Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-01-22

Sammanträde 2004-01-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

13 Förslag på avveckling av Tanto sjukhem och korttidsboende under 2004

Dnr: 504-745/03

I verksamhetsplan 2004 föreslår stadsdelsförvaltningen en anpassning av antalet platser inom äldreboenden med heldygnsomsorg till det förväntade behovet i framtiden inom Maria - Gamla stan. Tanto sjukhem och korttidsboende som inte uppfyller kriterierna för ett modernt äldreboende föreslås att avvecklas under 2004.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

14 Tillsyn vid Checkpoint Söder AB

Dnr: 503-597/03

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en tillsyn av Checkpoint Söder AB utifrån den tillsynsplan som stadsdelsnämnden fastställde i mars 2003. Tillsynen omfattade följande granskningsmoment:
 Verksamheten
 Lokal
 Behandlingsinnehåll/metodik/ideologisk grund
 Personalgrupp
 Klient-/brukargrupp
 Journaler/dokumentation
 Uppdragsgivare
 Kvalitetssystem
 Starka sidor och förbättringsområden

Granskningsrapporten redovisas i bilaga.
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

15 Kvalitetsgarantier 2004

Dnr: 000-691/03

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. Sammanlagt 61 enheter har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från respektive enhets åtaganden i sin verksamhetsplan för 2004.

Förvaltningens bedömning är att samtliga redovisade enheter i det här ärendet har utformat trovärdiga åtaganden utifrån arbetssätt som är relevanta för respektive åtagande.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

16 Rapport om rörligt team

Dnr: 502-495/03

Förvaltningen lämnar i detta ärende en rapport över det rörliga teamets arbete under 2003.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

17 Ändring av nämndens marssammanträde 2004

Dnr: 002-633/03

Sammanfattning

Vid sammanträdet den 6 november 2003 fastställde nämnden
sammanträdesdagar för 2004.

Efter diskussion med gruppledarna föreslår förvaltningen att
nämndsammanträdet i mars flyttas från den 4 till den 25 mars 2004.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

REMISSER/YTTRANDEN

18 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse från och med år 2004

Dnr: 000-774/03

I en remiss från personal- och demokratiroteln föreslås i stadens fortsatta kvalitetsarbete att samverkan mellan stadens kvalitetsstrategi och ILS vidareutvecklas. Detta för att ekonomi och verksamhet tydligare ska kopplas samman. Stadens kvalitetsutmärkelse ska tydligare fokusera på redovisning av resultat där ledarskap, medarbetare och brukardialog utgör förutsättningarna. För att påvisa goda resultat förutsätts ett systematiskt kvalitetsarbete och att uppföljning integreras, fördjupas och utvecklas avseende ekonomi och verksamhet.
Utformningen av stadens kvalitetsutmärkelse föreslås endast att delas ut på enhetsnivå med bibehållen klassindelning (förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg och övrig verksamhet). Årets förvaltning föreslås utgå.
I remissen föreslås stadsledningskontoret, som tidigare, att ha i uppdrag att ansvara för stadens kvalitetsutmärkelse.
Förvaltningen ställer sig i sin helhet positiv till personal- och demokratirotelns förslag.Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

20 Yttrande över ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr: 502-501/03

Länsstyrelsen har berett stadsdelsnämnden möjlighet att yttra sig angående en ansökan från Solå Ungdomscenter AB, om att etablera verksamheten enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i stadsdelen. Ansökan avser tillstånd att bedriva korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov enligt 9 § 7 punkten LSS.

Förvaltningen anser att verksamhetsinnehållet är relevant för målgruppen. Personalen bedöms ha adekvat utbildning och erfarenhet. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan från Solå Ungdomscenter AB.


Handläggare: Claes Lagergren, 508 11 051

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Skeppsbar

Dnr: 309-747/03

Tonarto Restaurang AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Skeppsbar, Skeppsbron 44, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Mondo

Dnr: 309-748/03

AB Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm ansöker om serveringstid till klockan 03.00 i restaurang Mondo, Medborgarplatsen 8, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att avstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Pig & Whistle

Dnr: 309-749/03

Södergrisen Aktiebolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Pig & Whistle, Medborgarplatsen 27 – 29, Stockholm. Ansökan omfattar även satellitservering på Medborgarplatsen. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang London & New York Pub Restaurang

Dnr: 309-767/03

Pumphouse Pub Restaurang Aktiebolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i London & New York Pub Restaurang, Götgatan 54. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering men avstyrka serveringstid till klockan 03.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Seyhmus vegetariska deli/ Kafé

Dnr: 309-717/03

Seyhmus vegetariska deli café och futons ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Seyhmus vegetariska deli/Kafé, Varvsgatan 29, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 21.30. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för slutna sällskap på Riddarhuset

Dnr: 309-720/03

Ab Grundstenen 99124 unä/Cibo et Poto AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Riddarhuset, Riddarhustorget, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

27 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Café Edenborg

Dnr: 309-719/03

Café Edenborg ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Café Edenborg, Tyska Brinken 30, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering men avstyrka serveringstid till klockan 03.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

28 Val av ledamöter och ersättare i nämnder. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2003-12-01

29 Anmälan av läsårsdata 2004/ 2005

30 Anmälan av sammanfattning av rapport om Hornstulls äldrecentrum 2003

Dnr: 504-778/03

På uppdrag av Maria - Gamla stans stadsdelnämnd har stiftelsen Äldrecentrum granskat kvaliteten på vården och omsorgen vid Hornstulls äldrecentrum. Verksamheten drivs på entreprenad av CarePartner AB sedan i februari 2001. Efter en förlängning gäller entreprenadavtalet till februari 2006. I samband med att stadsdelnämnden beslutade att förlänga avtalet (SDN 2003-04-24) beslutade den också att verksamheten skulle granskas av en utomstående part. Granskningen skall ge en bild av hur vården och omsorgen fungerar för de boende. Utgångspunkten har varit de mål som ställs av kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden samt de mål och kvalitetskriterier som ingår i avtalet mellan stadsdelsförvaltningen och utföraren CarePartner AB

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

31 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande hälso- och sjukvårdsverksamheten vid Hornstulls sjukhem

Dnr: 504-697/03

I Socialstyrelsens tillsynsuppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (1998.531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ingår att stödja och granska hälso- och sjukvård i de särskilda boendeformerna, kommunala såväl som privata. Under verksamhetsåret 2003 beslutade Socialstyrelsen genomföra verksamhetstillsyn i ett antal särskilda boenden. Besöket vid Hornstulls sjukhem var ett led i detta.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

32 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

33 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet (Utsänds senare)

34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

35 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

36 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

37 Information från förvaltningen

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2003-12-11, vilket justerats 2003-12-15.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2003-12-05.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Anmälan om Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) vid Tant...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-10-23.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anmälan om Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) vid Mält...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-23.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Anmälan om Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) vid Lund...

§10 Anmälan om Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) vid Kata...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-04.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Utredning av klagomål vid Lundens gruppboende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-02.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Redogörelse till länsstyrelsen med anledning av anmälan i enskilt ärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-05.
Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Jens Orback (s) ajournerade sammanträdet kl.18.10 och öppnade det åter kl.18.12.

§13 Förslag på avveckling av Tanto sjukhem och korttidsboende under 2004

I verksamhetsplan 2004 föreslår förvaltningen en anpassning av antalet platser inom äldreboenden med heldygnsomsorg till det förväntade behovet i framtiden. Tanto sjukhem och korttidsboende, som inte uppfyller kriterierna för ett modernt äldreboende föreslås avvecklas under 2004. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-15.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v), (mp), (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade på bordläggning.

Ordföranden Jens Orback (s) tog först upp bordläggningsyrkandet och ställde detta mot förslaget att avgöra ärendet idag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Härefter förelåg ett förslag till beslut, det gemensamma (s), (v), (mp), (m), (fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag att avveckla Tanto sjukhem och korttidsboende och uppdrar till förvaltningen att genomföra den föreslagna avvecklingen.

2. Nämnden anför därutöver följande:
I syfte att anpassa antalet platser för äldreboende med heldygnsomsorg till behovet, beslutar nämnden att avveckla Tanto sjukhem. Nämnden anser det viktigt att framtidens äldreboende lever upp till den standard som länsstyrelsen kräver.

Det är vidare nämndens vilja att avvecklingen genomförs med beaktande av följande:

  • Varje boende på Tanto ska få en enskild överläggning med personal, anhöriga och biståndsbedömare för att finna den bästa möjliga fortsatta lösningen.
  • Så långt möjligt ska den vitsordade personalen tas tillvara och deras önskemål om nya arbetsuppgifter tillgodoses.
  • En analys göras av de förhållanden som lovordats av de berörda så att de goda exemplen kan tas tillvara i stadsdelens verksamheter.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde att han ej deltog i beslutet med hänvisning till yrkandet om bordläggning.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande.
"Förvaltningen föreslår att under året påbörja avvecklingen av Tanto sjukhem och korttidsboende. Man anger två skäl för denna avveckling:

  1. Ett överskott av sjukhemsplatser i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.
  2. Den relativt dåliga standarden på Tanto sjukhems lägenheter.

Kombinationen av dessa båda faktorer gör en avveckling av Tanto sjukhem (inkl. korttidsboende) begriplig.

Visserligen är standarden på Hornstulls sjukhem ännu lägre (i motsats till på Tanto sjukhem finns där även dubbelrum vilka skulle avvecklas i Bengt Westerbergs anda), men eftersom Hornstull åtminstone t o m 2006-01-31 drivs i privat regi av CarePartner AB, skulle en avveckling ge entreprenören sådana kostnader som inte täcks av upphandlingsavtalet, så att en avveckling av Hornstulls sjukhem nu inte är möjlig.
CarePartner har dock förklarat sig villig att omvandla sjukhemsplatserna till korttidsboende vilket är positivt; dessa kan då ersätta det korttidsboende som än så länge finns på Tanto sjukhem.

Till Medborgarmötet den 15 januari kom många anhöriga till de boende på Tanto sjukhem. Alla närvarande intygade hur bra atmosfären på Tanto är och hur förträfflig personalen är; dessutom hade de ett flertal namnlistor med sig där även andra hade skrivit under uppropet att inte lägga ner Tanto sjukhem, trots de påtalade bristerna i hygienutrymmena och trängseln i samlingslokalerna.

De framhöll också att deras anhöriga var i så dåligt skick att de inte kan utnyttja en kokvrå och att de helst har dörrarna öppna för trivsels skull. Nämnden vet inte om alla anhöriga (och alla boenden) delar denna uppfattning, men intrycket på Medborgarmötet var kompakt: "Behåll Tanto sjukhem!" Nämnden skulle kanske önska att reglerna inte var så fyrkantiga, men vi kan inte heller sätta oss över gällande lagstiftning och föreskrifter; då riskerar vi ett vitesföreläggande vilket vi inte har råd med i vårt utsatta ekonomiska läge.

Nämnden förlitar sig på att förvaltningen genomför den avveckling vi ikväll beslutar om på ett så skonsamt sätt som möjligt för de boende och deras anhöriga. Vi hoppas att det även ska visa sig att vara möjligt att hålla personalgruppen så mycket som möjligt intakt vid överflyttning av de boende till annat sjukhem.
Dessutom hoppas nämnden att förvaltningen ska hörsamma det förslag som någon åhörare, f ö en icke-anhörig, kom med: "Ni bör utreda varför det är så bra på en arbetsplats i stället för att bara utreda när någonting inte funkar."

§14 Tillsyn vid Checkpoint Söder AB

Förvaltningen har genomfört tillsyn av Checkpoint Söder AB utifrån den tillsynsplan som nämnden fastställde i mars 2003. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-17.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-17.

§15 Kvalitetsgarantier 2004

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. Sammanlagt 61 enheter har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt i respektive enhets åtaganden i verksamhetsplanen för 2004.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-22.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av samtliga partier framlagt förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner enhälligt anmälan av kvalitetsgarantierna.
  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Rapport om rörligt team

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-19.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-19.

§17 Ändring av nämndens marssammanträde 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-15.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden flyttar nämndsammanträdet i mars från den 4 till den 25 mars 2004.

§18 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kv...

Stadsledningskontoret har till nämnden för yttrande senast den 1 mars 2004 remitterat ärendet Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse från och med år 2004. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-12-22.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till stadsledningskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-22.

§20 Yttrande över ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS...

Länsstyrelsen har berett nämnden möjlighet att yttra sig angående ansökan från Solå Ungdomscenter AB om att etablera verksamhet enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) i stadsdelen. Ansökan avser tillstånd att bedriva korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov enligt 9 § 7 punkten LSS. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-07.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan från Solå Ungdomscenter AB att driva korttidstillsyn för skolungdom över 12 år jämlikt 9 § 7 punkten LSS i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-07.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Skeppsbar

Tonarto Restaurang AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Skeppsbar.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-12-19 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Skeppsbar, Skeppsbron 44, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Mondo

AB Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm ansöker om serveringstid till kl. 03.00 i Restaurang Mondo.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-12-19 med avstyrkan av ansökan.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut att tillstyrka ansökan, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag av (s), (v) och (mp) att majoriteten har ingen erinran mot förslaget om serveringstid till kl. 03.00.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden har ingen erinran mot en serveringstid till kl. 03.00 för Restaurang Mondo, Medborgarplatsen 8, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Pig & Whistle

Södergrisen Aktiebolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Pig & Whistle. Ansökan omfattar även satellitservering på Medborgarplatsen.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-12-19 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Restaurang Pig & Whistle, Medborgarplatsen 27-29, Stockholm.

2. Nämnden tillstyrker ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Restaurang Pig & Whistle under perioden 1 april till och med 30 september 2004.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang London & New Y...

Pumphouse Pub Restaurang Aktiebolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i London & New York Pub Restaurang.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-12-19 med tillstyrkan av ansökan om alkoholservering men med avstyrkan av serveringstid till kl. 03.00.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag av (s), (v) och (mp) att majoriteten har ingen erinran mot förslaget om serveringstid till kl. 03.00 under en prövotid av sex månader.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut att tillstyrka ansökan, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden har ingen erinran mot en serveringstid till kl. 03.00 under en prövotid av sex månader för London & New York Pub Restaurang, Götgatan 54, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Seyhmus vegetariska deli/...

Seyhmus vegetariska deli café och futons ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Seyhmus vegetariska deli/ Kafé.
Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-21.30.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-02 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Seyhmus vegetariska deli/ Kafé, Varvsgatan 29, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för slutna sällskap på Riddar...

AB Grundstenen 99124 unä/ Cibo et Poto AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Riddarhuset.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-12-19 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för slutna sällskap i Riddarhuset, Riddarhustorget, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Café Edenborg

Café Edenborg ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Café Edenborg. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2003-12-19 med tillstyrkan av ansökan om alkoholservering men med avstyrkan av serveringstid till kl. 03.00.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för slutna sällskap i Café Edenborg, Tyska Brinken 30, Stockholm.

2. Nämnden avstyrker serveringstid till kl. 03.00.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Val av ledamöter och ersättare i nämnder. Anmälan av kommunfullmäktiges...

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-01 utsågs tretton ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för tiden till och med år 2004.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§29 Anmälan av läsårsdata 2004/ 2005

Läsårsdata 2004/ 2005 anmäldes.

§30 Anmälan av sammanfattning av rapport om Hornstulls äldrecentrum 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-22 i rubricerat ärende.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av samtliga partier framlagt förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut
1.Nämnden lägger enhälligt anmälan till handlingarna samt uttalar följande.
Den utförda granskningen är intressant och bör ligga till grund för förvaltningens arbete att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Förvaltningen bör vid lämpligt tillfälle efter överläggningar med entreprenören återkomma till nämnden och lokala pensionärsrådet med en redovisning och bedömning av de synpunkter som framförts i rapporten.

Nämnden vill särskilt peka på rollen som Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) (sid. 9 i rapporten). Entreprenörens MAS övertar inte det ansvar som förvaltningens MAS har enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det är en viktig principiell fråga som inte kan avtalas bort utan bör betraktas som en form av myndighetsuppgift.

§31 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande hälso- och ...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-22 i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§32 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2003-12-10, från 2003-12-16, från 2003-12-29, från 2004-01-07 samt från 2004-01-21, vilka alla justerats samma dag.

§33 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet (Utsänds senare)

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-01-13, vilket justerats 2004-01-15.

§34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2003-12-09, vilket justerats 2003-12-15 och från 2004-01-07, vilket justerats 2004-01-09.

§35 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§36 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2003-11-24- -2003-12-31.

§37 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att Skinnarvikens äldrecentrum, som den 1 februari återgår i kommunal regi, får ny chef, Anne Viertola.

Rapporterades att förvaltningen bildat en projektorganisation med två tjänstemän för arbetet med de övertaliga.

§38 Övriga frågor

Anpassning av platser i äldreomsorgen
Uppdrogs åt förvaltningen att återkomma med en plan för hur anpassningen av platser inom äldreomsorgen till behoven kan ske under den närmaste treårsperioden.


Förslag om alkoholförtäringsförbud
Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut om alkoholförtäringsförbud. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Michael Schartau m.fl. (m).

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att säkerställa barns skolväg i avvaktan på en alkoholpolicy för hela staden.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann majoritet för (s), (v)-(mp)-förslaget.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.
Den som bifaller (s), (v)-(mp)-förslaget röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med åtta ja-röster/ ordföranden Jens Orback (s), ledamöterna Lars Wettergren (s), Tove Frimodt (s), Heléne Lilja (s), Maria Palme (s), Åsa Hagelstedt (v), Gerard Rikken (mp) och Torbjörn Andring (kd)/

mot fem nej-röster/ vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Michael Schartau (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m), ledamöterna Sonja Gräns (m) och Maj-Britt Åkesson (fp)/

Nämnden hade således beslutat att bifalla (s), (v), (mp)-förslaget med instämmande av (kd).

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att försöka påskynda stadens handläggning av ärendet om alkoholpolicy för hela staden. Under tiden får förvaltningen även i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer barnens skolväg vid Högalidsskolan och äldres trygghet utanför servicehuset i Hornstull.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Michael Schartau (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m), samt ledamöterna Sonja Gräns (m) och Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.
"Vi anser att nämnden skulle beslutat enligt följande.
Under hela våren år 2003 framförde boende i Hornstullsområdet både muntligt och skriftligt synpunkter och klagomål till förvaltningen om missbrukare som stör och skrämmer barn och vuxna där. Nu aktualiseras dessa synpunkter åter då skolbarn är rädda att gå sin väg till skolan. Polismyndigheten har inte haft mandat att ingripa på grund av rådande lokala ordningsföreskrifter; det är inte förbjudet att dricka sprit på allmän plats eller att uppträda berusad.
Folkpartiet Liberalerna föreslår därför nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om ett alkoholförtäringsförbud på offentlig plats inom nedan nämnda områden i Hornstullsområdet.
1. Nämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om en ändring i de lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad så att det blir förbjudet att dricka alkohol på följande platser:
Område 1: Långholmsgatan från Folkskolegatan och söderut till Hornsgatan.
Område 2: Kv. Kanonen nedanför Hornstulls servicehus och delar av Drakenbergsgatan mot Lignagatan samt Lignaparken."


Uppdrag om Lex Sarah
Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) anmälde skrivelse 2004-01-22 med uppdrag till förvaltningen att avge förslag till ändrade och uppstramade rutiner, när det gäller anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (Lex Sarah), så att nämnden på ett tidigare stadium får information om gjorda anmälningar samt en snabbare ärenderedovisning för nämnden.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar enhälligt skrivelsen till förvaltningen för beredning.


Sommarcafé vid helikopterplattan

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) anmälde skrivelse 2004-01-22 med uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheterna till ett sommarcafé vid helikopterplattan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar enhälligt skrivelsen till förvaltningen för beredning.


Ledamoten Torbjörn Andring (kd) aktualiserade frågan om användningen av Ljunglöfska salongen i Medborgarhuset och föreslog att salen öppnas för borgerliga vigslar. Förvaltningen återkommer i ärendet.

Ordföranden överlämnade en blomma till Elsemarie Bjellqvist, som fyllt 60 år och önskade henne lycka till i fortsättningen.

 

Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare