Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2003-01-07

Sammanträde 2003-01-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BORDLAGDA ÄRENDEN

7 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan. Inriktningsbeslut

Dnr: 341-661/2002

Förvaltningarna föreslår utbyte av träd på Swedenborgsgatan, sträckan S:t Paulsgatan till Högbergsgatan. Anledningen till byte av träden är att hälften av hästkastanjerna har bedömts vara i mycket dåligt skick och utgör en fara för trafikanterna. Orsaken till den dåliga konditionen på träden är dels att träden toppkapades på 1960-talet vilket har lett till röta i stammarna, dels att träden har påkörningsskador.

Swedenborgsgatan är en av Södermalms mest omtyckta trädplanterade gator. Gatan är utformad enligt stenstadens regelbundna principer som en 18 meter bred bostadsgatan planterad med två rader av hästkastanjer. Hästkastanjerna ger gatan en tydlig karaktär varför det vid ersättning av träden är viktigt att plantera nya blommande, karaktärsfulla träd. Vid ett byte av träden kan bättre förutsättningar skapas genom att träden får större utrymme och bättre växtbetingelser. Genom att minska körbanans bredd med två meter, från elva meter till nio meter, kan de nya träden planteras på ett större avstånd från fasad. Vid en minskning av körbanan i denna storleksordning måste parkerings- och angöringssituationen dagtid närmare studeras. Investeringsutgifterna för projektet beräknas uppgå till ca 5 mnkr. Drift- och underhållskostnaderna kommer att sjunka.

För att nu begränsa de omfattande ingreppen i gatans totalmiljö föreslår förvaltningarna att man i en första etapp endast genomför gångbanebreddning och ersättning av träd på den västra gångbanan, där de flesta svårt skadade träden står. Den andra sidan åtgärdas så småningom när de kvarvarande träden på denna sida inte längre kan bevaras av säkerhetsskäl. I den första etappen behöver inte några inskränkningar i nuvarande parkeringsmöjligheter genomföras.

Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

8 Södra Banvaktarbostället i Fatbursparken. Remiss

Dnr: 351-592/2002

I en skrivelse till kommunstyrelsen från Stella Fare (sp) föreslås ett antal åtgärder angående Abas Asly. Förvaltningen ger i sitt utlåtande svar på de förslag som förvaltningen har möjlighet att påverka. T ex att skyltar sätts upp för att hänvisa allmänheten till serveringen i Södra Banvaktarbostället i Fatbursparken samt att arbetet med småföretagare och småföretagarpolicy överförs från näringslivsnämnden till stadsdelsnämnderna. Förvaltningen föreslår att dessa förslag avstyrks.

Handläggare: Cecilia Rivard, 08 - 508 12 208

BESLUTSÄRENDEN

9 Kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd samt inträdesordning för ersättarna

Dnr: 011-010/2002

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

10 Anmälan av reglemente för stadsdelsnämndernaHandläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

11 Inrättande av en social delegation, val av ledamöter och ersättare i den sociala delegationen, fastställande av instruktion m m

Dnr: 012-807/2002

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

12 Nämndens sammanträdestider 2003

Dnr: 014-820/02

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

13 Sammanträdestid för sociala delegationens första sammanträde

Dnr: 014-838/2002

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

14 Val av ledamöter och ersättare i lokala handikapprådet 2003

Dnr: 15-803/2002

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

REMISSER/YTTRANDEN

15 Avslag på bygglov angående ljusskylt

Dnr: 351-702/02

Handläggare: Mats Christenson, 08 - 508 12 201

16 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Kaos

Dnr: 621-800/2002

Nostos AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Kaos, Stora Nygatan 21 A, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordföranden Jens Orback (s) hälsade ledamöter och ersättare i den nya nämnden varmt välkomna.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2002-12-12 justerats 2002-12-16.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-11-22.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Gemensam upphandling av handledningstjänster för socialt,pedagogiskt s...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan. Inriktningsbeslut

I ärendet förelåg ett gemensamt tjänsteutlåtande 2002-11-11 för gatu- och fastighetskontoret och stadsdelsförvaltningen.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2002-12-12.

Ledamoten Lars Wettergren (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) yrkade bifall till punkterna 1 och 2 i (s), (v) och (mp)-förslaget och yrkade avslag på förslagets punkt 3.

Vid propositioner på nämnda förslag beslutade nämnden i enlighet med (s), (v) och (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden uttalar att staden bör ersätta de träd som i ärendet redovisas vara i akut dåligt skick med nya blommande träd som ges bättre förutsättningar än dagens träd - detta för att Swedenborgsgatan även i framtiden ska vara en omtyckt trädplanterad gata.
 2. Nämnden uttalar sig för att gatubilden inte förändras och att trottoarbredden inte ökas.
 3. Nämnden anför därutöver följande.

Swedenborgsgatan med sin kastanjeallé är en av Södermalms vackraste gator. Träden är planterade på 1930-talet och flera av dem är ansatta av röta eller skador. Ett antal träd anses vara i så dåligt skick att de kan vara en fara för människor och bilar. Därför bör dessa tas ned. Träden ska ersättas med nya träd som bör vara så stora som möjligt och med samma karaktäristika som idag. De vackra träden måste förenas med den dagliga funktionen i området.

De boende har anfört att allén borde vara något glesare än idag eftersom den ger ett mörker över lägenheter och trottoarer. Detta är något staden bör överväga inför nyplanteringen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Gunnel Laufke (m), tjänstgörande ersättaren Margareta Swanström (m), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Gunnel Laufke (m), tjänstgörande ersättaren Margareta Swanström (m), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Swedenborgsgatan med sin kastanjeallé är en av Södermalms och Stockholms bevarandevärda stads- och kulturmiljöer.

Att ta bort de friska kastanjeträden på Swedenborgsgatan, om än i två etapper, är inte acceptabelt. Det är ej heller rimligt att fatta beslut om en minskning av körbanans bredd utan att veta om detta kommer att inskränka parkeringsmöjligheterna. Det aktuella området torde inte behöva färre parkeringsplatser utan staden bör eftersträva att hitta nya parkeringsmöjligheter. För att skydda träden kan med fördel användas den typ av staket som används kring flera av stadens trädstammar.

Givetvis skall de träd som utgör fara omedelbart fällas och snarast möjligt ersättas av nya träd. De träd som ska ersätta de fällda bör vara så stora som möjligt."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande.

" Det förslag till beslut som stadsdelsnämnden ställt sig bakom, rymmer möjligen en konflikt mellan nämndens uttalade vilja att ge de nya blommande träden bättre förut-sättningar än de träd som måste ersättas eftersom de är i ett så dåligt skick att de utgör en akut fara för människor och egendom och nämndens ovilja att överväga en breddning av trottoaren.

Om det visar sig att dessa båda villkor inte går att förena, anser Miljöpartiet att trädens väl bör väga tyngre än trottoarens bredd."

§8 Södra Banvaktarbostället i Fatbursparken. Remiss

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2002-12-15 remitterat skrivelse från Stella Fare (sp) i rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-11-18. Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2002-12-12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-18.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Gunnel Laufke (m), tjänstgörande ersättaren Margareta Swanström (m), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Den restauratör som bedriver verksamhet i det så kallade Tegelhuset har tidigare av staden beviljats att uppföra ett vindfång i anslutning till restaurangens ingång. I samband med att beslutet överklagades valde Länsstyrelsen att stoppa byggplanerna. Detta beslut är mycket olyckligt.

Näringsidkaren har förtjänstfullt renoverat huset och har med sin enorma energi betydligt lyft områdets karaktär. Det ligger i mångas intresse att huset går att använda som restaurang och det är vår uppfattning att myndigheter inte ska motverka näringsidkarens försök att utöka husets användning. Det ringa ingrepp som ett vindfång på husgaveln kan komma att innebära öppnar möjligheten att bedriva restaurangverksamhet i hela huset och vi anser det synnerligen märkligt att Länsstyrelsen valt att stoppa det aktuella projektet.

Självfallet bör inte staden godkänna hänvisningsskyltar till en enskild restaurang. Däremot är det aktuella huset av kulturhistoriskt värde och kan av detta skäl beskrivas på en hänvisningsskylt uppe vid Medborgarplatsen.

I samarbete med stadsmuseet finns också möjligheten att sätta upp en skylt, i anslutning till tomten, som beskriver husets historia."

§9 Kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Maria- Gamla stans...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Anmälan av reglemente för stadsdelsnämnderna

Reglemente för stadsdelsnämnderna anmäldes.

§11 Inrättande av en social delegation, val av ledamöter och ersättare i de...

 1. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-17.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden inrättar enligt 6 kap 20 § kommunallagen en social delegation för behandling och beslut i enskilda ärenden inom stadsdelsnämndens kompetensområde.
 2. Nämnden utser sju ledamöter att ingå i den sociala delegationen enligt följande:

  Pelle Börjesson (v), Eva-Britt Henmark (s), Helene Lilja (s), Gerard Rikken (mp), Gunnel Laufke (m), Torbjörn Andring (kd) och Solveig Staffas (fp) samt fyra ersättare enligt följande: Else-Marie Bjellqvist (s), Jerry Adbo (s), Maj-Britt Åkesson (fp) och Sonja Gräns (m).

 3. Nämnden utser bland de sju ledamöterna Pelle Börjesson (v) till ordförande och Gunnel Laufke (m) till vice ordförande.
 4. Nämnden fastställer delegation enligt bilaga 2 och förordnar för kompletterade beslutanderätt enligt bilaga 3.
 5. Nämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordförande och vice ordförande i sociala delegationen rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.
 6. Nämnden fastställer i ärendet föreslagen instruktion för den sociala delegationen.
 7. Beslutet gäller från och med den 7 januari 2003 och tills vidare.
 8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Nämndens sammanträdestider 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-16.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fastställer sammanträdesdagar år 2003 till torsdagen den 30 januari, torsdagen den 20 februari, torsdagen den 20 mars, torsdagen den 24 april, torsdagen den 22 maj, torsdagen den 12 juni, torsdagen den 28 augusti, torsdagen den 25 september, torsdagen den 23 oktober, torsdagen den 6 november samt torsdagen den 11 december.

§13 Sammanträdestid för sociala delegationens första sammanträde

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-16.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fastställer första sammanträdesdagen för sociala delegationen 2003 till onsdagen den 8 januari.

§14 Val av ledamöter och ersättare i lokala handikapprådet 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att till ledamöter och ersättare i det lokala handikapprådet år 2003 utse
 2. Ledamöter
  Britt-Marie Larsson, DHR
  Lars Gustafsson, NHR
  Dagny Mörk, SRF
  Lars Einar Malmberg, FHLIS

  Ersättare
  Ulrika Voghera, HiS
  Karin Ekhammar, R
  Kerstin Edberg, RBU, FA
  Eva Åborg, RSMH

 3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under året.

§15 Avslag på bygglov angående ljusskylt

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-19.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§16 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Kaos

Nostos AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Kaos. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-12-16 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Kaos, Stora Nygatan 21 A, Stockholm. 
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2002-12-27, vilket justerats samma dag.

§18 Övriga frågor

Medborgarmöten torsdagen den 23 januari och torsdagen den 13 februari 2003

Ordföranden Jens Orback (s) informerade om medborgarmöten torsdagen den 23 januari och torsdagen den 13 februari 2003. Vid dessa tillfällen ska nämnden först ha överläggning med förvaltningen kl.17.00-18.30 och därefter är sammanträdet öppet för medborgare kl.18.30-20.00.

Medborgarmötet torsdagen den 23 januari ägnas åt verksamhetsplanen 2003 och vid mötet den 13 februari 2003 behandlas skolorganisationen i Maria- Gamla stan.

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde för (m), (fp) och (kd) en avvikande mening vad gäller mötestidens längd och med hänvisning till budgetläget.