Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2003-03-20

Sammanträde 2003-03-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

11 Månadsrapport per februari 2003Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

12 Uppföljning av budget 2003

Dnr: 102-181/2003

Förvaltningen föreslår i detta ärende inriktning och tidsplan för uppföljning av budget i månadsrapporter och tertialrapporter under 2003.

Månads- och tertialrapporter byggs upp av enheternas prognoser.

Strukturen för uppföljning av enheterna vid tertialrapporterna bygger på en modell för integrerad uppföljning av budget, kvalitet, miljö i ett sammanhang (ILS).

Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

13 Internkontrollplan 2003

Dnr: 102-153/2003

I stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnderna årligen upprätta en internkontrollplan. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att godkänna den förslagna internkontrollplan för 2003.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

14 Förslag till lönepolicy för Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning

Dnr: 200-174/2003

Förvaltningen har upprättat ett förslag till lönepolicy, baserad på den lönepolitik som beslutats av Stockholms stad. Goda exempel har inhämtats också från andra förvaltningar i staden. Förvaltningsledningen ska inför löneöversynsförhandlingar upprätta en strategi för lönestrukturen (lönenivåer och lönespridning m m).

Handläggare: Gun-Britt Widegren, 08 - 508 12 027

15 Tillsynsplan 2003 för enskild vårdverksamhet

Dnr: 503-135/2002

Länsstyrelsen i Stockholms län har från stadsdelsnämnd Maria – Gamla stan begärt att få nämndens tillsynsplan för år 2003 avseende enskild vårdverksamhet. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer föreliggande tillsynsplan att gälla fortlöpande.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

16 Utvärdering av entreprenadverksamhet

Dnr: 504-165/2003

Avtalen mellan Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd och CarePartner avseende driften av Hornstulls och Skinnarvikens äldrecentrum går ut 2004-01-31. Om parterna senast nio månader före avtalstidens utgång träffar överenskommelse om förlängning, förlängs avtalet på samma villkor med två år till 2006-01-31. Inför nämndens ställningstagande har förvaltningen har genomfört en uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Befolkningsutvecklingen, behovet av platser i särskilda boendeformer, jämförelse av ekonomin mellan fortsatt entreprenad och egen regi samt konsekvenser av olika beslut tas upp i tjänsteutlåtandet. Förvaltningen förslag är att stadsdelsnämnden beslutar att avtalen ska förlängas.

Handläggare: Anita Sandblom, 08 - 508 11 304

17 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Tanto sjukhem

Dnr: 506-015/2003

Länsstyrelsen har i oktober 2002 gjort ett tillsynsbesök på Tanto sjukhem och riktar viss kritik mot verksamheten när det gäller kvalitetsarbetet, de fysiska förutsättningarna, blandade målgrupper, personalbemanningen och personalomsättningen. Detta sammantaget anses leda till att Tanto sjukhem inte kan ge en god och säker omvårdnad och service enligt socialtjänstlagen.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

18 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Hornstulls sjukhem och Lindens gruppboende

Dnr: 506-014/2003

Länsstyrelsen har i oktober 2002 gjort ett tillsynsbesök på Hornstulls sjukhem och Lindens gruppboende och riktar viss kritik mot verksamheten när det gäller, de fysiska förutsättningarna på sjukhemmet, innehållet i dagen för de boende och personalsituationen.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

REMISSER/YTTRANDEN

19 Årsrapport 2002 - yttrande över revisionskontorets rapport

Dnr: 100-176/2003

I årsrapporten från revisionskontoret redovisas det samlade resultatet av revisionens granskning av Maria – Gamla stans stadsdelsnämnds verksamhet avseende 2002. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

 Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
 Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten
 Nämndens delårsrapport/bokslut och räkenskaper

Förvaltningen instämmer i revisionskontorets kritik och kan för egen del konstatera att förbättringsåtgärder behöver vidtas, särskilt vad gäller styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

20 Revisionsrapport om personlig assistans till funktionshindrad

Dnr: 104-086/2003

Revisionskontoret har under 2002 genomfört en granskning av biståndsbedömning och administrativa rutiner enligt LSS och LASS avseende personlig assistans till funktionshindrade. Syftet har varit att bedöma möjligheterna att effektivisera handläggningen. Förvaltningen instämmer i revisionskontorets bedömningar och understryker särskilt behovet av förbättringar av den ekonomiska kontrollen över privata assistansverksamheter för LASS. För att minska handläggningstiderna och dubbelarbetet måste samarbetet mellan förvaltningen och försäkringskassan prioriteras.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

21 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 300-67/2003

Gatu- och fastighetskontoret föreslår en revidering av avgifterna för upplåtelse av offentlig plats. Syftet är att avgifterna ska spegla prisutvecklingen samt att förtydliga och förenkla taxan. Sedan förra året har även stadsdelförvaltningarna ansvar för vissa upplåtelsetyper. Det är därför av stor vikt att det inte finns något utrymme för tolkningar av avgiftssättningen. Jämförbara ärenden ska behandlas lika oavsett var i staden ärendehanteringen sker. De nya avgifterna ska gälla från och med 2004-01-01. Förvaltningen föreslår att förslaget tillstyrks men önskar att gatu- och fastighetskontoret beaktar stadsdelsförvaltningens synpunkter vid en slutjustering av förslaget.

Handläggare: Cecilia Rivard, 08 - 508 12 208

22 Yttrande över ansökan om markupplåtelse

Dnr: 307-173/2003

Handläggare: Mats Christensen, 08 - 508 12 201

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Pondus

Dnr: 309-131/2003

Rivaldo AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Pondus, Stora Gråmunkegränd 8, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 i restaurang och till klockan 22.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Lundakällaren

Dnr: 309-130/2003

Solhallen 94 Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten och slutna sällskap i restaurang Lunda Källaren, Lundagatan 31, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 för servering till allmänheten och till klockan 03.00 för slutna sällskap. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering men att tiden för servering till slutna sällskap också föreslås vara 01.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

26 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet den 3 mars 2003.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

28 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

29 Anmälan av lärotider för Maria - Gamla stans grundskolor läsåret 2003/2004

30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

31 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2003-02-20 justerats 2003-02-26.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 8 c Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO).

§8 Upphandling av vård och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och famí...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2003-03-14.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO) i enskilt ärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-18.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Månadsrapport per februari 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner månadsrapport per februari 2003.

§12 Uppföljning av budget 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-06.

Ledamoten Helene Lilja m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljning av budget 2003.
 2. Förvaltningens avdelningschefer ansvarar för att avvikande rapporter delges nämnden.

§13 Internkontrollplan 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens internkontrollplan för 2003.

§14 Förslag till lönepolicy för Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§15 Tillsynsplan 2003 för enskild vårdverksamhet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tillsynsplanen att gälla fortlöpande.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Utvärdering av entreprenadverksamhet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§17 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Tanto sjukhem

Länsstyrelsen har den 18 oktober 2002 gjort ett tillsynsbesök vid Tanto sjukhem och riktar i sin tillsynsrapport 2002-12-20 kritik mot verksamheten när det gäller kvalitetsarbetet, de fysiska förutsättningarna, blandade målgrupper, personalbemanningen och personal- omsättningen. Länsstyrelsen har begärt yttrande från nämnden senast den 1 april 2003.

Med anledning av rapporten har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-02-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-27.

§18 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Hornstulls sjukhem och L...

Länsstyrelsen har den 30 oktober 2002 gjort ett tillsynsbesök vid Hornstulls sjukhem och Lindens gruppboende och riktar i sin tillsynsrapport 2002-12-20 kritik mot verksamheten när det gäller de fysiska förutsättningarna, innehållet i dagen för de boende och personalsituationen. Länsstyrelsen har begärt yttrande från nämnden senast den 1 april 2003.

Med anledning av rapporten har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-02-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-27.

§19 Årsrapport 2002 - yttrande över revisionskontorets rapport

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 mars 2003 remitterat Årsrapport 2002 Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-03-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-07.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Revisionsrapport om personlig assistans till funktionshindrad

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande remitterat revisionsrapport Personlig assistans till funktionshindrade. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-03-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-04.

§21 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Remiss från g...

Gatu- och fastighetskontoret har till nämnden för yttrande remitterat förslag om revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-03-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till gatu- och fastighetskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-03.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Yttrande över ansökan om markupplåtelse

Ansökan har inkommit från Belux Marina AB om markupplåtelse för säsongskiosk. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-03-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om markupplåtelse för säsongskiosk på Söder Mälarstrand, kajplats 22 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-03.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Pondus

Rivaldo AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Pondus. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 0l.00 i restaurang och till kl.22.00 i uteservering. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-02-28 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Restaurang Pondus, Stora Gråmunkegränd 8, Stockholm.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Lundakällaren

Solhallen 94 Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten och slutna sällskap i Restaurang Lunda Källaren. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00-01.00 för servering till allmänheten och till kl. 03.00 för slutna sällskap. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-02-28 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Restaurang Lunda Källaren, Lundagatan 31, Stockholm men att tiden för servering till slutna sällskap också föreslås vara till kl. 01.00.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2003-03-06, 003-03-14 och 2003-03-19, vilka samtliga justerats samma dag.

§26 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2003-03-12, vilket justerats 2003-03-14.

§27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2003-03-03, vilket justerats 2003-03-07.

§28 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2003-02-05- -2003-03-03.

§29 Anmälan av lärotider för Maria - Gamla stans grundskolor läsåret 2003/2...

Anmäldes skrivelse 2003-03-06 i rubricerat ärende.

§30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§31 Information från stadsdelsdirektören

§32 Övriga frågor

Ny mötesordning för nämnden

I ärendet förelåg ett gemensamt framlagt förslag till ny mötesordning för nämnden.

Mötesordningen:

Medborgarmöte- en vecka före beslutssammanträdet

kl. 17.00-18.00 Informationsutbyte mellan nämnd och förvaltning
kl. 18.00-19.30 Öppet möte med medborgare inkl. tema
kl. 19.30- Gruppmöten

Beslutssammanträde- en vecka efter medborgarmötet

kl. 17.00 Gruppmöten inkl. utbyte av skrivelser
kl. 17.30 Avstämning med förvaltningen vid behov samt behandling av sekretessärenden
kl. 18.00- Nämndsammanträde (frågestunden utgår)

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar enhälligt att införa den ovan beskrivna mötesordningen från och med maj månad 2003.

Valfrihet för äldre

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att bl.a. utreda hur många äldre som sedan den 1 januari 2002 sökt och beviljats boende utanför stadsdelsområdet och yrkade bifall till detta.

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 19.05 och 19.10.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett förslag att hänskjuta ärendet till den sociala delegationen. Till detta förslag anslöt sig (v), (mp), (m) och (kd).

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade nämnden i enlighet med ordförandens yrkande och det gemensamma (s), (v), (mp), (m), och (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att hänskjuta ärendet till den sociala delegationen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg och Maj-Britt Åkesson (båda fp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Valfrihet för äldre får inte bli en pappersprodukt

Möjligheten att påverka sitt boende måste gälla alla människor. För att öka valfriheten och göra det möjligt för varje individ att hitta en boendeform som passar har staden antagit en policy som ser äldreboenden som en gemensam resurs för hela staden.

Äldreombudsmannens årsrapport för 2002 belyser motsättningen mellan kommunens policy att människor ska kunna välja äldreboende inom hela staden, och den faktiska möjligheten att verkligen kunna göra detta.

I rapporten står bland annat följande att läsa:

"Diskussion uppstår ofta när äldre vill flytta till boende i en annan stadsdel. Stadsdelsnämndernas ekonomiska ansvar kan medföra att stadsdelsförvaltningen endast kan erbjuda äldreboenden inom det egna stadsdelsområdet. Detta ligger i linje med stadens nuvarande riktlinjer och den äldres önskan kan i vissa fall inte tillgodoses."

Valfriheten för äldre får inte bli en pappersprodukt. Vi ser det som ytterst angeläget att utreda om det i stadsdelen förekommit fall där äldre nekats ett boende i en annan stadsdel, och vad beslutet grundar sig på.

Vi vill uppdra åt förvaltningen

 1. att utreda hur många äldre som sedan den 1 januari 2002 sökt ett boende utanför Maria-Gamla stan och hur många av dessa som beviljats en plats på önskat boende,
 2. att om det visar sig att äldre nekats boenden i andra stadsdelar, utreda skälen för detta."

Ungdomsråd resp. dialog

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp), med instämmande av ledamoten Torbjörn Andring (kd), anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett ungdomsråd i Maria- Gamla stan att beredas av förvaltningen.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s), med instämmande av tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v), ledamoten Gerard Rikken (mp) och ledamoten Gunnel Laufke m.fl. (m) anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en dialog med Södermalms och Gamla stans ungdomar.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar de båda skrivelserna till förvaltningen för beredning.