enkelriktas söderut. Trafik från S:t Paulsgatan kan då undvika Götgatan i denna del fram till Högbergsgatan.

Högbergsgatan
Trafiken från norra Katarina och östra Maria förs idag norrut via Högbergsgatan ned till Centralbrons tunnel via Götgatsbacken/Noe Arksgränden. Den färdvägen är nödvändig för att avlasta lokaltrafiken i området. Enlig 1994 års trafikräkning passerar här 7000 fordon per dygn. Genomfartstrafik söderut från Hornsgatan via Götgatan är idag inte tillåten.

Om högersväng påbjuds vid Noe Arksgränden/Götgatan tas hänsyn till den där placerade garageinfarten. Fordon från garaget kan köra ut söderut som tidigare. Om alla följer skyltningen stoppas genomfartstrafiken söderut från Högbergsgatan och således även från Hornsgatan.

Medborgarplatsen
Vi tillstyrker förslaget att föra trafik till Medborgarhuset med en mindre slinga runt Medborgarhuset med infart från Folkungagatan och utfart mot Götgatan. Detta ger även utrymme och möjlighet att utveckla miljön på Medborgarplatsen till söderbornas bästa.

Magnus Ladulåsgatan
Vi tillstyrker förslaget. En öst-västlig förbindelse för Södermalms sekundära genomfartstrafik behövs och kommer även att avlasta Högbergsgatan och Hornsgatan.

Cykelparkeringar
Fler cykelparkeringar bör inrättas. Dessa måste placeras, så att föräldrar med barnvagnar, rörelsehindrade och äldre ska kunna passera de uppställda cyklarna.

Cykelbanor/cykelfält
En översyn bör göras av trafiksäkerhetsskäl av genomförda och planerade cykelbanor på Götgatan. Cykelfälten på Hornsgatan bör tas bort.

Vidare vill vi moderater ta tillfället i akt och framhålla vikten av att det framkommer fler parkeringsplatser inom hela Södermalm. Många platser har tillkommit under de senaste åren, men fler är att önska. En inventering bör således göras omgående för att få fram förslag på platser för nya parkeringsplatser som exempelvis snedparkeringar.

I övrigt hänvisas till det gemensamma beslutet av (m), (fp), (kd) och (sp)."

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Tove Frimodt, ledamoten Eva-Britt Henmark och

tjänstgörande ersättaren Lars Wettergren (alla s) till förmån för förvaltningens förslag

dels av ledamoten Gerard Rikken (mp) till förmån för förslaget att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande

dels av ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att

att överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande

att därutöver anföra:

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter på trädplanen och vill därför endast tillföra några synpunkter vad gäller trafikplanen.

Vi motsätter oss dubbelriktad genomfartstrafik på Magnus Ladulåsgatan. Detta skulle öppna upp för en avsevärd trafikökning på en utpräglad bostadsgata som dessutom är en bussgata med trafikhindrande avsmalningar.

Södermalmsbornas krav på att göra Götgatsbacken till gågata ska tas tillvara. Att tillåta biltrafik endast på förmiddagar är en stegvis anpassning till gågata varför alternativ 1 förordas.

När det gäller Bergsundsgatan måste någon form av avstängning kunna genomföras. Här hänvisas till framkomligheten för taxibilar. Erfarenheten är att just taxibilar i hög fart är ett stort problem för barn och övriga boende. En avstängning i kombination med vägkuddar bör prövas. Taxibilar kan då köra från endera hållet men tvingas sänka hastigheten.

Planen bör kompletteras med en strategi för hur trafiken i stadsdelen ska kunna minska. Hornsgatan måste bli föremål för omfattande åtgärder om miljökvalitetsnormerna ska klaras.

När det gäller cykeltrafik mellan Rosenlundsgatan och Ringvägen mellan kvarteren Skottet och Siktet, vid nedgången till Södermalmsallén, finns idag gång- och cykelväg på ömse sidor om nedgången. Den nordligare är den naturliga gångvägen för buss- och tågresenärer som ska passera Ringvägen ex i riktning till eller från Tanto-området. Där sker dagliga incidenter mellan cykel- och gångtrafikanter. Därför bör cykeltrafik tillåtas endast på den sydligare delen.

Garaget under Södermalmsskolans bollplan ska utgå ur planeringen. Skolan har lokaler på båda sidor av Timmermansgatan och har dålig skolgård. St Paulsgatan är en smal boendegata. Det är en olämplig plats för ett garage för 160 bilar. När underjordsparkering tillkommer, ska motsvarande antal gatuparkeringar utgå för att förbättra framkomligheten för gångtrafikanter och för att inte bidra till ökat bilåkande.

Gatu- och fastighetskontoret har tillsammans med SL och Färdtjänsten haft ett samarbete för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Detta arbete måste fortgå för att göra all kollektivtrafik på Södermalm så tillgängligt som möjligt för alla."

dels av ledamoten Pär Hommerberg (fp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat enligt följande.

Folkpartiet i Maria- Gamla stan välkomnar varmt förslaget till trafik - och trädplan för Södermalm och instämmer i allt väsentligt i såväl dess övergripande ställningstaganden som i dess mer detaljerade förslag. På nedan nämnda punkter vill vi dock framföra särskilda synpunkter.

1. Gågata i Götgatsbacken
Förslaget att göra Götgatsbacken till gågata är angeläget och efterlängtat. Under de ca tio år som fp och andra partier drivit frågan har behovet vuxit allt mer. Stockholms polismästare sa i vintras i media att staden måste bestämma sig om bilar eller gående skall prioriteras på platsen. Mot bakgrund av att gatan allt mer utvecklats till ett av Stockholms mest attraktiva butiks- och nöjesstråk är valet självklart: Låt Götgatsbacken bli "Söders Ströget". Att tillåta distributionstrafik vissa tider och att enkelrikta kvarvarande trafik norrut förefaller också välavvägt. När gatan stängs av bör den som andra gågator i staden självfallet få annan belysning och gatubeläggning etc., som t ex möjliggör uteserveringar mm på sina ställen.

2. Öppnande av Magnus Ladulåsgatan fordrar fartdämpning
Förslaget att åter öppna Magnus Ladulåsgatan för genomfart förefaller väl motiverat ur helhetsperspektiv. Ett öppnande förutsätter dock att gatan får en fartdämpande utformning, med avsmalningar, förhöjda övergångsställen etc. för att skydda oskyddade trafikanter (här finns många barn och gamla) och för att förebygga störningar för de boende. Ombyggnaden av Hägerstensvägen genom Aspudden och andra liknande miljöanpassade gator kan tjäna som inspiration. Tillåt trafik, men på omgivningens villkor.

3. Tydligare markering av lugna bostadsgator - fler höjda gathörn
På Kungsholmen och i Vasastaden har man på flera platser tydligt markerat skillnaden mellan huvudgator och sidogator genom att höja gatan till trottoarens nivå i gathörnen. På så sätt ges bilisten en tydlig signal om att här följer en lugn sidogata med annat tempo än huvudgatan. Sådana markeringar är sällsynta på Söder (t ex i hörnet Högbergsgatan-Skaraborgsgatan) och borde bli fler.

4. Nya träd välkomnas - men gärna ännu fler
Förslaget att plantera ett stort antal nya träd längs Söders gator välkomnas varmt. Varje generation måste plantera sina träd. Det tidiga 2000-talets stockholmare får inte vara sämre än det tidiga 1900-talets i detta avseende. Såväl helt nya trädplanteringar (som längs Folkungagatan) som fullföljande av redan påbörjade (som längs Wollmar Yxkullsgatan) känns helt rätt. Dock skulle fler 18-metersgator kunna få träd på ena eller båda sidorna. Ett exempel är Repslagargatan som idag har en enkelsidig trädplantering mellan Medborgarplatsen och Högbergsgatan, vilken borde fullföljas mellan Högbergsgatan och S:t Paulsgatan. Andra exempel är Östgötagatan och Södermannagatan söder om Katarina Bangata, där bredd och trafikintensitet utan vidare torde tillåta trädplantering.

5. Gör en av stadens minsta skolgårdar större
Ge Katarina Norra en del av Tjärhovsgatan. Katarina Norras skolgård är, även med innerstadsmått, mycket liten. Med ca 1100 kvm är den t ex bara 1/4 av Sofiaskolans eller 1/3 av Mariaskolans. Katarina Norra skola har tillskrivit stadsdelsnämnden i frågan, som i sin tur tillskrivit gatu- och fastighetsnämnden. I skrivelsen föreslås, efter kontakt med Katarina brandstation, att den del av Tjärhovsgatan som löper utmed skolan (ca 900 kvm) läggs samman med skolgården. Enligt brandstationen vållar det inget hinder för utryckningsverksamheten och endast två motstående fastigheter berörs, vilket borde kunna beaktas i den fysiska utformningen av avstängningen. Även efter en sådan åtgärd vore Katarina Norras skolgård mindre än hälften av Sofiaskolans, men ändå nära dubbelt så stor som idag."

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat

1. Götgatan blir gågata enligt alternativ 1 med tillägg enligt nedanstående
2. En lösning tas fram för korsningen Folkungagatan/Götgatan som förbättrar gtrafikanternas               trygghet
3.En översyn görs av genomförda och planerade cykelbanor på Götgatan och Folkungagatan
4. En översyn görs av tidsintervallerna vid övergångsställen.
5. En trafikflödesmätning på Södermalm genast genomförs.
6. Avlägsna cykelfälten på Hornsgatan
7. Inrätta ersättning för Hornsgatans cykelfält på parallellgata
8. Därutöver anför kristdemokraterna följande:

Det är positivt att inrätta gågata på Götgatan enligt alternativ 1. Enbart nyttotrafik bör tillåtas kl. 06-11 och inte som föreslås nu, all motorfordonstrafik på de sträckor som övrig tid stängs av för motorfordon. Trottoarerna ska tas bort så att hela gatan blir i samma nivå. När detaljplanering av utformning är klar önskar vi den för remiss till stadsdelsnämnden.

Det blir svårt att med bil ta sig fram till Hökens gata, Svartensgatan och sista delen av S:t Paulsgatan. Vi vill att kontoret utreder om alternativa tillfartsvägar kan åstadkommas.

I korsningen Götgatan Folkungagatan möts motortrafik, cyklister och fotgängare på ett för de oskyddade trafikanterna riskabelt sätt.

Intervaller med tillåten högersväng kombinerat med rött ljus för fotgängare skapar ett särskilt riskmoment då många gångtrafikanter inte uppfattar att högersvängande trafik är tillåten. En översyn behöver göras för att hitta lösningar som gör miljön bättre. Upplåtande av gatumark för serveringar och reklamplatser bör ske med stor restriktivitet.

Antalet cyklister är stort i vårt område. Vi vill ordna cykelparkering på så många ställen som möjligt där de behövs; vid restauranger, butiker och parker. Parkeringarna måste anpassas så de inte hindrar framkomligheten för andra trafikantgrupper eller handikappade. Då antalet cykelstölder är stort bör de nyinrättade cykelparkeringarna vara av det slag där cykeln kan låsas fast i cykelstället.

En översyn bör göras av tidsintervallerna vid övergångsställen. För korta övergångstider skapar problem för rörelsehindrade och många äldre.

Magnus Ladulåsgatan kommer efter trafikomläggningen kring Götgatan att bli viktig för transport till västra Södermalm, särskilt under den tid då stora byggen pågår på Ringvägen. Vi vill därför öppna gatan för genomfartstrafik.

Utbyggnaden av cykelbanor ska fortsätta, men de ska i möjligaste mån byggas skilt från biltrafiken, mellan parkerade bilar och trottoar.

Trafikflödeskartorna redovisar dygnsvärden för fordonstrafik (bil, lastbil och buss) på alla stadens gator. Mätningarna görs löpande och områdesvis.

För Södermalm östra samt västra har mätningar inte genomförts sedan 1994.

Det är nu hög tid att genomföra mätningar för att förbättra beslutsunderlaget inför genomgripande förändringar av trafiksystemet."

dels av ledamoten Johan Tamm (sp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt att föreslå,
 2. att 30-zoner enligt tidigare trafikplan genomförs inom alla bostadsområden i Maria -Gamla stan,
 3. att Götgatan görs till gågata mellan Klevgränd och Noe Arks gränd,
 4. att Götgatans enkelriktning söderut bibehålls mellan Högbergsgatan och Noe Arks gränd,
 5. att Götgatan enkelriktas norrut mellan Folkungagatan och Noe Arks gränd,
 6. att sammanhängande cykelbanor upprättas på båda sidor av Götgatan mellan Noe Arks gränd och Skanstullsbron,
 7. att trafikminskande åtgärder genomförs på Götgatan mellan Åsögatan och Ringvägen så att endast en genomgående körfil i vardera riktningen möjliggörs,
 8. att införa dubbelriktad cykeltrafik genom cykelfält modell Tjärhovsgatan på hela S:t Paulsgatan mellan Götgatan och Timmermansgatan,
 9. att Magnus Ladulåsgatan öppnas för allmän trafik under en försökstid och under byggnationstiden på Ringvägen, men med tillägg av fartbegränsande åtgärder utöver max 30-föreskriften enligt andra att-satsen, antingen som enl. dansk "stillevej" modell eller små rondeller med planteringar,
 10. att ha en parkeringsöversyn på Mariaberget och att bilister högst får köra 20 km/h,
 11. att angöringsplatser skall finnas i varje kvarter,
 12. att grind sätts upp på Tantolundens västra del vid Årstaviken för att hindra onödig biltrafik,
 13. att cykelparkeringar inrättas,
 14. att utan hinder för trafikplanens genomförande komplettera denna med en strategi för hur trafiken på Södermalm ska kunna minska,
 15. att tjänsteutlåtandet utgör remissvar på Trädplan för Stockholm, Södermalm, augusti 2001, samt att träd, som huggits ned på Anders Reimers väg på Reimersholme snarast återplanteras
 16. att trädallén på båda sidor Ringvägen vid Zinken bevaras,
 17. att därutöver anföra:

Allmänt
Gfks förslag till trafikplan innebär i flera avseenden förbättringar för de boende i Maria - Gamla stan. Emellertid är der möjligt att med enkla medel ytterligare tillgodose människors behov. En strategi för att på sikt kraftigt minska motortrafiken i stadsdelen bör enligt nämndens mening utarbetas. Arbetet med detta får dock inte hindra genomförandet av den nya trafikplanen.

Även om flera av våra förslag skulle kunna utvidgas att gälla hela planområdet inskränker sig nämnden till att beröra den del som innefattar Maria - Gamla stans stadsdelsområde.

Vi saknar tidigare trafikplans mål att införa 30-zoner inom alla bostadsområden. 30-zoner bör bibehållas för alla bostadsområden utanför huvudlederna Ringvägen, Hornsgatan. Därtill bör Götgatan mellan Ringvägen och Noe Arks gränd hastighetsbegränsas till 30 km/h.

Götgatan mellan Hornsgatan och Folkungagatan
Att motor- och genomfartstrafik kraftigt ska reduceras längs hela gatan är en länge efterlängtad åtgärd för de boende på Söder.

Gfk har två alternativa förslag till begränsningar mellan S:t Paulsgatan och Noe Arks gränd. Förslagen har kompletterats med konsekvensåtgärder för angränsande gator. Nämnden anser att dessa förslag inte tillräckligt tillgodoser kravet på trafikminskning, inte minst med tanke på att övervakningen av tillämpningen kan förväntas vara otillräcklig.

Stadsdelsnämnden föreslår istället, att Götgatan görs till gågata utmed hela sträckan Klevgränd - Noe Arks gränd. Därtill införs totalförbund för all motortrafik mellan kl 11 och 06 på sträckorna Klevgränd - Hökens gata och Svartensgatan - Högbergsgatan. Nuvarande enkelriktning kastas om till norrgående enligt gfks förslag mellan Högbergsgatan och Hornsgatan. I syfte att ytterligare motverka ev. smittrafik och för att tillåta "utfart" för boende kring Högbergsgatan bibehålls nuvarande enkelriktning mellan Högbergsgatan och Noe Arks gränd. Vidare enkelriktas Götgatan norrut mellan Folkungagatan och Noe Arks gränd. På hela sträckan Hornsgatan - Noe Arks gränd tas trottoarerna bort och gatan görs till en typisk "gågata". Dock markeras en dubbelriktad cykelbana i mitten av gatan efter modell Arsenalsgatan . Som en följd av dessa förslag bibehålls enkelriktningen norrut på Östgötagatan mellan Folkungagatan och Högbergsgatan. Försörjningsslingan runt Medborgarhuset måste också kastas om av samma skäl.

Götgatan mellan Folkungagatan och Skanstullsbron
Sammanhängande cykelbanor bör upprättas längs hela Götgatan mellan Noe Arks gränd och Skanstullsbron. Dessa bör vara dubbelriktade mellan Noe Arks gränd och Folkungagatan samt upprättade på båda sidor av gatan mellan Folkungagatan och Skanstullsbron.

Vidare bör trafikminskande åtgärder genomföras så att endast ett genomgående körfält i vardera riktningen inrättas mellan Åsögatan och Ringvägen. Detta skulle även ge utrymme för en extra trädrad utmed samma sträcka.

Cykeltrafik
Gatunätet inom de aktuella delarna av Söder lämpar sig inte särskilt väl för dubbelriktning av trafiken på de idag enkelriktade gatorna. Däremot bör cykeltrafik kunna underlättas på det sätt som redan idag förekommer på ex vis Tjärhovsgatan mellan Götgatan och Östgötagatan. Dubbelriktad cykeltrafik skulle kunna inrättas genom att ett cykelfält målas på berörda sträckor av hela S:t Paulsgatan mellan Götgatan och Timmermansgatan. Något som också skulle befrämja cykeltrafiken är säkra cykelparkeringar i form av cykelställ där cykelramarna enkelt kan låsas.

Grind vid Hornstulls Strand
Den västra delen av Tantolunden måste bli det lugna och rofyllda rekreationsområde som det är tänkt att vara. Härvid fordras det att inga obehöriga bilar trafikerar de promenadvägar som finns i området. Den bom, som nu finns, förblev låst under ett par veckor men sedan började de som hade förtroendet att ha en nyckel att rationalisera. Man stängde grinden men låste den inte. Efter ytterligare ett par veckor slutade man även att stänga bommen, numera finns det inte heller något lås vid bommen. Bommen skall bytas ut mot en sådan grind som man har i moderna bostadsområden. Dessa har ett lås som är så konstruerat att man endast kan få tillbaka sin nyckel då grinden är i stängt läge.

Skylt vid infarten, som ska upplysa om att obehörig motortrafik är förbjuden, är fel placerad. Skylten sitter fyra meter till höger om vägens högra sida istället för direkt vid sidan. Om någon skulle ertappas för obehörig bilkörning så skulle säkert rätten fria honom/henne eftersom skyltningen inte är tydlig."

§13 Plan för stadsdelens tillsyn i privata verksamheter inom individ- och f...

Enligt 13 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL) står privata verksamheter under länsstyrelsens tillsyn. Enligt 13 kap 5 § SoL har även kommunerna tillsynsansvar för privata verksamheter inom kommunen.

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt att kommuner och stadsdelar i länet ska upprätta planer för tillsynen och sända in rapporter till länsstyrelsen.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden fastställer planen.

2. Länsstyrelsen i Stockholms län underrättas om beslutet.

§14 Verksamhetsbidrag till pensionärsorganisationer m fl

Nämnden har i verksamhetsplan för år 2002 avsatt 180.000 kr till organisationer som bedriver verksamhet för äldre. Bidraget ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning för uppsökande verksamhet bland äldre och som kompletterar, stödjer och ersätter förvaltningarnas insatser. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-24.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av 180.000 kr till de föreningar som ansökt om medel att bedriva verksamhet för äldre enligt stadsdelsnämndens mål och inriktning.

§15 Redovisning av insatser för arbetslösa

Vid nämndsammanträdet 2002-04-25 uppdrogs åt förvaltningen i samband med behandlingen av Kvartalsrapport 1 2002 att i särskilt ärende redovisa insatser för stadsdelens långtidsarbetslösa och tänkbara alternativ till arbetsmetoder.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner redovisning av insatser för långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd av stadsdelsnämnden i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-27.

§16 Hyreskontrakt med Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm AB

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (fp), (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (fp), (s), (v) och (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner hyreskontraktet 2001-10-08 att gälla från 2002-08-15 dock med ändring av särskilda bestämmelser § 12 till att lyda: Detta hyresavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte hyresgästen som säkerhet för fullgörande av förpliktelser enligt hyresavtalet senast 2002-08-14 överlämnar en bankgaranti på ett belopp motsvarande nio månaders hyra.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamoten Stig Dingertz (m), tjänstgörande ersättaren Sonja Gräns (m), ledamoten Anita Sanderholm (m) samt ledamöterna Torbjörn Andring (kd) och Johan Tamm (sp) till förmån för förvaltningens förslag och med hänvisning till tidigare reservation i ärendet.

§17 Ändring av prissättning i särskilda boenden inom äldreomsorg

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fastställer platspriserna i särskilda boenden inom äldreomsorg till de priser som fastställdes i Verksamhetsplan 2002.

§18 Att förebygga mobbning och annan kränkande särbehandling. Remiss från r...

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast 2002-06-14 remitterat revisions-rapport Att förebygga mobbning och annan kränkande särbehandling.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-22.

    2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 En mer medveten satsning på att stärka elevers självtillit. Yttrande öv...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2002-06-30 remitterat rubricerad motion av Lovisa Morén (mp).

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-25.

§20 Förslag till detaljplan för del av kv. Gamen (Åsötorget)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande remitterat förslag till ny detaljplan över kompletterande bebyggelse på Åsötorget i anslutning till Skattehuset och Åsö gymnasium.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-17.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) anslöt sig.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till förslaget att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med ordförandens yrkande och förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-17.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes

dels av ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v), vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamoten Eva-Britt Henmark (s) och tjänstgörande ersättaren Lars Wettergren (s) till förmån för (v)-förslaget med instämmande av (s) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande

att därutöver anföra följande.

Nämnden instämmer med förvaltningen att det är positivt att något görs åt en blåsig och ogästvänlig plats. Det är också positivt att skolan får en mer markerad skolgård.

Stockholms behöver fler bostäder, främst hyreslägenheter. Men detta behov får inte helt överskugga andra angelägna behov. Nämnden vill understryka att det är oerhört angeläget att ett fullgott alternativ för verksamheterna i Åsöhallen står färdigt innan hallen rivs.

Om det inte går att skapa ett sådant alternativ måste hallen vara kvar."

dels av ledamoten Gerard Rikken (mp) till förmån för förslaget att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamoten Stig Dingertz (m), tjänstgörande ersättaren Sonja Gräns (m), ledamoten Anita Sanderholm (m) samt ledamöterna Pär Hommerberg (fp), Torbjörn Andring (kd) och Johan Tamm (sp) enligt följande.

"Nämnden vill särskilt framhålla vikten av att skolans gymnastiksal står klar innan Åsöhallen rivs. Det torde gå att lösa frågan smidigt så att inte gymnastikundervisningen drabbas."

§21 Snötipp som kylanläggning. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat motion av Viviann Gunnarsson (mp) i rubricerat ärende. Remisstiden utgår 2002-06-30.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-23.

§22 Tidningsinsamling i portar. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2002-08-23 remitterat motion av Elisabeth Lönngren (s) i rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-23.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd) och (sp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-23.
 2. Nämnden anför följande:

Till skillnad mot de i staden utplacerade återvinningsstationerna, som oftast är skräpiga och nerklottrade, fungerar den rena pappersinsamlingen förvånansvärt väl och i de flesta fastigheter sköts detta med god disciplin.

Om denna insamlingsform skulle borttagas, som för närvarande utgör c:a 35 %, skulle denna volym endast till en ytterst liten del transporteras till utplacerade stationer. Det mesta skulle hamna i hushållssoporna.

Vi anser det därför bättre att uppmuntra till fastighetsnära källsortering, vilket vi påtalat i verksamhetsplanen. Är det något som förfular stadsbilden så är det de utplacerade återvinningsstationerna.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamoten Eva-Britt Henmark (s) och tjänstgörande ersättaren Lars Wettergren (s) samt ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för förvaltningens förslag.

§23 Restaurang Damn Delicious - yttrande över ansökan om alkoholservering

Modesty Barskola AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Damn Delicious. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-21med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Damn Delicious, Rosenlundsgatan 18.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 M/S Kronprinsesse Märtha - yttrande över ansökan om alkoholservering

Ankarhaket AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten och till slutna sällskap i Restaurang M/S Kronprinsesse Märtha. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-21 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang M/S Kronprinsesse Märtha, Söder Mälarstrand, kajplats 16.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Restaurang Skeppsbar - yttrande över ansökan om alkoholservering

Tonarto Restaurang AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Skeppsbar. Serveringstiden är enligt ansökan kl 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-21 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Skeppsbar, Skeppsbron 44.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Stockholm Pride - yttrande över ansökan om alkoholservering vid festiva...

Föreningen Stockholm Pride ansöker om tillstånd för alkoholservering under en festival i Tantolunden från och med onsdagen den 31 juli till och med söndagen den 4 augusti 2002.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-24 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för Stockholm Pride vid deras festival i Tantolunden under tiden 2002-07-31- -08-04.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2002-05-29, vilket justerats samma dag.

§28 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

Anmäldes protokoll från byggnadsutskottets sammanträde 2002-06-04, vilket justerats 2002-06-11.

§29 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll 2002-06-05, vilket justerats 2002-06-10.

§30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2002-05-29, vilket justerats 2002-06-10.

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§32 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. 2002-05-08- -05-28.

§33 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade att stadsledningskontoret beslutat att göra särskilda budgetuppföljningar av nämnder under 2002 som redovisat underskott i bokslutet 2001. Med anledning härav har förvaltningen inlämnat rapport per maj 2002 till stadsledningskontoret.

§34 Övriga frågor

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) anmälde skrivelse 2002-06-13 från (v), (s) och (mp) angående möjligheten att utvidga öppenhållandet under sommaren för stadsdelens parklekar och fritidsgård samt rapportera uppdraget till sociala delegationen vid sammanträdet den 9 juli 2002. Skrivelsen lämnades till förvaltningen för beredning.

Ordföranden tillönskade nämnden, förvaltningen, de fackliga organisationerna, det lokala pensionärsrådet och övriga närvarande en trevlig sommar.