Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-09-26

Sammanträde 2002-09-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BORDLAGDA ÄRENDEN

15 Uppföljning av Byggnadsutskottets verksamhet

Dnr: 012-449/2002

Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd inrättade vid årsskiftet 2001-2002 på prov ett särskilt byggnadsutskott, en politisk delegation till nämnden, för att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa bygglov- och markupplåtelsefrågor samt vara beredningsorgan till nämnden vad gäller frågor om Medborgarplatsen.
Under provperioden har endast ett fåtal beslut fattats i utskottet. Inga bygglovärenden har behandlats. Flera markupplåtelseärenden har avgjorts via telefon av ordföranden, på grund av brådska.
Med tanke på nämndens ekonomiska situation och behovet av snabb och effektiv handläggning föreslår förvaltningen att Maria- Gamla stans byggnadsutskott avvecklas och att dess nuvarande arbetsuppgifter övertas av stadsdelsnämnden, när det gäller avstyrkan av bygglov medan samtliga löpande beslut gällande markupplåtelser och Medborgarplatsens skötsel delegeras till tjänstemän på förvaltningen. Principiella frågor skall naturligtvis alltid behandlas av stadsdelsnämnden. Med denna förändring kommer samma delegationsprinciper att gälla för stadsdelsnämnden som gäller för motsvarande ärendetyper på berörda fackförvaltningar.

Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

16 Svar på skrivelse från Pär Hommerberg (fp) och Maj-Britt Åkesson (fp) att öppna Ljunglöfska salongen i Medborgarhuset

Dnr: 322-333/2002

Handläggare: Lars Andersson, 08 - 508 12 044

17 Förslag till detaljplan för en del av Södersjukhuset 10

Dnr: 311-391/2002

Stadsdelsförvaltningen har fått förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Söder-sjukhuset 10 på remiss från Stadsbyggnadskontoret. Gällande detaljplan om ca 16 000 m 2 BTA, ersätts av en nybyggnadsrätt om ca 10 000 – 12 000 m 2 BTA, fördelade på ca 120-160 studentlägenheter och ca 50 vanliga hyresrätter. Förslaget innehåller två alternativa förslag till bebyggelse av studentbostäderna – tre respektive fem hus med något olika utformning och storlek. Södersjukhusets garageanläggning föreslås byggas ut med ca 190 p-platser, helt under jord.
Förvaltningen menar att föreslaget båghus (för 50 hyresrätter) ej bör uppförs alls men om så ändå blir fallet föredrar förvaltningen ett punkthus för dessa bostäder. För studenterna bör endast tre punkthus byggas (alt 1) men med en mindre massiv utformning (alt.2).


Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

BESLUTSÄRENDEN

18 Delårsrapport med kvartalsrapport 2 2002 (återremitterat ärende)

Dnr: 103-198/2002

Här kan du läsa hela kvartalsrapport
2>>

Nämnden beslutade 2002-08-29 i ärende 15 ” Delårsrapport med kvartalsrapport 2/2002” att återremittera punkterna 1 och 2 samt 7 och 8 i förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-21.
Före nämndbeslut skall ärendet vara förhandlat med de fackliga organisationerna. Ärendet ”Delårsrapport med kvartalsrapport 2/2002” hade förhandlats enligt MBL § 11 men SACO begärde central förhandling på samtliga besparingar enligt MBL § 14 strax före nämndmötet den 29 augusti. Ärendet var därför inte förhandlat klart och nämnden återremitterade delar av ärendet.
Ärendet ”Delårsrapport med kvartalsrapport 2/2002” har 2002-09-17 förhandlats centralt enligt MBL § 14. Förhandlingarna är avslutade. Därmed föreligger inte längre något hinder för nämnden att fatta beslut i punkterna 1 och 2 samt 7 och 8 i förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-21.
Beslutspunkterna har förtydligats i detta tjänsteutlåtande.

Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

19 Månadsrapport för augusti 2002

Se bilaga.

Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

20 Att starta särskola i Maria - Gamla stan. Svar på skrivelse

Dnr: 424-557/2002

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att bereda ett förslag att starta särskola på högstadienivå i Maria - Gamla stan. Förvaltningen anser att uppdraget inte ligger inom Maria - Gamla stans stadsdelsnämnds ansvarsområde, då ansvaret för planeringen av platser i särskolan ligger hos Utbildningsnämnden.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08 - 508 12 107

21 Kvalitetsgarantier 2002

Dnr: 9-526/2002

66 enheter har utformat kvalitetsgarantier med åtföljande system för rättelse. Genom garantierna skall brukarna få klara besked om vad de kan förvänta sig för service och omsorg och hur stadens enheter arbetar för att rätta till om de inte lever upp till sina åtaganden.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

22 Dokumenthantering inom skolverksamhet. Uppdrag i internkontrollplanen

Dnr: 042-577/2002

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, Christina Palm, 08 - 508 12 042

23 Avsägelse i Maria - Gamla stans handikappråd

Dnr: 11-511/2002

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

REMISSER/YTTRANDEN

24 Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av barnomsorgen i Stockholms stad. Delrapport 2"

Dnr: 124-445/2002

Revisionskontoret har granskat den kommunala förskoleverksamheten i staden. Rapporten har överlämnats till stadsdelsnämnden för yttrande senast den 30 september 2002. I rapporten finns tydliga signaler om missförhållanden i arbetssituationen och arbetsmiljön inom förskolan. Förvaltningen håller med revisionskonto-ret att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att komma tillrätta med utvecklingen inom förskolan. Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisionsrapporten.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08 - 508 12 107

25 Göta Källare - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-520/2002

Söderrestauranger GK AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 04.00 fredagar och lördagar för restaurang Göta Källare, Götgatan 54-56. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

26 Restaurang First Hotel Reisen - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-512/2002

Grundstenen 95157 First Hotel Reisen ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang First Hotel Reisen, Skeppsbron 12-14. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 03.00 i restaurang och 11.00 – 00.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

27 Restaurang Cattelin/Pondus - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-507/2002

Restaurang Mulle AB ansöker om omprövning efter prövotid av tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Cattelin/Pondus, Storkyrkobrinken 9. Förvaltningen föreslår att nämnden att inte lämna några erinringar.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

28 Restaurang IBVSC - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-489/2002

Nobra restaurang AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang IBVSC, Karl Johans Torg 1 - 5. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 03.00 i restaurang och 11.00 – 01.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305
Ärendedokument
Tjänsteutl (40 kb)

29 Restaurang Scratch - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-565/2002

Maria Garden AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 02.00 i restaurang och 23.00 i uteservering för restaurang Scratch, Wollmar Yxkullsgatan 12. Förvaltningen föreslår nämnden att avstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

30 Fyllnadsval - Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-09-02

Dnr: 011-010/02

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

ANMÄLNINGSÄRENDEN

31 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

32 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottetHandläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

33 Anmälan av protokoll från Gamla stans ForumHandläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

34 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådetHandläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

37 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

38 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte vice ordföranden Tove Frimodt (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-08-29 justerats 2002-09-02.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Yttrande angående adoption enligt 4 kap 1 § föräldrabalken

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-08-22.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt ...

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-09-17.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Yttrande till länsstyrelsen i enskilt ärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-02.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Anmälan om personskada i verksamhet enligt LSS

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-14.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av dygnetruntvård för barn, u...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-09 och ersättningssidor 2002-09-10.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Förlängning av entreprenadkontrakt för drift och underhåll på gatu- och...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-24.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Entreprenörs hantering av privata medel

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-11.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Ansökan om automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-06.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Upphandling av kostleveranser till Bergsunds, Kulltorps och Hornskroken...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-18.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Uppföljning av Byggnadsutskottets verksamhet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-07-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-02 med den ändringen att även avslagsärenden rörande markupplåtelser ska beslutas av nämnd.

§16 Svar på skrivelse från Pär Hommerberg (fp) och Maj-Britt Åkesson (fp) a...

Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2002-04-25 anmäldes skrivelse från ledamoten Pär Hommerberg (fp) och ersättaren Maj-Britt Åkesson (fp) med uppdrag att göra det möjligt att öppna Ljunglöfska salongen i Medborgarhuset att beredas av förvaltningen.

Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-08-13.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2002-08-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på skrivelsen från Pär Hommerberg (fp) och Maj-Britt Åkesson (fp) överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-13.

§17 Förslag till detaljplan för en del av Södersjukhuset 10

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande remitterat förslag till ny detaljplan för del av Södersjukhuset 10. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2000-06-04.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2002-08-29.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut, till vilket (m) och (fp) anslöt sig.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut.

Ledamöterna Gerard Rikken (mp) och Torbjörn Andring (kd) yrkade på återremiss.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade avslag på återremissyrkandet.
Ordföranden ställde först proposition på återremissyrkandet mot att avgöra ärendet idag.

Beslut i denna del

1. Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation anmäldes av ledamöterna Gerard Rikken (mp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för yrkandet om återremiss.

Ordföranden ställde härefter (s),(m)-(fp)-förslaget mot (v)-förslaget.

Nämnden beslutade i enlighet med (s), (m)-(fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-04.
 2. Nämnden anför därutöver följande.

Vi förordar förvaltningens förslag om tre punkthus och ett höghus som det minst ingripande alternativet. Vi motsätter oss dock att berget grävs ut för garage. Vi anser att förslaget att planera för att bygga bostadshus på den s k tvätteritomten bör realiseras snarast och föreslår att behovet av garage tillgodoses genom att bygga sådana under dessa hus.

    3.  Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Reservation anmäldes

dels av ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att i huvudsak instämma i förvaltningens förslag

att därutöver anföra

Liksom förvaltningen förordar vi alternativ 1 men med en mindre massiv utformning i enlighet med alternativ 2.

Det bågformade huset kommer alltför nära befintlig bebyggelse och riskerar avsevärt försämra solförhållandena för de boende i kv Rackarbergen. Bland de boende i kvarteret finns häftig kritik framför allt mot detta hus.

Befintlig grönyta i slänten från Södersjukhuset mot Ringvägen är redan idag hårt sargad pga pågående byggnation. Det planerade kontorshuset mot Ringvägen skulle inte medföra att alla träd fälldes men vi ser nu att den inriktningen inte har följts. Växtligheten är så gott som helt borttagen. Det är angeläget att bevara delar av återstående trädvegetation mellan befintliga hus och sjukhuset."

dels av ledamoten Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat

1. att återremittera ärendet för omarbetning (se punkt 2)

2. att bevara bergssidan och grönområdet så att ett sammanhängande grönstråk bildas

3. att godkänna de delar av förslaget som sker på redan exploaterad mark

4. att därutöver anföra:

De kvarvarande grönområdena på Södermalm är mycket viktiga för stadsmiljön, lokalklimatet och de boendes välmående. Detta byggprojekt som till stora delar föreslås på grönmark kan därför inte godkännas. Vi förordar istället att bostäder byggs på en överdäckning av järnvägsspåren vid sidan av Tantolunden."

§18 Delårsrapport med kvartalsrapport 2 2002 (återremitterat ärende)

Vid nämndsammanträdet 2002-08-29 återremitterade nämnden rubricerat ärende vad avser punkterna 1 och 2 samt 7 och 8 i förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-21.

I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-16.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Ewa Törngren m.fl. (v) och Gerard Rikken (mp) anslöt sig.

Ledamöterna Torbjörn Andring (kd) och Pär Hommerberg (fp) yrkade bifall till ett av (kd) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar förvaltningens rapport till kommunstyrelsen.
 2. Nämnden bordlägger frågan om Familjehuset.
 3. Nämnden bordlägger frågan om öppenverksamheten vid Kristinehovsgatan.
 4. Nämnden bordlägger frågan om Duvan.
 5. Nämnden bordlägger frågan om justering av internersättningen för personlig assistans enligt LASS.
 6. Nämnden avslår förslaget om avveckling av servicehuset Mälteriet.
 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes

dels av ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) till förmån för eget förslag till beslut.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat enligt följande.

1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag i punkterna 1-3 samt 6-7.

2. Nämnden avslår förvaltningens förslag i punkten 4.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centralisering av verksamheten Duvan.

4. Nämnden beslutar att bordlägga frågan avseende Mälteriets servicehus i avvaktan stadens översyn av servicehusen.

5. Nämnden anför därutöver följande:

Stadsdelsnämndens ekonomiska situation måste hanteras på det sätt förvaltningen föreslår. Att som socialdemokraterna aviserar pumpa in pengar i de delar av organisationen, där ekonomistyrningen inte har fungerat, leder inte till en bättre verksamhet. Nämnden måste i detta läge ifrågasätta verksamheter.

Nämnden har konstaterat att verksamheten vid Duvan bör, likt i nuläget, komma personer till del oavsett var i Stockholm de är bosatta. En centralisering, där verksamheten anslagsfinansieras eller intäktsfinansieras, kan då garantera Duvans funktion oavsett enskild stadsdelsnämnds ekonomiska situation. Denna, och liknande verksamheter, bör ligga under socialtjänstnämnden.

Frågan om servicehusens framtid kommer åter aktualiseras inom kort. Staden genomför en översyn av servicehusens framtid och nämnden får återkomma i frågan när utredningen är klar."

dels av ledamöterna Torbjörn Andring (kd) och Pär Hommerberg (fp) till förmån för eget förslag enligt följande.

1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag i punkterna 1-3 samt 6-7.

2. Nämnden avslår förvaltningens förslag i punkten 4.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centralisering av verksamheten Duvan.

4. Nämnden avslår förslaget om avveckling av servicehuset Mälteriet.

5. Nämnden anför därutöver följande:

Stadsdelsnämndens ekonomiska situation måste hanteras på det sätt förvaltningen föreslår. Att som socialdemokraterna aviserar pumpa in pengar i de delar av organisationen där ekonomistyrningen inte har fungerat leder inte till en bättre verksamhet. Nämnden måste i detta läge ifrågasätta verksamheter.

Nämnden har konstaterat att verksamheten vid Duvan bör, likt i nuläget, komma personer till del oavsett var i Stockholm de är bosatta. En centralisering, där verksamheten anslagsfinansieras eller intäktsfinansieras, kan då garantera Duvans funktion oavsett enskild stadsdelsnämnds ekonomiska situation. Denna, och liknande verksamheter, bör ligga under socialtjänstnämnden.

Frågan om servicehusens framtid kommer åter aktualiseras inom kort. Staden genomför en översyn av servicehusens framtid och nämnden får återkomma i frågan när utredningen är klar."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande.

"Valutgången har visat att en knapp majoritet av Stockholms medborgare har sagt

 • nej till nedrustningen och tokprivatiseringen av den offentliga servicen i stadens regi
 • nej till vidare utförsäljning av allmännyttan
 • nej till ytterligare skattesänkningar
 • och därmed ja till ett annat styre än under den gångna mandatperioden.

Miljöpartiet de Gröna i Maria- Gamla stan har goda förhoppningar att vi tillsammans med vänsterblocket kan bilda en koalition. För att uppnå detta krävs av alla tre partier ödmjukhet, kompromissvilja och realism.

Dessutom bör vi hitta ett sätt för att gemensamt neutralisera de områden som vi är fundamentalt oense om.

På dessa villkor kan vi slutföra förhandlingarna på ett framgångsrikt sätt utan att vi hamnar i samma situation som på riksnivån.

Maria - Gamla stans budgetunderskott som närmar sig 100 mkr bör då provisoriskt täckas genom ett extra anslag av den nya kommunledningen. För att komma tillrätta med obalansen behövs en genomgripande analys av nämndens underskott och dess orsaker.

Miljöpartiet i Maria- Gamla stan ser gärna att alla större beslut i kommunfullmäktige och även i stadsdelsnämnden förutom av kvalitets- och miljökonsekvensanalyser även åtföljs av samhällsekonomiska konsekvensanalyser för att klargöra vilka följderna blir för samhället i dess helhet och för att möjliggöra beslut som sträcker sig längre än det snäva perspektiv som ett enda budgetår erbjuder.

Ett tydligt exempel på kortsiktighet och trångsynthet är den föreslagna nedläggningen av ’Duvan’, en dagverksamhet för psykiskt sköra människor, såsom Duvans personal och klientorganisationen RSMH (=Riksförbund för Social och Mental Hälsa) så klart beskriver i sina remissvar på avvecklingsförslaget."

§19 Månadsrapport för augusti 2002

I ärendet förelåg förvaltningens rapport 2002-09-19.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§20 Att starta särskola i Maria - Gamla stan. Svar på skrivelse

Vid nämndsammanträdet 2002-08-29 anmäldes mot bakgrund av ett medborgarförslag skrivelse 2002-08-29 av ledamoten Gerard Rikken (mp) angående möjligheten att starta en särskola på högstadienivå i Maria- Gamla stan.

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning. Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-09-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet för kompletterande uppgifter om skolplaneringen för Södermalmsskolan.

§21 Kvalitetsgarantier 2002

63 enheter har utformat kvalitetsgarantier, genom vilka brukarna ska kunna få en uppfattning om den service som kan påräknas. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§22 Dokumenthantering inom skolverksamhet. Uppdrag i internkontrollplanen

I Internkontrollplanen för 2002, som godkändes av nämnden 2002-03-21, uppdrogs åt personal- och kansliavdelningen att göra stickprov avseende diarium och rutiner för diarieföring, sekretess och förvaring samt e-posthantering på skolorna. Uppdraget skulle redovisas till nämnden 2002-09-26.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-09-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten och uppdrar åt personal- och kansliavdelningen att genomföra åtgärdsförslagen.
 2. Nämnden förklarar härmed förvaltningens uppdrag slutfört.

§23 Avsägelse i Maria - Gamla stans handikappråd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller avsägelse från Mikael Persson, Synskadades Riksförbund (SRF) som ersättare i Maria- Gamla stans handikappråd.

§24 Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av barnomsorgen i Stockhol...

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast 2002-09-30 remitterat revisionsrapport Granskning av barnomsorgen i Stockholms stad. Delrapport 2. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-09-02.

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut, till vilket (s) och (mp) anslöt sig.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (v), (s)-(mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på revisionskontorets rapport överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-02.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3. Nämnden anför därutöver följande.

Revisionskontorets granskning visar att stora förändringar har skett under 1990-talet inom förskoleverksamheten. De ekonomiska resurserna har minskat, antalet barn per anställd har ökat och sjukskrivningarna visar en kraftig ökning på senare år. Varningssignaler från personalen har kommit vad gäller arbetsmiljön, som ljudnivån, arbetsbelastningen och stressnivån. Dessa signaler måste tas på största möjliga allvar och åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön måste vidtas snarast. Dessutom måste resurser till för att förbättra personalens kompetensutveckling.

De senaste årens höjningar av förskoleschablonen har inte täckt löne- och kostnadsutveck-lingen och det har inneburit att förskolorna har tvingats att öka barngruppernas storlek för att hålla sin budget. Både föräldrar och personal är främst missnöjda med barngruppens storlek och personaltätheten. Att sätta ett tak på barngruppens storlek måste vara ett första steg att förbättra arbetsmiljön för personalen och att ge barnen en bättre förskola.

För att kunna säkerställa personalförsörjningen måste kraftfulla åtgärder vidtas både från lokal och central nivå.

§25 Göta Källare - yttrande över ansökan om alkoholservering

Söderrestauranger GK AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl. 04.00 fredagar och lördagar för Restaurang Göta Källare. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-08-05 med tillstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett förslag om begränsning av serveringstiden till kl. 03.00. Till detta förslag anslöt sig (v) och (mp).

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om utökad serveringstid till kl.04.00 fredagar och lördagar i Restaurang Göta Källare, Götgatan 54-56.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag.

§26 Restaurang First Hotel Reisen - yttrande över ansökan om alkoholservering

Grundstenen 95157 First Hotel Reisen ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang First Hotel Reisen. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00-03.00 i restaurang och kl.11.00-00.00 i uteservering. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-09-05 med tillstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett förslag om begränsning av serveringstiden i uteservering till kl. 23.00. Till detta förslag anslöt sig (v) och (mp).

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang First Hotel Reisen, Skeppsbron 12-14.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag.

§27 Restaurang Cattelin/Pondus - yttrande över ansökan om alkoholservering

Restaurang Mulle AB ansöker om omprövning efter prövotid av tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Cattelin/Pondus. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-09-05 att inte lämna några erinringar mot ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett förslag om begränsning av serveringstiden i uteservering till kl.23.00. Till detta förslag anslöt sig (v) och (mp).

Vid propositioner på nämna yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inga erinringar mot ansökan om alkoholservering i Restaurang Cattelin/Pondus, Storkyrkobrinken 9. 
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag.

§28 Restaurang IBVSC - yttrande över ansökan om alkoholservering

Nobra Restaurang AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang IBVSC. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00-03.00 i restaurang och 11.00-01.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-09-05 med tillstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett förslag om begränsning av serveringstiden i uteservering till kl.23.00. Till detta förslag anslöt sig (v) och (mp).

Vid propositioner på nämna yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang IBVSC, Karl Johans Torg 1-5.
 2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för eget förslag.

§29 Restaurang Scratch - yttrande över ansökan om alkoholservering

Maria Garden AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl.02.00 i restaurang och 23.00 i uteservering för Restaurang Scratch. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-09-09 med avstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m. fl. (m) och ledamoten Pär Hommerberg (fp) yrkade bifall till tillstyrkan av ansökan.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid för Restaurang Scratch, Wollmar Yxkullsgatan 12.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Reservation
  anmäldes av ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Stig Dingertz (m), Lena Adelsohn Liljeroth (m), Anita Sanderholm (m), Pär Hommerberg (fp) och tjänstgörande ersättaren Sonja Gräns (m) till förmån för tillstyrkan av ansökan.

§30 Fyllnadsval - Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-09-02

Vid kommunfullmäktiges val 2002-09-02 utsågs Solveig Staffas (fp) till ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan t.o.m. 2002.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§31 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2002-08-30, 2002-09-04, 2002-09-17 och 2002-09-18, vilka samtliga justerats samma dag.

§32 Anmälan av protokoll från byggnadsutskottet

Anmäldes protokoll från byggnadsutskottets sammanträde 2002-09-17, vilket justerats 2002-09-23.

§33 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

Anmäldes protokoll från sammanträde med Gamla stans Forum 2002-09-19.

Särskilt uttalande anmäldes från ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande.

"Till nämndens sammanträde dukades protokollet av Gamla stans Forums senaste möte.

Ånyo kunde konstateras att bara ordförande Johan Tamm (sp) var närvarande av de politiker som under den gångna mandatperioden satts som en överbyggnad på detta samarbetsorgan av olika intressegrupper i Gamla stan som spontant vuxit fram under de senaste decennierna.

Miljöpartiet de Gröna hoppas att detta sammanträde även blev det sista i sin nuvarande form och att det finns tillräckligt med kraft kvar hos gamlastanbor för att återuppliva forumet i sin ursprungliga form dit företrädare för de olika politiska partierna inbjuds för att informera sig om det aktuella läget i Gamla stan och därigenom få ett bättre underlag för de beslut som berör vår äldsta stadsdel."

§34 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2002-09-18, vilket justerats 2002-09-19.

§35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde 2002-09-04, vilket justerats 2002-09-09.

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§37 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m. 2002-08-14- -09-10.

§38 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade att förvaltningen haft överläggning med Arbetsmiljöinspektionen för att få information om de arbetsmiljöaspekter, som ska iakttas vid budgethållningsåtgärder.

Vidare rapporterades att inom förvaltningen görs en översyn av samtliga skollokaler för anpassning till elevantalsutvecklingen.

Rapporterades att Stockholms Studentbostäder har anmält intresse att hyra lediga lägenheter i Mälteriets servicehus.

§39 Övriga frågor

Ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) anmälde särskilt uttalande från nämnden i sin helhet 2002-09-26 enligt följande.

"Örnsbergs kanotsällskap bedriver sedan 1970-talet sin verksamhet på Reimersholme. Klubben har ca 700 medlemmar. I lokalerna finns förvaringsutrymmen för kanoter, träningsredskap, samlingssal m.m.

Reimersholme är en sällsynt lämplig plats för denna verksamhet med sin närhet till staden och ändå lugna vatten. I verksamheten deltar såväl gamla som unga.

Klubben har sagts upp från sina lokaler.

Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd uttalar sitt stöd för kanotklubbens verksamhet."

Ordföranden Joakim Larsson (m) informerade om att skifte på ordförandeposten sker från och med nämndsammanträdet 2002-10-24. Vice ordföranden Tove Frimodt (s) tar då över ordförandeposten. Joakim Larsson tackade nämnden och förvaltningen för fyra intressanta och lärorika år.