Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-08-29

Sammanträde 2002-08-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

12 Anmälan av promemoria Förslag på avveckling av Mälteriets servicehus

Dnr: 534-524/2002

Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd har ett överskott på servicehuslägenheter. Stadsdelsförvaltningen har därför lämnat ett förslag till stadsdelsnämnden om att avveckla Mälteriets servicehus. Slutgiltigt beslut måste därefter fattas av Kommunstyrelsen i Stockholm.
Stadsdelsförvaltningen kommer att verka för att Mälteriets servicehus ska omvandlas till ett seniorboende.
På vår hemsida hittar du Frågor & svar om Mälteriets servicehus>>


Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08-508 11 310

13 Kvartalsrapport 2 2002 med delårsbokslut

Dnr: 103-198/2002

Prognosen visar på ett underskott för nämnden år 2002 om 77,8 mkr före begärda budgetjusteringar och resultatdispositioner. Detta underskott inkluderar åtgärder med en besparingseffekt på 26,5 mkr under 2002. Helårseffekten är större.
Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjusteringar på sammantaget 9,5 mkr. Efter begärda budgetjusteringar blir nämndens underskott 68,3 mkr. Om besparingseffekterna på 26,5 ej uppnås och begärda budgetjusteringar på 9,5 mkr ej erhålls ökar underskottet med motsvarande belopp.
Resultatenheter inom förskolorna överför ett överskott från 2001 om 0,1 mkr och skolorna överför ett överskott om 1,4 mkr.
Resultatenheterna inom förskolor visar sammantaget en budget i balans för 2002. Resultatenheter inom skolorna överför ett underskott från 2002 till 2003 på 3,1 mkr och en intraprenad inom förskolorna (Flyktingförskolan) överför ett överskott från 2002 till 2003 på 0,7 mkr. Sammantaget för resultatenheterna och intraprenaden överförs ett underskott om 2,4 mkr till nästa år och belastar således inte nämndens redovisade resultat för 2002.
Nämndens resultat efter resultatöverföringar visar därmed ett underskott om 64,4 mkr.
Försämringen från kvartalsrapport 1 till kvartalsrapport 2 om 25,6 mkr hänförs främst till äldreomsorgens utförare och beställare inom omsorg om funktionshindrade.
Utfallet i delårsbokslutet indikerar att underskottet för år 2002 kan öka ytterligare.

Handläggare: Germund Jonsson, 08-508 12 158

14 Uppföljning av Byggnadsutskottets verksamhet

Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd inrättade vid årsskiftet 2001-2002 på prov ett särskilt byggnadsutskott, en politisk delegation till nämnden, för att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa bygglov- och markupplåtelsefrågor samt vara beredningsorgan till nämnden vad gäller frågor om Medborgarplatsen.

Under provperioden har endast ett fåtal beslut fattats i utskottet. Inga bygglovärenden har behandlats. Flera markupplåtelseärenden har avgjorts via telefon av ordföranden, på grund av brådska.
Med tanke på nämndens ekonomiska situation och behovet av snabb och effektiv handläggning föreslår förvaltningen att Maria- Gamla stans byggnadsutskott avvecklas och att dess nuvarande arbetsuppgifter övertas av stadsdelsnämnden, när det gäller avstyrkan av bygglov medan samtliga löpande beslut gällande markupplåtelser och Medborgarplatsens skötsel delegeras till tjänstemän på förvaltningen. Principiella frågor skall naturligtvis alltid behandlas av stadsdelsnämnden. Med denna förändring kommer samma delegationsprinciper att gälla för stadsdelsnämnden som gäller för motsvarande ärendetyper på berörda fackförvaltningar.

Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

15 Förslag om alkoholförtäringsförbud

Dnr: 519-366/2002

Polismyndigheten i Stockholms län har hemställt om att stadsdelsnämnden verkar för ett alkoholförtäringsförbud i området Medborgarplatsen – Fatbursparken. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden hemställa hos kommunfullmäktige om en ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna så att området Medborgarplatsen – Fatbursparken omfattas av ett alkoholförtäringsförbud.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

16 Fyllnadsnominering till Maria - Gamla stans handikappråd

Dnr: 011-429/2002

Förslag till beslut
Att i enlighet med föreliggande nominering och val utse Kerstin Edberg, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), som ersättare i handikapprådet


Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 305

17 Utseende av utanordnare

Dnr: 013-515/2002

Förslag till beslut
Nämnden utser BrittMarie Kyndel till utanordnare och fullmaktsgivare samt godkänner förslag till ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare enligt detta tjänsteutlåtande


Handläggare: Mats Engquist, 08-508 12 157

18 Skrivelse med uppdrag att göra det möjligt att öppna Ljunglöfska salongen i Medborgarhuset.

Dnr: 322-333/2002

Vid stadsdelsnämndens möte den 25 april 2002 anmäldes skrivelse från Pär
Hommerberg (fp) och Maj- Britt Åkesson (fp) med uppdrag att göra det möjligt att öppna Ljunglöfska salongen i Medborgarhuset.


Handläggare: Lars Andersson, 08-508 12 044

19 Andrahandsuthyrning av Medborgarhusets östra flygel

Dnr: 322-427/02

Stadsdelsförvaltningen tecknade 2001-10-08 hyreskontrakt avseende Medborgar-husets östra flygel med Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm AB ( nedan benämnt ”kulturbolaget”). I samband med ett beslut av stadsdelsnämnden har ett tilläggsavtal tecknats den 30 april 2002. Beslutet försköt de tider i hyresavtalet som reglerade vid vilken tidpunkt vissa tillstånd, bankgarantier m m skulle infrias. Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2002-06-13 beslutades att kulturbolaget befriades från delar av dessa förpliktelser. Stadsdelsnämnden ställde dock kravet att ”en bankgaranti på ett belopp motsvarande nio månaders hyra” överlämnas senast 2002-08-14.

Kulturbolaget har ej överlämnat en bankgaranti.

Stadsdelsförvaltningen konstaterar att detta innebär att det hyreskontrakt som tecknats med kulturbolaget ej trätt i kraft.

Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att förhandlingar påbörjas med gatu- och fastighetsförvaltningen i syfte att stadsdelsnämnden löses från hyreskontraktet för Medborgarhusets östra flygel.

Handläggare: Anders Lindström, 08-508 11 030

REMISSER/YTTRANDEN

20 Underlag för verksamhetsplan 2003 samt fleråring, skrivelse från gatu-och fastighetskontoret

Dnr: 309-000407/2002

Gatu-och fastighetskontoret (gfk) har liksom tidigare år till stadsdelsnämnden (sdn) översänt en förfrågan om förvaltningens/nämndens önskemål om investeringar i parker, på gator, torg mm. Stadsdelsnämndens önskemål kommer att användas som underlag för prioriteringar i gfk:s förslag till verksamhetsprogram för 2003 samt flerårsprogram. Svar önskas senast 1 september 2002.
Stadsdelsförvaltningen har listat förslag på investeringsbehov i prioriteringsordning och med kommentarer samt med en schematisk bedömning av hur de påverkar drift- och underhållskostnaderna för sdn.

Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

21 Förslag till detaljplan för en del av Södersjukhuset 10

Dnr: 311-391/2002

Stadsdelsförvaltningen har fått förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Söder-sjukhuset 10 på remiss från Stadsbyggnadskontoret. Gällande detaljplan om ca 16 000
m 2 BTA, ersätts av en nybyggnadsrätt om ca 10 000 – 12 000 m 2 BTA, fördelade på ca 120-160 studentlägenheter och ca 50 vanliga hyresrätter. Förslaget innehåller två alternativa förslag till bebyggelse av studentbostäderna – tre respektive fem hus med något olika utformning och storlek. Södersjukhusets garageanläggning föreslås byggas ut med ca 190 p-platser, helt under jord.
Förvaltningen menar att föreslaget båghus (för 50 hyresrätter) ej bör uppförs alls men om så ändå blir fallet föredrar förvaltningen ett punkthus för dessa bostäder. För studenterna bör endast tre punkthus byggas (alt 1) men med en mindre massiv utformning (alt.2).

Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

22 Yttrande över SL:s utbudsplan 2003, remiss från SL via Gatu-och fastighetskontoret

Dnr: 346-000403/2002

Storstockholms lokaltrafik (SL) har på sedvanligt sätt, till gatu-och fastighetskontoret (gfk), översänt en kommunremiss över nästkommande års trafikplaner, den sk Utbuds-planen.
Förvaltningen är positiv till de övergripande planerna om strategi, trafikanläggningar, spårtrafik mm men missnöjd med en alltför knapphändig redovisning om den för oss så viktiga busstrafiken. Förvaltningen anser att stadsdelsnämnderna bör få en betydligt bättre insyn i dessa planer. Vidare önskar förvaltningen att SL i samarbete med gfk vid ombyggnad och upprustning av tunnelbanestationer passar på att planera för och anlägga eller komplettera cykelparkeringar. Behovet ökar kontinuerligt.

Handläggare: Monica Gahm, 08-508 12 200

23 Svar på remiss Patientjournallagen en översyn med förslag till författningsändringar

Dnr: 531-471/2002

Stockholms stad är en av remissinstanserna för Socialdepartementets förslag till författningsändringar i Patientjournallagen. Maria – Gamla stan är en av de utvalda förvaltningar som fått i uppdrag av kommunfullmäktige att svara på remissen Patientjournallagen – en översyn med förslag till författningsändringar. Förvaltningens bedömning är att förslagen främjar en förbättring av hälso- och sjukvården. Däremot bör integritetsfrågorna lösas då förslaget tycks innebära en uppluckring av sekretessen. Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handläggare: Britt-Marie Johansson, 08-508 12 012

24 Restaurang Magnus Ladulås yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-436/2002

Magnus Ladulås Aktiebolag ansöker om omprövning efter prövotid av tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Magnus Ladulås, Österlånggatan 26. Förvaltningen föreslår att nämnden att avstå från att yttra sig.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

25 Restaurang Värmeugnen - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-492/2002

Värmeugnen Handelsbolag ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten i restaurang Värmeugnen, Västgötagatan 18. Serveringstiden anges i ansökan till klockan 11.00 – 23.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 i uteservering.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

26 Södermanna Vegetarisk - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-421/2002

Juliette & Co AB ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten i restaurang Södermanna Vegetarisk, Medborgarplatsen 3-5. Serveringstiden anges i ansökan till klockan 11.00 – 01.00 inne och 11.00 – 00.00 i uteservering.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.


Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

27 Tullhus 2 - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-402/2002

Gamla Stan Bryggeri AB ansöker om nytt tillstånd för att servera alkohol till slutna sällskap i Tullhus 2, Skeppsbron. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00 – 00.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för slutna sällskap.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

28 Den Gröne Jägaren - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-491/2002

Z & V Arikan Kommanditbolag ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 03.00 fredagar och lördagar för restaurang Den Gröne Jägaren, Götgatan 64. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

29 Restaurang H 62 - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-481/2002

Hornsgatan 62 Aktiebolag ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 03.00 för servering av alkohol till allmänheten i restaurang H 62, Hornsgatan 62. Förvaltningen föreslår att nämnden att avstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

30 Restaurang Lilla Maria - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-490/2002

Rival AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Lilla Maria, Mariatorget 1 C. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 03.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

31 Avsägelser och fyllnadsval - Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-05-27

Dnr: 011-010/02

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-05-27 godkändes avsägelse från Johanna Strandh (fp) som ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan.

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08-508 12 042

32 Anmälan av slutrapport för "24-timmarscenter"

Dnr: 531-020/2002

Projektet 24-timmarscenter, stöd till anhöriga som vårdar demenshandikappade i hemmet, är ett treårigt projekt inom Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning som finansieras med statliga stimulansmedel från ANHÖRIG 300. Projektet är kommunövergripande och bedrivs i lokaler på Hornskrokens äldreboende.

Utvärderingen och uppföljningen av projektet visar att för de flesta anhöriga har 24-timmarscenter inneburit en lättnad i en tung situation. För vissa anhöriga har centrets verksamhet varit ett första steg mot att lämna över vårdansvaret åt någon annan. I slutrapporten framkommer ett behov av avlösning inom demensvården med fokus på anhörigperspektivet och som inte har krav på biståndsbeslut. Förvaltningen kommer i verksamhetsprogrammet för 2003 till Kommunstyrelsen förslå att 24-timmarscenter permanentas som en kommunövergripande verksamhet

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08-508 11 310

33 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

34 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

35 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

36 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

37 Anmälan av Dorisstatisik juli 1999 - juni 2002

38 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

39 Anmälan av inkomna skrivelser

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte vice ordföranden Tove Frimodt (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-06-13 justerats 2002-06-17.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 18 a Andrahandsuthyrning av Medborgarhusets östra flygel och ärende 32 a Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-07-25.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom indiv...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-19.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindr...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-19.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Ansökan om automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-08-09.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län, sociala enheten

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-22.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län, sociala enheten

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-22.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Anmälan av promemoria Förslag på avveckling av Mälteriets servicehus

Förvaltningens promemoria i rubricerat ärende anmäldes.

§13 Kvartalsrapport 2 2002 med delårsbokslut

I ärendet förelåg förvaltningens justerade tjänsteutlåtande 2002-08-21.
Hans Enroth, SACO, informerade om att SACO och SKTF begärt central förhandling i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden återremitterar ärendet vad avser punkterna 1 och 2 samt 7 och 8 i förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-21.
 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,4 mkr för Bild- och formklasser vid Eriksdalsskolan.
 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,5 mkr för Språkförskolan.
 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,6 mkr avseende beställarstöd för skollokaler.
 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 8,0 mkr för ombyggnad av äldreboenden.
 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av vice ordföranden Tove Frimodt m. fl. (s) enligt följande.

"De resurser som tilldelats räcker inte för att täcka behoven i verksamheterna. Det beror bland annat på att skatten sänkts med 95 öre under mandatperioden. Löneökningar och lokalkostnader har bidragit till att verksamheterna inte klarat av anpassningen till en mindre budget."

dels av ledamöterna Ewa Törngren m. fl. (v) enligt följande.

"Prognosen visar på ett mycket stort underskott vilket givetvis är allvarligt. Men än allvarligare är hoten mot angelägen service för medborgarna, kvaliteten i verksamheterna och det hängivna arbete som personalen utför. Vid nästa nämnd kommer vi att få ta ställning till förslag till åtgärder varför vi förutsätter att de förslag som står i rapporten inte kommer att verkställas innan vi har tagit ställning till dem. Innan nämnden tar ställning, måste konsekvensbeskrivningar tas fram och redovisas.

De förslag till åtgärder som finns i rapporten innebär förslitning av personalen med ökade sjukskrivningar och utbrändhet som följd. Vakanshållning av tjänster innebär att de som ev. finns kvar får en större arbetsbörda. Ersättningen för sjuklönekostnaderna för personlig assistans enligt LASS är till för att skydda den funktionshindrade att bli utan assistent och det är viktigt att ersättningen finns kvar. Vi har redan tidigare haft skandaler med funktionshindrade som fått sitta en hel natt utan assistans.

En rad förslag som nämnden tidigare avvisat återkommer såsom t.ex. nedläggning av Familjehuset och Duvan. Vi har inte ändrat vår uppfattning att detta är angelägna verksamheter i stadsdelen.

Vi avvisar förslaget om avveckling av servicehuset Mälteriet. I staden pågår en utredning om servicehusens framtid vars resultat bör avvaktas. I en sådan utredning måste ingå att se över kriterierna för att få en bostad på servicehus.

Det är självklart att förvaltningen inte får slösa. Men vi anser att grunden till dessa underskott är medelstilldelningen och brister i resursfördelningssystemet."

dels av ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande.

"Delårsrapporten för Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd är dyster läsning: det beräknade underskottet uppgår till nästan 80 mkr, men det kan likaväl hamna runt 100 mkr.

När Verksamhetsplanen för 2002 behandlades vid nämndens sammanträde i november 2001 slog förvaltningen fast att besparingar i storleksordningen 50 mkr skulle behöva göras för att kunna hålla årets budget. Miljöpartiet kände sig redan då tvunget att konstatera att de extrapengar som partiet hade öronmärkt för Maria - Gamla stans del i sitt budgetförslag till kommunfullmäktige inte skulle ha räckt till de föreslagna satsningarna, utan i bästa fall till att neutralisera de besparingar som förvaltningen ansåg sig behöva göra. Med ett underskott som är dubbelt så stort finns det ingen anledning att ändra uppfattning.

Trots detta stora underskott har den nya förvaltningsledningen valt att lägga fram få förslag i anslutning till denna rapport för att komma till rätta med underskottet, även om snabba och konkreta åtgärder behövs. Miljöpartiet accepterar ändå förvaltningens löfte att återkomma med förslag på åtgärder till septembersammanträdet, då vi hoppas att man under tiden bättre ska kunna analysera vilka de bakomliggande orsakerna till underskottet är. Trots olika konsultrapporter anser vi att dessa är dåligt kartlagda (vi noterar med tillfredsställelse att externa konsulter har fått i uppdrag att utreda det stora budget-underskottet inom beställarenheten för funktionshindrade och äldre).

Att underskottet bara skulle bero på dålig ekonomistyrning förefaller föga trovärdigt, även om det är anmärkningsvärt att de besparingar på 26,5 mkr som den gamla förvaltnings-ledningen aviserade i våras, inte genomförts.

Ingenstans i delårsrapporten nämns t ex de 17 mkr Äldreomsorgen gått miste om, beroende på att nämnden fått för lite pengar för omsorg av personer över 90 år som visade sig vara fler än USK prognosticerat. Såvitt vi minns har detta för låga anslag inte korrigerats.

Andra orsaker kan vara att Maria - Gamla stan har högre hyror än stadsdelsnämnder utanför tullarna, vi har en högre lönenivå, vi har fler funktionshindrade, högre administrativa kostnader m. m. Naturligtvis ska stadsdelsnämnden inte få mer pengar i jämförelse med andra, men en justering kan behövas p g a specifika omständigheter. T ex har Omsorg om funktionshindrade alltid fått för lite pengar för att klara sina åtaganden. Därför behövs tilldelningssystemet justeras. Löneökningar bör ersättas fullt ut, likaså bör nämnden få kompensation för högre hyreskostnader p g a det centrala läget.

Anmärkningsvärt är också att avdelningar och enheter anser sig klara de kvalitetsmål som satts upp, en bedömning som inte delas av många brukare.

Ett av förslagen till beslut är att "nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om avveckling av servicehuset Mälteriet". Miljöpartiet motsätter sig denna åtgärd, innan kommun-styrelsen har gjort sin genomlysning av samtliga servicehus. Självklart kan vi inte ha tomma lägenheter i servicehusen; å andra sidan kan det minskade behovet mer bero på en mer restriktiv behovsprövning än ökad valfrihet. Miljöpartiet anser också att äldre som hellre bor i gemenskap än i ensamhet bör få chansen till detta, antingen på servicehus eller i någon annan boendeform. Miljöpartiet vill inte heller justera internersättningen för personlig assistans enligt LASS, så att ersättning för sjuklönekostnader inte utgår from 2002-09-01, om det innebär en sämre service till funktionshindrade.

Trots att det finns få förslag till åtgärder i detta ärende, smyger sig en hel del besparingar in i de textavsnitt som behandlar olika avdelningar. Ofta är dessa oerhört kortsiktiga och kommer att innebära ökade kostnader i framtiden. Ett exempel är förslaget att skära ner anslaget för barn med särskilda behov (samtidigt hoppas förvaltningen på minskade kostnader för utredningar och placeringar). Andra förslag som drabbar dem som är svagast och har störst behov är nedläggningen av Familjehuset och av Duvan, vilket delvis motiveras med lednings- och personalproblem. Det känns helt fel att lägga ner dessa verksamheter i st f att ta itu med de problem som finns.

Miljöpartiet hoppas att förvaltningen kommer fram till ett balanserat förslag med konkreta åtgärder för att komma till rätta med det stora underskottet till septembersammanträdet, så att dröjsmålet inte bara har varit ett sätt att neutralisera frågan inför det stundande valet. Vi vill inte heller se att det ursprungliga förslaget att "nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att besluta om nödvändiga åtgärder för en anpassning till budgetramen" dyker upp igen i ny tappning vilket innebär att politiker avsäger sig ansvaret för kommande nedskärningar."

dels av ledamoten Pär Hommerberg (fp) enligt följande.

"Folkpartiet avvisar förvaltningens förslag om att lägga ner servicehuset Mälteriet.

Staden ska även i framtiden erbjuda servicehusboende för dem som behöver det.

För att bättre anpassa utbudet av servicehus till brukarnas behov och utveckla boendeformen ska staden genomföra en översyn av servicehussituationen i staden. Resultatet av denna översyn kan sedan ligga till grund för framtida ställningstaganden om utveckling och förändringar av servicehusen. Jag ser ingen som helst anledning till att Mälteriet, med sitt attraktiva läge ska avvecklas.

Att erbjuda bra bostäder för äldre är en viktig uppgift för staden. Därför genomför den nuvarande majoriteten en omfattande utbyggnad av antalet platser i äldreboende med heldygnsomsorg. I samband med detta har också flera servicehus renoverats och utvecklats till moderna boenden. Detta är en utveckling som måste fortsätta."

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Kristdemokraterna vill inte lägga ned Mälteriet. Vi vill i stället ha en genomgripande utredning om servicehusens framtid."

§14 Uppföljning av Byggnadsutskottets verksamhet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§15 Förslag om alkoholförtäringsförbud

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-29 med utdelad ersättningssida 1.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) och (sp) gemensamt framlagt förslag om återremiss.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden Joakim Larsson (m) ställde först proposition på återremissyrkandet mot att avgöra ärendet idag.

Stadsdelsnämndens beslut

     1. Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamoten Stig Dingertz (m), tjänstgörande ersättarna Sonja Gräns (m) och Gunnel Laufke (m) samt ledamoten Johan Tamm (sp) till förmån för yrkandet om återremiss.

Ordföranden tog härefter upp förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ändring i de lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad, så att alkoholförtäringsförbud införs inom ett sammanhängande område Medborgarplatsen- Fatbursparken och att förbudet gäller dygnet runt.

Uteserveringarna vid restaurangerna på Medborgarplatsen samt restaurangen inom inhägnat område i Fatbursparken undantas från alkoholförtäringsförbudet.

Ordföranden Joakim Larsson (m), ledamoten Stig Dingertz (m), tjänstgörande ersättarna Sonja Gräns (m) och Gunnel Laufke (m) samt ledamoten Johan Tamm (sp) anmälde att de inte deltog i beslutet med hänvisning till yrkandet om återremiss.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamoten Stig Dingertz (m), tjänstgörande ersättarna Sonja Gräns (m) och Gunnel Laufke (m) samt ledamoten Johan Tamm (sp) enligt följande.

" En förhastad ändring av de lokala ordningsföreskrifterna vad gäller det aktuella området kommer knappast leda till en bättre situation om det inte finns tillräckliga resurser som ser till att regler efterlevs. Störande personer skulle redan idag kunna hanteras av polismyndigheten, men med allt mindre statliga resurser är det föga märkligt att ordning inte kan upprätthållas.

Frågan är således större än vad som hittills framkommit i diskussionen. Fatbursparken är rikligt använd året om. Under sommarhalvåret är det många som solbadar, äter picknick och spelar boule. Även kafé- och restaurangverksamheter bidrar till den puls som många medborgare önskar. I området uppträder dock även mindre trevliga inslag. Park och torg bevistas av missbrukare och dagligen pågår narkotikahandel och annan brottslighet. Den baksida av parkens användning som många brevskrivare och boende i området vittnat om är en verklighet som måste hanteras. Det krävs en förändring.

Fler poliser måste få möjlighet att röra sig i området. Den uppsökande verksamhet som förvaltningen beskriver är nödvändig för att fånga upp individer med missbruk. Vidare ska fler toaletter installeras på Medborgarplatsen och i parken måste toaletter finnas till-gängliga till nästa sommar. De utökade städinsatserna är nödvändiga och ska därför bibehållas.

Självklart måste alla arbeta för att de boende i området ska trivas och ha möjlighet att sova.

Därför kan en tidsaspekt läggas in i den vidare hanteringen. Men ett totalförbud för alkohol i parken innebär även stopp för alla de ansvarskännande medborgare som önskar dricka en öl eller ett glas vin vid sin picknick, vilket skulle te sig synnerligen märkligt. Vi beklagar således att beslut av detta slag forceras fram. Det är alltid bra att väga in fler variabler innan man fattar beslut."

§16 Fyllnadsnominering till Maria - Gamla stans handikappråd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser- i enlighet med nominering från Kommun-HSO Stockholm - Kerstin Edberg, Riksförbundets för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), till ersättare i lokala handikapprådet.

§17 Utseende av utanordnare

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser BrittMarie Kyndel till utanordnare och fullmaktsgivare samt godkänner förslag till ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-13.

§18 Skrivelse med uppdrag att göra det möjligt att öppna Ljunglöfska salong...

Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2002-04-25 anmäldes skrivelse från ledamoten Pär Hommberg (fp) och ersättaren Maj-Britt Åkesson (fp) med uppdrag att göra det möjligt att öppna Ljunglöfska salongen i Medborgarhuset att beredas av förvaltningen.

Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-08-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§19 Andrahandsuthyrning av Medborgarhusets östra flygel

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-22.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v), (s), (mp) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (sp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (v), (s), (mp) och (fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna nytt hyresavtal med Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm AB, vilket ska träda i kraft 2002-09-01. Avtalet ska innehållsmässigt motsvara det avtal som ej kom att träda i kraft med den ändringen att kravet på bankgaranti ersätts med en garanti för fullgörandet av förpliktelser enligt hyresavtalet.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamoten Stig Dingertz (m), tjänstgörande ersättarna Sonja Gräns (m) och Gunnel Laufke (m) samt ledamöterna Johan Tamm (sp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat:

1. Nämnden konstaterar att det hyresavtal som tecknats 2001-10-08 med Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm AB ej trätt i kraft.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inleda förhandlingar med gatuoch fastighetskontoret om att lösas från kontraktet om Medborgarhuset.

3. Nämnden anför därutöver följande.

  Stadsdelsnämnden ska inte ge sig in i det ekonomiska risktagande som en större andrahandsuthyrning kan komma att innebära. Hittills har denna olyckliga hantering kostat 1,7 miljoner kronor. Det enda rimliga ställningstagandet är att nu överlämna huset till Gatu- och fastighetsnämnden så att dess förvaltning får förbereda diskussioner med kommande hyresgäst/hyresgäster.

  I övrigt hänvisas till våra tidigare reservationer i ärendet.

4. Paragrafen justeras omedelbart."

§20 Underlag för verksamhetsplan 2003 samt fleråring, skrivelse från gatu-o...

Gatu- och fastighetskontoret har till nämnden för yttrande senast 2002-09-01 översänt förfrågan om önskemål om investeringar i parker, på gator, torg m.m. som underlag till verksamhetsplan 2003 och flerårsprogram. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-07-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till gatu- och fastighetskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-03.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Förslag till detaljplan för en del av Södersjukhuset 10

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande senast 2002-09-01 remitterat förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-06-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§22 Yttrande över SL:s utbudsplan 2003, remiss från SL via Gatu-och fastigh...

Storstockholms lokaltrafik (SL) har till gatu- och fastighetskontoret för yttrande senast 2002-09-01 remitterat den s.k. utbudsplanen över nästkommande års trafikplaner. Gatu- och fastighetskontoret har i sin tur remitterat ärendet till samtliga stadsdelsnämnder. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-07-23.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med tillägg att buss 40 från Reimersholme till centrala staden ska bibehålla nuvarande sträckning. Till detta förslag anslöt sig övriga partier.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till gatu- och fastighetskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-23.

 2. Nämnden understryker att buss 40 från Reimersholme till centrala staden ska bibehålla nuvarande sträckning.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Svar på remiss Patientjournallagen en översyn med förslag till författn...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2002-08-30 remitterat Patient-journallagen- en översyn med förslag till författningsändringar. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-08-12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-12.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Restaurang Magnus Ladulås yttrande över ansökan om alkoholservering

Restaurang Magnus Ladulås ansöker om omprövning efter prövotid av tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-07-24 med förslag att nämnden avstår från att yttra sig.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag till beslut att inget ha att erinra mot nuvarande serveringstid.

Till detta förslag anslöt sig övriga partier.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot en fortsättning av nuvarande serveringstid för Restaurang Magnus Ladulås, Österlånggatan 26.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Restaurang Värmeugnen - yttrande över ansökan om alkoholservering

Värmeugnen Handelsbolag ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten i Restaurang Värmeugnen. Serveringstiden anges i ansökan till kl.11.00-23.00 i restaurang och kl.11.00-22.00 i uteservering. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-08-05 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Värmeugnen, Västgötagatan 18.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Södermanna Vegetarisk - yttrande över ansökan om alkoholservering

Juliette & Co AB ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten i Restaurang Södermanna Vegetarisk. Serveringstiden anges i ansökan till kl.11.00-01.00 i inneservering och 11.00-00.00 i uteservering. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-07-24 med tillstyrkan av ansökan.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag men med en begränsning av serveringstiden i uteservering till kl.22.00. Till detta förslag anslöt sig (v), (mp), (sp) och (kd).

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) och ledamoten Pär Hommerberg (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämna yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v), (mp) ,(sp) och(kd) framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Södermanna Vegetarisk, Medborgarplatsen 3-5 med serveringstid kl.11.00 – 01.00 i inneservering och kl.11.00-22.00 i uteservering.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamoten Stig Dingertz (m), tjänstgörande ersättarna Sonja Gräns (m) och Gunnel Laufke (m) samt ledamoten Pär Hommerberg (fp) till förmån för förvaltningens förslag.

§27 Tullhus 2 - yttrande över ansökan om alkoholservering

Gamla stans Bryggeri AB ansöker om nytt tillstånd för att servera alkohol till slutna sällskap i Tullhus 2. Serveringstiden är enligt ansökan kl.12.00-00.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-07-24 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering till slutna sällskap i Tullhus 2, Skeppsbron.

 2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Den Gröne Jägaren - yttrande över ansökan om alkoholservering

Z & V Arikan Kommanditbolag ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl.03.00 fredagar och lördagar för Restaurang Den Gröne Jägaren.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-08-05 med tillstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m. fl. (m), vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) och ledamoten Pär Hommerberg (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Övriga partier yrkade avslag på förslaget om utökad serveringstid till kl.03.00 fredagar och lördagar.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om utökad serveringstid till kl.03.00 fredagar och lördagar i Restaurang Den Gröne Jägaren, Götgatan 64.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Reservation
  anmäldes av ledamöterna Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v), Gerard Rikken (mp), Johan Tamm (sp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag.

§29 Restaurang H 62 - yttrande över ansökan om alkoholservering

Hornsgatan 62 Aktiebolag ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl.03.00 för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang H 62.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-07-24 med avstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m. fl. (m) yrkade bifall till ansökan.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid för alkoholservering i Restaurang H 62, Hornsgatan 62.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamoten Stig Dingertz (m), tjänstgörande ersättarna Sonja Gräns (m) och Gunnel Laufke (m) till förmån för bifall till ansökan.

§30 Restaurang Lilla Maria - yttrande över ansökan om alkoholservering

Rival AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Lilla Maria. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00-03.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-08-05 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Lilla Maria, Mariatorget 1 C.

 2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Avsägelser och fyllnadsval - Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-...

Vid kommunfullmäktiges val 2002-05-27 godkändes avsägelse från Johanna Strandh (fp) som ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§32 Anmälan av slutrapport för "24-timmarscenter"

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner anmälan.

 2. Nämnden överlämnar slutrapporten till äldreberedningskansliet

§33 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2002-06-12, 2002-06-26, 2002-07-01, 2002-07-09, 2002-07-24, 2002-08-07 samt 2002-08-21, vilka samtliga justerats samma dag.

§34 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

Anmäldes protokoll från byggnadsutskottets sammanträde 2002-08-26, vilket justerats 2002-08-29.

§35 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2002-08-21, vilket justerats 2002-08-22.

§36 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

§37 Anmälan av Dorisstatisik juli 1999 - juni 2002

Anmäldes Dorisstatistik juli 1999-juni 2002.

§38 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§39 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m. 2002-08-29- -08-13.

§40 Övriga frågor

Ledamoten Eva-Britt Henmark (s) anmälde skrivelse angående Farlig trafik på Tantogatan, Södermalm. Samtliga partier ställde sig bakom skrivelsen.

Uppdrogs åt Monica Gahm att upprätta en skrivelse, som med presidiets underskrift tillställs gatu- och fastighetsnämnden.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) anmälde skrivelse 2002-08-09 angående möjligheten att starta en särskola på högstadienivå i Maria- Gamla stan. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.