Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-10-24

Sammanträde 2002-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BORDLAGDA ÄRENDEN

8 Delårsrapport med kvartalsrapport 2/2002. (Frågan om Familjehuset, öppenverksamheten vid Kristinehovsgatan, Duvan samt justering av internersättningen för personlig assistans enligt LASS bordlades)

Dnr: 103-198/2002

Nämnden beslutade 2002-08-29 i ärende 15 ” Delårsrapport med kvartalsrapport 2/2002” att återremittera punkterna 1 och 2 samt 7 och 8 i förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-21.
Före nämndbeslut skall ärendet vara förhandlat med de fackliga organisationerna. Ärendet ”Delårsrapport med kvartalsrapport 2/2002” hade förhandlats enligt MBL § 11 men SACO begärde central förhandling på samtliga besparingar enligt MBL § 14 strax före nämndmötet den 29 augusti. Ärendet var därför inte förhandlat klart och nämnden återremitterade delar av ärendet.
Ärendet ”Delårsrapport med kvartalsrapport 2/2002” har 2002-09-17 förhandlats centralt enligt MBL § 14. Förhandlingarna är avslutade. Därmed föreligger inte längre något hinder för nämnden att fatta beslut i punkterna 1 och 2 samt 7 och 8 i förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-21.
Beslutspunkterna har förtydligats i detta tjänsteutlåtande.

Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

9 Kvalitetsgarantier 2002

Dnr: 9-526/2002

66 enheter har utformat kvalitetsgarantier med åtföljande system för rättelse. Genom garantierna skall brukarna få klara besked om vad de kan förvänta sig för service och omsorg och hur stadens enheter arbetar för att rätta till om de inte lever upp till sina åtaganden.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

BESLUTSÄRENDEN

10 Kvartalsrapport 3 2002

Dnr: 103-198/2002

Prognosen visar på ett underskott för nämnden år 2002 om 91,7 mkr före begärda budgetjusteringar och resultatdispositioner. Detta underskott inkluderar åtgärder med en besparingseffekt på 19,9 mkr under 2002.
Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjusteringar på sammantaget 4,1 mkr. Efter begärda budgetjusteringar blir nämndens underskott 87,6 mkr. Om besparingseffekterna på 19,9 ej uppnås och begärda budgetjusteringar på 4,1 mkr ej erhålls ökar underskottet med motsvarande belopp.
Resultatenheter inom förskolorna överför från 2001 till 2002 ett överskott om 0,1 mkr och skolorna ett överskott om 1,4 mkr.
Resultatenheterna inom förskolor visar ett underskott på 0,4 mkr för 2002. En intraprenad inom förskolorna (Flyktingförskolan) visar ett överskott på 0,7 mkr för 2002. Resultatenheter inom skolorna visar ett underskott på 5,7 mkr för 2002. Resultatenheterna samt intraprenaden överför hela underskottet/överskottet till 2003. Sammantaget för resultatenheterna och intraprenaden överförs ett underskott om 5,4 mkr till nästa år och belastar således inte nämndens resultat för 2002.
Nämndens resultat efter resultatöverföringar visar därmed ett underskott om 80,7 mkr.
Försämringen från kvartalsrapport 2 till kvartalsrapport 3 om 19,3 mkr hänförs främst till äldreomsorgens utförare och beställare inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade samt grundskolor och kostnader för skollokaler.
Förutom tidigare beslutade åtgärder med en effekt 2002 på 19,9 mkr planerar förvaltningen för ytterligare kraftfulla åtgärder inom alla verksamheter som uppvisar underskott. Strukturella åtgärder föreläggs nämnden succesivt för beslut. Dessutom vidtar förvaltningen åtgärder för att anpassa verksamheten till budget i beslutad verksamhetsplan. Dessa åtgärder sker löpande efter förhandling med de fackliga organisationerna.
De i kvartalsrapport 2 bordlagda besparingsåtgärderna har inte inräknats med någon effekt i denna prognos.

Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

11 Avveckling av informationsavdelningen

Dnr: 214-614/2002

Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att se över de administrativa kostnaderna. I ärendet föreslås att informationsavdelningen avvecklas, liksom anställningarna som informationschef och informationssekreterare. En anställning som informatör inrättas direkt underställd stadsdelsdirektören. Medborgarkontoret överförs till Personal & Kansli, budget- och personalansvar tillfaller personal- och kanslichef. Avvecklingen medför en besparing motsvarande 500 000 kronor beräknat på ett helår.

Handläggare: Eva Norberg, 08 - 508 12 013

12 Revidering av äldreboendeplan för Katarina-Sofia och Maria - Gamla stans stadsdelsområden

Dnr: 534-607/2002

Kommunstyrelsen beslutade under våren 2000 att stadsdelsnämnderna i fem stadsdelsgrupper skulle ta fram en äldreboendeplan. Under hösten 2000 var äldreboendeplanerna klara och skulle åren därpå revideras/uppdateras. Årets äldreboendeplan, 2002, kommer även den att ingå som en del i stadens äldreomsorgsplanering. I äldreboendeplanen för Södermalm redovisas dagens behov av platser på äldreboenden med heldygnsomsorg, korttidsboenden och antalet boende på servicehusen samt en prognos för nyttjandet av platser på äldreboenden fram till 2015. Dessutom redovisas befintliga äldreboenden inklusive servicehus inom stadsdelsområdena Katarina-Sofia och Maria-Gamla stan. I äldreboendeplanen beskrivs också planerad avveckling och ombyggnad av befintliga äldreboenden samt utbyggnad.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

13 Synpunkter med anledning av gatu- och fastighetsnämndens investeringar i bostadsrättslägenheter

Dnr: 524-622/2002

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

14 Upphandling av städtjänster

Dnr: 125-633/2002

En städupphandling där sex stadsdelsnämnder samverkar har påbörjats med sikte
på avtal fr.o.m. den 1 augusti 2003. I detta ärende föreslås att stadsdelsnämnden
uppdrar till stadsdelsförvaltningen att genomföra denna upphandling samt att
för Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd teckna ramavtal.

Handläggare: Gun Rydberg, 08 - 508 12 043

15 Avsägelse i Gamla stans Forum

Dnr: 011-612/02

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

16 Avsägelse i Maria - Gamla stans handikappråd

Dnr: 015-598/2002

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

REMISSER/YTTRANDEN

17 Polisverksamhet i förändring. Yttrande över delbetänkande SOU 2002:70

Dnr: 519-584/2002

Maria – Gamla stans stadsdelsförvaltning har tagit del av utredningen om Polisverksamhet i förändring. Av det yttrande som tillställs stadsdelsnämnden framgår att förslagen om ändring i lagar avseende handräckning från polis, kommer att innebära en ökad administration för förvaltningen samt ökad personalinsats om den egna personalen ska medfölja när/om polis utför handräckning åt förvaltningen. Förvaltningen föreslår nämnden att anta förvaltningens yttrande som sitt eget yttrande.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

18 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Tonic Café och Bar

Dnr: 621-592/2002

Stengrinde Design AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Tonic Café och Bar, Hornsgatan 66. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.30 – 03.00 i restaurang och 11.30 – 00.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan om hävning av ramavtal om inhyrning av personal

Dnr: 124-644/2002

Handläggare: Ann Johansson, 08 - 508 11 042

20 Anmälan av kartläggning av den öppna missbruksvården för vuxna

Länsstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn över socialtjänstens verksamhet. Under hösten 2002 kartlägger Länsstyrelsen vilket utbud som finns inom den öppna missbrukarvården för vuxna i kommunerna i Stockholms län. Syftet med undersökningen är att få en överblick och kunskap om hur den öppna missbrukarvården är organiserad, resurstillgång, målgrupper, behandlingsmetoder samt vilka brister och utvecklingsbehov som eventuellt finns.

Länsstyrelsen har begärt att nämnden ska få del av enkätsvaret från förvaltningen.

Resultatet av kartläggningen kommer att ligga till grund för en skriftlig rapport. Samtliga kommuner/stadsdelar kommer att få ta del av denna rapport.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

21 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

22 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från pensionärsrådet den 16 oktober 2002.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

23 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från handikapprådet den 2 oktober 2002.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

25 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

26 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordföranden Joakim Larsson (m) hälsade Solveig Staffas (fp) välkommen som ny ersättare i nämnden.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte vice ordföranden Tove Frimodt (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-09-26 justerats 2002-09-30.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Anmälan om Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreom...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Överklagande av beslut om automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Delårsrapport med kvartalsrapport 2/2002. (Frågan om Familjehuset, öppe...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-16. Ärendet hade bordlagts vid nämndsammanträdet 2002-09-26 vad avser Familjehuset, öppenverksamheten vid Kristinehovsgatan, Duvan och frågan om justering av internersättningen för personlig assistans enligt LASS.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Maj-Britt Åkesson (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden överlämnar rapporten utan eget ställningstagande.

2.  De återstående frågorna- om Familjehuset, öppenverksamheten vid Kristinehovsgatan, Duvan samt internersättning för personlig assistans enligt LASS- återremitteras och inarbetas i verksamhetsplanen för 2003 för att prövas i ett helhetsperspektiv.

3.  Nämnden har uppmärksammats på att det råder stark oro hos brukare och personal över de planer på förändringar som diskuteras för att få budgeten i balans. Den nya majoriteten vill ta en samlad ställning i verksamhetsprogrammet 2003.

Reservation anmäldes

dels av ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m), ledamoten Torbjörn Andring (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

1.  Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

2.  Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centralisering av verksamheten Duvan.

3.  Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgettillägg avseende kostnadstäckning för hanteringen av Medborgarhuset.

4.  Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inleda diskussioner med gatu- och fastighetskontoret med syfte att återlämna förstahandskontraktet gällande Medborgarhuset.

5.  Nämnden anför därutöver följande:

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet valde vid nämndens föregående sammanträde att bordlägga de delar av ärendet som gällde Familjehuset, öppenverksamheten vid Kristinehovsgatan, Duvans verksamhet samt internersättningen enligt LASS.

Stadsdelsnämndens ekonomiska situation måste hanteras på det sätt förvaltningen föreslår. Att som socialdemokraterna aviserat pumpa in pengar i de delar av organisationen där ekonomistyrningen inte har fungerat leder inte till en bättre verksamhet. Nämnden måste i detta läge ifrågasätta verksamheter.

Nämnden har konstaterat att verksamheten vid Duvan bör, likt i nuläget, komma personer till del oavsett var i Stockholm de är bosatta. En centralisering, där verksamheten anslagsfinansieras eller intäktsfinansieras, kan då garantera Duvans funktion oavsett enskild stadsdelsnämnds ekonomiska situation. Denna, och liknande verksamheter, bör ligga under socialtjänstnämnden.

Nämndens hantering av Medborgarhuset bidrar till stadsdelens underskott med drygt 2 miljoner kronor. Moderaterna, kristdemokraterna och stockholmspartiet har sedan ett år tillbaka yrkat på att nämnden ska återlämna kontraktet avseende Medborgarhuset till gatu- och fastighetsnämnden. En majoritet bestående av folkpartiet, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har dock, för att driva igenom önskad verksamhetsinriktning, konsekvent vägrat överlämna kontraktet trots uppenbar risk för ökade kostnader för stadsdelsnämnden. Vid dagens sammanträde har hyresgästen Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm AB etablerat sig och börjat betala hyra. Det förefaller rimligt att nämnden i detta läge ger förvaltningen i uppdrag att påbörja diskussioner avseende gatu- och fastighetsnämndens återtagande."

dels av tjänstgörande ersättaren Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat

1.  Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

2.  Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centralisering av verksamheten Duvan."

§9 Kvalitetsgarantier 2002

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-10. Ärendet hade bordlagts vid nämndsammanträdet 2002-09-26.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

§10 Kvartalsrapport 3 2002

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-04.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna rapporten utan eget ställningstagande.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden överlämnar rapporten utan eget ställningstagande.

2.  Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 4,1 mkr för stimulansbidrag för ombyggnad av äldreboenden.

3.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson m.fl.(m), tjänstgörande ersättaren Maj-Britt Åkesson (fp), ledamoten Torbjörn Andring (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) till förmån för förvaltningens förslag.

§11 Avveckling av informationsavdelningen

Ärendet utgår, då SKTF och SACO/SSR begärt central förhandling.

§12 Revidering av äldreboendeplan för Katarina-Sofia och Maria - Gamla stan...

Kommunstyrelsen beslutade våren 2000 att stadsdelsnämnderna i fem stadsdelsgrupper skulle ta fram äldreboendeplaner, vilka presenterades under hösten 2000. Dessa har under hösten reviderats. I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningarnas revidering av äldreboendeplan.

2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-01 till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s), ledamöterna Ewa Törngren m.fl. (v) och Gerard Rikken (mp) enligt följande.

"Genom egna kontakter och av diskussioner förda i lokala pensionärsrådet finns anledning tro att efterfrågan på servicehusboende är större än de behov som tillgodoses. Stadens nu gällande riktlinjer för beviljande av särskilt boende i servicehus är ytterst restriktiva.

Servicehusens framtid kommer att diskuteras efter avslutad utredning. Vi vill dock redan nu markera att denna diskussion måste föras utifrån en vidare definition av servicehusfunktionen, än den i dag gällande. Schablonmässigt uttryckt byggdes servicehusen under 1970-80-talet till vad som idag vanligen benämnes "seniorboende". Numera beviljas endast plats för särskilt boende med omfattande omsorgsbehov.

Innan kommande diskussioner avslutats får nämnden inte avhända sig bostäder lämpade för äldre."

§13 Synpunkter med anledning av gatu- och fastighetsnämndens investeringar ...

Gatu- och fastighetsnämnden har av Locum förvärvat bostadsrättslägenheter, som inrymmer Reimersholme gruppbostad. För att täcka kapitalkostnaderna för förvärvet har gatu- och fastighetskontoret föreslagit en hyreshöjning med 44 %. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-03.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)-(mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden beslutar att sända en skrivelse till kommunstyrelsen. Texten ska vara identisk med den text som presenteras i nämnden förelagd PM. Givetvis utgår beteckningen PM och skrivelsen rubriceras "Orimligt förslag till hyreshöjning för av nämnden förhyrda gruppbostäder för utvecklingsstörda."

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maj-Britt Åkesson (fp), ledamoten Torbjörn Andring (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) till förmån för förvaltningens förslag.

§14 Upphandling av städtjänster

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-08.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att upphandla städentreprenörer på sätt som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-08.

2.  Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna ramavtal för en fyraårsperiod från och med 1 augusti 2003.

§15 Avsägelse i Gamla stans Forum

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden bifaller avsägelse från nämndledamoten Johan Tamm (sp) som ordförande i Gamla stans Forum.

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Avsägelse i Maria - Gamla stans handikappråd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-19.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden bifaller avsägelse från Eva Åborg, RSMH, som ledamot i Maria- Gamla stans handikappråd.

§17 Polisverksamhet i förändring. Yttrande över delbetänkande SOU 2002:70

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2002-10-28 remitterat delbetänkande (SOU 2002:70) Polisverksamhet i förändring. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-10-02.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna förvaltningens yttrande utan eget ställningstagande.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-02.

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maj-Britt Åkesson (fp), ledamoten Torbjörn Andring (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna förvaltningens yttrande utan eget ställningstagande.

§18 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Tonic Café och Bar

Stengrinde Design AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.30-03.00 i restaurang och 11.30-00.00 i uteservering.Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-10-01 med tillstyrkan av ansökan.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag men med begränsning av serveringstiden i uteservering till kl. 22.00. Till detta förslag anslöt sig (v) och (mp).

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Tonic Café och Bar, Hornsgatan 66 med begränsning av serveringstiden i uteservering till kl.22.00.

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maj-Britt Åkesson (fp), ledamoten Torbjörn Andring (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) till förmån för förvaltningens förslag.

§19 Anmälan om hävning av ramavtal om inhyrning av personal

Hävning av ramavtal med Sköterskeassistans AB gällande inhyrning av personal inom äldreomsorg och handikappomsorg anmäldes.

§20 Anmälan av kartläggning av den öppna missbruksvården för vuxna

Länsstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn över socialtjänstens verksamhet. Under hösten 2002 kartlägger länsstyrelsen utbudet inom den öppna missbrukarvården för vuxna i Stockholms län. Länsstyrelsen har begärt att nämnden ska få ta del av enkätsvaret från förvaltningen.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2002-10-02 och 2002-10-16, vilka båda justerats samma dag.

§22 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2002-10-16, vilket justerats 2002-10-18.

§23 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde 2002-10-02, vilket justerats 2002-10-16.

§24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§25 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m. m. 2002-09-11- -10-09.

§26 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att budgetförslaget 2003 kommer att presenteras den 30 oktober 2002. Den 31 oktober får förvaltningens chefer information. Budgetförslaget behandlas i kommunfullmäktige den 5-6 december.

Förvaltningen har tillsammans med Katarina- Sofia stadsdelsförvaltning inlett diskussion med närpolisen om att starta ett brottsförebyggande råd för Södermalm.

Vidare rapporterades att Nicolaigårdens Förskola i Gamla stan p.g.a. ökat barnantal har behov av inomhuslokalen i Junotäppan för sin dagliga verksamhet. Lokalen kan därför inte längre stå till förfogande för t.ex. privata förskolor och för privatbruk. Skolledningen vid Björngårdsskolan har bjudit in privata förskolor till information om detta.

§27 Övriga frågor

Ordföranden Joakim Larsson (m) rapporterade att kommunfullmäktige den 4 november 2002 bl.a. utser ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnderna.

Vidare meddelades att nämnden onsdagen den 20 november 2002 kl.13 kommer att inbjudas till överläggning om verksamhetsprogrammet för 2003.

Ordföranden informerade om att Karl-Oskar Melén p.g.a. sjukdom kommer att lämna ordförandeskapet i lokala pensionärsrådet. Som tack för det arbete Karl-Oskar Melén nedlagt och som bevis på sin uppskattning kommer nämnden att översända en blomma.

Tjänstgörande ersättaren Maj-Britt Åkesson (fp) anmälde skrivelse 2002-10-22 om vikten av fysisk aktivitet för barn och ungdomar att beredas av förvaltningen.

Ersättaren Alex Margulies (s) anmälde gemensam skrivelse 2002-10-24 från (s), (v) och (mp) om Uppdatering av analyser rörande effekter av stadens resursfördelningssystem att beredas av förvaltningen.