Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2003-08-28

Sammanträde 2003-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

14 Månadsrapport per juli 2003

Dnr: 300-451/03

Månadsrapporten har byggts upp av enheternas prognoser. Månadsrapport per juli med helårsprognos ligger 1,7 mkr bättre än motsvarande rapport per maj. Prognos och budgetavvikelser i bilaga avser efter förvaltningens åtgärder. Lägesrapport för arbetet med åtgärdsplanen redovisas utförligt i tertialrapport 2.

Handläggare: Germund Jonsson, 08-508 12 158

15 Underlag för verksamhetsplan 2004 samt fleråring. Skrivelse från gatu-och fastighetskontoret

Dnr: 300-451/03

Gatu-och fastighetskontoret (gfk) har liksom tidigare år till stadsdelsförvaltningen (sdf) översänt en förfrågan om förvaltningens/nämndens önskemål om investeringar/upprust-
ningar i parker, på gator, torg mm. Stadsdelsnämndens önskemål kommer att användas som underlag för prioriteringar i gfk:s förslag till verksamhetsprogram för 2004 samt flerårsprogram. Svar önskas senast 1 september 2003.
Stadsdelsförvaltningen har listat förslag på investeringsbehov i prioriteringsordning och med kommentarer samt gjort en schematisk bedömning av hur önskemålen påverkar drift- och underhållskostnaderna för stadsdelsnämnden (sdn).

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

16 Lägesrapport av åtgärdsplan med anledning av länsstyrelsens tillsyn hösten 2002

17 Tillsynsbesök på Bostället

Dnr: 502-410/03

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört en tillsyn av Bostället utifrån den tillsynsplan som stadsdelsnämnden fastställde i mars 2003. Tillsynen omfattade följande granskningsmoment:
 Verksamheten
 Lokal
 Behandlingsinnehåll/metodik/ideologisk grund
 Personalgrupp
 Klient-/brukargrupp
 Sjukvård
 Journaler/dokumentation
 Uppdragsgivare
 Kvalitetssystem
 Starka sidor och förbättringsområden

Granskningsrapporten redovisas i bilaga.
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.


Handläggare: Kestin Larsson, 508 12 305

18 Redovisning av uppsägning av avtal med HISUS

Dnr: 407-429/03

Våren 2000 beslöt nämnden om uppsägning av driftsavtalet om bidrag till öppen ungdomsverksamhet med Hörselskadades förening i Stockholm ungdomssektion, HISUS från den 1 januari 2001. Uppsägningen verkställdes inte korrekt, vilket förvaltningen uppmärksammade först senare. Förvaltningen har under våren 2003 varit i kontakt med HISUS och klargjort läget. Avtalet är nu uppsagt med verkställighet från den 1 januari 2001. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppsägning av avtal med HISUS och att uppdraget härmed är slutfört.

Handläggare: Yvonne Alenius, 08-508 12 107
Ärendedokument
T (41 kb)

19 Redovisning av åtgärder med anledning av budgetunderskottet vid utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre. Svar på skrivelse

Dnr: 504-520/03

Nämnden gav den 12 juni 2003 i uppdrag till förvaltningen att nogsamt redovisa åtgärder och tidpunkter för att komma till rätta med underskottet på 19,6 miljoner ( månadsrapport maj) vid utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre.
Förvaltningen redovisar i bilaga 1 de åtgärder som pågår inom avdelningen.

Handläggare: Anders Lindström, 08-508 11 030

20 Trygghetslarmen måste ge trygghet. Svar på skrivelse

Dnr: 504-511/03

I en skrivelse, 2003-04-24, från Folkpartiet liberalerna fick stadsdelsförvaltningen i uppdrag att göra en genomgång av rutinerna kring larmen på samtliga stadsdelens äldreboenden. Stadsdelsförvaltningen redovisar en översyn av larmanläggningarna och en genomgång av larmrutinerna.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08-508 11 310

21 Genomförandeplan för övertagande och fortsatt drift i egen regi av Skinnarvikens servicehus

Dnr: 504-468/03

På stadsdelsnämndens sammanträde 2003-04-24 beslutade nämnden att inte förlänga avtalet med CarePartner AB avseende entreprenaden på Skinnarvikens servicehus. Driften av servicehuset skall återgå i egen regi då avtalet löper ut 2004-01-31. Inför övertagandet av driften på Skinnarvikens servicehus har stadsdelsförvaltningen tagit fram ett förslag på genomförandeplan.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08-508 11 310

22 Förslag om alkoholförtäringsförbud

Dnr: 500-502/2003

Polismyndigheten har hemställt om att stadsdelsnämnden verkar för ett alkoholförtäringsförbud inom vissa delar av stadsdelsnämndens område runt Hornstull.
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden hemställa hos kommunfullmäktige om en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna så att de aktuella områdena omfattas av ett förbud att förtära alkohol.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

23 Beslutanderätt för sociala delegationen angående administrativa ingripanden enligt alkohollagen

Dnr: 398/03

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08-508 12 042

24 Redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten till fler torgplatser i Maria- Gamla stan

Dnr: 309-441/03

Stadsmiljöavdelningen har på uppdrag av nämnden undersökt möjligheten till fler torgplatser inom Maria-Gamla stan. Stadsdelen har idag 6 salutorg, innefattande totalt 18 fasta torg-platser, varav 2 platser är vakanta. Förvaltningen menar att befintliga salutorg inte kan rymma fler platser.

Möjligheten att inrätta ett nytt salutorg finns dock, efter ansökan hos kommunfullmäktige. Förvaltningen anser att en sådan ansökan lämpligen kan övervägas vid ett senare tillfälle, om efterfrågan av fler torgplatser på andra ställen än Medborgarplatsen och Ryssgården blir påtaglig.


Handläggare: Cecilia Rivard, 08-508 12 208

25 Rättegångsfullmakt

Dnr: 500-505/03

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 08 -508 12 042

REMISSER/YTTRANDEN

26 Hund i rätta händer. Remiss från Jordbruksdepartementet via kommunstyrelsen

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Dubliner Southside

Dnr: 309-409/03

AB Grundstenen 97801 unä Dubliner Southside AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Dubliner Southside, Hornsgatan 104. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering men avstyrka serveringstid till klockan 03.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 205

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Söder Espresso

Dnr: 309-479/03

Söder Espresso AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Söder Espresso, Söderhallarna 315, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 22.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Skottet

Dnr: 309-456/03

Restaurang Blåkullan Handelsbolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i restaurang Skottet, Skottgränd 1, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 03.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Sala Thai Fast Food

Dnr: 309-412/03

Restaurang Sala Thai Longxu´s AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Sala Thai Fast Food, Ringvägen 115, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 10.00 – 20.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Platini/81:an

Dnr: 303-464/03

Agate Aktiebolag ansöker om tillstånd till lokalutvidgning i restaurang Platini/81:an, Hornsgatan 81, Stockholm. Förvaltningen föreslår att nämnden avstår från att yttra sig om lokalutvidgningen. Av ansökan framgår att ansökan även avser serveringstid till klockan 03.00.
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering men avstyrker serveringstid till klockan 03.00 i restaurang Platini/81:an.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Tonic Café och Bar

Dnr: 309-497/03

Stengrinde Design AB ansöker om serveringstid till klockan 03.00 i Tonic Café och Bar, Hornsgatan 66, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att avstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Kafé Satir

Dnr: 309-486/03

Nobelstiftelsens Museiförening ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Kafé Satir, Stortorget 2, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 18.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

34 Anmälan av ramavtal för handledningstjänster inom individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, äldreomsorg och rahabilitering, omsorg om funktionshindrade och rehabilitering, skola, förskola och skolbarnsomsorg

Dnr: 105-494/03

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

35 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen angående anmälan enligt Lex Maria

Dnr: 506-18/03

Vid Tanto servicehus inträffade i oktober 2002 en avvikelse som faller inom ramen för medicinskt ansvarig sjuksköterskas anmälningsplikt till stadsdelsnämnden enligt HSL 24§. Händelsen rör en 79-årig dam som efter hemkomst från sjukhusvistelse ej fick ordinerade läkemedel. Detta innebar en risk för att hon skulle drabbas av allvarlig skada.
Socialstyrelsens menar att händelsen inträffade på grund av bristande introduktionsrutiner i stadsdelsförvaltningen verksamhet samt bristande faxrutiner vid Rosenlunds sjukhus.
Socialstyrelsen avslutar ärendet med denna kritik.

Handläggare: Marita Danowsky, 08-508 12 017

36 Anmälan av beslut om deltagande i internationell konferens

37 Anmälan av förvaltningens promemoria Information om det rörliga teamet

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

39 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådetHandläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

40 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

41 Anmälan av inkomna skrivelser

42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

43 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2003-06-12, vilket justerats 2003-06-17.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2003-06-04. Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-24. Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Information om incident vid Skinnarvikens servicehus

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anmälan om personskada i verksamhet enligt LSS

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-23. Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Ansökan om automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-10. Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Förfrågningsunderlag för upphandling av platser vid sommargårdar (kollo...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-08. Paragrafen är sekretesskyddad.
Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.42 och öppnade det åter kl.18.05.

§14 Månadsrapport per juli 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-21.
Stadsdelsnämndens beslut
1.
Nämnden godkänner månadsrapport per juli 2003.

§15 Underlag för verksamhetsplan 2004 samt fleråring. Skrivelse från gatu-o...

Gatu- och fastighetskontoret har till nämnden för yttrande senast 2003-09-01 översänt förfrågan om önskemål om investeringar/upprustningar i parker, på gator, torg m.m. som underlag till verksamhetsplan 2004 och flerårsprogram. Med anledning av förfrågan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-06-25.
Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på förfrågan från gatu- och fastighetskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-25.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Lägesrapport av åtgärdsplan med anledning av länsstyrelsens tillsyn hös...

Länsstyrelsen genomförde under hösten 2002 tillsyn av samtliga äldreboenden inom Maria- Gamla stan. Tillsynen belyste bl.a. boendestandard, verksamhetens inriktning och organisation, personalsituation samt kvalitetsarbete. I tillsynsrapporten begärde länsstyrelsen nämndens yttrande vad gäller Tanto och Hornstulls sjukhem. Dessa behandlades av nämnden 2003-03-20. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-02, där kvarstående punkter i tillsynsrapporten av övriga äldreboenden i kommunal regi redovisas med åtgärdsplan.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner lägesrapporten av åtgärdsplanen med anledning av länsstyrelsens tillsyn hösten 2002.
2. Nämnden anför följande.
Nämnden utgår ifrån att eventuell reduktion av antalet lägenheter inom sjukhemmen föreläggs nämnden för beslut.
Vidare bör förvaltningen verka för att de boende på äldreenheterna ges möjlighet att välja mellan olika maträtter och inte endast erbjudas en rätt. Måltiden fyller en viktig social funktion för de boende. Kost- och näringsintag är dessutom viktigt för äldres hälsa.

§17 Tillsynsbesök på Bostället

Länsstyrelsen har tillsammans med förvaltningen 2003-05-12 genomfört tillsyn av Bostället, som drivs av Stockholms stadsmission. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-18.
Stadsdelsnämndens beslut
1.
Nämnden godkänner rapporten.

§18 Redovisning av uppsägning av avtal med HISUS

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-02.
Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppsagt avtal med HISUS.
2. Nämnden förklarar förvaltningens uppdrag därmed vara slutfört.

§19 Redovisning av åtgärder med anledning av budgetunderskottet vid utförar...

Vid nämndsammanträdet 2003-06-12 anmälde ledamoten Lars Wettergren m.fl. skrivelse med uppdrag till förvaltningen att till nästkommande nämndmöte nogsamt redovisa åtgärder och tidpunkter för att komma till rätta med underskottet på 19,6 miljoner vid utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning. Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-08-12.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av åtgärder och tidpunkter för att komma till rätta med underskottet vid utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre.

§20 Trygghetslarmen måste ge trygghet. Svar på skrivelse

Vid nämndsammanträdet 2003-04-24 anmälde vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) skrivelse med uppdrag till förvaltningen att snarast göra en genomgång av rutinerna kring larmen på samtliga äldreboenden i stadsdelen. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning. Med anledning av skrivelsen har förvaltningens upprättat tjänsteutlåtande 2003-08-06.
Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v), (mp) och (fp) gemensamt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut
Nämnden tackar för redovisningen av översynen av larmanläggningarna inom stadsdelens äldreboenden.
Översynen visar tyvärr att samtliga larmanläggningar inte fungerar. Trygghetslarmen ska fungera fullt ut. Det räcker inte med att anläggningarna fungerar "i stort sett väl". De boende och deras anhöriga måste kunna känna sig trygga vid behov av hjälp.
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av larmanläggningarna och larmrutinerna.
2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att inom tre månader lämna en ny rapport över vidtagna åtgärder.

§21 Genomförandeplan för övertagande och fortsatt drift i egen regi av Skin...

Vid nämndsammanträdet 2003-04-24 beslutade nämnden att inte förlänga avtalet med Care Partner AB avseende entreprenaden på Skinnarvikens servicehus och att uppdra åt förvaltningen att förbereda drift i egen regi vid Skinnarviken fr.o.m. 2004-02-01.I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-07.
Ledamoten Gunnel Laufke m.fl.(m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.
Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens genomförandeplan för övertagande och fortsatt drift av Skinnarvikens servicehus i egen regi.

Reservation anmäldes av ledamöterna Gunnel Laufke och Sonja Gräns samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m) till förmån för eget förslag enligt följande.
"Vi anser att nämnden skulle beslutat:
Nämnden godkänner inte genomförandeplanen, som innebär en socialisering. Nämnden bör i stället skapa möjlighet för andra aktörer som företag, kooperativ eller föreningar att driva Skinnarvikens servicehus genom att nämnden antingen säljer verksamheten eller lägger driften på entreprenad."

§22 Förslag om alkoholförtäringsförbud

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-20.
Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss.
Ledamoten Gunnel Laufke m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.
Ledamoten Torbjörn Andring (kd) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till (m)-förslaget.
Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) ställde proposition på återremissyrkandet mot att avgöra ärendet idag.
Ledamoten Gunnel Laufke m.fl. (m) yrkade bifall till återremissyrkandet.
Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förslaget att avgöra ärendet idag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden återremitterar ärendet.
Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd vill ha en helhetssyn på problematiken med alkohol och narkotika på offentliga platser och uppdrar därför åt förvaltningen att hos Stockholms stad efterfråga en policy för alkoholförbud på gator och i parker samt en redogörelse för vilka sociala insatser som då erbjuds.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna
Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för förslaget att avgöra ärendet idag.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Gunnel Laufke och Sonja Gräns samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m) enligt följande.
"Vi yrkar, att ett alkoholförtäringsförbud införs i områdena och att förvaltningen tar initiativ till att verkligen lösa problemet i stället för att flytta undan det, och i stället tar ett bredare grepp om problemet genom samarbete med andra stadsdelsförvaltningar, polis, frivilligorganisationer, brottsförebyggande rådet, sociala myndigheter och uppsökargrupper och andra intressenter. Detta arbete skall rapporteras till nämnden."

§23 Beslutanderätt för sociala delegationen angående administrativa ingripa...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-05.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden delegerar beslutanderätten till sociala delegationen i ärenden rörande administrativa ingripanden enligt 7 kap 21 § alkohollagen som försäljningsförbud och varning.

§24 Redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten till fler torgplatser ...

Vid nämndsammanträdet 2003-06-12 anmälde tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd) förslag till uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheterna till ytterligare torg-handelstillstånd. Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-04.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning i enlighet med tjänsteutlåtande 2003-07-04.

§25 Rättegångsfullmakt

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-03.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att ge fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Anne Rundquist att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka.

§26 Hund i rätta händer. Remiss från Jordbruksdepartementet via kommunstyre...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2003-08-29 remitterat Jordbruksdepartementets betänkande från Hundansvarsutredningen Hund i rätta händer - om hundägarnas ansvar (SOU 2003:46). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-07-17.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-17.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Dubliner So...

AB Grundstenen 97801 unä Dubliner Southside AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Dubliner Southside.Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-07-18 med tillstyrkan av ansökan om alkoholservering men avstyrkan av serveringstid till kl. 03.00.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Restaurang Dubliner Southside, Hornsgatan 104, Stockholm.
2. Nämnden avstyrker serveringstid till kl. 03.00 i Restaurang Dubliner Southside.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Söder Espre...

Söder Espresso AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Söder Espresso. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 22.00. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-07-18 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Restaurang Söder Espresso, Söderhallarna 315, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Skottet

Restaurang Blåkullan Handelsbolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Restaurang Skottet. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 03.00. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-07-18 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för slutna sällskap för Restaurang Skottet, Skottgränd 1, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Sala Thai F...

Restaurang Sala Thai Longxu´s AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Sala Thai Fast Food. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 10.00- 20.00. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-07-18 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Restaurang Sala Thai Fast Food, Ringvägen 115, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Platini/81:an

Agate Aktiebolag ansöker om tillstånd till lokalutvidgning i Restaurang Platini/ 81:an. Förvaltningen föreslår att nämnden avstår från att yttra sig om lokalutvidgningen. Ansökan avser även serveringstid till kl. 03.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering men avstyrker serveringstid till kl. 03.00 för Restaurang Platini/ 81:an.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avstår från att yttra sig om lokalutvidgningen i Restaurang Platini/ 81:an, Hornsgatan 81, Stockholm.
2. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Restaurang Platini/ 81:an men avstyrker serveringstid till kl. 03.00.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Tonic Café och Bar

Stengrinde Design AB ansöker om serveringstid till kl. 03.00 för Tonic Café och Bar. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-07-25 med avstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avstyrker serveringstid till kl. 03.00 för Tonic Café och Bar, Hornsgatan 66, Stockholm. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Kafé Satir

Nobelstiftelsens Museiförening ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Kafé Satir. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-18.00. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-07-24 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Kafé Satir, Stortorget 2, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Anmälan av ramavtal för handledningstjänster inom individ och familjeom...

§35 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen angående anmälan enligt Lex Maria

Vid Tanto servicehus inträffade i oktober 2002 en avvikelse som faller inom ramen för medicinskt ansvarig sjuksköterskas anmälningsplikt till stadsdelsnämnden enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 §.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner anmälan och lägger den till handlingarna.

§36 Anmälan av beslut om deltagande i internationell konferens

Beslut fattat av tjänsteman på delegation om deltagande i internationell konferens anmäldes.

§37 Anmälan av förvaltningens promemoria Information om det rörliga teamet

Förvaltningens promemoria Information om det rörliga teamet anmäldes.

§38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2003-06-25, 2003-07-02, 2003-07-09, 2003-07-23, 2003-08-06 och 2003-08-20, vilka samtliga justerats samma dag.

§39 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2003-08-20, vilket justerats 2003-08-22.

§40 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2003-06-02, vilket justerats 2003-06-16.

§41 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2003-05-27- -2003-08-13.

§42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

§43 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel påminde om nämndens och förvaltningsledningens budgetöverläggning den 3 september 2003 kl.15.00- ca kl. 20.00 på Mälteriet, Vindragarvägen 16.

§44 Övriga frågor

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) anmälde skrivelse 2003-08-28 från (s), (v) och (mp) med uppdrag till förvaltningen att redovisa bl.a. den totala kostnaden för kollo år 2003, antalet deltagande barn, antalet barn, som inte kunde beredas plats, hur många dygn som upphandlades och till vilken kostnad. Stadsdelens kostnad jämfört med andra stadsdelars efterfrågas även. Vidare uppdrogs åt förvaltningen att förbereda arbetet med att upphandla dagkolloverksamhet till sommaren 2004. m.m.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anmälde skrivelse 2003-08-28 Hög tid upprätta plan för kvinnofridsfrågor.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Från landstings- och kommunförbunden har inkommit inbjudan till seminarium om Morgondagens äldreomsorg den 13 oktober 2003.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden bifaller deltagande i nämnda seminarium för en person från vartdera blocket.

Ersättaren Solveig Staffas (fp) ställde fråga om vem som ansvarar för städningen under uteserveringarnas trätrallar.

Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare