Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2003-04-24

Sammanträde 2003-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BORDLAGDA ÄRENDEN

16 Förslag till lönepolicy för Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning

Dnr: 200-174/2003

Förvaltningen har upprättat ett förslag till lönepolicy, baserad på den lönepolitik som beslutats av Stockholms stad. Goda exempel har inhämtats också från andra förvaltningar i staden. Förvaltningsledningen ska inför löneöversynsförhandlingar upprätta en strategi för lönestrukturen (lönenivåer och lönespridning m m).

Handläggare: Gun-Britt Widegren, 08 - 508 12 027

17 Utvärdering av entreprenadverksamhet

Dnr: 504-165/2003

Avtalen mellan Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd och CarePartner avseende driften av Hornstulls och Skinnarvikens äldrecentrum går ut 2004-01-31. Om parterna senast nio månader före avtalstidens utgång träffar överenskommelse om förlängning, förlängs avtalet på samma villkor med två år till 2006-01-31. Inför nämndens ställningstagande har förvaltningen har genomfört en uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Befolkningsutvecklingen, behovet av platser i särskilda boendeformer, jämförelse av ekonomin mellan fortsatt entreprenad och egen regi samt konsekvenser av olika beslut tas upp i tjänsteutlåtandet. Förvaltningen förslag är att stadsdelsnämnden beslutar att avtalen ska förlängas.

Handläggare: Anita Sandblom

BESLUTSÄRENDEN

18 Månadsrapport per mars 2003

Dnr: 103-197/2003

Månadsrapporten har byggts upp av enheternas prognoser. Nämndens budget för 2003 har justerats efter kommunstyrelsens avstämningsärende. Prognos och budgetavvikelser i bilaga avser efter förvaltningens åtgärder. Lägesrapport för arbetet med åtgärdsplanen ges i bilaga.

Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

19 Kvalitetsgarantier

Dnr: 000-222/2003

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att stadens verksamheter skall ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna få vetskap om vilken service de kan förvänta sig. De 47 enheter som arbetar direkt med brukare har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från åtagandena i verksamhetsplanerna 2003. Inom förskola och skola fastställdes för 15 enheter garantierna 2002 att även gälla under 2003.

Förvaltningen anser att samtliga bedömda enheter i sina verksamhetsplaner 2003 har utformat trovärdiga och relevanta åtaganden som följs av arbetssätt som är väsentliga för respektive åtagande.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08 - 508 12 412

20 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning handikappomsorg

Dnr: 506-150/03

Länsstyrelsen i Stockholms län har från Maria-Gamla stan begärt att få nämndens tillsynsplan avseende enskild verksamhet med inriktning handikappomsorg. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden fastställer föreliggande tillsynsplan att gälla fortlöpande.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

21 Förslag till verksamhetsplanering för medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Dnr: 606-226/2003

Medföljande bilaga beskriver medicinskt ansvariga sjuksköterskors förslag till verksamhetsplanering för dem under 2003.

22 Skolresa till Grekland

Dnr: 400-252/2003

Klass 9A vid Mariaskolan ansöker om nämndens tillstånd att få genomföra en skolresa till Zakynthos, Grekland under perioden 2003-05-27 - - 06-02. Resan är ett sätt att belöna och främja det goda sociala klimat som råder i klassen och ger eleverna ett trevligt och välförtjänt avslut på grundskoletiden. Den ger även eleverna en inblick i landets kultur och natur samt möjlighet att praktisera engelskan.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08 - 508 12 107

23 Ansökan om sommarservering vid Hornstulls Strand

Dnr: 307-004/2003

Ansökan om tillstånd för säsongskiosk med uteservering på parkmark vid Hornstulls Strand inkom till stadsdelsförvaltningen 2002-12-02, kompletteringar 2003-02-07. Platsen är parkmark och består av en grusad yta. Då ansökan innehåller byggnationer, som är mycket mer omfattande än vad som är normalt för en säsongskiosk (schaktarbete för vatten och avlopp, toalett m m) och det dessutom finns andra mer långsiktiga planer för området föreslår förvaltningen att ansökan avslås.

Handläggare: Cecilia Rivard, 08 - 508 12 208

REMISSER/YTTRANDEN

24 Ungdomsparlamentets motion om integrationspolitiken. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 400-89/2003

Stockholms stora ungdomsparlament 2001 har antagit en motion som behandlar frågan om den växande etniska segregationen i Stockholm. I motionen föreslås en rad åtgärder för att motverka segregationen. Förvaltningen väljer att bara yttra sig över de förslag som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08 - 508 12 107

25 Försök med flexibel skolstart. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-62/2003

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslås att Stockholms stad ska införa försök med både vår- och höstintag av elever. Enligt lagen ska barnen skivas in på hösten. Kommunförbundet har ett nätverk av kommuner i landet, vilka förbereder en ansökan till Utbildningsdepartementet om att få bedriva en försöksverksamhet med möjlighet att börja förskoleklass och grundskola vid annan tidpunkt än höstterminens start. Staden bör avvakta utfallet av denna försöksverksamhet innan ställning i frågan tas.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08 - 508 12 107

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Podion AB

Dnr: 309-199/2003

Podion Personlig Pedagogik AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Podion AB, Söder Mälarstrand 77, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 15.00 – 03.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

27 Yttrande över ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Restaurang Louis

Dnr: 309-180/2003

Parsco Aktiebolag ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen för restaurang Louis med daglig serveringstid från klockan 11.00 till 00.00 under perioden 030401 - 030930. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

28 Yttrande över ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Melanders Fiskrestaurang

Dnr: 309-221/2003

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen för Melanders Fiskrestaurang med daglig serveringstid från klockan 11.00.

Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan förslag att Melanders Fiskrestaurang får samma öppettider som övriga satellitserveringar på Medborgarplatsen det vill säga serveringstid från
kl. 11.00 till kl.00.00 under perioden 2003-04-30 -- 09-30.


Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

29 Anmälan av promemoria från äldreomsorgsberedningens kansli. Uppföljning av privata utförare inom hemtjänsten i Stockholms stad

30 Anmälan av förvaltningens promemoria Information om DuvanHandläggare: Eva Hagberg Dyberg, 08 - 508 12 300
Ärendedokument
PM i wordformat (22 kb)

31 Anmälan av beslut angående ansökan om markupplåtelse för uteservering

Dnr: 307-253/2003

Handläggare: Mats Christenson, 08 - 508 12 201

32 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

33 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

35 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

37 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2003-03-20 justerats 2003-03-24.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§8 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2003-04-24.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Överflyttning av faderskapsärende enligt 2 kap 3 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2003-04-04.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Skolsituationen för en elev i grundskolan. Yttrande till Skolverket

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-03.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Anmälan om personskada i verksamhet enligt LSS

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-25.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom indiv...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Ansökan om automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-11.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Anmälan om stöld

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-04.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§16 Förslag till lönepolicy för Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-26.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2003-03-20.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m), vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl.(fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till lönepolitik (lönepolicy).
  2. Nämnden anför att stadsdelsförvaltningen inför den årliga lönerevisionen tydliggör kriterierna för lönesättning vid överläggningar med de fackliga organisationerna.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Sonja Gräns (m), tjänst-görande ersättaren Margaretha Swanström (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), tjänstgörande ersättaren Solveig Staffas (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.

§17 Utvärdering av entreprenadverksamhet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-28.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2003-03-20.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m), vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att för sin del förlänga avtalet med CarePartner avseende Hornstulls äldrecentrum med två år till 2006-01-31

2. Nämnden beslutar att inte förlänga avtalet avseende Skinnarvikens äldrecentrum

3. Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att förbereda drift i egen regi vid Skinnarviken fr.o.m. 2004-02-01

4.  Nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att genomföra återkommande uppföljningar av kvaliteten i verksamheten vid Hornstull och Skinnarviken utförda av utomstående bedömare.

Resultaten av dessa uppföljningar skall fortlöpande redovisas för nämnden.

5. Nämnden önskar därutöver anföra:

Som grund för sitt beslut önskar nämnden därutöver anföra. Driften av båda enheterna har inte varit problemfri. Flera allvarliga incidenter har tyvärr inträffat. Nämndens lokala pensionärsråd har enhälligt föreslagit att avtalen inte borde förlängas. Ett återtagande i kommunal drift av båda anläggningarna skulle dock medföra en inte obetydlig arbetsbörda för förvaltningen. Ett återtagande av Skinnarviken får mindre budgetmässiga effekter för nämnden medan ett övertagande av Hornstull skulle medföra en större budgetbelastning åtminstone i ett kortare tidsperspektiv. Starka skäl talar för att Skinnarviken återtas 2004-01-31. Förvaltningen bedömer att kvaliteten är lägre vid Skinnarviken. Förtroenderådet vid Hornstull har vidare förordat fortsatt entreprenaddrift vid Hornstull. Sannolikt kan CarePartner förbättra sin verksamhet med ansvar för endast Hornstull.

6.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), tjänstgörande ersättaren Solveig Staffas (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Vi ser med sorg på att majoriteten har beslutat att säga upp avtalet med CarePartner om Skinnarvikens äldrecentrum, utan att ha några egentliga sakskäl. Avtalet har följts och CarePartner har gjort sitt bästa. Visst det finns brister, men det finns det också på våra egna äldreboenden. Och att dessutom besluta att förlänga avtalet med CarePartner vad gäller Hornstulls äldrecentrum, som också har brister, är verkligen inkonsekvent. Beslutet dikteras knappast av någon hänsyn till de boende på Skinnarviken. Det blir oro bland de boende och det kommer att ta minst ett halvår för stadsdelsförvaltningen att få en ny ledning på plats och grepp om situationen. För att nu inte tala om att det kostar minst en halv miljon mer för stadsdelen att driva det i egen regi. Pengar som majoriteten idag, enligt egen utsago, inte vet var de ska ta ifrån. Och tacka för det, med ett underskott redan idag på 35 miljoner i stadsdelens budget. Så var ska pengarna tas ifrån ?, Handikappomsorgen ?, Skolan ?, Förskolan ?"

§18 Månadsrapport per mars 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-15.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner månadsrapport per mars 2003.

§19 Kvalitetsgarantier

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-14.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner kvalitetsgarantierna i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-14.

§20 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning handikappomsorg

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-01.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner tillsynsplanen att gälla fortlöpande.

§21 Förslag till verksamhetsplanering för medicinskt ansvariga sjuksköterskor

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplanering för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

§22 Skolresa till Grekland

Klass 9 A vid Mariaskolan ansöker om tillstånd att få genomföra skolresa till Zakynthos, Grekland 2003-05-27- -06-02.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-04-05.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden bifaller ansökan från klass 9 A vid Mariaskolan om skolresa till Zakynthos, Grekland 2003-05-27- -06-02.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Ansökan om sommarservering vid Hornstulls Strand

Ansökan om tillstånd för säsongskiosk med uteservering på parkmark vid Hornstulls Strand har inkommit till förvaltningen.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-04-07.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden beslutar att avslå ansökan om sommarservering på parkmark vid Hornstulls Strand.

§24 Ungdomsparlamentets motion om integrationspolitiken. Remiss från kommun...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2003 remitterat motion av ungdomsparlamentet om integrationspolitiken.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-04-02.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-02.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Försök med flexibel skolstart. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2003 remitterat skrivelse från Mikael Söderlund (m) om flexibel skolstart.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-04-05.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anslöt sig.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-05.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Torbjörn Andring (kd), Sofia Arkelsten (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och tjänstgörande ersättaren Solveig Staffas (fp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd anser att Stockholms stad bör söka dispens för försök med flexibel skolstart.

- Därutöver anförs:

Flexibel skolstart är givetvis ett steg i rätt riktning mot att ytterligare anpassa skolans verksamhet till elevernas olika förutsättningar. Det är därför viktigt att vi ställer oss bakom förslaget om försöksverksamhet med flexibel skolstart. Stockholms stad bör snarast ansöka hos regeringen om försöksverksamhet med vårintagning.

Vidare bör förberedelser vidtas så att de första eleverna kan erbjudas möjlighet att inleda sin skolgång redan till våren 2004."

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Podion AB

Podion Personlig Pedagogik AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Podion AB. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 15.00- 03.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-03-17 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Podion AB, Söder Mälarstrand 77, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Yttrande över ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Rest...

Parsco Aktiebolag ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen för Restaurang Louis med daglig serveringstid från kl.11.00 till 00.00 för perioden 2003-04-01- -09-30.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-03-17 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Restaurang Louis.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Yttrande över ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Mela...

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen för Melanders Fiskrestaurang med daglig serveringstid från kl.11.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-03-25. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om satellitservering med öppettid kl. 11.00-00.00 för perioden 2003-04-30- -09-30.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Melanders Fiskrestaurang.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Anmälan av promemoria från äldreomsorgsberedningens kansli. Uppföljning...

Rubricerad promemoria anmäldes.

§30 Anmälan av förvaltningens promemoria Information om Duvan

Rubricerad promemoria anmäldes.

§31 Anmälan av beslut angående ansökan om markupplåtelse för uteservering

Anmäldes av ordföranden fattat beslut i rubricerat ärende.

§32 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2003-04-02, 2003-04-08 och 2003-04-16, vilka samtliga justerats samma dag.

§33 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2003-04-01, vilket justerats 2003-04-04 och 2003-04-15, vilket justerats 2003-04-16.

§34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

§35 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2003-03-04- -2003-04-07.

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§37 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel presenterade förvaltningens nya informatör Rolf Marthon.

Majoritetens budgetförslag för 2004 presenteras den 29 april.

Biskop Caroline Krook kommer att besöka Maria Magdalena församling den 7-11 maj 2003 och den 9 maj besöka förvaltningen.

Information gavs om Kommunals pågående strejk.

§38 Övriga frågor

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att redovisa förslag till åtgärder för att höja kvaliteten i verksamheten vid Tanto servicehus.

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Med anledning av en av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) ställd fråga om Familjehuset meddelade Rolf Englund att Familjehuset avvecklades den 1 april.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att snarast göra en genomgång av rutinerna kring larmen på samtliga äldreboenden i stadsdelen.

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Ordföranden Jens Orback (s) informerade om att medborgarmötet den 15 maj 2003 kommer att behandla upprustningen av Medborgarplatsen och äga rum i musiksalen i Södra Latins gymnasium kl.18.00-19.30.