Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2003-12-11

Sammanträde 2003-12-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

12 Månadsrapport för oktober 2003

13 Utseende av utanordnare m.m.

Dnr: 100-695/03

Handläggare: Mats Engquist, 508 12 157

14 Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre. Förslag på servicehus som kan omstruktureras till seniorboende med hyresrätt

Dnr: 504-454/03

Stadsdelsförvaltningen föreslår att Skinnarviken och Mälteriet servicehus omstruktureras till seniorboende med hyresrätt och att Tanto och Hornstull servicehusen bibehålles som servicehus med stadens riktlinjer för beslut om boende på servicehus.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

15 Val av ledamöter och ersättare till lokala pensionärsrådet 2004

Dnr: 002-710/03

Maria-Gamla stans lokala pensionärsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vilka nomineras av pensionärsorganisationer som har öppet medlemskap och har lokal verksamhet i stadsdelsområdet. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

16 Val av ledamöter och ersättare till lokala handikapprådet 2004

Dnr: 002-739/03

Handläggare: Kicki Elofsson, 08-508 12 000

18 Ansökan om bidrag från Verdandi Stockholmskretsen Söder till alternativ helg

Dnr: 8-684/03

Verdandi Stockholmskretsen Söder ansöker om 8.000 kronor i bidrag för att delbekosta ”Alternativ Helg” verksamheten.
Förvaltningen förslår stadsdelsnämnden att avslå ansökan då Verdandi Stockholmskretsen redan fått 1,1 mnkr i verksamhetsbidrag för år 2003 från Stockholms stads socialtjänstnämnd.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

19 Bullernivån utanför skolor i Maria- Gamla stan. Uppdrag från nämnden

Dnr: 310-662/03

I protokoll från stadsdelsnämndens möte den 23 okt 2003 finns redovisat ett uppdrag från (kd), (fp) och (m) att ”undersöka bullernivån utanför de skollokaler som ligger inom Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd i avsikt att ta reda på hur hög bullernivån är vid de berörda skolorna”. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att kontakta miljöförvaltningen i ärendet.

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

20 Tillsyn vid EMEA gruppen AB

Dnr: 502-548/03

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en tillsyn av EMEA gruppen AB utifrån den tillsynsplan som stadsdelsnämnden fastställde i mars 2003. Tillsynen omfattade följande granskningsmoment:
 Verksamheten
 Lokal
 Behandlingsinnehåll/metodik/ideologisk grund
 Personalgrupp
 Klient-/brukargrupp
 Journaler/dokumentation
 Uppdragsgivare
 Kvalitetssystem
 Starka sidor och förbättringsområden

Granskningsrapporten redovisas i bilaga.
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

21 Nedläggning av parklekarna Högalidsparken och Draken( Återremitterat ärende)

Dnr: 407-540/03

I verksamhetsplan 2004 har nämnden tagit beslut om verksamheterna inom Förebyggande och Uppsökande enheten och i detta ingår parklekarna Draken och Högalidsparken. Förvaltningen avser att arbeta vidare med olika förslag för att minska kostnaderna för stadsdelsnämnden inom parkleksverksamheten.

Handläggare: Inger Karlsson, 508 12 122

22 Rapport om upphandling av utredningstjänster inom individ- och familjeomsorg

REMISSER/YTTRANDEN

23 Rapport om personuppgiftslagen (PuL)

Dnr: 099-721/03

Stadsdelsnämnden är ansvarig för förvaltningens behandlingar
av personuppgifter. Förvaltningen redovisar årligen förteckning över
aktuella behandlingar av personuppgifter och föreslår att bilagda
förteckning över nu kända behandlingar enligt Personuppgiftslagen
(PuL) och Vårdregisterlagen (Vrl) godkänns.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

24 Minnesplats för Anna Lindh. Skrivelse från finansborgarrådet till kommunstyrelsen

Dnr: 305-630/03

Annika Billström har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslaget att Anna Lindh bör hedras genom att ge Medborgarplatsen nytt namn, att uppföra ett vattenkonstverk på Medborgarplatsen, att starta en insamling för finansiering av konstverket och att inviga detta den 11 september 2004. Kommunstyrelsen har skickat skrivelsen på remiss till bl a stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan.
Förvaltningen föreslår att, det i Medborgarhusets vägg monterade vattenkonstverket, ”Livets källa” ska ställas i ordning, vattnet sättas på och platsen smyckas med ett vackert blomsterfat. Därmed skulle detta konstverk och denna plats mellan Medborgarhusets östra trappa och Götgatan kunna bli den minnesplats som Annika Billström åsyftar. Detta förslag skulle också kunna finansieras utan insamling och tidpunkten för invigningen -den 11 september 2004 – skulle utan problem kunna realiseras.
Förvaltningen anser inte att torget i sin helhet bör byta namn men föreslagen plats skulle kunna benämnas Anna Lindhs plats. Förvaltningen anser inte heller att ett nytt konstverk ska ställas upp mitt på Medborgarplatsen just som det befintliga konstverket Gryning ska flyttas i syfte att åstadkomma ett öppen torgyta mitt på torget.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

25 Förslag till detaljplan för område vid Hornstull. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-668/03

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett reviderat detaljplaneförslag för området vid Hornstull, i korsningen Långholmsgatan/Hornsgatan. Förslaget innebär byggnation av ett flerfamiljshus i sju våningar med drygt 100 lägenheter. En parkupprustning kommer att utföras i samband med byggnationen. Ett garage med 50 platser kommer att anordnas under huset.

Stadsdelsförvaltningen stöder förslaget, dock med några synpunkter. Bland annat anser förvaltningen att betydligt fler parkeringsplatser under jord behövs än de 50 som planeras. Förvaltningen föreslår att ytterligare yta under jord avsätts för parkerings-ändamål.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

26 Om förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst. Yttrande över motion

Dnr: 504-577/03

I en motion till kommunfullmäktige föreslår oppositionen (fp) att ett sätt att öka förutsättningarna för ännu fler människor att klara sig på egen hand och känna trygghet hemma, kan vara genom så kallade förebyggande hembesök. Stadsdelsförvaltningen ser detta som ett av flera förslag till att öka livskvaliteten för äldre personer.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

27 Införande av en årlig kulturnatt i Stockholm. Yttrande över motion

Dnr: 009-660/03

I en motion av Ewa Samuelsson (Kd) föreslås att införa en årlig kulturnatt. Kulturhuset anordnar en kulturnatt den 24 maj varje år med öppet hus och fri entré till utställningar och program. I motionen föreslås den årliga kulturnatten utökas, lik den i Köpenhamn, så att Stockholms rika utbud av kulturinstitutioner och kulturupplevelser skulle komma stockholmarna till kännedom och glädje.
I motionen föreslås kulturförvaltningen få i uppdrag att utreda möjligheterna att arrangera en årlig kulturnatt i Stockholm.
Förvaltningen ställer sig positiv till att en kulturnatt arrangeras av kulturförvaltningen där kulturinstitutioner och andra aktörer engageras.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

28 Ansökan från Checkpoint Söder om dispens för åldersgräns. Remiss från länsstyrelsen

Dnr: 503-597/03

Länsstyrelsen har för yttrande överlämnat en ansökan från Checkpoint Söder AB om att erhålla dispens för att ta emot ungdomar fyllda sjutton år för behandling. Verksamheten avser f.n. män och kvinnor med missbruks-och/eller drogproblem från arton år och uppåt.
Förvaltningen anser att det inte finns skäl att frångå nuvarande åldersgräns arton år och vill därför avstyrka att en generell dispens beviljas.


Handläggare: Yvonne Björkman, 508 11 102

29 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Trattoria Romana

Dnr: 309-667/03

Alking Aktiebolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Trattoria Romana, Tyska Brinken 26, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

30 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Tzunami

Dnr: 309-666/03

M. Ljunggren AV ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Tzunami, Götgatan 36, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 02.00. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan men avstyrker serveringstid till klockan 02.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

31 Anmälan av ordförandebeslut Verksamhetschefer inom stadsdelsnämndens hälso- och sjukvårdsansvar

Dnr: 500-670/03

Chefen för utföraravdelningen utses till verksamhetschef för stadsdelsnämndens hälso- och sjukvård inom omsorg om funktionshindrade och äldre.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

32 Anmälan av Yttrande över framställan till kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för socialtjänstens barn- och ungdomsutredningar

33 Anmälan av förlängning av ramavtal

34 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

35 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådetHandläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

36 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådetHandläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

38 Anmälan av inkomna skrivelser

39 Information från förvaltningen

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2003-11-06, vilket justerats 2003-11-13.
Ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde att han under § 7
Verksamhetsplan 2004 yrkat avslag på majoritetens förslag och reserverat sig med hänvisning till (kd):s budgetförslag i kommunfullmäktige.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 11 a
Angående rättelse i stadens upphandling av dygnetrunt-, mellan- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer med anledning av Länsrättens i Stockholms län dom.

§5 Anmälan om Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-06.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2003-11-11.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Uppföljning av beslut angående skolsituationen för elev vid Åsö grundsk...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-19.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Avbrotts- och kontinuitetsplan för IT-stödet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Ansökan om automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-19.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedskrivning av fordringar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-24.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Upphandling av kost till skolor

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-24.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Månadsrapport för oktober 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-03.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner månadsrapport per oktober 2003.

§13 Utseende av utanordnare m.m.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-24.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen av ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-24.

§14 Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre. Förslag på...

Kommunstyrelsen översände till nämnden för yttrande senast den 10 oktober 2003 Utredningen Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre.
Nämnden behandlade ärendet den 25 september 2003. I utredningen uppdrogs även åt stadsdelsnämnderna att senast den 31 december 2003 ge förslag på vilka servicehus som i ett första skede kan omvandlas till seniorboende med hyresrätt.
Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-21.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar enhälligt att överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens förslag med nedanstående tillägg som svar till kommunstyrelsen på vilka servicehus som kan omstruktureras till seniorboende med hyresrätt.
2. Vid omstrukturering av servicehusen Skinnarviken och Mälteriet till seniorboende är det stadsdelsnämndens uppfattning:
- att omstruktureringen görs på ett sådant sätt att ingen tvingas flytta från ett servicehus p g a omstruktureringen till seniorboende och att de som väljer att bo kvar också ska ha tillgång till adekvat vård och omsorg och utrymme för gemensam samvaro.
- att kön till seniorboende för Stockholms äldre invånare handläggs av bostadsförmedlingen eller socialtjänstförvaltningen efter kriterier framtagna i samråd med bl a representanter från pensionärsorganisationerna. I dessa kriterier bör lokal anknytning ingå som ett av kriterierna. Lokal anknytning bör då bli ett viktigt kriterium.
- att staden bör försäkra sig om ägar- och upplåtelseformer som säkrar äldreboendet på lång sikt, t ex i formen av en stiftelse. 
- att boendeformerna servicehus och seniorboende tills vidare kan blandas
- att omstrukturering ej ska orsaka hyreshöjningar.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.
"Vi vill att reglerna för servicehusboende förenklas under en övergångsperiod."

§15 Val av ledamöter och ersättare till lokala pensionärsrådet 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-04.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att till ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet för 2004 utse

Ledamöter

Bengt Hallberg PRO
Mary Johansson PRO
Birgit Hindersson PRO
Börje Nilsson SPF
Gösta Engfors SPF

Ersättare
Sven-Olof Åkerlind PRO
Alex Margulies PRO
Vanja Källman PRO
Mona Holmberg SPF
Björn Rydh SPF

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under år 2004.

§16 Val av ledamöter och ersättare till lokala handikapprådet 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-03. Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att till ledamöter och ersättare i lokala handikapprådet för 2004 utse

Ledamöter
Britt-Marie Larsson DHR
Kerstin Edberg RBU+FA
Lars Einar Malmberg FHLIS
Lars Gustafsson NHR
Arvid Lindén SRF

Ersättare
Erika Beliaev RSMH
Ulrika Voghera HiS

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under år 2004.

§18 Ansökan om bidrag från Verdandi Stockholmskretsen Söder till alternativ...

Verdandi Stockholmskretsen Söder ansöker om 8000 kr. i bidrag till alternativ helg.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-17.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avslår ansökan om bidrag, då Verdandi Stockholmskretsen redan erhållit 1,1 mnkr. i verksamhetsbidrag för år 2003 från Stockholms socialtjänstnämnd.

§19 Bullernivån utanför skolor i Maria- Gamla stan. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet 2003-10-23 uppdrogs åt förvaltningen att kontakta miljöförvaltningen för att undersöka bullernivån utanför de skollokaler som ligger inom Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd i avsikt att ta reda på hur hög bullernivån är vid de berörda skolorna. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-11-18.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar enhälligt att godkänna rapporten och översända den till SISAB och gatu- och fastighetsnämnden för förslag till åtgärder.

§20 Tillsyn vid EMEA gruppen AB

Förvaltningen har genomfört tillsyn av EMEA gruppen AB.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-24.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten.

 

§21 Nedläggning av parklekarna Högalidsparken och Draken( Återremitterat är...

Vid nämndsammanträdet 2003-09-25 återremitterades rubricerat ärende med uppdrag till förvaltningen att dels med politiska företrädare pröva möjligheten att samverka och finansiera verksamhet i samarbete med föreningar, kyrkan, friskolor m.fl. aktörer i respektive parks närområde, dels se över hela organisationen av barns och ungdomars fritidsverksamhet i syfte att uppnå samordningsvinster i såväl administration som personalutnyttjande.
I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-25.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-25 och lägger den till handlingarna.

§22 Rapport om upphandling av utredningstjänster inom individ- och familjeo...

Nämnden beslutade 2003-04-24 att uppdra åt förvaltningen att delta i en gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom individ- och familjeomsorg. Ramavtal har nu tecknats. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-07.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapport om upphandling av utredningstjänster inom individ- och familjeom-sorg i enlighet med tjänsteutlåtande 2003-11-07.

§23 Rapport om personuppgiftslagen (PuL)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förteckning över behandlingar av personuppgifter.

§24 Minnesplats för Anna Lindh. Skrivelse från finansborgarrådet till kommu...

Finansborgarrådet Annika Billström har i skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att Anna Lindh bör hedras genom att ge Medborgarplatsen nytt namn, att uppföra ett vattenkonstverk på Medborgarplatsen, att starta en insamling för finansiering av konstverket och att inviga detta den 11 september 2004.
Kommunstyrelsen har remitterat skrivelsen till nämnden för yttrande senast den 15 december 2003. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-10-22.
I ärendet förelåg tre förslag till beslut, ett (s), (v), (mp)-förslag, ett (m)-förslag och ett (fp)-förslag.

Efter ajournering kl. 18.37-18.44 förelåg ett gemensamt förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar enhälligt att anföra följande som svar på remissen från kommunstyrelsen om Minnesplats för Anna Lindh.

Det känns angeläget att få en plats till Anna Lindhs minne till stånd. Vi anser dock att namnet Medborgarplatsen är väl inarbetat och omtyckt, både på Södermalm och i övriga staden, och ser därför ingen anledning att byta detta. Att platsen måste vara invigd vid årsminnet 11 september 2004 ser vi inte som en nödvändighet utan menar att det är viktigare att minnesplatsen känns väl förankrad bland medborgarna och utförd i Anna Lindhs anda. Ett vattenkonstverk kan vara ett alternativ och det bör vara möjligt att överväga flera platser till denna minnesplats, bland annat Åsö Torg som nu byggs om, Södermalmstorg, i närheten av Arvfurstens palats, Vintertullstorget eller Färgargårdstorget där Anna Lindh bott.
En avgörande faktor är att förslaget är väl förankrat bland medborgarna på Södermalm.

1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Förslag till detaljplan för område vid Hornstull. Remiss från stadsbygg...

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett reviderat detaljplaneförslag för området vid Hornstull, i korsningen Långholmsgatan/ Hornsgatan, vilket översänts till nämnden för yttrande senast den 19 december 2003. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-11-06.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl. 18.50-18.52.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden antar enhälligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-06 som svar på remissen från stadsbyggnadskontoret.

2. Nämnden anför enhälligt följande.
Största möjliga miljöhänsyn ska tas.
Stor vikt bör läggas vid att ut- och infart till huset kan lösas på ett mer ändamålsenligt sätt än det föreslagna. Det behövs också fler parkeringsplatser, gärna genom att utöka det föreslagna garaget. Dessutom bör kravet på en gångtunnel under Hornsgatan prövas. En sådan ökar trafiksäkerheten och kan dessutom bidra till att det nya husets lokaler blir attraktiva. Del av pulkabacken bör bevaras.

Husets utformning bör lättas upp i enlighet med förvaltningens förslag och det bör bidra till att hålla samman den befintliga miljön kring Långholmsgatan och omkringliggande bebyggelse, exempelvis med takfall.

Maria-Gamla stan har färre stora lägenheter än övriga staden. Det är samtidigt ett av de mest barnrika områdena i Stockholm. Detta bör beaktas i lägenhetsfördelningen och särskilt saknas riktigt stora lägenheter i stadsdelen.

§26 Om förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år ...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 december 2003 remitterat rubricerad motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckhardt (båda fp). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-11-21.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-21.

§27 Införande av en årlig kulturnatt i Stockholm. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 10 januari 2004 remitterat rubricerad motion av Ewa Samuelsson (kd). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-11-03.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-03.

§28 Ansökan från Checkpoint Söder om dispens för åldersgräns. Remiss från l...

Länsstyrelsen har för yttrande till nämnden överlämnat ansökan från Checkpoint Söder AB om dispens för att ta emot ungdomar som fyllt 17 år för behandling. F.n. riktar sig verksamheten till personer med missbruksproblem från 18 år.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avstyrker ansökan om dispens från Checkpoint Söder AB i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Trattoria Romana

Alking Aktiebolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Trattoria Romana.
Serveringstid är enligt ansökan kl. 11.00-03.00. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-11-14 med tillstyrkan av ansökan.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ansökan.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp), (fp) och (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Trattoria Romana, Tyska Brinken 36, Stockholm men med begränsad serveringstid till kl.01.00.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau, Gunnel Laufke och Sonja Gräns (alla m) till förmån för eget förslag att bifalla ansökan.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Tzunami

M. Ljunggren AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Tzunami. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 02.00.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-11-14 med tillstyrkan av ansökan men avstyrkan av serveringstid till kl. 02.00.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Tzunami, Götgatan 36, Stockholm men med begränsad serveringstid till kl. 01.00.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Anmälan av ordförandebeslut Verksamhetschefer inom stadsdelsnämndens hä...

Ordförandens beslut 2003-11-05 om att utse chefen för utföraravdelningen till verksamhetschef för nämndens hälso- och sjukvård inom omsorg om funktionshindrade och äldre anmäldes.

§32 Anmälan av Yttrande över framställan till kommunstyrelsen om reviderade...

Förvaltningens yttrande 2003-11-11 till kommunstyrelsen i rubricerat ärende anmäldes.

§33 Anmälan av förlängning av ramavtal

Anmäldes att ramavtalet med Simonsen Sverige AB förlängts fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-10-31.

§34 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2003-11-12, vilket justerats 2003-11-13 och från 2003-11-26, som justerats samma dag.

§35 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2003-12-03, vilket justerats 2003-12-04.

§36 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2003-11-11, vilket justerats 2003-11-19.

§37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation

§38 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2003-10-22- -2003-11-21.

§39 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att SPO- utredningen (Stadens Politiska Organisation) offentliggörs tisdagen den 16 december.

Från och med 2004 kommer budgetprocessen att ändras. Beslut om budgeten kommer då att fattas i november månad.

Stockholms stads jämställdhetspris har i år tilldelats rektor Peter Fredriksson, Mariaskolan.

Ekonomienheten inom avdelningen Bidrag & Vuxenstöd har erhållit ett resestipendium på 10.000 kr.

Nämnden framförde sina gratulationer till Peter Fredriksson och till Ekonomienheten.

§40 Övriga frågor

Ersättaren Solveig Staffas (fp) ställde fråga om uppdraget till förvaltningen att hos kommunfullmäktige ansöka om medel för ett pilotprojekt för att stödja personal som säljer folköl att inleda en dialog i syfte att minska tillgängligheten av folköl.
Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade att förvaltningen återkommer med svar.

På fråga av ledamoten Lars Wettergren (s) om Mariahissens framtid svarade BrittMarie Kyndel att förvaltningen inte kan täcka hyran på 700.000 kr. för den kommunövergripande verksamheten i Mariahissen. Förvaltningen har därför sagt upp lokalen.

Angående Åsöhallen
Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m), vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamöterna Åsa Hagelstedt (v), Torbjörn Andring (kd) samt Gerard Rikken (mp) anmälde gemensamt uttalande 2003-12-11 Stoppa rivningen av Åsöhallen.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden översänder uttalandet till berörda nämnder.

Reservation anmäldes av ordföranden Jens Orback (s), ledamöterna Lars Wettergren (s), Tove Frimodt (s), Hélene Lilja (s) och Maria Palme (s).
Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) anmälde uttalande 2003-12-11 från (s) om Åsöhallen.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden översänder uttalandet till berörda nämnder.


Ersättaren Miguel de Paula (kd) aktualiserade det uppdrag nämnden gav förvaltningen den 23 oktober 2003 att undersöka förekomsten av eventuell antisemitism eller annan diskriminering av etniska eller religiösa grupper.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma i ärendet efter samtal i rektorsgruppen.


Ordföranden Jens Orback överlämnade en blomma till Torbjörn Andring som den 18 december fyller 50 år och önskade lycka till i fortsättningen.


Ordföranden tackade nämnd och förvaltning för det gångna året och önskade God Jul och Gott Nytt År. Vice ordföranden önskade ordföranden God Jul och Gott Nytt År.

Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare