Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2003-05-22

Sammanträde 2003-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 1 2003

Dnr: 103-198/2003

Prognosen visar på ett underskott för nämnden år 2003 om 27,8 mkr efter vidtagna åtgärder på 30,4 mkr och begärda budgettillägg på 17,2 mkr.
I samband med tertialrapporterna kan nämnden söka medel enligt stadens anvisningar. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg på sammantaget 17,2 mkr varav 3,4 mkr har sökts för omställningskostnader för nämnder med betydande underskott 2002.
Om besparingseffekterna på 30,4 mkr inte uppnås och begärda budgettillägg på 17,2 mkr inte erhålls uppgår nämndens underskott till 75,4 mkr. Förvaltningen anser dock det osannolikt att redovisade besparingsåtgärder inte får förväntad effekt. Vissa kostnader är beroende av att budgettillägg beviljas vilket innebär att underskottet inte med automatik ökar om sökta medel inte erhålls.
Utfallet i delårsbokslut per april indikerar att prognosen ska kunna hållas.
Resultatenheter inom förskolorna överför från 2002 till 2003 ett underskott om 0,2 mkr och skolorna ett underskott om 2,8 mkr. Intraprenaden Flyktingförskolan överför ett överskott om 1,2 mkr till 2003. Sammantaget överförs ett underskott på 1,8 mkr från 2002 till 2003. Underskotten bedöms med ett undantag kunna åtgärdas under 2003 av resultatenheterna.
Resultatenheterna inom förskolor visar ett överskott på 0,1 mkr för 2003 efter åtgärd av underskott från 2002. En intraprenad inom förskolorna (Flyktingförskolan) visar ett överskott på 2,0 mkr för 2003 efter överföring av överskott på 1,2 mkr från 2002. Skolorna visar en budget i balans 2003 efter överföring av underskott på 2,8 mkr från 2002.
Resultatenheterna samt intraprenaden överför hela underskottet/överskottet för 2003 till 2004. Sammantaget för resultatenheterna och intraprenaden överförs ett överskott om 2,1 mkr till nästa år vilket innebär att nämndens resultat för 2003 försämras med motsvarande.
Nämndens resultat efter resultatöverföringar visar därmed ett underskott om 31,7 mkr.
Förutom vidtagna åtgärder med en effekt 2003 på 30,4 mkr planerar förvaltningen för ytterligare kraftfulla strukturella åtgärder i dialog med nämnden. Dessutom vidtar förvaltningen åtgärder för att anpassa verksamheten till budget i beslutad verksamhets-plan löpande efter förhandling med de fackliga organisationerna.
Verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i tertialrapporten.


Handläggare: Germund Jonsson, 08 - 508 12 158

8 Återbetalning av lån för inredning och utrustning

Dnr: 100-324/2003

Sedan 1991 har Stockholms stad hyrt förskolorna Tantogatan 1 och Fatburs Kvarngatan 38 av Lennart Ericssons Fastigheter AB.
I samband med kontraktsskrivningen för dessa objekt den 1 juni 1991 ingick staden ett åtagande att genom hyrestillägg betala inredning och utrustning av dessa för skolor.
Ett för staden ofördelaktigt kontrakt och en kostnad de närmaste 18 åren på motsvarande drygt 18 miljoner kr i det fall det 30-åriga annuitetslånet skulle fullföljas.
I det fall staden löser de undertecknade lånen fr o m den 1 juli 2003 stannar kostnaden på 8 859 856 kr.

Handläggare: Lars Andersson, 08 - 508 12 044

9 Konsekvenser av en sammanslagning av Björngårdsskolans och Åsö grundskolas rektorsområden. Redovisning av uppdrag

Dnr: 403-113/2003

Nämnden gav den 20 februari 2003 i uppdrag till förvaltningen att utreda konsekvenserna av en sammanslagning av Björngårdsskolans och Åsö Grundskolas rektorsområden. Diskussioner mellan skolledningarna och förvaltningen har lett fram till att skolorna fortsätter att vara två rektorsområden med två rektorer, men med ökad samverkan från och med höstterminsstarten 2003. Samverkan ska syfta till att den gemensamma röda tråden ska ge eleverna en kontinuerlig kunskapsutveckling och en gemensam värdegrund. Eleverna från Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan kommer att ha en garanterad plats på Åsö Grundskola.

Handläggare: Suzanne Loman, Yvonne Alenius, 08 - 508 12 082, 508 12 107

10 Utseende av ombud

Dnr: 002-306/2003

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 - 508 12 042

11 Rapport av medicinskt ansvariga sjuksköterskors kvalitetsgranskningar 2002 vid särskilda boenden för äldre

Dnr: 506-317/2003

Vill du se bilagorna, tryck på wordformatet.

Handläggare: Marita Danowsky, Britt-Marie Johansson, 08 - 508 12 017, 508 12 012

12 Anmälan om stöld

Dnr: 002-230/2003

På enheten Vindragarens ålderdomshem/gruppboende upptäcktes vid avstäm-ningen av en brukares kassa att det saknades 3 000 kronor. Enheten har enligt förvaltningens uppfattning inte följt förvaltningens gällande föreskrifter för handhavande av privata medel. Brukarens privata medel har förvarats i ett medicinskåp som flera av personalen haft tillgång till. Ärendet är polisanmält och en anmälan om stölden är gjord till förvaltningsledningen.

Förvaltningen har ersatt den enskilde med 3 000 kronor och samtliga enheter inom avdelningen har fått i uppdrag att se över att gällande rutiner av privata medel efterlevs. Förvaltningen har gjort en internkontroll på Vindragen och har tillsam-mans med enhetschefen arbetat fram förslag till åtgärder, som ska leda till ökad säkerhet vid hanteringen av privata medel. En uppföljning av att åtgärderna är genomförda kommer att ske den 12 juni 2003. Under tiden kommer samtliga kassor med privata medel förvaras i ett kassaskåp dit endast enhetschefen och samordnaren har nycklar.

Handläggare: Britt-Marie Rickmer, 08 - 508 12 400

REMISSER/YTTRANDEN

13 Förslag till SLs utbudsplan 2004 samt inriktning 2005-2006. Remiss från SL via gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 305-261/2003

Storstockholms lokaltrafik (SL) har, till gatu-och fastighetskontoret (gfk) översänt en kommunremiss över nästkommande års trafikplaner, den sk Utbudsplanen. Gfk önskar inhämta stadsdelsnämndernas synpunkter för att kunna lämna ett så heltäckande svar som möjligt från Stockholms stad.
Förvaltningen anser att SL:s övergripande strategiska målsättningar och planer är ambitiösa och vill bl a framhålla att satsningarna på tillgänglighet och servicelinjer uppskattas. Detta gäller även förväntad standardhöjning vid ombyggnad av tunnelbaneentréer vid
t ex Skanstull och Slussen.
Däremot är vi kritiska till att redovisningen om den för oss så viktiga busstrafiken är alltför knapphändig. Förvaltningen föreslår att utbudsplanen framöver kompletteras med mer information om aktuella busslinjer.
Förvaltningen vill uppmärksamma SL på att förvaltningens snöröjningskostnader stiger när andelen låggolvsbussar ökar, eftersom dessa är konstruerade för barmarksförhållanden och inte för snö.
Förvaltningen beklagar också att tillverkningen av etanolbussarna upphör.

Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

14 Förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelse i ytterstaden. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 302-240/2003

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till riktlinjer för projektet ”Stadsdelsförnyelse – för ökad delaktighet och en långsiktig positiv utveckling i Stockholms ytterstad” till samtliga stadsdelsnämnder, facknämnder och ett antal bolag i staden. För åren 2003-2006 har 600 mnkr avsatts för satsningar för att främja integrationen i vissa ytterstadsstadsdelar. Utgångspunkten ska vara utvecklingsbehov i vardagsmiljön, sociala åtgärder samt förbättringar i den fysiska miljön. Man önskar också en närmare samverkan mellan olika delar av staden. Förvaltningen tror att en förutsättning att minska befintliga integrationsproblem i vissa stadsdelsområden främst måste bygga på en styrning av bostadsbyggandet, hyressätt-ningen, tillgång till bra skolor och infrastruktur. Vissa nätverk och möten förkommer mellan stadsdelarna redan idag. Detta kan i viss mån utvecklas t ex inom skola och förskola samt inom kulturområdet.
Ett varierat utbud av bostäder och skolor anser förvaltningen dock vara av helt över-ordnad betydelse, jämfört med övriga insatser.

Handläggare: Monica Gahm, 08 - 508 12 200

15 Yttrande över upplåtelse för uteservering på Medborgarplatsen

Dnr: 307-307/2003

Handläggare: Mats Christenson, 08 - 508 12 201

16 Yttrande över ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för Stockholms stadsmuseum - konditoriet

Dnr: 309-287/2003

Tomas Tihanyi ansöker om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Stadsmuseets konditori, med daglig serveringstid från klockan
11.00 – 22.00 under perioden 2003-05-15 – 2004-01-11. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

17 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Skeppsbar

Dnr: 309-282/2003

Sebek Handelsbolag ansöker om tillstånd på grund av ägarskifte för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Skeppsbar, Skeppsbron 44. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 03.00 i restaurang och 11.00 – 00.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

18 Yttrande över ansökan om satellitservering för Café Tivoli

Dnr: 309-309/2003

De Fyras Krog AB ansöker om tillstånd för satellitservering för Café Tivoli intill Munkbron vid Karl Johans slussen utloppet mot Mälarsidan med daglig serveringstid från klockan 11.00 – 00.00.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08 - 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av revisionskontorets årsrapport 2002 för Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd

20 Anmälan av ramavtal om bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Dnr: 125-625/2002

Handläggare: Britt-Marie Rickmer, 08 - 508 12 400

21 Anmälan av fattat beslut om markupplåtelse

Dnr: 307-3089/2003

Handläggare: Mats Christenson, 08 - 508 12 201

22 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

23 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet den 14 maj 2003

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08 - 508 11 310

24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

25 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

26 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

27 Delegation till stadsdelsdirektören gällande skyddsarbete vid stridsåtgärd från arbetstagarorganisation

28 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp) att jämte ledamoten Lars Wettergren (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2003-04-24 justerats 2003-04-29.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 26 a Delegation till stadsdelsdirektören gällande skyddsarbete vid stridsåtgärd från arbetstagarorganisation.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2003-04-24.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Upphandling av ramavtal för städtjänster i enskilda hem inom hemtjänst ...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-15.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Tertialrapport 1 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-15.

Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut om återremiss.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) tog först upp yrkandet om återremiss och ställde detta mot avslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår yrkandet om återremiss.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten och Sonja Gräns samt tjänst-görande ersättaren Jonas Nilsson (alla m) till förmån för yrkandet om återremiss.

Härefter beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.
 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 4,2 mkr för stimulansbidrag för ombyggnad av äldreboenden.
 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,0 mkr för grundskoleinventarier.
 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,6 mkr för ventilationsåtgärder i skolor.
 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,9 mkr för beställarstöd för skollokaler.
 6. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,6 mkr för avveckling/omstrukturering av lokaler.
 7. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,0 mkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
 8. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,1 mkr för planerad utbyggnad inom omsorg om funktionshindrade.
 9. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,4 mkr för planerad utbyggnad inom socialpsykiatrin.
 10. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,4 mkr för omställningskostnader 2003 avseende Långholmsgatan.
 11. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,8 mkr för omställningskostnader 2003 avseende Mälteriets servicehus.
 12. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,2 mkr för omställningskostnader 2003 avseende Skinnarviken.
 13. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av ledamöterna Sofia Arkelsten och Sonja Gräns samt tjänstgörande ersättaren Jonas Nilsson (alla m) enligt följande.

" Rapporten är rent tekniskt och siffermässigt pedagogiskt upplagd. Texterna är däremot politiska men visar ofta mer på den politik som den socialdemokratiska-miljöpartistiska-vänster-majoriteten önskar att de kunde driva - istället för den politik som verkligen drivs.

Exempelvis kallas ekonomiavsnittet för att "Ta ansvar för ekonomin" - trots att den nya majoriteten bedriver en oseriös ekonomisk politik. Den nya majoriteten har redan raserat Stockholms goda ekonomiska situation som den förra borgerliga majoriteten lämnade över - trots att de genomfört skattehöjning som för övrigt minskar medborgarens makt och självbestämmande

Prioriteringarna av ämnena i rapporten är inte rimlig. I rapportens texter blandas stort och smått. Medarbetarnas sjukfrånvaro behandlas endast på sju rader men att en miljöinriktad förskoleenhet sorterar sopor, äter ekologisk mat och tvättar disktrasan - vilket redovisas som ett exempel på att Stockholm görs till en ekologiskt hållbar storstad - behandlas i två stycken. I rapportens andra del ägnas jämförelsevis lite utrymme åt att förklara de ökade kostnaderna för att SL-kort numera ska ingå i socialbidraget vilket ökar kostnaderna för Maria-Gamla Stan med 1,5 mkr, bara för år 2003.

Det är dessutom inte seriöst att redovisa fler politikermöten som fördjupad demokrati. I avsnittet om demokratifrågor nämns den nya mötesordningen som en ny möjlighet för medborgarna att få inflytande och mötet i maj nämns som exempel – ämnet för detta var en presentation från Gatu- och Fastighetsförvaltningen och frågorna rörde inte mycket som politikerna i nämnden har mandat att avgöra. Detta är inte att fördjupa demokratin och dessutom har det ännu inte redovisats vad de extra mötena kostar trots upprepade påstötningar från nämnden moderata politiker. De verkliga demokratifrågorna som valfrihet och sänkt skatt nonchaleras av den nya majoriteten."

dels av tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg och ledamoten Maj-Britt Åkesson (båda fp) enligt följande.

"Vi delar inte förvaltningens skrivning att Agenda 21-arbetet återupptagits. Då det aldrig lagts ned är denna skrivning en omöjlighet.

Vi anser vidare att skrivningen om den nya mötesordningen är alltför positiv. Den har inte lett till ökade möjligheter till inflytande, utan snarare till oförändrade möjligheter till inflytande. Vi har som bekant flyttat biblioteksmötena till annan lokal."

§8 Återbetalning av lån för inredning och utrustning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-05.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att till Lennart Ericsson Fastigheter AB utbetala 8 859 856 kr + moms.

2. Nämnden beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att verkställa utbetalningen.

§9 Konsekvenser av en sammanslagning av Björngårdsskolans och Åsö grundsko...

Vid nämndsammanträdet 2003-02-20 behandlades Framtida skolorganisation i Maria- Gamla stan. Nämnden beslutade bl.a. att uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av en sammanslagning av Björngårdsskolan F-6/Storkyrkoskolan F-6 med Åsö Grundskola 7-9 och efter diskussion med berörda parter återkomma med redovisning vid nämndens sammanträde den 22 maj 2003.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-04-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av konsekvenserna av en sammanslagning av Björngårdsskolans och Åsö Grundskolas rektorsområden i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-30.

§10 Utseende av ombud

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-29 med förslag till fullmakt att föra stadsdelsnämndens talan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ger fullmakt för stadsdelsdirektören att själv eller av henne befullmäktigat ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden inom stadsdelsnämndens ansvarsområde samt att på nämndens vägnar uppbära, motta och kvittera medel och handlingar till nämnden.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Rapport av medicinskt ansvariga sjuksköterskors kvalitetsgranskningar 2...

Förvaltningens två medicinskt ansvariga sjuksköterskor har under 2002 utfört kvalitetsgranskningar på stadsdelens särskilda boenden för äldre. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.
 2. Nämnden beslutade enhälligt att en handlingsplan för dokumentationsarbetet upprättas.

§12 Anmälan om stöld

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§13 Förslag till SLs utbudsplan 2004 samt inriktning 2005-2006. Remiss från...

Gatu- och fastighetsnämnden har av SL beretts tillfälle att avge yttrande över SL:s Utbudsplan för år 2003. Gatu- och fastighetsnämnden har i sin tur remitterat ärendet till samtliga stadsdelsnämnder.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-04-22.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Maj-Britt Åkesson m.fl. (fp) anslöt sig.

Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp) och (fp)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-22.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i samband med ärendet ta upp frågan om Södra stations konstnärliga utsmyckning samt frågan om en andra uppgång vid Zinkensdamms tunnelbana vid korsningen Ringvägen/Hornsgatan.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten (m) och Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättaren Jonas Nilsson (m) till förmån för förvaltningens förslag.

§14 Förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelse i ytterstaden. Remiss fr...

Kommunstyrelsen har till samtliga stadsdelsnämnder remitterat förslag till riktlinjer för projektet Stadsdelsförnyelse- för ökad delaktighet och en långsiktig positiv utveckling i Stockholms ytterstad. Remisstiden utgår 2003-05-23. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-04-14.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamöterna Sofia Arkelsten m.fl. (m), Maj-Britt Åkesson m.fl. (fp) och Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till arbetsmarknads- och integrationsroteln överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-14.
 2. Nämnden anför därutöver följande.

Vi instämmer i att problemen med segregering kräver lösningar som rör skola, bostäder, arbetsmarknad samt annan infrastruktur.

Vi vill dock konkretisera på följande punkter:

det som byggs framöver i Maria-Gamla stan företrädesvis ska vara hyresrätter till

- rimliga kostnader eller kooperativ hyresrätt
- om det byggs nya bostäder för äldre bör dessa vara hyresrätter eller kooperativ hyresrätt
- kontorslokaler som omstruktureras bör också kunna bli en resurs för studenter eller till försökslägenheter för hemlösa.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten (m) och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Jonas Nilsson (m), tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.

§15 Yttrande över upplåtelse för uteservering på Medborgarplatsen

Från AB Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm har inkommit två ansökningar om tillstånd för uteservering på Medborgarplatsen. Den ena ansökan avser isbanans västra halva och den andra en yta utanför Medborgarhusets nordöstra hörn vid Götgatan.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-05-05.

Ledamoten Maj-Britt Åkesson m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut att tillstyrka ansökan vad gäller isbanan.

Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut att tillstyrka ansökan vad gäller isbanan samt till eget tilläggsförslag.

Ledamoten Maj-Britt Åkesson m.fl. (fp) yrkade bifall till (m):s tilläggsförslag.

Ledamöterna Lars Wettergren m.fl. (s), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker de båda ansökningarna om markupplåtelse för uteservering på Medborgarplatsen (isbanan resp. ytan vid Götgatan).

Reservation anmäldes av tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp), ledamöterna Sofia Arkelsten (m), Sonja Gräns (m) och tjänstgörande ersättaren Jonas Nilsson (m) till förmån för tillstyrkan av ansökan vad gäller isbanan samt tilläggsförslag enligt följande.

"Moderata samlingspartiet och Folkpartiet liberalerna tillstyrker ansökan förutsatt att det också bereds möjlighet för kioskerna/vagnarna att ha bord för servering även i anslutning till sina kiosker/ vagnar. Dessutom bör Mondo skapa rutiner för att hantera eventuella klagomål om bullerstörningar. Dessutom vill vi betona vikten av att ut-skänkningen sker under ordnade former särskilt då utrymmet delas mellan kioskerna/ vagnarna och Mondos alkoholservering."

§16 Yttrande över ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för Stockholms...

Tomas Tihanyi ansöker om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Stadsmuseets konditori med daglig serveringstid från kl. kl. 11.00- 22.00 under perioden 2003-05-15 – 2004-01-11. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-05-06 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för Stockholms stadsmuseum konditoriet under perioden 2003-05-15- -2004-01-11.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Skeppsbar

Sebek Handelsbolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Skeppsbar. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00-03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-05-05 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Restaurang Skeppsbar, Skeppsbron 44.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Yttrande över ansökan om satellitservering för Café Tivoli

De Fyras Krog AB ansöker om tillstånd för satellitservering för Café Tivoli intill Munkbron vid Karl Johans Slussen med daglig serveringstid från kl.11.00-00.00. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-03-25 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om satellitservering för Café Tivoli intill Munkbron vid Karl Johans Slussen utloppet mot Mälarsidan.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Anmälan av revisionskontorets årsrapport 2002 för Maria - Gamla stans s...

Revisionskontorets årsrapport 2002 för Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd anmäldes.

§20 Anmälan av ramavtal om bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom...

Rubricerat ramavtal anmäldes.

§21 Anmälan av fattat beslut om markupplåtelse

Anmäldes av ordföranden och vice ordföranden fattat beslut i rubricerat ärende.

§22 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2003-04-30 och 2003-05-14, vilka båda justerats samma dag.

§23 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2003-05-14, vilket justerats 2003-05-16.

§24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2003-04-09, vilket justerats 2003-04-15.

§25 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2003-04-07- -2003-05-06.

§26 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§27 Delegation till stadsdelsdirektören gällande skyddsarbete vid stridsåtg...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att vid stridsåtgärder vidtagna av arbetstagarorganisationer och vilka får konsekvenser för stadsdelsnämnden, besluta om vad som ska hänföras till skyddsarbete samt vidta lämpliga åtgärder för verkställande av skyddsarbetet.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) anmälde att hon ej deltog i beslutet.

§28 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel besvarade frågor ställda av tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) om städning av Fatbursparken, tidsplan för stenläggning av Medborgarplatsen samt tid för överläggning med företagarna vid Götgatsbacken.

Vidare besvarades fråga från ersättaren Sofia Johansson om barnomsorgsgarantin.

Ersättaren Solveig Staffas (fp) efterlyste rapportering av de ekonomiska effekterna av strejken.

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) efterlyste redovisning av kostnaderna för medborgarmöten.

§29 Övriga frågor

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) ställde fråga på vilket sätt biltullar påverkar förvaltningens budget.

Ledamoten Maj-Britt Åkesson m.fl. (fp) anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd och Katarina- Sofia stadsdelsnämnd och yrkade bifall till denna.

Övriga partier yrkade avslag på (fp)-förslaget med hänvisning till att ärendet är föremål för central beredning i Stadshuset.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden att avslå förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att avslå förslaget att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Reservation anmäldes av tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp) och Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat:

Det är nu dags att slå ihop Stadsdelsnämnderna på Söder!

För medborgarna är Södermalm en ö, den uppdelning som är idag med två stadsdelsnämnder är konstlad. Det försvårar för medborgarna vart de skall vända sig, det skapar en onödig och kostsam byråkrati samt leder till onödiga diskussioner mellan förvaltningar och nämnder. Maria-Gamla Stans dåliga ekonomi gör det extra angeläget att se över stadsdelsindelningen nu.

Som exempel på frågor som lett till stora diskussioner mellan nämnder/förvaltningar kan nämnas antalet fältassistenter, tillgången till parklekar och servicen på medborgarkontoren.

Vi yrkar därför:

Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning mellan Maria- Gamla Stans stadsdelsnämnd och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd."