Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2003-01-30

Sammanträde 2003-01-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BORDLAGDA ÄRENDEN

9 Bygglov för ljusskylt

Dnr: 351-702/2002

Handläggare: Mats Christensen, 08 - 508 12 201

BESLUTSÄRENDEN

10 Verksamhetsplan för 2003

Dnr: 102-9/2003

Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158
Ärendedokument
VP i wordformat (366 kb)

11 Delgivningsmottagare

Dnr: 199-002/2003

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

12 Val av ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet 2003

Dnr: 002-012/2003

Maria-Gamla stans lokala pensionärsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vilka nomineras av pensionärsorganisationer som har öppet medlemskap och har lokal verksamhet i stadsdelsområdet. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

13 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade

Dnr: 105-013/2003

Den 1 december 1999 tecknade stadsdelsnämnderna ramavtal med 108 privata vårdgivare för köp av enstaka platser inom omsorgen om funktionshindrade. Ramavtalet förlängdes till och med 2003-12-31. I avvaktan på den nya politiska majoritetens utredning av stadens pengsystem är det nödvändigt att en ny förenklad upphandling genomförs för tiden 2004-01-01-2006-12-31.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

14 Avbrytande m m av gemensam upphandling av utredningstjänster inom området individ- och familjeomsorg

Dnr: 125-386/2002

Stadsdelsnämnden har 2002-08-29 beslutat godkänna stadsdelsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag avseende stadsgemensam upphandling av utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg. Uppdraget att genomföra den gemensamma upphandlingen har lämnats till Älvsjö stadsdelsförvaltning.
Anbudsinfordran annonserades 2002-09-13 och sista dagen för att avlämna anbud var satt till 2002-10-25.
Socialroteln har i skrivelse daterad 2002-11-20 till ordförandena i stadsdels-
nämnderna rekommenderat dessa att avbryta pågående upphandling och genomföra en ny upphandling som endast omfattar specialist-/utredningstjänster av kort, högst 6 månaders varaktighet, motsvarande nivå 1 i den pågående upphandlingen.

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att - i enlighet med socialrotelns rekommendationer - avbryta pågående upphandling samt att uppdra till förvaltningen att genomföra en ny upphandling att endast omfatta tjänster av kort varaktighet/nivå 1.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

REMISSER/YTTRANDEN

15 Övergivna cyklar. Motion

16 Startpromemoria för planläggning av ett område mellan järnvägen och Tantogatan

Dnr: 351-767/2002

Programförslaget vilket omfattar ett området mellan järnvägen och Tantogatan, kv. Ekermanska gården, spårområdet från Ringvägen och fram i höjd med Jägargatan samt ”tvätteritomten” är tänkt att bebyggas med 200-300 HSB-lägenheter. I programmet anges olika alternativ till hur området kan bebyggas. Programmet ska endast ses som ett underlag för att kunna besluta om man ska bebygga området eller inte. Stadsdelsförvaltningen är i det stora hela positiv till bebyggelse. Bostadsbristen är välkänd och området är enligt förvaltningen lämplig att bebygga med bostäder. En förtätning av området skulle även kunna förbättra förutsättningen för etablering av butiker samt höja gaturummets standard. Spåröverbyggnaden förutsätts reducera buller från järnvägstrafiken samt skapar en yta för olika aktiviteter. Förvaltningen anser att en byggnation av de aktuella områdena måste utföras med hänsyn tagen till solinsläpp och utsikt för den befintliga bebyggelsen t. ex. genom att bygga punkthus. Förvaltningen anser att en del av bostäderna bör vara hyresrätter samt att Tantogården bevaras.

Handläggare: Mats Christensen, 08 - 508 12 201

17 Yttrande över ansökan om alkoholservering för London & New York Pub Restaurang

Dnr: 621-845/2002

Pumphouse Pub Restaurang Aktiebolag ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 05.00 i London & New York Pub Restaurang, Götgatan 54, Stockholm. Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

18 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Bavaria

Dnr: 621-856/2002

Aktiebolaget J. C. Landelius ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 03.00 för restaurang Bavaria, Götgatan 74. Förvaltningen föreslår nämnden att avstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av gatu- och fastighetsnämndens beslut Beredskap inför vintern

Dnr: 306-23/2003

Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

20 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

21 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

22 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådetHandläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

23 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

25 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2003-01-07 justerats 2003-01-10.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2002-12-20.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Avtal med Stadsmissionen/Fountain House avseende verksamhet med personl...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-27.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Anmälan enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § (Lex Maria)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Ansökan om automatspel

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-07.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Bygglov för ljusskylt

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-19. Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2003-01-07.

Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl.(m) yrkade avslag på förvaltningens förslag, till vilket ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 3 kap 1,2 och 14 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag.

§10 Verksamhetsplan för 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-10 med bilagor och förhandlingsprotokoll 2003-01-14.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, vilket även innehöll tre återremissyrkanden: angående Verksamhetsplan för 2003 i sin helhet, angående Åtgärdsplan 2003 samt angående Familjehuset.

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Jens Orback (s) tog först upp (fp):s yrkande om återremiss vad gäller Verksamhetsplan 2003 och ställde detta mot avslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår yrkandet om återremiss.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för sitt återremissyrkande.

Ordföranden Jens Orback (s) tog härefter upp (fp):s yrkande om återremiss vad gäller Åtgärdsplan 2003 och ställde detta mot avslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår yrkandet om återremiss.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för sitt återremissyrkande enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat:

Folkpartiet liberalerna yrkar på att åtgärdsplanen återremitteras då vi vill att förvaltningen närmare preciserar vad som avses i texten.

Vad innebär:

 • Översyn av behovet av underhåll av förskolelokaler? (sid 4)
 • Analysen av effekterna på barngruppernas storlek av lokaleffektiviseringar (sid 4)
 • Besparingarna av antalet tjänster inom äldreomsorgen? (sid 6)

I övrigt är vi positiva till fortsatta avtal samt verksamhet avseende Timmermansgården, Mäster Olofsgården samt Maria Fritidsklubb."

Ordföranden Jens Orback (s) tog härefter upp (fp):s yrkande om återremiss vad gäller Familjehuset och ställde detta mot avslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår yrkandet om återremiss.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för sitt återremissyrkande enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat:

Folkpartiet liberalerna yrkar på att ärendet avseende Familjehuset återremitteras.

Efter att ha tagit del av konsekvensbeskrivningen avseende ett avskaffande av Familjehusets verksamhet anser vi att det vore resursslöseri att splittra en så god och välbehövlig kompetens.

Då Familjehusets verksamhet väl överensstämmer med vänstermajoritetens långsiktiga generella satsning på individ- och familjeomsorg uppdrar vi åt förvaltningen att till nästa nämnd ha stämt av möjligheterna till fortsatt bibehållen verksamhet."

Härefter förelåg fyra förslag till beslut: det gemensamma (s), (v)-(mp)-förslaget, (fp)-förslaget, (m)-förslaget samt (kd)-förslaget.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Den nya majoriteten vill utveckla formerna för demokratin så att Maria - Gamla stans medborgare ges en större möjlighet till inflytande. Vi övertar ansvaret för en stadsdel med drygt 70 mkr i budgetunderskott. Trots ökad tilldelning är vi tvungna att spara på många områden. När det gäller ungdomsverksamhet och barnomsorg är vår avsikt att hålla ställningarna för att när utrymme ges lämna förslag i linje med vårt program för mandatperioden.

Nämnden kommer vid sitt sammanträde i februari att ta ställning till stadsdelens skolorganisation och skall senare i vår göra en översyn av äldreboendet.

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag med nedan angivna ändringar och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.

2. Nämnden avvecklar Familjehuset fr.o.m. 2003-04-01.

2b. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom befintlig budgetram pröva möjligheten att tillgodogöra sig de erfarenheter och kontaktnät som finns kvar inom Familjehuset när det gäller förebyggande insatser för barn.

3.  Nämnden godkänner inriktning och omfattning av Åtgärdsplan 2003 med följande tillägg.

3a. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med omstrukturering av verksamheten i syfte att minska underskottet med upprätthållande av god kvalitet.

3b. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortlöpande informera nämnden om genomförandet av Åtgärdsplan 2003.

3c. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att översynen av stadens resursfördelningssystem påskyndas. Starka indikationer föreligger enligt nämndens mening om behov av ändring vad avser medel för funktionshindrade.

3d. Avtalen med de två hemgårdarna Mäster Olofsgården och Timmermansgården liksom Maria Fritidsklubb om att driva verksamhet för unga har förlängts interimistiskt till 2003-03-01. Avtalen förlängs nu till 2003-12-31 med en kostnad på årsbasis för 2003 av 1,4 mkr. Finansieringen av den fortsatta ungdomsverksamheten sker inom avdelningen Barn och Ungdom enligt följande:

0,9 mkr tas från verksamheten Förskola inkl Barn med behov av särskilt stöd
0,5 mkr tas från verksamheten Individ och Familj (utredningsenheten).

3e. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram underlag för bedömning av en långsiktig och samordnad fritidsverksamhet för stadsdelens ungdomar.

3f. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att göra framställning till stadens kompetensfond om medel för regelbunden handledning för främst vårdbiträden och undersköterskor som en del av deras kompetensutveckling.

3g. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att förbereda en successiv övergång till ekologiskt hållbar odling i stadsdelens parker och grönområden. Målet är att blomprogrammet på sikt ska bestå av perenna växter i största möjliga omfattning.

4-10.Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att

 1. Stadsdelsnämnden avslår förslaget till Verksamhetsplan för 2003.
 1. Förvaltningen återkommer med ett nytt förslag till Verksamhetsplan för 2003 som bygger på de ramar som folkpartiet föreslagit i stadens budget.
 2. Hela ökningen av skolschablonen och övriga anslagsökningar under "Grundskola" och "Skolbarnsomsorg" i kommunfullmäktiges budgetbeslut, skall fördelas ut till de enskilda skolenheterna i form av höjd skolpeng och skolbarnsomsorgspeng.
 3. Hela ökningen av barnomsorgsschablonen och övriga anslag under "Förskola" i kommunfullmäktiges budgetbeslut, skall fördelas ut till de enskilda förskoleenheterna i form av höjd förskolepeng.
 4. Ett rekommenderat maxtak för barngrupperna i förskolan ska införas.
 5. Att därutöver anföra:

Stockholmarna är Stockholms största tillgång. Under den förra mandatperioden ökade medborgarnas inflytande avsevärt. Genom en betydligt större valfrihet fick allt fler människor möjlighet att träffa de avgörande valen i livet. Det gällde t ex inom förskola, skola och äldreomsorg. Genom möjligheten att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter fick många människor möjligheten att ta makten över sina liv. Ett kraftigt minskat socialbidragsberoende gav många människor ökade möjligheter att forma sin framtid. För oss som liberaler är denna utveckling självklar; de viktigaste valen i livet skall göras av människorna själva.

Detta arbete har nu stannat av helt. Valfrihet har blivit ett fult ord i och med det rödgröna maktövertagandet. Valfrihetsreformerna är stoppade och de enskilda alternativ som finns i staden inom t ex skola och förskola får sämre villkor.

Människor som känner makt i sin vardag är betydligt mer benägna att också ta ett politiskt ansvar. Folkpartiet vill att nämnden arbetar för att öka människors reella makt över vardagen genom att öka valfriheten.

Vi behöver fler skattebetalare i Stockholm. Trots en relativt låg arbetslöshet är det fortfarande alltför många som är beroende av bidrag och en viktig målsättning är att alla som kan arbeta skall göra det. Att försörja sig själv är också den viktigaste murbräckan mot segregation och utanförskap.

För många människor kommer den föreslagna skattehöjningen att gräva djupa hål i plånböckerna. Man behöver inte ha särskilt hög lön för att plötsligt förlora hundratals kronor i månaden. Tillsammans med den vansinniga fastighetstaxeringen, kommer detta allvarligt försämra stockholmarnas ekonomi. Det kommer i flera fall synas i ökat socialbidragsberoende.

Nästan lika allvarligt som skattehöjningen är den nya majoritetens oförmåga att prioritera. Det är uppenbart att den nya majoriteten ser en skattehöjning som något önskvärt i sig, snarare än som en nödvändighet för att upprätthålla en god service.

Trots den höjda skatten är det också tydligt att stadens prioriterade områden, omsorg, förskola och skola kommer att få det mycket svårt de kommande åren. Påstådda höjningar av anslagen kommer ofta att hamna i stadsdelsnämndernas svarta hål istället för ute i verksamheterna.

Förskola
Ett maxtak för gruppernas storlek bör införas. Ett rimligt tak bör vara 14-15 barn i småbarnsgrupperna och 18-19 barn i grupperna för större barn. Ett maxtak innebär just ett tak och får aldrig innebära att befintliga små grupper utökas för att upprätthålla ett medeltal för barngruppernas storlek.

Föräldrarna skall ha inflytande över förskolan. Deras val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskola i Stockholm. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande inriktning.

Etableringsfrihet för enskilda alternativ i kombination med likvärdiga villkor är en förutsättning för valfrihet.

Den nya majoriteten har infört ett idiotstopp för all avknoppning av kommunal verksamhet. Det innebär i praktiken att förskollärare och förskolechefer som vill utveckla verksamheten genom en större självständighet gentemot förvaltning och politiker nu förbjuds göra detta. Kvaliteten inom förskolan kommer därmed att bli lidande och likriktningen öka.

Resursförstärkningen till förskolan bör gå direkt till förskolorna. Ett system med förskolepeng bör införas i staden från 2004.

Skola
Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Grundskolans viktigaste uppgift är att lära eleverna läsa, skriva och räkna. Dessa baskunskaper är helt avgörande för elevernas förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning.

Allt för många elever lämnar grundskolan med bristande kunskaper i svenska, engelska och matematik. För att ge alla elever dessa baskunskaper måste undervisningen individualiseras. De elever som har svårt att nå målen ska få extra hjälp och mer tid. Elever som snabbt når målen måste få ytterligare stimulans och fördjupade arbetsuppgifter.

Läsutvecklingsschemat (LUS) ska införas på alla skolor i staden. Ett skrivutvecklingsschema ska införas successivt, med prioritet i invandrartäta skolor. Ett matematikutvecklingsprogram med lärarfortbildning ska införas för låg- och mellanstadiet. Stockholmsproven i matematik och svenska ska finjusteras och genomföras på alla skolor.

För skolans del innebär förslaget till ny budget nedskärningar det kommande året. Schablonen höjs med 3 procent, en rekordliten höjning. Skolpengen, som är den del av schablonen som går direkt till skolan, höjs inte alls.

Folkpartiet gör en annan bedömning av behoven i Stockholm. Vi menar att de prioriterade områdena behöver ökade resurser, men att det är minst lika viktigt att resurserna går direkt ut i verksamheterna. Det innebär t ex att de ökade anslagen till förskola och skola går direkt ut till respektive enhet. Vi litar på personalens professionella bedömning av var behoven är som störst.

Ett ytterligare bekymmer är naturligtvis synen på fristående alternativ. Majoriteten tycker att fristående alternativ skall, så långt det går, stoppas. Anställda i staden förbjuds knoppa av verksamheter. Enskilt drivna förskolor och skolor skall få sämre villkor än de privata. De invånare som väljer privata alternativ skall straffas genom att mindre resurser tilldelas de enskilt drivna verksamheterna.

Äldreomsorg
En av stadens främsta uppgifter är att se till att det finns äldreomsorg av god kvalitet för de äldre, som behöver service, omsorg och vård. Det innebär att äldreomsorgen skall präglas av inflytande, individualisering, trygghet och valfrihet.

Under förra mandatperioden lades en ny kurs för Stockholms äldreomsorg. Den enskilda människan har satts i centrum. Valfrihet i hemtjänsten, en strategi för kvalitetsutveckling, arbetet med kvalitetsgarantier har påbörjats, liksom planering för valfrihet i boendet, kraftfull utbyggnad av antalet platser, inrättandet av en äldreombudsman och stora ekonomiska tillskott är något av allt som genomförts.

Dessvärre sätter den nya majoriteten stopp för fortsatt utvecklingsarbete och förnyelse av äldreomsorgen.

För att ge stockholmarna en mångfald av utförare i äldreomsorgen krävs att staden fortsätter att arbeta för att få fler privata utförare i äldreomsorgen. I väntan på att äldreomsorgspengen kan införas i full skala ska staden fortsätta att arbeta med upphandlingar.

Under förra mandatperioden genomfördes en kraftigt utbyggnad av nya platser i äldreboenden. Målet om 500 nya platser överträffades. Detta arbete måste fortsätta.

Den kraftiga utbyggnaden av äldreboenden har resulterat i att köerna till äldreomsorgen har kapats. Folkpartiet vill fortsätta utbyggnaden och moderniseringen av stadens äldreomsorg.

Vi ser gärna att enskilt drivna företag, stiftelser och andra organisationer tar initiativ till att bygga, äga och driva nya äldreboenden. Ökade ansträngningar måste göras för att finna mark för byggnation av äldreboenden över hela staden.

Det stopp för upphandlingar som den nya majoriteten infört kan få allvarliga konsekvenser för utbyggnaden, eftersom många aktuella projekt drivs av enskilda utförare.

Socialpolitik
Att utveckla metoder för att bryta den negativa kurvan mot ökat socialbidragsberoende är en mycket angelägen fråga. Från folkpartiets sida föreslår vi att en modell som vi kallar "Stockholm jobbar" införs. Detta innebär att människor erbjuds stöd att komma in i arbetslivet. Vi vill avskaffa försörjningsstödet i dess nuvarande form, för dem vars enda problem är arbetslöshet. Istället vill vi införa en jobbersättning på något högre nivå som ersättning för att man deltar i "Stockholm jobbar". Individen får använda en "jobbpeng" som följer henne till en form av sysselsättning. Det kan vara ett arbete i kommunal regi eller i privat sektor, tex genom bemanningsföretag. Genom att få arbetslivserfarenheter och ett kontaktnät på arbetsmarknaden bör individen så småningom kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Försörjningsstödet ska vara det yttersta skyddsnätet att ta till, inte en långsiktig lösning på försörjningsproblem, som det ofta utgör i dag för många människor. Stadsdelsnämnden bör arbeta för att denna modell förverkligas, åtminstone lokalt.

För att hjälpa människor med missbruksproblem att bryta sitt missbruk vill folkpartiet införa en vårdgaranti i missbrukarvården, liknade den som infördes under förra mandat-perioden för sjukvård i landstinget.

Det är brist på boenden för människor med funktionshinder. Därför måste arbetet att utveckla detta område fortsätta. Valfriheten för människor med funktionshinder måste förstärkas, inte inskränkas som den nya majoriteten vill.

Valfrihet
Valfriheten är en hörnsten i offentlig sektor av hög kvalitet. För många människor är möjligheten att välja mellan t ex olika vårdgivare avgörande för hur man upplever kvaliteten i vården. Valfriheten är helt enkelt en viktig kvalitetsfaktor. Naturligtvis har valfriheten, även om det är sekundärt, också stora positiva effekter på den kommunala organisationen. Vetskapen om att man inte kan ta alla brukare för givna leder till ett mer utvecklat kvalitetstänkande. Konkurrensen leder till högre kvalitet.

Slutligen så har personalen allt att vinna på valfrihet och konkurrensutsättning. Det har på senare år blivit alltmer uppenbart att den offentliga sektorn har svårt att attrahera unga människor. Lönen är en viktig faktor och konkurrens också inom den offentliga tjänstesektorn har lett till att duktiga medarbetare kan söka sig till andra arbetsgivare om villkoren inte är tillräckligt goda. I praktiken är detta nu en realitet och lönerna inom den offentliga sektorn har börjat stiga och arbetsvillkoren förbättras."

dels av ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att

1. ändringar i ärendet görs i enlighet med nedanstående.

2. i övrigt godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan

3. anföra:

Respekt och tillväxt
Moderaterna arbetar för att skapa en politik för en fri stadsdel med tillväxt och valfrihet. Våra folkvalda arbetar med respekt för individen och respekterar att varje krona vi beslutar över kommer från beskattade medborgare.

Synen på människan avgör hur politiker väljer att prioritera. Under den tidigare borgerliga majoritetens styre har vi satsat över 3 miljarder mer på den prioriterade verksamheten förskola, skola, äldreomsorg och handikappomsorg.

Vi har kunnat göra detta och samtidigt sänka skatten därför att vi har fört en politik för tillväxt. På grund av skattechocken kommer denna tillväxt enligt Svenskt Näringslivs prognoser bli negativ för Stockholmsregionen i år.

När den röd-gröna majoriteten tog över var Stockholms ekonomi urstark, olyckligtvis kommer skattechocken slå hårt mot kommunalskattebetalande medborgare och näringsliv.

Staden
Den 21 oktober 2002 lämnade vi borgerliga efter fyra år över styret av Stockholm till den nya röd-gröna koalitionen. Stadens ekonomi har förbättrats kraftigt under våra år vid makten. 1996 var resultatet -600 miljoner, 1997 -550 miljoner, 1998 -190 miljoner, 1999 +220 miljoner, 2000 +860 miljoner och 2001 +600 miljoner.

Stadens skulder har under de gångna fyra åren betalats av och kommunkoncernens nettoskuld har minskat varje år sedan 1997 då den var 50 miljarder, 1998 35 miljarder, 1999 28 miljarder, 2000 22 miljarder, 2002 14 miljarder för att i slutet av februari 2002 vara noll och i stället ersatts med en nettofordran.

Stadsdelsnämnden
Vad gäller stadsdelsnämndernas ekonomi visade de inför Kv3 ett sammantaget netto-överskott om 69,2 mkr, vilket var en förbättring med 39,2 mkr jämfört med Kv2 2002. Att vår stadsdelsnämnd fick ett dåligt resultat hade flera anledningar men värt att påpeka är att sänkningar av skatten inte är en anledning.

Oavsett hur nämndens underskott kom till, upptäcktes och hanterades var det ekonomiska tillståndet i nämnden klart och tydligt – dessutom var det prognostiserat ett ännu större underskott - när valrörelsen började. Att i ett sådant läge avlägga orimliga vallöften vilket den rödgröna majoriteten gjort är oseriöst. Dessa löften gavs trots att det fastslagits i kommunfullmäktiges budget att de ekonomiska ramarna skall hållas. Socialdemokraterna har ändrat sin politik från 99 vallöften till 6 punkter i sin kriskommission.

Inflytande
Inflytande för medborgarna är viktigt men tyvärr väljer den rödgröna majoriteten att - istället för riktig medborgarmakt som valfrihet inom vård, skola och omsorg - satsa pengar på att införa fler möten för politiker och medborgare.

Rätten för varje medborgare att få fatta egna beslut är viktigare än att medborgarna ges ett extra offentligt möte med tillfälle att yttra sig på - för att därefter lämna till politiker att fatta besluten.

Nya mötesformer kan vara en viss förbättring men det ersätter inte den riktiga medborgarmakten. För övrigt vore det bra att få en kostnadsredovisning av det nya systemet, särskilt med tanke på nämndens ekonomiska situation.

För att förbättra informationen och kommunikationen kan dessutom användningen av nämndens hemsida ses över.

Byggande
Det gläder oss att den rödgröna majoriteten uttalar att stadens miljö skall vara trygg men trots detta berörs inte trygghetsfrågorna i den rödgröna budgeten.

Vi föreslår att förvaltningen undersöker om stadsmiljön kan förbättras ur trygghets-hänseende genom bättre belysning samt genom att uppmuntra att bygga bort mörka prång. Exempelvis kan detta arbete inledas genom att undersöka de platser där medborgare blivit utsatta för hot-, vålds- och tillgreppsbrott.

Hemgårdar
Avtalen med de två hemgårdarna Mäster Olofsgården och Timmermansgården liksom Maria Fritidsklubb om att driva verksamhet för unga har förlängts interimistiskt till 2003-03-01. Avtalen bör förlängas till 2003-12-31 med en kostad på årsbasis för 2003 av 1,4 mkr. Finansieringen av den fortsatta ungdomsverksamheten bör ske inom avdelningen Barn och Ungdom.

Vi ställer oss positiva till förvaltningens uppdrag att ta fram ett underlag för en långsiktig och samordnad fritidsverksamhet för stadsdelens ungdomar och vill påminna förvaltningen om att även undersöka privata alternativ.

I övrigt hänvisar vi till moderaternas reservation till S, V och Mp:s budgetförslag i kommunfullmäktige.

Vi moderater vill dessutom under 2003

 • fortsätta att prioritera kommunens obligatoriska åtaganden och kärnområden – förskola, skola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade,
 • öka konkurrensen genom att stimulera upphandling, konkurrens och avknoppning även inom den sociala sektorn,
 • fortsätta att utveckla valfrihetssystemen,
 • avveckla stadsdelsnämnderna, vilket är möjligt när många av de stora uppgifter som idag ligger under stadsdelsnämnderna i form av förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg integreras i pengsystem fullt ut,
 • att pengen betalas ut direkt till utföraren efter brukarens eget val,
 • att hela schablonen går direkt ut till förskolan eller skolan oavsett huvudman,
 • införa ett pengsystem för svenska som andraspråk och för modersmålsundervisning,
 • att varje skolverksamhet ska ansöka om medel för barn med behov av särskilt stöd centralt,
 • att all omsorg på obekväm arbetstid ska handhas centralt,
 • att alla elever i grundskolan ska få skriftliga omdömen, om inte deras föräldrar tackar nej,
 • att ansvaret för snöröjningen, gatu- och parkunderhåll samt hanteringen av enklare upplåtelser och bygglov förs över på centrala nämnder,
 • att biståndsbedömningarna görs i en central enhet, vilket naturligtvis kan innebära lokal placering,
 • att lokal biblioteks- och kulturverksamhet överförs till kulturnämnden,
 • kraftsamla mot klotter och annan vandalisering,
 • införa ett program för säkra skolvägar,
 • införa en jobbgaranti för alla som är socialbidragsberoende,
 • att alla nya verksamheter bör startas upp i enskild regi i första hand,
 • skapa sociala distriktsnämnder för handläggning av de ärenden, som idag handläggs i sociala delegationer,
 • ha mindre byråkrati, mera makt åt medborgarna och mindre för politikerna. Det innebär att resurser frigörs som i stället kan satsas på att höja kvaliteten i verksamheterna och även skapa förutsättningar för lägre skatter."

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat:

1. Vi säger ja till p 4, 5, 6, 7, 8 och 9 men nej till resten.

2. Vi föreslår fortsatta bidrag till hem- och fritidsgårdar.

3. Vi föreslår en halv arbetsdags ledighet per frisk månad för alla anställda för att positivt stimulera till att få ner antalet sjukskrivningar.

4. För övrigt anför vi:

Vi vill se mer satsningar på bl. a. förskola och äldreomsorg. I vår budget för förskolorna (i kommunfullmäktige) anslog vi ytterligare 100 mkr, vilket hade givit vår stadsdel ytterligare ett antal miljoner, så att man hade kunnat minska storleken på barngrupperna. Det kan man med nuvarande budget inte göra. För övrigt hänvisar vi till den budget vi lagt i kommunfullmäktige."

§11 Delgivningsmottagare

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser stadsdelsdirektören att jämte nämndsekreteraren och registratorerna, förutom ordföranden samt registratorerna vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli, på nämndens vägnar motta delgivning.

§12 Val av ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet 2003

I ärendet förelåg förvaltningens reviderade tjänsteutlåtande 2003-01-30. 

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att till ledamöter och ersättare i det lokala pensionärsrådet år 2003 utse
 2. Ledamöter
  Rut Lundin, PRO
  Bengt Hallberg, PRO
  Mary Johansson, PRO
  Gösta Engfors, SPF
  Börje Nilsson, SPF

  Ersättare
  Alex Margulies, PRO
  Vanja Källman, PRO
  Sven-Plof Åkerlind, PRO
  Alf Holmberg, SPF
  Vakant, SPF

  Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under året.

§13 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindr...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att under år 2003, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra förenklad upphandling av särskilda boendeformer, hem för vård och boende (HVB), daglig verksamhet och dagverksamhet enligt SoL och LSS i syfte att träffa ramavtal för tiden 2004-01- 01-
  - 2006-12-31.
 2. Nämnden uppdrar åt socialtjänstdirektören att, efter stadsdelsnämndens beslut, å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar i ramavtalen.
 3. Nämnden uppdrar vidare åt socialtjänstförvaltningen att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret, efter samråd med berörda nämnder, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) enligt följande.

"Förvaltningen bör vid varje tillfälle där detta ramavtal ska användas göra jämförelser med andra placeringar för att förvissa sig om att den bästa kvaliteten till bästa pris alltid får råda."

§14 Avbrytande m m av gemensam upphandling av utredningstjänster inom områd...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-07.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) samt ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade avslag på förvaltningens förslag, till vilket ledamöterna Sofia Arkelsten m.fl. (m) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avbryter pågående gemensam upphandling av utredningstjänster inom området individ- och familjeomsorg.
 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra en ny upphandling begränsad till utredningstjänster av kort varaktighet

  Reservation anmäldes av ledamöterna Torbjörn Andring (kd), Sofia Arkelsten (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag.

§15 Övergivna cyklar. Motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 februari 2003 remitterat rubricerad motion av Svante Linusson (sp) och Hans Hagberg (sp).

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-11-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-01.

§16 Startpromemoria för planläggning av ett område mellan järnvägen och Tan...

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande senast den 2 februari 2003 remitterat rubricerad startpromemoria. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-01-14.

Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist (s) yrkade bifall till av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, vilket innebär bifall till förvaltningens förslag med ändring av ordet "bör" till "skall" i sista meningen i sammanfattningen av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)-(mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-14 med ändring av ordet "bör" till "skall" i sista meningen i sammanfattningen av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag.

§17 Yttrande över ansökan om alkoholservering för London & New York Pub Res...

Pumphouse Pub Restaurang Aktiebolag ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl. 05.00 i London & New York Pub Restaurang. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-01-10 med avstyrkan av ansökan.

Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m) yrkade bifall till tillstyrkan av ansökan.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökat serveringstillstånd till kl. 05.00 i London & New York Pub Restaurang, Götgatan 54, Stockholm.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Gunnel Laufke (m), och Sonja Gräns (m) till förmån för eget förslag.

§18 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Bavaria

Aktiebolaget J.C. Landelius ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl. 03.00 för Restaurang Bavaria. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-01-10 med avstyrkan av ansökan.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s), ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Övriga partier yrkade bifall till tillstyrkan av ansökan.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökat serveringstillstånd till kl. 03.00 i Restaurang Bavaria, Götgatan 74, Stockholm.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag.

§19 Anmälan av gatu- och fastighetsnämndens beslut Beredskap inför vintern

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§20 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2003-01-08, 2003-01-14, 2003-01-17 samt 2003-01-22, vilka samtliga justerats samma dag.

§21 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2003-01-22, vilket justerats 2003-01-24.

§22 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2002-12-18, vilket justerats 2003-01-03 och från 2003-01-16, vilket justerats 2003-01-22.

§23 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2002-12-27- -2003-01-13.

§24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§25 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att nästa medborgarmöte äger rum den 13 februari 2003 och behandlar skolorganisationen i Maria- Gamla stan. Nästa nämndsammanträde äger rum den 20 februari 2003 i Fogelströmska gymnasiet.

Vidare rapporterades att stadens servicehusutredning nu är klar och kommer att presenteras av stadsledningskontoret för förvaltningscheferna den 13 februari.

§26 Övriga frågor

På förslag av ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m) med instämmande av ledamöterna Torbjörn Andring (kd) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) uppdrogs åt förvaltningen att presentera underlag med kostnadsuppgifter för olika möten.