Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2003-09-25

Sammanträde 2003-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

8 Tertialrapport 2/ Tertialbokslut 2 2003

9 Nedläggning av parklekarna Högalidsparken och Draken samt omvandling av dessa till lekparker

Dnr: 407-540/03

Förvaltningen föreslår med anledning av det ekonomiska läget inom stadsdelsnämnden att omvandla parklekarna Högalidsparken och Draken till lekparker. Det innebär att dessa kommer att vara obemannade i fortsättningen. Skånegläntans parklek föreslås behållas. Denna parklek har även kvällsverksamhet för ungdomar 13-16 år. Förslaget innebär att fyra personer blir övertaliga. Övertalighetsförhandling kommer att ske i särskild ordning. Avvecklingen innebär en besparing på 1.837.000 kronor/år. Förändringen föreslås fr.o.m. 2003-10-01.

Handläggare: Inger Karlsson, 08-508 12 122

10 Ny ledningsorganisation inom Utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre

Dnr: 500-539/03

Mot bakgrund av avdelningens ekonomiska läge samt den kritik som framförts om otydlighet i ledningsorganisation inom utföraravdelningen, bl.a. av stadens revisorer i revisionsberättelse för 2002, föreslås att sex befattningar som områdeschef dras in. Förslaget innebär att avdelningschefen blir direkt arbetsledare för enhetscheferna inom avdelningen. I samband med detta inrättas två befattningar som handläggare inom avdelningen. Syftet är framförallt att få en tydligare ledningsorganisation. Ingen förändring genomförs i delegationen för enhetschefer.

Handläggare: Anders Lindström, 08-508 11030

11 Avveckling av Medborgarkontoret

Dnr: 012-566/03

Förvaltningen föreslår med anledning av det ekonomiska läget inom stadsdels-nämnden att avveckla Medborgarkontoret som administrativt tillhör Personal- och kansliavdelningen. Anställningarna som samhällsvägledare avvecklas. Konsumentvägledningen utökas till 1,5 tjänster och bibehålls inom Personal- och kansliavdelningen.
Avvecklingen medför en besparing motsvarande 1000 000 kr/år.
Förändringen föreslås fr.o.m. 2003-10-01.


Handläggare: Ingegerd Delin, 08-508 12 278

REMISSER/YTTRANDEN

12 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO)

Från JO har inkommit en begäran om utredning och yttrande till stadsdelsnämnden angående en anmälan, gjord av Pär Hommenberg, vice ordförande i stadsdelsnämnden i Maria-Gamla stan. Anmälan gäller nämndens beslut i samband med den nu avslutade konflikten på arbetsmarknaden mellan Kommunal och arbetsgivaren i detta fall Stockholms stad. Anmälaren anser att nämndens beslut, som medförde att några av stadsdelens skolor inte öppnades, ”var synnerligen oansvarigt”.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, o8-508 11 020

13 Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation för stadens äldre. Remiss

Dnr: 000-413/03

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan Björklund m fl (fp) en kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motionen har ställts till stadsdelsnämnden för remissyttrande. I motionen föreslås bland annat antalet stadsdelsnämnder minskas från 18 till 12, däribland slå samman stadsdelsnämnderna på Södermalm, och att ansvaret för grundskolan överförs från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Vidare föreslås att 12 centrala nämnder, styrelser, utskott och råd genom sammanslagningar minskas till sex samt att tre centrala nämnder och två beredningar avvecklas. Utifrån ett lokalt perspektiv ser förvaltningen både för- och nackdelar med att slå samman stadsdelsnämnderna på Södermalm. Förvaltningen delar inte förslaget om att ansvaret för grundskolor överförs till Utbildningsnämnden.

Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 412

14 Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre. Remiss

Dnr: 504-454/03

Stadsdelsförvaltningen i Maria - Gamla stan är positiv till stadsledningskontorets förslag till utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre samt ställer sig bakom förslaget att omvandla servicehus till seniorboende med hyresrätt. Stadsdelsförvaltningen är väl införstådd med att denna omstrukturering kräver noggranna förberedelser och aktiv dialog med berörda grupper. Stadsdelsförvaltningen kommer att redovisa ett förslag över vilka servicehus inom Maria - Gamla stan som skulle kunna omvandlas till seniorboende med hyresrätt senast den 31 december 2003.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 08-508 11 310

15 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang H 62

Dnr: 309-542/03

Hornsgatan 62 AB ansöker om serveringstid till klockan 03.00 i restaurang
H 62, Hornsgatan 62, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att avstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 08-508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Plan för kvinnofridsfrågor. Svar på skrivelse

Dnr: 502-548/03

Handläggare: Eva Hagberg-Dyberg, 08-508 12 300

17 Rapport avseende årets kolloverksamhet samt uppdrag att förbereda upphandling av dagkolloverksamhet 2004

Dnr: 407-569/2003

Handläggare: Inger Karlsson, 08-508 12 122

18 Anmälan av Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL)Handläggare: Britt-Marie Rickmer, 08-508 12 400

19 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

20 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

22 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

23 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

25 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2003-08-28, vilket justerats 2003-09-03.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2003-08-25. Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-10. Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Anmälan av stöld

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-04. Paragrafen är sekretesskyddad. Ordföranden Jens Orback (s) ajournerade sammanträdet kl.17.50 och öppnade det åter kl.18.00.

§8 Tertialrapport 2/ Tertialbokslut 2 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-15.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner rapporten.
  2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,1 mkr för dansklasserna vid Högalidsskolan.
  3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,0 mkr för beställarstöd för skollokaler.
  4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,3 mkr för inventarier för Södermalmsskolan.
  5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,2 mkr för planerad utbyggnad inom omsorg om funktionshindrade.
  6. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,2 mkr för omställningskostnader 2003 avseende Långholmsgatan.
  7. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,0 mkr för omställningskostnader 2003 avseende Göta Ark.
  8. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,5 mkr för ökade kostnader avseende Mariahissen.
  9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

    

§9 Nedläggning av parklekarna Högalidsparken och Draken samt omvandling av...

Med anledning av det ekonomiska läget inom stadsdelsnämnden föreslår förvaltningen att parklekarna Högalid och Draken omvandlas till lekparker. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-22.
Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut om avslag till förvaltningens förslag.
Ledamoten Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss, till vilket ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.
Tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut om återremiss.
Ordföranden Jens Orback (s) tog först upp de båda yrkandena om återremiss och ställde (s), (v), (mp):s återremissyrkande, till vilket ledamoten Torbjörn Andring (kd) och även vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) anslöt sig mot (m):s återremissyrkande.
Nämnden beslutade i enlighet med (s), (v), (mp), (kd) och (fp):s yrkande om återremiss.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden återremitterar ärendet med följande uppdrag.
Stadens parklekar fyller många behov för invånarna i närområdet. Först för de minsta barnen och deras föräldrar som träffas i öppen förskola. Sedan för större barn som själva kan röra sig i sitt grannkvarter. Här finns kompisarna men också vuxna som ser barnet. Parklekar med personal och aktiviteter utgör också behövliga fredade zoner i staden där missbruk och våld inte tillåts breda ut sig.
Vi i majoriteten vet att det är viktigt att bevara dessa platser och deras funktioner. Samtidigt vet vi att den ekonomiska situationen kräver åtgärder. Att lägga ner dessa parker kommer att få konsekvenser inte bara i det långa loppet – med vilsna och ensamma barn - utan också i det korta loppet – med nedsmutsning och missbruksproblem.
Majoriteten vill därför finna en lösning där såväl Drakens som Högalids parklekar bibehålls, men med minskade kostnader för stadsdelen. Vi vill också undersöka möjligheten för bättre utnyttjande av parklekarnas lokaler vilket skulle kunna innebära längre öppethållande.
Detta tror vi går att åstadkomma i samarbete med organisationer verksamma på Södermalm, Reimersholme eller i Gamla Stan samt med de fristående skolor som finns runt Högalidsparken.
Vi uppdrar därför åt förvaltningen att utreda följande:
Att tillsammans med politiska företrädare pröva möjligheten att samverka och finansiera verksamhet i samarbete med föreningar, kyrkan, friskolor m fl aktörer i respektive parks närområde.
Att se över hela organisationen av barns och ungdomars fritidsverksamhet i syfte att uppnå samordningsvinster i såväl administration som personalutnyttjande.

Reservation anmäldes av ledamoten Sonja Gräns och tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (båda m) till förmån för eget förslag enligt följande.
"Vi anser att nämnden skulle beslutat att återremittera förvaltningens förslag till beslut att i övrigt anföra följande:
Det åligger tyvärr stadsdelsnämnden att fatta de tråkiga besparingsbesluten för att den röd-gröna majoritetens budget för Stockholms stad ska hållas. Det är trist att majoriteten inte tar ansvaret för sina besparingsbeting utan bara delegerar besparingsbesluten till stadsdels-nämnderna utan att ta hänsyn till effekterna.
Parklekarna är viktiga för många familjer i Maria - Gamla stan och uppfyller viktiga behov. Även om parklekar inte är kärnverksamhet för stadsdelsnämnden så är de en effektiv förebyggande verksamhet och det är inte ett lyckat beslut att lägga ned parklekar.
Vad gäller det ekonomiska kommer kostnaderna för parklekslokalerna även i fortsättningen att åligga skattebetalarna, även om det ligger under en annan nämnd, eftersom ingen annan användning av lokalerna är möjlig. Vad gäller personalkostnaderna kan de minskas. Det går att finna alternativa driftformer med inga eller låga kostnader för nämnden.
Ett exempel är driften av parklekar med brukarmedverkan som sker i en parklek som drivs av företaget Vällingby Fritid AB i samarbete med dagmammor, dagis och föräldrar. Ett annat är att involvera ideella krafter som föreningar, kooperativ och engagerade individer. Även andra sammanslutningar som kyrkan och 4H kan bidra till en långsiktig överlevnad för parklekarna. Stadsdelsnämnden kan också etablera samarbeten med gymnasieprogram med barn- och fritidsinriktning. Det finns många möjligheter utanför det traditionella sättet att driva parklekar."

§10 Ny ledningsorganisation inom Utföraravdelningen för omsorg om funktions...

Med anledning av det ekonomiska läget inom stadsdelsnämnden samt den kritik som framförts om otydlighet i ledningsorganisationen inom avdelningen föreslår förvaltningen att dra in sex befattningar som områdeschefer. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-21.
Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt till eget tilläggsförslag att uppdra åt förvaltningen att vid första nämnd-sammanträdet 2004 redovisa hur resultatet utfallit. Till dessa förslag anslöt sig övriga partier.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förslaget till organisationsförändring inom Utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att vid första nämndsammanträdet 2004 redovisa hur resultatet utfallit.

§11 Avveckling av Medborgarkontoret

Med anledning av det ekonomiska läget inom stadsdelsnämnden föreslår förvaltningen att Medborgarkontoret avvecklas fr.o.m. 2003-10-01. I ärendet förelåg förvaltningens tjänste-utlåtande i rubricerat ärende.
Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.
Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade avslag till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Sonja Gräns m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag och anför därutöver följande.
Medborgarkontor inrättades som en viktig del av stadsdelsnämnderna. De skulle underlätta för medborgarna att uträtta sina kommunala ärenden. De har också varit platsen för information och möten mellan medborgare och förtroendevalda. När vi nu, av ekonomiska skäl, finner oss tvungna att lägga ner vårt medborgarkontor hoppas vi att stadsdelens invånare hittar sin service där den flyttat in i förvaltningens lokaler. Vi förtroendevalda fortsätter att finnas tillgängliga såväl på medborgarmöten som i personliga möten.
Vi uppdrar också åt förvaltningen att undersöka hur andra stadsdelar, bl. a. Farsta, utvecklat sina "elektroniska medborgarkontor" och om där finns erfarenheter vi kan använda.

Reservation anmäldes
dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag om avslag till förvaltningens förslag.
dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) till förmån för förvaltningens förslag.

§12 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO)

Nämnden har av Riksdagens Ombudsmän (JO) anmodats inkomma med utredning och yttrande över vad som framförs i Pär Hommerbergs anmälan till JO. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-06-13.
Ledamoten Maj-Britt Åkesson m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag att avslå
förvaltningens förslag, till vilket ledamöterna Torbjörn Andring (kd) och Sonja Gräns m.fl. (m) anslöt sig.
Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som sitt yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO) överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-13.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) deltog inte i handläggningen och beslutet i detta ärende p.g.a. jäv.

Reservation
anmäldes av ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Torbjörn Andring (kd) och Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) enligt följande.
" Vi anser att nämnden skulle beslutat att avslå förvaltningens förslag att anföra följande.
Den 25 maj 2003 hade Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd extrasammanträde med anledning av att strejkande vaktmästare ej får öppna eller stänga skolan och inte heller släppa in elever. I Maria- Gamla Stan var 4 av stadsdelens 7 skolor berörda. Vid mötet yrkades bifall till ett av S, V och MP gemensamt framlagt beslut vilket var att nämnden idag inte vill ta ställning till ett beslut att öppna skolorna. Nämndens opposition, fp, m och kd yrkade vid sammanträdet att samtliga skolor som hållits stängda på grund av strejken skulle öppnas dagen därpå och hållas öppna fram till skolavslutningen.
I förvaltningens svar kan följande konstateras:
Måndagen den 26 maj
Eriksdalsskolan utflyktsdag/allaktivitetsdag (Barnen fick stå ute i regnet och sedan gå hem) Åsö grundskola ingen undervisning
Tisdagen den 27 maj
Eriksdalsskolan ingen undervisning för förskoleklasser eller övriga årskurser Åsö grundskola ingen undervisning
Onsdagen den 28 maj
Eriksdalsskolan ingen undervisning
Några studiebesök/friluftsverksamhet har i dessa fall ej noterats av förvaltningen.
Vi anser således inte att skolplikten uppfyllts."

§13 Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation för stadens äld...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2003-09-30 remitterat rubricerad motion av Jan Björklund m.fl. (fp). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-09-09.
Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, som innebar bifall till motionen samt en anförandetext. Tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström m.fl. (m) yrkade bifall till motionen men inte till anförandetexten.
Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-09.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes
dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag enligt följande.
"Vi anser att nämnden skulle beslutat att
1. att bifalla Jan Björklunds m.fl. (fp) motion
2. att i övrigt anföra följande:

Förslaget att överföra grundskolan till utbildningsnämnden innebär inte, som förvaltningen antyder, att målet om en ökad samverkan mellan skola och socialtjänst skulle anses ned-prioriterat. Denna samverkan är av mycket stor vikt för stadens sociala arbete bland barn och ungdomar, och måste fortgå oavsett skolans organisationsform. I samband med en överföring av grundskolan från stadsdelarna till utbildningsförvaltningen bör denna fråga hanteras mycket noggrant för att säkerställa ett fortsatt gott samarbete mellan skola och socialtjänst.
Gymnasiet och högre utbildning ingår ju även de i den röda tråden av lärande, men de är organiserade av utbildningsnämnden respektive staten. Detta visar att det går att ha en röd tråd i lärandet, även om olika nivåer har olika huvudmän. Det stora problemet i dag är att skolorna detaljstyrs så att de inte har tillräckligt med resurser till utbildningen av eleverna. Det, om något, har drabbat lärandet och den röda tråden.
Det råder ingen tvekan om att sammanslagningen mellan Maria - Gamla stans SDN och Hornstulls SDN lett till totalt sett lägre overheadkostnader. Det är självklart att dessa besparingar finns även vid en sammanslagning med Katarina-Sofia SDN.
Demokratiaspekten är värd all respekt, men vi anser att även denna fråga går att lösa. Problemet idag är ju faktiskt inte att för många av våra invånare hör av sig, går på möten etc. utan tvärtom!"

dels av ledamoten Sonja Gräns och tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (båda m) till förmån för (fp):s förslag att bifalla motionen.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Jens Orback (s), ledamöterna Tove Frimodt (s), Heléne Lilja (s), Maria Palme (s), tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist (s) samt ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) enligt följande.
" Stadsdelsnämnderna inrättades för att öka demokratin och för att slå vakt om närhets-principen. De borgerliga partierna har sedan införandet av närdemokratin minskat antalet stadsdelsnämnder till dagens 18, och nu önskar folkpartiet minska antalet ytterligare.
Vi instämmer med förvaltningen att ansvaret för grundskolor inte får överföras från stadsdels-nämnderna till utbildningsnämnden. Vi vill också särskilt poängtera förvaltningens konstaterande att förvaltningen kommer att tappa tempo i en förändring som medför kostnader. Detta i ett läge när vi i den nuvarande majoriteten arbetar hårt för att komma till rätta med det stora budgetunderskottet som den borgerliga majoriteten lämnade efter sig.
En sammanslagen stadsdelsnämnd på Södermalm skulle innebära en nämnd med ett ansvar för en lika stor befolkning som Umeå som har 106.000 invånare och 3.000 björkar. Den politiska organisationen för Umeå ser helt annorlunda ut.
Staden har tillsatt en utredning – Stadens Politiska Organisation – som kommer att lämna sin rapport i mitten av december. Den kommer därefter att gå ut på en bred remiss under våren 2004. En förändring av organisationen bör genomföras i så stor politisk enighet som möjligt.
Ökad demokrati och närhet till medborgarna bör vara vägledande för ett nytt beslut. Att idag låsa sig vid antalet stadsdelsnämnder är därför fel."

§14 Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre. Remiss

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2003-10-10 remitterat rubricerad utredning. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-09-05.
Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Sonja Gräns m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.
Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till (s), (v), (mp):s tilläggsförslag att även beakta de av lokala pensionärsrådet framförda synpunkterna i ärendet.
Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag och tilläggsförslaget från (s), (v) och (mp).

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-05.
2.Nämnden uppdrar till förvaltningen att beakta de av lokala penisonärsrådet framförda synpunkterna i ärendet.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag enligt följande.
" Vi anser att nämnden skulle beslutat att som svar remissen anta nedanstående text.
Stockholms stads boenden för äldre står inför en ny period av omvandling. Under den förra mandatperioden skedde en kraftig satsning på boenden med heldygnsomsorg, där över 500 nya platser tillskapades. Nu är det dags att ta nästa steg för en ökad mångfald i boendet, genom en omvandling av vissa servicehus till seniorbostäder.
Omvandlingen motiveras av en förändrad efterfrågan på olika typer av boende för äldre. Samtidigt som efterfrågan ökat på seniorboenden med hyresrätt, finns en överkapacitet av bostäder i stadens servicehus. Omvandlingen får däremot aldrig motiveras av ett besparingsbehov i stadsdelarna, där människor med behov av boende i servicehus eller av vårdboende plötsligt ska klara sig i egna seniorbostäder.
Omvandlingen av servicehus till seniorbostäder ökar också möjligheterna till nyanser i boendet för äldre. Under den förra mandatperioden ökade valfriheten genom att staden öppnade upp för en mångfald av utförare inom äldreomsorgen. Nu kan den mångfalden bli ännu större, genom att antalet servicenivåer i boendet ökar. I samband med detta är det viktigt att understryka betydelsen av nyanser även i de hittills existerande boendeformerna för äldre. På många håll har gränserna mellan servicehus, ålderdomshem och sjukhem närmast suddats ut. När stadsdelarna nu får möjlighet att omvandla delar av servicehusbeståndet bör även en översyn göras i detta ärende. Människor med behov av en högre omsorgsgrad än servicehusen erbjuder, måste – om de själva så önskar – erbjudas plats i de särskilda boendeformerna med heldygnsomsorg.
Det är också angeläget att omvandlingen inte leder till ett minskat bestånd av särskilda bostäder för äldre. Behovet av olika typer av bostäder för äldre människor är fortfarande stort, och det är principiellt viktigt att stadens äldre inte känner att de hus som en gång byggts för dem inte permanent omvandlas till bostäder för helt andra grupper. De förslag som hittills väckts i vissa stadsdelar om att omvandla servicehus till vanliga bostäder strider mot principen att boende för äldre ska förbli reserverade för denna grupp, om än i nya former."

§15 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Restaurang H 62

Hornsgatan 62 AB ansöker om serveringstid till kl. 03.00 i Restaurang H 62. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-09-05 med avstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avstyrker ansökan om serveringstid till kl. 03.00 för Restaurang H 62, Hornsgatan 62, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Plan för kvinnofridsfrågor. Svar på skrivelse

Vid nämndsammanträdet 2003-08-28 anmälde vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) skrivelse angående handlingsplan för kvinnofridsfrågor att beredas av förvaltningen. Med anledning härav har förvaltningen upprättat promemoria 2003-09-08 Plan för kvinnofridsfrågor.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§17 Rapport avseende årets kolloverksamhet samt uppdrag att förbereda uppha...

Vid nämndsammanträdet 2003-08-28 anmälde ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) en gemensam skrivelse från (s), (v) och (mp) angående kostnader för kollo år 2003 m.m. samt upphandling av dagkolloverksamhet till sommaren 2004 att beredas av förvaltningen.
Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-09-16.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§18 Anmälan av Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL)

En anmälan om Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) har gjorts av en bistånds-bedömare inom stadsdelsförvaltningen. Anmälan handlar om att en person inte fått beviljat stöd i form av hemtjänst. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-12.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2003-09-03 och 2003-09-17, vilka båda justerats samma dag.

§20 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2003-09-17, vilket justerats 2003-09-18.

§21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2003-09-09, vilket justerats 2003-09-10.

§22 Förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2003-08-14- -2003-09-10.

§23 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§25 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att rekrytering pågår av ny ekonomidirektör. 17 ansökningar har inkommit.
Vidare rapporterades att den 2 och 3 oktober 2003 informerar stadsledningskontoret om SPO- utredningen (Stadens Politiska Organisation).
Finansborgarrådet Annika Billström kommer att träffa ledningsgruppen den 17 oktober 2003.
Den 25 september har chefsmöte ägt rum inom Maria- Gamla stan. Cheferna har bl.a. informerats om anvisningar för verksamhetsplanen 2004.

§26 Övriga frågor

Från Sveriges Socialförbund har inkommit inbjudan till seminarium Vad blev det av valfriheten inom vård och omsorg? den 16 oktober 2003 kl.13.30-16.30.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden bifaller deltagande i nämnda seminarium för två personer från vartdera blocket.

 

Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare