Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2002-12-12

Sammanträde 2002-12-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

11 Månadsrapport för oktober 2002Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

12 Avvikelse inom hemtjänstens nattpatrull inom omsorg om funktionshindrade

Dnr: 529-632/2002

Chefen för hemsjukvården har anmält att en förteckning över vårdtagare var uppsatt på en anslagstavla i portuppgången på Magnus Ladulåsgatan 37. Förteckningen upptäcktes och togs om hand av hemsjukvårdens kvällspatrull.
Orsaken till det inträffade var att en vikarie inom hemtjänstens nattpatrull för omsorg om funktionshindrade förmodligen tappat den kopierade förteckningen under sitt arbetspass. Händelsen har inte polisanmälts.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

13 Anmälan enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen - Lex Sarah

Dnr: 537-000626/2002

En anmälan enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen, Lex Sarah, har gjorts sedan ett äldreboende visat sig vara delvis obemannat under natten. Händelsen har utretts av enhetschefen och områdeschefen. Åtgärder för att förhindra upprepning har vidtagits och förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Handläggare: Anita Sandblom, 08 - 508 11 304

14 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut

Dnr: 341-661/2002

Förvaltningarna föreslår utbyte av träd på Swedenborgsgatan, sträckan S:t Paulsgatan till Högbergsgatan. Anledningen till byte av träden är att hälften av hästkastanjerna har bedömts vara i mycket dåligt skick och utgör en fara för trafikanterna. Orsaken till den dåliga konditionen på träden är dels att träden toppkapades på 1960-talet vilket har lett till röta i stammarna, dels att träden har påkörningsskador.

Swedenborgsgatan är en av Södermalms mest omtyckta trädplanterade gator. Gatan är utformad enligt stenstadens regelbundna principer som en 18 meter bred bostadsgatan planterad med två rader av hästkastanjer. Hästkastanjerna ger gatan en tydlig karaktär varför det vid ersättning av träden är viktigt att plantera nya blommande, karaktärsfulla träd. Vid ett byte av träden kan bättre förutsättningar skapas genom att träden får större utrymme och bättre växtbetingelser. Genom att minska körbanans bredd med två meter, från elva meter till nio meter, kan de nya träden planteras på ett större avstånd från fasad. Vid en minskning av körbanan i denna storleksordning måste parkerings- och angöringssituationen dagtid närmare studeras. Investeringsutgifterna för projektet beräknas uppgå till ca 5 mnkr. Drift- och underhållskostnaderna kommer att sjunka.

För att nu begränsa de omfattande ingreppen i gatans totalmiljö föreslår förvaltningarna att man i en första etapp endast genomför gångbanebreddning och ersättning av träd på den västra gångbanan, där de flesta svårt skadade träden står. Den andra sidan åtgärdas så småningom när de kvarvarande träden på denna sida inte längre kan bevaras av säkerhetsskäl. I den första etappen behöver inte några inskränkningar i nuvarande parkeringsmöjligheter genomföras.

Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

15 Uppdatering av analyser rörande effekter av stadens resursfördelningssystem. Svar på skrivelse

Dnr: 529-692/202

Handläggare: Anita Sandblom, 08 - 508 11 304

16 Rapport om insatser år 2002 för att förbättra informationssäkerheten

Dnr: 005-769/2002

Smärre förändringar har skett i de system som används av förvaltningen. Förvalt-ningen har under år 2002 informerat om informationssäkerheten i skolorna och till nyanställda. IT-avdelningen har varit hårt ansträngd på grund av omflyttningar för sin egen avdelning och för andra avdelningar, samt med ett särskilt projekt. Flera insatser har därför skjutits till år 2003. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.

Handläggare: Christina Palm

17 Rapport om personuppgiftslagen

Dnr: 059-770/2002

Stadsdelsnämnden är ansvarig för förvaltningens behandlingar av personuppgifter.
I ärendet bifogas en reviderad förteckning över nu kända behandlingar enligt Pul
och Vrl. Vidare redovisas förvaltningens insatser under år 2002 med anledning av
PUL. Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet godkänns.

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

18 Nämndens första sammanträde år 2003Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

19 Kompletterande beslutanderätt- förordnande för ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden

Dnr: 013-758/2002

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

20 Ansökan om bidrag från Verdandi till alternativ helg

Dnr: 512-755/2002

Verdandi Stockholmskretsen ansöker om bidrag dels för att genomföra ”alternativ helg”, dels stöd för verksamhetens genomförande, dels specialsatsningar för att möta trycket vad gäller akutverksamheten.

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om bidrag.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

REMISSER/YTTRANDEN

21 Södra Banvaktarbostället i Fatbursparken. Remiss

Dnr: 351-592/2002

I en skrivelse till kommunstyrelsen från Stella Fare (sp) föreslås ett antal åtgärder angående Abas Asly. Förvaltningen ger i sitt utlåtande svar på de förslag som förvaltningen har möjlighet att påverka. T ex att skyltar sätts upp för att hänvisa allmänheten till serveringen i Södra Banvaktarbostället i Fatbursparken samt att arbetet med småföretagare och småföretagarpolicy överförs från näringslivsnämnden till stadsdelsnämnderna. Förvaltningen föreslår att dessa förslag avstyrks.

Handläggare: Cecilia Rivard, 08 - 508 12 208

22 Yttrande med anledning av inspektion från stadsarkivet

Dnr: 042-363/2002

Stadsarkivet har genomfört inspektion vid Magdalenagårdens sjukhem den
13 juni 2002. I rapporten från förrättningen (bilaga 1) lämnas yrkande och rekommendationer, för vilka förvaltningen presenterar förslag till åtgärder.

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Riddarkällaren

Dnr: 621-733/2002

Riddarkällaren – Atscorpios Bar ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 05.00 i restaurang Riddarkällaren, Birger Jarls Torg 5, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering för London & New York Pub Restaurang

Dnr: 621-768/2002

Pumphouse Pub Restaurang Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i London & New York Pub Restaurang, Götgatan 54, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Kaffe P

Dnr: 621-731/2002

Kaffe P Bistro & Bar Aktiebolag ansöker om omprövning efter prövotid av tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Kaffe P, Bergsundsstrand 38, Stockholm. Förvaltningen föreslår att nämnden inte lämnar några erinringar.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

26 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-11-04

27 Information om planerad organisationsförändringHandläggare: Eva Hagberg Dyberg, 08 - 508 12 300
Ärendedokument
PM i wordformat (36 kb)

28 Anmälan av Informationsplan Stadsmiljö

Dnr: 309-747/2002

Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

29 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

30 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr: Protokoll

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådetHandläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

33 Anmälan av Dorisstatistik juli 1999 - september 2002

34 Anmälan av inkomna skrivelser

35 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Tove Frimodt (s) att jämte vice ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-11-07 justerats 2002-11-11.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 28 Anmälan av förvaltningens promemoria om planerad organisationsförändring utgår.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-11-13.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enkligt 6 kap 9 §...

I ärendet förelåg förvaltningens utredning i rubricerat ärende.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Yttrande till Stockholms Tingsrätt i fråga om god man eller förvaltarskap

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-11-25.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Upphandling av dygnetruntvård, behandling, utredning och stödboende för...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-26.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Upphandling av trygghetslarm till Hornstulls servicehus

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedskrivning av fordran

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-28.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Månadsrapport för oktober 2002

I ärendet förelåg förvaltningens månadsrapport för oktober 2002.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger månadsrapport för oktober 2002 till handlingarna.

§12 Avvikelse inom hemtjänstens nattpatrull inom omsorg om funktionshindrade

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

§13 Anmälan enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen - Lex Sarah

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport 2002-11-27.

§14 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut

I ärendet förelåg ett gemensamt tjänsteutlåtande 2002-11-11 för gatu- och fastighetskontoret och stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§15 Uppdatering av analyser rörande effekter av stadens resursfördelningssy...

Vid nämndsammanträdet 2002-10-24 anmäldes gemensam skrivelse från (s), (v) och (mp) i rubricerat ärende att beredas av förvaltningen. Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-11-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger förvaltningens svar på gemensam skrivelse från (s), (v) och (mp) angående uppdatering av analyser rörande effekter av stadens resursfördelningssystem till handlingarna.

§16 Rapport om insatser år 2002 för att förbättra informationssäkerheten

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-21.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport 2002-11-21.

§17 Rapport om personuppgiftslagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport 2002-11-21 och reviderad förteckning över behandlingar av personuppgifter.

§18 Nämndens första sammanträde år 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-14.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fastställer första sammanträdesdagen för 2003 till tisdagen den 7 januari.

§19 Kompletterande beslutanderätt- förordnande för ordförande och vice ordf...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden uppdrar åt ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnden att under perioden 2003-01-01- -01-07 besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

§20 Ansökan om bidrag från Verdandi till alternativ helg

Verdandi Stockholmskretsen ansöker om bidrag dels för att genomföra alternativ helg, dels för stöd till verksamhetens genomförande, dels för specialsatsningar vad gäller akutverksamheten. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-11-25.

Ordföranden Tove Frimodt m. fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut att bevilja 5.000 kr.

Vice ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemen-samma (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beviljar 5.000 kr. i bidrag till Verdandi Stockholmskretsen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m), ledamoten Pär Hommerberg (fp) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) till förmån för förvaltningens förslag.

§21 Södra Banvaktarbostället i Fatbursparken. Remiss

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2002-12-15 remitterat skrivelse från Stella Fare (sp) i rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-11-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§22 Yttrande med anledning av inspektion från stadsarkivet

Stadsarkivet har till nämnden för yttrande översänt rapport från inspektion vid Magdalenagårdens arkiv den 13 juni 2002. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-11-14.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder med anledning av stadsarkivets yrkande och rekommendationer.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Riddarkällaren

Riddarkällaren- Atscorpios Bar ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl. 05.00 i Restaurang Riddarkällaren. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-11-20 med tillstyrkan av ansökan.

Ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut att avstyrka ansökan. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Torbjörn Andring (kd).

Vice ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m), ledamoten Pär Hommerberg (fp) och tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (s), (v), (mp), (kd)-förslaget att avstyrka ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid till kl. 05.00 fredag-lördag för Restaurang Riddarkällaren, Birger Jarls Torg 5, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m), ledamoten Pär Hommerberg (fp) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ressner (sp) till förmån för förvaltningens förslag.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering för London & New York Pub Res...

Pumphouse Pub Restaurang Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i London & New York Pub Restaurang. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-11-25 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i London & New York Pub Restaurang, Götgatan 54, Stockholm.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Kaffe P

Kaffe P Bistro & Bar Aktiebolag ansöker om omprövning efter prövotid av tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Kaffe P.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-11-25 utan erinringar mot ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inga erinringar mot ansökan om alkoholservering i Restaurang Kaffe P, Bergsundsstrand 38, Stockholm.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2002-11-04

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-13.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§27 Information om planerad organisationsförändring

§28 Anmälan av Informationsplan Stadsmiljö

Anmäldes förvaltningens Informationsplan stadsmiljö 2002-11-21.

§29 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2002-11-13, 2002-11-27 och 2002-12-11, vilka samtliga justerats samma dag.

§30 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2002-12-04, vilket justerats 2002-12-06.

§31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2002-11-20, vilket justerats 2002-11-26.

§32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§33 Anmälan av Dorisstatistik juli 1999 - september 2002

Anmäldes Dorisstatistik juli 1999-september 2002.

§34 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m. m. 2002-10-23- -11-25.

§35 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att nämnden kommer att få verksamhetsplanen för 2003 (MBL-upplaga) den 3 januari. Den 7 januari går nämnden och förvaltningen igenom planen, varefter beslut fattas vid det planerade sammanträdet den 30 januari.

BrittMarie Kyndel tackade för det gångna året och önskade alla en God Jul.

§36 Övriga frågor

Förlängning av avtal med Maria Fritidsklubb, Mäster Olofsgården och Timmermansgården

Den öppna ungdomsverksamheten bedrivs huvudsakligen av frivilliga organisationer - Maria Fritidsklubbb, Mäster Olofsgården och Timmermansgården. Avtalen med dessa organisationer löper ut vid årsskiftet och kan inte förnyas förrän en bit in på 2003 med hänvisning till budgetläget. Verksamhetsplan och budget förväntas inte bli beslutade, förrän i slutet av januari 2003.

I ärendet förelåg ett gemensamt (s), (v) och (mp)- förslag, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar enhälligt att förlänga avtalet med resp. organisation till den 1 mars 2003.

Medborgarförslag ang. Södermalmsskolan

Mot bakgrund av ett medborgarförslag att göra Södermalmsskolan till en F-9 skola och att även ha särskola föreslog den nya majoriteten att uppdra åt förvaltningen att utreda och konsekvensbeskriva en utvidgning av Södermalmsskolan från och med höstterminen 2003.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutade enhälligt att uppdra åt förvaltningen att till februarisammanträdet 2003 utreda konsekvenserna av att tidigarelägga utvidgningen av Södermalmsskolan att även innefatta högstadium (inkl. särskola) från och med höstterminen 2003.

Vice ordföranden Joakim Larsson (m) tackade nämnden och förvaltningen för sin tid som ordförande i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd och önskade alla en God Jul.

Ordföranden Tove Frimodt (s) tackade Joakim Larsson för det arbete han nedlagt för nämnden under de gångna åren och önskade honom lycka till i fortsättningen.

Tove Frimodt tillönskade nämnden, förvaltningen och samtliga åhörare en God Jul.