Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-11-07

Sammanträde 2002-11-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

8 Avveckling av informationsenheten

Dnr: 214-614/2002

Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att se över de administrativa kostnaderna. I ärendet föreslås att informationsavdelningen avvecklas, liksom anställningarna som informationschef och informationssekreterare. En anställning som informatör inrättas direkt underställd stadsdelsdirektören. Medborgarkontoret överförs till Personal & Kansli, budget- och personalansvar tillfaller personal- och kanslichef. Avvecklingen medför en besparing motsvarande 500 000 kronor beräknat på ett helår.

Handläggare: Eva Norberg, 08 - 508 12 013

9 Delegation i brådskande markupplåtelseärenden

Dnr: 013-660/2002

Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

10 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan. Inriktningsbeslut

Dnr: 341-661/2002

Förvaltningarna föreslår utbyte av träd på Swedenborgsgatan, sträckan S:t Paulsgatan till Högbergsgatan. Anledningen till byte av träden är att hälften av hästkastanjerna har bedömts vara i mycket dåligt skick och utgör en fara för trafikanterna. Orsaken till den dåliga konditionen på träden är dels att träden toppkapades på 1960-talet vilket har lett till röta i stammarna, dels att träden har påkörningsskador.

Swedenborgsgatan är en av Södermalms mest omtyckta trädplanterade gator. Hästkastanjerna ger gatan en tydlig karaktär varför det är viktigt att plantera nya blommande, karaktärsfulla träd. Vid ett byte av träden kan bättre förutsättningar skapas genom att träden får större utrymme och bättre växtbetingelser. Genom att minska körbanans bredd med två meter, från elva meter till nio meter, kan de nya träden planteras på ett större avstånd från fasad. Vid en minskning av körbanan måste ena sidans parkering slopas dagtid under vardagar för att inte framkomlighet och angöring skall äventyras. Kvällar, nätter och helger kan parkering bibehållas på båda sidor. Investeringsutgifterna för projektet beräknas uppgå till ca 4 mnkr. Drift- och underhållskostnaderna kommer att sjunka.


Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

11 Ansökan om förlängning av uteserveringssäsongen för Restaurang Stortorgskällaren

Dnr: 311-668/2002

Winsab HB, restaurang Stortorgskällaren har ansökt om förlängt tillstånd av markupplåtelsen för sin uteservering på Stortorget 7 till och med 2002-12-31. Säsongen för uteserveringar är mellan 1 april – 15 oktober. En förlängning skulle försvåra renhållning, snöröjning och evene-mang på platsen. Dessutom saknas bygglov för bägge serveringsverandorna. Förvaltningen föreslår därför att ansökan avstyrks.

Handläggare: Cecilia Rivard, 08 - 508 12 208

12 Fyllnadsnominering till lokala handikapprådet

Dnr: 598-015/2002

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

13 Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen t o m 2002-12-31

REMISSER/YTTRANDEN

14 Yttrande över revisionskontorets delrapport 2002

Dnr: 124-611/2002

Revisionskontoret har granskat Maria - Gamla stans stadsdelsnämnds styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämndens delårsrapport och räkenskaper. Resultatet har sammanställts i delrapport 2002. Delrapport 2002 har av revisorerna överlämnats till stadsdelsnämnden för yttrande före november månads utgång.

I delrapporten konstaterar revisionskontoret att fortsatt underskott beräknas i bokslutet för 2002. Nämndens styrsystem fungerar inte. Nämnden bör ompröva tidigare beslut om generella åtaganden. Internkontrollen bygger på egenkontroll inom enheterna. Nämndens delårsrapport är rättvisande.

Förvaltningen håller med om att vidtagna besparingsåtgärder inte förmått bryta kostnadsutvecklingen samt att under 2002 få en budget i balans. Ett flertal åtgärder har vidtagits som kommer att ge bättre förutsättningar för budgethållning 2003 men som inte ger någon ekonomisk effekt under 2002. Ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Förvaltningen har påbörjat omprövningen av såväl enhetsspecifika som generella åtaganden inför 2003. Förvaltningen har tidigare utvecklat den interna kontrollen efter samråd med revisionskontoret och kommer att utveckla den interna kontrollen vidare i enlighet med revisionskontorets synpunkter i denna delrapport.

Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisionskontorets delrapport 2002.

Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

15 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Ice Gallery

Dnr: 621-635/2002

Ice Gallery AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Ice Gallery, Österlånggatan 41. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 13.00-00.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

16 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Mälaren

Dnr: 621-636/2002

Intercontinental Touristservice ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Mälaren, Söder Mälarstrand, kajplats 6. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 00.00 i restaurang och 12.00-02.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan alkoholservering med rekommendationen att uteservering medges till klockan 00.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan om tillsyn av socialtjänstens arbete med långvarigt socialbidragsberoende

Dnr: 512-641/2002

Länsstyrelsen ska inom länet följa socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagen. Tillsynen ska medverka till att länets kommuner ger sina medborgare vård, omsorg och service i enlighet med det som stadgas i lagar och förordningar fastställda av riksdag och regering.

Denna höst kommer Länsstyrelsen närmare att undersöka hur kommunerna arbetar med socialbidraget, mot bakgrund av målet regeringen satt upp att halvera antalet socialbidragstagare under perioden 1999 – 2004. Länsstyrelsen vill veta mer om arbetssätt och metoder för gruppen långvarigt socialbidragsberoende med mera. Bilagd enkät har skickats till 10 kommuner och 10 stadsdelar i länet. Enkäten ska besvaras av ansvarig chef för ekonomiskt bistånd och sedan förankras i nämnd.

Resultatet av kartläggningen kommer att ligga till grund för en skriftlig rapport. Samtliga kommuner/stadsdelar kommer att få ta del av denna rapport.

Handläggare: Ingrid Sjödin Hellquist, Kerstin Larsson, 08 - 508 12 303, 08 - 508 12 305

18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

19 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

20 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från handikapprådet den 16 oktober 2002

Handläggare: Anita Sandblom, 08 - 508 11 304

21 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

22 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Tove Frimodt (s) att jämte ledamoten Stig Dingertz (m) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-10-24 justerats 2002-10-29.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av att ärende 9 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan utgår och ärende 11 a Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen t.o.m. 2002-12-31 tillkommer.

§7 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-10-18.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Avveckling av informationsenheten

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden avvecklar informationsavdelningen från och med 2002-11-01.

2.  En ny tjänst som informatör inrättas direkt underställd stadsdelsdirektören.

§9 Delegation i brådskande markupplåtelseärenden

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-18.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden beslutar att brådskande avslagsärenden rörande markupplåtelser eller bygglov kan beslutas å nämndens vägnar av nämndens ordförande eller vid dennes förfall av vice ordföranden.

§10 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan. Inriktningsbeslut

§11 Ansökan om förlängning av uteserveringssäsongen för Restaurang Stortorg...

Winsab HB, Restaurang Stortorgskällaren har ansökt om förlängt tillstånd av markupplåtelsen för sin uteservering på Stortorget 7 till och med 2002-12-31. Säsongen för uteserveringar är 1 april-15 oktober.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-10-21 med avstyrkan av ansökan. Till sammanträdet hade utdelats skrivelse 2002-11-07 från Per Björkman.

Ledamoten Stig Dingertz m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) yrkade bifall till förslaget att tillstyrka ansökan.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om förlängning av markupplåtelse till 2002-12-31 för Restaurang Stortorgskällarens uteservering.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamoten Stig Dingertz m.fl.(m) och tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) till förmån för förslaget att tillstyrka ansökan.

§12 Fyllnadsnominering till lokala handikapprådet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-21.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden utser Ulrika Voghera, Hörselskadades förening i Stockholm, till ersättare i lokala handikapprådet i enlighet med fyllnadsnominering från Kommun- HSO.

§13 Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen t o m 2002...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-05.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden utser Pelle Börjesson (v) till ordförande i sociala delegationen t o m 2002-12-31

2.  Nämnden utser Gunnel Laufke (m) till vice ordförande i sociala delegationen t o m 2002-12-31.

3.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Yttrande över revisionskontorets delrapport 2002

Revisionskontoret har granskat nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verk-samheten samt nämndens delårsrapport och räkenskaper. Resultatet har sammanställts i delrapport 2002. Revisionskontoret har översänts till nämnden för yttrande före november månads utgång. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-10-23.

Ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Stig Dingertz m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden beslutar att som svar på revisionskontorets rapport överlämna och i huvudsak åberopa   förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-23.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Revisorernas rapport avser verksamheten under 2002. Den politiska ledningen har inte klarat att tillgodose väsentliga verksamhetskrav med en budget i balans. Vi instämmer i revisorernas bedömning att nämnden genom sin majoritet agerat för passivt genom att vare sig begära tillräckliga medel för att uppfylla verksamhetsmålen eller i tid begränsa budgetöverskridandet.

Reservation anmäldes av ledamoten Stig Dingertz m.fl. (m), ledamoten Pär Hommerberg (fp), ledamoten Torbjörn Andring (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) till förmån för förvaltningens förslag.

§15 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Ice Gallery

Ice Gallery AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 13.00-00.00. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-10-22 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Ice Gallery, Österlånggatan 41.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Mälaren

Intercontinental Touristservice ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Mälaren. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-00.00 i restaurang och 12.00-02.00 i uteservering. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-10-22 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Mälaren, Söder Mälarstrand, kajplats 6.

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Anmälan om tillsyn av socialtjänstens arbete med långvarigt socialbidra...

Länsstyrelsen ska följa socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagen. Mot bakgrund av regeringens mål att halvera antalet socialbidragstagare under perioden 1999-2004 kommer länsstyrelsen att undersöka hur kommunerna arbetar med socialbidraget. Bilagd enkät har tillställts 10 kommuner och 10 stadsdelar i länet. Resultatet av kartläggningen kommer att ligga till grund för en skriftlig rapport.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  §18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

  Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2002-10-29 och 2002-10-30, vilka båda justerats samma dag.

  §19 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

  §20 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

  Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde 2002-10-16, vilket justerats 2002-10-22.

  §21 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

  Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m. m. 2002-10-10- -22.

  §22 Information från stadsdelsdirektören

  Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade att förvaltningen tillsammans med brandförsvaret har inbjudit till informationsöverläggning i Tyska kyrkan den 14 november kl.19 med anledning av branden i Gamla stan.