Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2003-06-12

Sammanträde 2003-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BORDLAGDA ÄRENDEN

13 Delegation till nämndens ordförande vid brådskande ärendenHandläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

BESLUTSÄRENDEN

14 Månadsrapport per maj 2003 (utsänds senare)Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

15 Principbeslut om översyn av servicehusenHandläggare: Marianne Lind, 508 11 300

16 Verksamhetsbidrag till pensionärsorganisationer m fl 2003

17 Förlängning av avtal med Sodexho

Dnr: 504-363/03

Handläggare: Marianne Lind, 508 11 310

18 Upprustning av Södermalmsskolan och Högalidsskolan

Dnr: 403-374/03

Handläggare: Lars Andersson, 508 12 044

19 Gruppbostad för funktionshindrade

Dnr: 505-372/03

Handläggare: Lars Andersson, 508 12 044

20 Försäljning av fastigheten Nicolaigården

Dnr: 402-373/03

Handläggare: Lars Andersson, 508 12 044

21 Utökad delegation i markupplåtelseärenden

Dnr: 307-367/03

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

REMISSER/YTTRANDEN

22 Servicen i stadsdelen 2002

23 Elever i behov av särskilt stöd. Yttrande över revisionsrapport

Dnr: 104-267/03

Handläggare: Yvonne Ahlenius, 508 12 107

24 Skollag för kvalitet och likvärdighet. Yttrande över skollagskommitténs betänkande

Dnr: 400-170/03

Handläggare: Yvonne Ahlenius, 508 12 107

25 Omsorgen om de funktionshindrade. Motion

Dnr: 504-234/03

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Cattelin

Dnr: 309-347/03

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Markattan

Dnr: 309-319/03

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

28 Ökad e-demokrati. Svar på skrivelse

Dnr: 000-339/03

Handläggare: Rolf Marthon, 508 12 013

29 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tre Lex Maria ärenden

Dnr: 503-392/02

Handläggare: Britt-Marie Johansson, 508 12 0 12

30 Rapport om förvaltningens insatser i samband med händelsen på Västerlånggatan 2003-05-31

31 Anmälan av beslutade bygglov tagna på delegation

Dnr: 308-172/03

Handläggare: Cecilia Rivard, 508 12 208

32 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

33 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

35 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

36 Anmälan av beslut fattade av tjänseman på delegation

37 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2003-05-22, vilket justerats 2003-05-27 och protokoll 2003-05-25, vilket justerats 2003-05-28.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§7 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2003-05-16. Paragrafen är sekretesskyddad

§8 Nedläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-10. Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Förfrågningsunderlag för upphandling av vissa boenden enligt SoL och LS...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-08. Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Ingripande med stöd av alkohollagen (AL)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-02. Paragrafen är skyddad enligt personuppgiftsförordningen.

§12 Överklagande av beslut om automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-26. Paragrafen är sekretesskyddad. Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.18.03 och öppnade det åter kl.18.15.

§13 Delegation till nämndens ordförande vid brådskande ärenden

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-25. Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2003-05-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen nämndens ordförande rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Månadsrapport per maj 2003 (utsänds senare)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens månadsrapport per maj 2003.

§15 Principbeslut om översyn av servicehusen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-20.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Förvaltningen ges i uppdrag att göra en översyn av behoven av servicehus
 2. inom stadsdelen.

 3. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa nyttjandegraden samt behoven av de

gemensamma resurserna i respektive servicehus.

§16 Verksamhetsbidrag till pensionärsorganisationer m fl 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av 180.000 kr. till föreningar som ansökt om medel för att bedriva verksamhet för äldre enligt nämndens mål och inriktning.
 2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag att föreningar som beviljats medel vid årets slut ska lämna redogörelse till förvaltningen hur medlen använts.
 3. Nämnden godkänner förvaltningens förslag att bevilja 1000 kr. till Röda Korskretsen Katarina Sofia för att starta en tjejgrupp på Åsö Grundskola.

 

§17 Förlängning av avtal med Sodexho

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-20.
Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag om en förlängning på ett år av avtalet med Parterna Cater AB, nuvarande Sodexho, om kostentreprenad vid tillverkningsköken i Tanto servicehus och Hornstulls servicehus samt måltidsleveranser från respektive tillverkningskök.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med redovisning av genomförda förbättringsåtgärder.

 

§18 Upprustning av Södermalmsskolan och Högalidsskolan

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande samt tjänsteutlåtandet Framtida skolorganisation i Maria- Gamla stan, vilket behandlades av nämnden den 2003-02-20, till kommunstyrelsen.
 2. Nämnden beslutar om iordningställande av Södermalmsskolan och Högalidsskolan med en total hyreshöjning av 1,5 miljoner kr. för Södermalmsskolan och en hyreshöjning med 0,25 miljoner kr. för Högalidsskolan med utgångspunkt från dagens penningvärde.

§19 Gruppbostad för funktionshindrade

Idag finns två förskolor på Ringvägen 7-9. Dessa föreslås bli ombyggda till två gruppboenden med sex boende i varje. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner projektering och planering för två gruppbostäder, Ringvägen 7-9.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 1000 tkr avseende förprojektering och projektering samt 200 tkr. för beställarstöd, totalt 1 200 tkr, för två gruppbostäder, Ringvägen 7-9.

§20 Försäljning av fastigheten Nicolaigården

I Gamla stan förhyr nämnden en förskolelokal, Nicolaigården. Förvaltningen föreslår att Gatu- och fastighetsnämnden genom sin förköpsrätt eller bostadsbolaget Stadsholmen genom sitt specialinnehav av äldre byggnader köper fastigheten. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden hemställer att gatu- och fastighetsnämnden använder sig av stadens rätt till förköp av fastigheten Atlas 6.
 2. Nämnden hemställer att bostadsbolaget Stadsholmen undersöker möjligheten att förvärva fastigheten Atlas 6.

 

§21 Utökad delegation i markupplåtelseärenden

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden delegerar rätten att fatta beslut om avstyrkan på ansökningar om markupplåtelser enligt ordningslagen till stadsdelsdirektören eller den tjänsteman som får i uppdrag att besluta i dennes ställe.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ändra delegationsordningen i enlighet med detta.

 

§22 Servicen i stadsdelen 2002

Utrednings- och statistikkontoret fick under 2002 i uppdrag av gatu- och fastighetskontoret att göra en undersökning om den kommunala servicen avseende gatu-parkskötsel, trafik, säkerhet, miljö, information m.m. Liknande undersökningar genomfördes 1996 och 1999. Synpunkter har inhämtats i form av medborgarenkäter. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning i enlighet med tjänsteutlåtande 2003-06-03 och lägger den till handlingarna.

§23 Elever i behov av särskilt stöd. Yttrande över revisionsrapport

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast 2003-06-19 remitterat revisionsrapport Elever i behov av särskilt stöd. Med anledning av rapporten har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-05-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen från revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-26.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Skollag för kvalitet och likvärdighet. Yttrande över skollagskommitténs...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2003-06-23 remitterat skollagskommitténs betänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121).
Med anledning av rapporten har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-05-23.
Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut.
Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd) yrkade bifall till (fp)-förslaget och anslöt sig till majoritetens p.1 och p.3 och yrkade bifall till detta förslag.
Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m) anslöt sig till majoritetens p.1 och yrkade bifall till detta förslag.
Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag med följande justeringar och tillägg:

1.1 Nämnden ställer sig bakom förslaget att skolan också ska eftersträva att anställa lärare med forskarutbildning.

1.2 Nämnden efterlyser information från förvaltningen när det gäller barn och ungdomars möjliga fritidsaktiviteter under skolloven.

1.3. Nämnden lanserar ordet "förbättringsförslag" som ersättning för ordet "klagomål."

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg, ledamoten Maj-Britt Åkesson (båda fp) samt tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut
 2. att nämnden överlämnar följande yttrande till kommunstyrelsen som svar på remissen:

Regeringen tillsatte 1999 en parlamentariska skollagskommittén med syftet att föreslå hur skollagen skulle kunna "moderniseras genom att förenklas och förtydligas samt bättre anpassas till ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som råder mellan stat och kommun". Folkpartiet stod bakom denna målsättning eftersom vi anser att en förnyelse av skollagen är nödvändig. Tyvärr når inte skollagskommitténs slutbetänkande de högt uppsatta målen, utan innehåller omfattande brister.

Det statligt- kommunala dubbelkommandot över skolväsendet

Kommunaliseringen av skolväsendet har misslyckats. Avsikten var att makten över skolan som decentraliserades skulle hamna på de lokala skolenheterna, istället har makten stannat i kommunalhusen. Genom kommunaliseringen infördes ett statligt- kommunalt dubbelkommando över skolan, något som lett till otydlighet och frustration för de som är verksamma i skolan.

Enligt folkpartiets uppfattning bör en nationell skolpeng införas. Staten skall ha ansvaret för likvärdigheten i det nationella skolväsendet. Den makt som decentraliserats skall föras ut till skolenheterna. Kommunernas makt över skolan kommer därmed att minska.

Lärarnas professionella roll och läraryrkets status

Läraryrket är landets viktigaste yrke. Lagstiftningen skall tydligt markera lärarens professionella ansvar. Dagens behörighetsregler bör på sikt ersättas av en lärarlegitimation. En legitimation skall, liksom för läkarna, vara en statlig angelägenhet. Den skall utfärdas och kunna dras in av en statlig skolinspektion. En legitimation som däremot utformas som ett fackligt institut riskerar att bli ett skråväsende.

Bibehåll olika yrkesgruppers identitet

Skollagskommittén föreslår att även fritidspedagoger och förskollärare i fortsättningen skall kallas "lärare". Bakom förändringen finns fackliga intressen av att jämna ut upplevda status- och löneskillnader mellan olika yrkesgrupper.

Enligt vår mening behövs det olika kompetenser i skolväsendet. Olika yrkesgrupper har olika professionell kompetens. Dessa professionella olikheter bör därför upprätthållas. Att olika yrkesgrupper benämns med samma yrkestitel skapar oklarheter och otydligheter.

Skolplikt och individualisering

Enligt folkpartiets mening har skolagskommittén enligt vår mening en gammaldags syn på skolplikten. Skolplikten måste i ökad utsträckning utformas så att den gäller till dess att elever uppnått läroplanens kunskapsmål, vilket betyder att den kan variera i tidsutsträckning för olika elever. Liksom i hittillsvarande skollag förelås att en elev som uppnått grundskolans slutmål i årskurs åtta kan få sitt slutbetyg då och hoppa över nian. Enligt vår mening borde även skolplikten kunna förlängas med upp till ett år för elever som t ex gått ett extra år på lågstadiet för att eleven skall vara skolpliktig intill dess att eleven fullföljt årskurs nio. En sådan bestämmelse skulle kunna utformas så att elevens skolplikt varar tills dess att eleven uppfyllt läroplanens kunskapsmål, dock längst i tio år.

Många bestämmelser i skollagen tar fasta på elevers rätt att få stöd och extra hjälp i olika situationer. Dessa regler avser undantagslöst elever med stora svårigheter i skolarbetet. Enligt vår mening bör även skollagen innehålla en bestämmelse om rätt för studiebegåvade och högpresterande elever att få stöd att utvecklas i den takt de klarar av. Vid särskilda profilskolor och profilklasser som vänder sig mot elever med speciella talanger, t ex Adolf Fredriks musikklasser eller matematikklasser för särskilt begåvade elever bör intagningsprov kunna ersätta närhetsprincipen som urvalsinstrument, när antalet sökande elever är fler än antalet platser.

Betyg och skriftlig information

Betygen är en viktig del i elevens arbete för att nå skolans mål. De ger tydlig information till elev och föräldrar om hur långt eleven har nått på väg mot målen. Tillsammans med utvecklingssamtalen är de ett stöd för elevens fortsatta utveckling. Dessutom tvingar de skolorna till utvärdering av hur väl de lyckats stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.

I grundskoleförordningen bör det framkomma att betyg ska sättas från årskurs sex och ges i sex steg. Skolorna skall med vårdnadshavarens samtycke dessutom kunna ge skriftlig information redan från årskurs ett om elevens kunskaper och utveckling och om vilka åtgärder som kan vidtas för att stödja eleven. Föräldrar som har gemensam vårdnad, har båda rätt till samma information om elevens skolgång.
Kommittén öppnar upp för att offentliga skolor i vissa fall ska kunna utfärda intyg istället för betyg. Detta är ett felaktigt synsätt. I det offentliga skolväsendet skall råda en skyldighet att sätta betyg.

Att skollagskommittén föreslår ett avskaffande av rätten för föräldrar att begära skriftliga omdömen är ett allvarligt steg bakåt. Skriftliga omdömen bör finnas kvar. Föräldrar har rätt till information om hur det går för eleverna i skolan.

Kommittén föreslår att elever skall kunna överklaga betyg. Det finns en risk att detta leder till att endast sparade skriftliga prov och uppgifter ligger till grund för betygssättningen. Kommittén borde istället ha föreslagit ett i tiden avgränsat försök med möjligheten att överklaga, för att statsmakterna sedan skulle kunna utvärdera effekterna av en sådan förändring.

Föräldrar och vårdnadshavare har en grundläggande skyldighet att engagera sig i och stödja sitt barn. De har också rätt att få information från skolan om elevens situation och resultat. Detta gäller även när en elev missköter sin skolgång. I det föreliggande lagförslaget sägs att en gymnasieelevs vårdnadshavare ska informeras om att eleven har ogiltig frånvaro från undervisningen innan studiestödet är i fara. Detta är alldeles för vagt. Det måste vara en självklarhet att en elevs vårdnadshavare informeras om att en elev är ogiltigt frånvarande från sina lektioner även i gymnasieskolan långt innan stödet är i fara.

Arbetsro och studiedisciplin

Svensk skola har stora problem med att upprätthålla arbetsro och studiedisciplin. I internationella undersökningar återfinns Sverige ofta bland de sämsta i dessa avseenden. Detta är särskilt allvarligt för de elever som har svårt att hänga med i skolarbetet. Det är framför allt de svagaste eleverna som tjänar mest på att det råder lugn och ro i skolan.

Kommitténs förslag vad avser arbetsro och studiedisciplin är tyvärr ytterligare ett steg på en lång väg att helt undergräva lärarnas auktoritet i skolan. Kommittén föreslår att begreppet "Disciplinära befogenheter" i dagens förordningstext ersätts med begreppet "Arbetsmiljö". Dessutom skall den mest kraftfulla åtgärd en enskild lärare i dag kan vidta, nämligen kvarsittning, utgå.

De disciplinära befogenheterna i skolan måste istället ökas. Kvarsittning bör finnas kvar. Vid 1985 års skollagsreform avskaffades skriftlig varning respektive tillfällig avstängning (upp till max två veckor) som tillåtna åtgärder, dessa bör återinföras.

Det har förelegat oklarheter om en skolhuvudman får flytta en elev från en skolenhet till en annan, mot dennes vilja, av disciplinära skäl. Kommitténs förslag är i princip lika luddigt som dagens lagstiftning på denna punkt. Denna befogenhet är viktig, bl.a. för att kunna splittra en gängbildning eller att kunna skilja mobbare och mobbingoffer.

Förskolans utveckling och terminologi

Förskolan blir nu en del av skolväsendet. Förskolan integreras fullt ut i skollagstiftningen. Detta är bra. Från folkpartiets sida bejakar vi förskolans utveckling i denna riktning.
Kommittén har dock valt att överföra grundskolans terminologi till förskolan. Att kalla ettåringar för "elever", att kalla verksamheten i förskolan för "undervisning" och att förskolechefer skall kallas "rektorer" är enligt vår mening att ändra på invanda begrepp utan att det finns bärande motiv. Dessa förändringar kommer att sakna folklig förankring. Att kalla den verksamhet som bedrivs med ettåringar för "undervisning" är dessutom att vattna ur begreppet. Beskrivningar om "elevinflytande" osv. blir ju dessutom fullständigt devalverade till sitt innehåll när samma lagparagraf skall gälla ettåringar och nittonåringar.

Utbildning på entreprenad

Det mesta av offentlig verksamhet får läggas ut på entreprenad utom just skolverksamhet. Enlit vår mening finns inget skäl att förbjuda utbildning på entreprenad.

Fristående skolor

De fristående skolorna bidrar med pedagogisk förnyelse och mångfald inom det svenska skolväsendet. För varje år ökar antalet barn och ungdomar som väljer att gå i en fristående skola. Kommittén föreslår nu att byta begreppet fristående till enskilda skolor, vilket vi motsätter oss. Eftersom begreppet "fristående skolor" nu är inarbetat kommer förändringen enbart att leda till missförstånd. Dessutom anser vi att begreppet fristående bättre överensstämmer med internationella motsvarigheter som till exempel engelskans "independent schools". En översättning av enskild riskerar istället att bli "private" vilket kan misstolkas.

Skollagskommittés arbete syftade till att få till stånd en förenkling och ett förtydligande av skollagen för att anpassa den till målstyrningen av skolan. Detaljreglering inom skolområdet skulle ifrågasättas. De fristående skolornas större friheter skulle i möjligaste mån överföras till det offentliga skolväsendet och regleringar som bara finns inom det offentliga skolväsendet skulle endast överföras till friskolorna om det fanns fog därtill.

Nu när utredningen ligger färdig kan vi konstatera att den inte nått ända fram. Resultatet har blivit fler regleringar snarare än avregleringar. De offentligt drivna skolorna har enbart i begränsad omfattning fått ta del av de fristående skolornas frihet och de fristående skolorna har delvis fått sin hittillsvarande frihet beskuren. Många förändringar motiveras med vikten av likvärdighet inom utbildningen och i vissa fall är förändringarna befogade som till exempel när det gäller frågan om sekretess. I andra fall kan dock inskränkningen ifrågasättas. Det är därför av stor vikt att de fristående skolornas remissvar tillmäts stor betydelse inför eventuella förändringar i enlighet med kommitténs förslag.

Uppföljning och kvalitetsgranskning

I dag varierar kvaliteten på utbildningen kraftigt mellan olika kommuner och huvudmän. För att säkerställa kvaliteten på utbildningen anser vi att en nationell skolinspektion som uteslutande ansvarar för utvärdering och tillsyn av skolorna bör införas. För att möjliggöra detta bör det i lagtexten 18 kapitlet 1 § inte stå att det är Skolverket som har ansvaret för uppföljning och utvärdering utan "den myndighet som regeringen utser."

dels av tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd) till förmån för eget förslag

dels av ledamoten Sofia Arkelsten, Gunnel Laufke och tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m) till förmån för eget förslag.

§25 Omsorgen om de funktionshindrade. Motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2003-08-29 remitterat motion av Kristina Axén Olin (m) om omsorgen om de funktionshindrade.
Med anledning av motionen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-05-26.
Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.
Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd).
Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp), (fp) och (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar nämnden ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten, Gunnel Laufke och tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m) till förmån för förvaltningens förslag.

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Cattelin

Restaurang Mulle AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl. 03.00 söndag-torsdag i Restaurang Cattelin. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-05-22 med avstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid till kl. 03.00 söndag-torsdag för Restaurang Cattelin, Storkyrkobrinken 9, Stockholm.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Markattan

Kalaset Arrangemang i STHLM AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl.03.00 i Restaurang Markattans övre plan samt omprövning efter prövotid i restaurangens källarplan. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-05-22 med avstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid till kl.03.00 för Restaurang Markattan (övre plan respektive källarplan), Stora Nygatan 41-43, Stockholm.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Ökad e-demokrati. Svar på skrivelse

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2003-06-30 remitterat skrivelse om ökad e-demokrati från Rolf Könberg (m).
Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-05-21.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-21.

§29 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tre Lex Maria ärenden

Under 2001 och 2002 inträffade vid Repslagargatans hemstöd och assistans tre händelser, som anmäldes till Socialstyrelsen enligt 6 kap 4 § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (Lex Maria).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner anmälan.

§30 Rapport om förvaltningens insatser i samband med händelsen på Västerlån...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-02.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§31 Anmälan av beslutade bygglov tagna på delegation

Beslut om bygglov fattade av tjänsteman på delegation anmäldes.

§32 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2003-05-28 och 2003-06-11, vilka båda justerats samma dag.

§33 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2003-06-04, vilket justerats 2003-06-05.

§34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2003-05-05, vilket justerats 2003-05-09.

§35 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2003-05-07- -2003-05-26.

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänseman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§37 Information från stadsdelsdirektören

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) efterlyste vid nämndsammanträdet 2003-05-22 redovisning av kostnaderna för medborgarmöten. Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att förvaltningens svar med de efterfrågade kostnadsuppgifterna utdelats till sammanträdet.

BrittMarie Kyndel tackade nämnden för gott samarbete under våren och önskade en skön sommar.

§38 Övriga frågor

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att kontakta gatu - och fastighetskontoret för diskussion om möjligheterna till åtgärder mot trafikproblemen på Magnus Ladulåsgatan och yrkade bifall till detta.
Till detta förslag anslöt sig ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v), ledamoten Gerard Rikken (mp) och tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd) och yrkade även bifall till ett tilläggsförslag beträffande trafiksituationen på de s.k. smitvägarna Bergsundsgatan, Swedenborgsgatan och Åsö Torg.
Ledamoten Sofia Arkelsten m.fl. (m) yrkade avslag på förslaget.
Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (fp), (s), (v), (mp) och (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden hemställer hos gatu- och fastighetsnämnden att utreda och åtgärda trafikproblemen på Magnus Ladulåsgatan och problemen med de s.k. smitvägarna Bergsundsgatan, Swedenborgsgatan och Åsö Torg.

Reservation anmäldes av ledamöterna Sofia Arkelsten, Gunnel Laufke och tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m) till förmån för eget förslag om avslag.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) anmälde skrivelse från (s), (v) och (mp) med uppdrag till förvaltningen att till nästkommande nämndmöte nogsamt redovisa åtgärder och tid-punkter för att komma till rätta med underskottet på 19,6 miljoner vid utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd) anmälde förslag till uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheterna till ytterligare torghandelstillstånd.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna till ytterligare torghandelstillstånd.

Ordföranden Jens Orback (s) tackade nämnden och förvaltningen för vårens arbete och tillönskade alla en skön sommar.

Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare