Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-02-19

Sammanträde 2004-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

7 Verksamhetsberättelse med bokslut 2003

Dnr: 103-79/2004

Stadsdelsnämnd Maria - Gamla stan har under år 2003 lyckats vända ett underskott till ett överskott.En del av förklaringen ligger i att stadsdelsnämnden fick del av kommunfullmäktiges ökade resurser. Nämnden har också sett över resursanvändningen och haft en restriktiv budgethållning under året.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

8 Underlag till budget för år 2005 och beräkningar för år 2006 och 2007

Dnr: 102-90/04

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

9 Rapport om projekt med intensivutredningar i barnärenden

Dnr: 503-779/03

Handläggare: Gunver Nyström, 508 12 140

10 Uppföljning av kolloverksamheten sommaren 2003Handläggare: Inger Karlsson, 508 12 122

11 Markupplåtelse för Café Bågspännaren på Kornhamnstorg

Dnr: 307-88/04

Café Bågspännaren har liksom föregående år sökt markupplåtelse för uteservering på Korn-hamnstorg för sommarsäsongen 2004. Bondens Egen Marknad (BEM) har anmält intresse av att ha torghandel, café, fiskförsäljning m m från samma plats. Detta skulle innebära att BEM:s caféverksamhet skulle ersätta Café Bågspännaren. Praxis i staden har under lång tid varit att säsongsserveringar som skött sina åtaganden föregående år har företräde före annan sökande. Förvaltningen föreslår därför att Café Bågspännarens ansökan för 2004 ska tillstyrkas och att praxis ej ändras.

Handläggare: Cecilia Rivard, 508 12 208

12 Inköpsstudie av folköl inom stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan november 2003

Dnr: 503-78/04

Den löpande tillsynen av folkölsförsäljningen lades ut på stadsdelsförvaltningarna 2002-01-01. En inköpsstudie har 2003-11-22 genomförts för att ta reda på i vilken utsträckning ungdomar under 18 år får köpa folköl. Studien visade på att 49% av försöken ledde till genomfört köp.

Handläggare: Torbjörn Dahlgren, 508 12 134

13 Nomineringar till stadens kvalitetsutmärkelse 2004

Dnr: 54/04

Kvalitetsutmärkelsen är ett sätt för stadens ledning att belöna de enheter som hunnit riktigt långt i sin verksamhetsutveckling.
I år kommer stadens kvalitetsutmärkelse endast delas ut på enhetsnivå med bibehållen klassindelning -förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg och övrig verksamhet. I år är fokus på ledarskap, medarbetare och brukardialog.

Förvaltningen bedömer de föreslagna enheterna Nikolaigårdens förskola,
Södermalmsskolan och Villa Magdalena uppfyller kraven för att delta i tävlingen om stadens kvalitets-utmärkelse 2004.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

REMISSER/YTTRANDEN

14 Stadens politiska organisation (SPO). Remiss

Dnr: 007-771/03

tydliganden i förslaget främst avseende:

 ansvarsfördelning mellan nämnder
 innebörden av kärnverksamheter
 demokratisynen
 tillsynen av enskilt driven förskola och skolbarnsomsorg

Förvaltningen föreslår med anledning av utredningen att:
 anslagsfinansiering görs av kommunövergripande verksamheter som är frivilliga och öppna för kommuninvånare oavsett var de bor i staden,
 likställigheten beaktas genom att det finns kommuncentrala riktlinjer,
 arbetet med riktlinjer flyttas från facknämnder till kommunstyrelsen för att få en tydlig koppling mellan riktlinjer och budget,
 funktioner som bevakar äldre- och handikappfrågor benämns ”Konsulent för äldre-frågor inom Stockholms stad” respektive ”Konsulent för handikappfrågor i Stock-holms stad”
 biblioteken blir kvar inom Kulturnämnden för att bibehålla överblick och lokalise-ring av stadens bibliotek,
 utbetalning av peng till enskilt drivna förskolor och grundskolor bör administreras av stadsdelsnämnder.
Förvaltningen föreslår att nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.


Handläggare: Kerstin Larsson m.fl., 508 12 305

15 Yttrande över förslag till ändrad budgetordning. Remiss från stadsledningskontoret

Dnr: 102-756/03

Kommunstyrelsen har överlämnat stadsledningskontorets förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad, till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande.
Förvaltningen föreslår nämnden att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.


Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 158

16 Yttrande över revisionsrapport Skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor och gymnasieskolor

Dnr: 104-791/03

Revisionen i Stockholms stad har granskat skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor och gymnasieskolor. Syftet med denna granskning var att kartlägga och bedöma om stadens skolhälsovård och elevvård kan ge eleverna stöd och hjälp i tillräcklig omfattning så att de kan tillgodogöra sig skolutbildningen och utvecklas som individer. De konstaterar att det, trots en i stort välfungerande organisation inom skolhälsovården, finns ett antal utvecklingsområden av betydelse samt att det är tveksamt om staden genomför tillräckliga elevvårdsinsatser för alla elever som behöver stöd. Förvaltningen instämmer med revisorerna i vad de kommit fram till i sin granskning och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.

Handläggare: Martina Lif Uddenfeldt, 508 12 275

17 Krafttag mot den skenande ungdomsarbetslösheten. Svar på skrivelse

Dnr: 599-53/04

Förvaltningen lämnar i detta ärende ett svar på skrivelsen ”Krafttag mot den skenande ungdomsarbetslösheten”.

Förvaltningen föreslår nämnden att anta förvaltningens svar som sitt eget.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

18 Yttrande över revisionsrapport Kvalitetsarbete vid stadens äldreboenden

Dnr: 104-790/03

Revisionskontoret har granskat kvalitetsarbetet på sex äldreboenden inom tre stadsdelsnämnder i staden. Syftet med granskningen har varit att belysa hur långt äldreboendena har kommit i utvecklingen av ett samlat kvalitetssystem som säkrar den enskildes behov av vård och omsorg. Revisorerna har i sin granskning uppmärksammat olika utvecklingsområden vad gäller kvalitetsarbete och föreslår olika stödinsatser från stadsdelsnämnden och staden centralt.

Förvaltningen delar de synpunkter och förslag som framkommit vid revisionskontorets granskning av äldreboendena. Kvalitetsarbetet bör prioriteras och i vissa delar samordnas i staden centralt.


Handläggare: Britt-Marie Rickmer, 508 12 053

19 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Hornstulls äldreboende

Dnr: 504-780/03

Länsstyrelsen har i november 2003 gjort en tillsyn av Hornstulls äldreboende och begär av stadsdelsnämnden ett yttrande över brister i bl a boendestandarden.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

20 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Snaps Bar & Bistro

Dnr: 309-47/04

Aktiebolaget Grundstenen 99866 unä ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Snaps Bar & Bistro, Götgatan 48, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka alkoholservering enligt ansökan, men avstyrka serveringstid till klockan 01.00 för uteservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Cattelin

Dnr: 309-006/04

Justincase 200 Aktiebolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Cattelin, Storkyrkobrinken 9, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka alkoholservering enligt ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Tantogården

Dnr: 309-71/04

Tantogården Södermalm AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 03.00 för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Tantogården, Ringvägen 24, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka alkoholservering enligt ansökan.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 Anmälan av beslut om upphandling av sommargårdar (kollo) inför 2004 med möjlighet till förlängning till 2005Handläggare: Inger Karlsson, 508 12 122

24 Anmälan av slutrapport Projekt för effektivare resursanvändning inom beställaravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre

Dnr: 505-82/04

Syftet med projektet var att uppnå budget i balans. Syftet var även att klarlägga om lagen och stadens interna riktlinjer tillämpas såsom avsett. I första hand omfattade projektet uppföljning av beslut om personlig assistans enligt LSS samt hemhjälp i assistansliknande form enligt SoL. Där så var möjligt har kostnader
överförts på annan huvudman, t.ex. genom att brukaren erhållit statlig assistansersättning (LASS) eller genom att kostnader för sjukvårdande insatser, som idag utförs inom ramen för personlig assistans, överförts på landstinget.


Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

26 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

28 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

29 Information från förvaltningen

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-01-22, vilket justerats 2004-01-26.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-01-14. Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-03. Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Jens Orback (s) ajournerade sammanträdet kl.17.20 och öppnade det åter kl.18.00.

§7 Verksamhetsberättelse med bokslut 2003

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-12.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd) anslöt sig.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2003 och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer.
  2. Nämnden fastställer att Björngårdsskolan/ Storkyrkoskolan från och med 2004-01-01 är enhet utan möjlighet till resultatöverföring mellan åren.
  3. Nämnden återredovisar 1,0 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokal.
  4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m) och Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättarna Jonas Nilsson (m) och Miguel de Paula (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.
"Vi anser att nämnden skulle beslutat

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Att i övrigt anföra

För Stockholmarna och för medborgarna i Maria-Gamla Stans stadsdel har år 2003 i hög grad varit ett år av försämringar och minskad framtidstro. På grund av politiska beslut på alla nivåer har Stockholms tillväxt helt avstannat efter den nuvarande majoritetens maktövertagande. Allt fler stockholmare klarar inte sin egen försörjning och blir beroende av socialbidrag. Bristen på tillväxt och skatteintäkter gör att stadsdelarna, trots en skattehöjning på 50 öre, tvingas till tuffa besparingar.

Omfattande felprioriteringar
Trots skattehöjningen på 50 öre har medborgarna märkt små förändringar i stadsdelens service. Barngrupperna i förskolan har inte minskat och biståndsbedömningen till äldreomsorgen har blivit tuffare. En stor del av förklaringen ligger i den totala brist på prioriteringar som präglat majoritetens politik under 2003, där den kommunala administrationen tillåtits växa på kärnverksamheternas bekostnad.

Socialbidragsberoendet ökar
Socialbidragskostnaderna ökar kraftigt under 2003. Detta är inte bara ett växande ekonomiskt problem för stadsdelen, utan framför allt ett hårt slag mot alla de människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv. Oförmågan att hitta lösningar för att få människor att gå från bidrag till jobb är påtaglig.

Fortsatt stora grupper i förskolan
Trots vallöftet om minskade barngrupper har mycket lite hänt när det gäller barngruppernas storlek i förskolan.

Besparingar i sociala sektorn
Trots skattehöjningen har mycket små kvalitetsförbättringar skett i den sociala sektorn. Tvärtom vittnar många om att situationen hårdnat för många. Tuffare biståndsbedömningar i äldreomsorgen och besparingar inom socialpsykiatrin slår hårt människor med stora behov men utan stora intressegrupper.

2003 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i stadsdelen."

§8 Underlag till budget för år 2005 och beräkningar för år 2006 och 2007

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-30.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till flerårsprogram och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

§9 Rapport om projekt med intensivutredningar i barnärenden

Sedan 2001 bedrivs inom utredningsenheten, avdelningen Barn- och Ungdom, ett projekt med bidrag från länsstyrelsen angående intensivutredningar i barn- och ungdomsärenden. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-22.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten.
2. Rapporten överlämnas till länsstyrelsen som redovisning av projektet.

§10 Uppföljning av kolloverksamheten sommaren 2003

Uppföljning av kolloverksamheten 2003 har genomförts i samarbete med samtliga stadsdelsförvaltningar. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av kollouppföljningen 2003.

§11 Markupplåtelse för Café Bågspännaren på Kornhamnstorg

Café Bågspännaren har liksom föregående år sökt markupplåtelse för uteservering på Kornhamnstorg för sommarsäsongen 2004. Bondens Egen Marknad har anmält intresse av torghandel på samma plats. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-02.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar enhälligt att Café Bågspännaren på Kornhamnstorg ges markupplåtelse för sin verksamhet 2004.

Nämnden vill också anmäla att den inför 2005 kommer att göra en prövning som kan leda till ett avsteg från praxis och ge markupplåtelse till en ny näringsidkare om detta kan vara till stor gagn för boende, näringsidkare och besökare i Gamla Stan.

§12 Inköpsstudie av folköl inom stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan november...

Sedan 2002-01-01 har stadsdelsnämnden tillsynsansvaret över folkölsförsäljningen. En inköpsstudie genomfördes den 22 november 2003 för att utröna i vilken utsträckning ungdomar under 18 år kan köpa folköl. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-27.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport om inköpsstudie av folköl i Maria-Gamla stan.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av ordföranden Jens Orback (s), ledamöterna Lars Wettergren (s), Tove Frimodt (s), Heléne Lilja (s) och Maria Palme (s), tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) samt ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande.
"Nämnden ser med stort allvar på att så stor andel av butikerna inte kollat legitimation vid folkölsförsäljning. Tillsammans med Stockholms stads preventionscentrum, Precens avser nämnden att återkomma med förslag på uppföljningsaktiviteter för att förbättra ålderskontrollen."

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg och ledamoten Maj-Britt Åkesson (båda fp) enligt följande.
"Folkpartiet liberalerna har under lång tid följt de undersökningar som kontinuerligt görs beträffande ungdomars alkoholvanor. Som ett led i att komma tillrätta med försäljningen av folköl i butik till ungdomar lade vi ett uppdrag till nämnden den 6 november 2003*. Vi anser fortfarande att denna idé är väl värd att pröva."


* Maria-Gamla stans ungdomar dricker alltmer alkohol. För att hjälpa personalen i butiker som säljer folköl vill vi införa en butiksdialog. Detta skulle kunna vara ett sätt att minska tillgängligheten. Upplägget skulle likna den utbildning i ansvarsfull alkoholhantering som personalen på krogarna idag går. Vi uppdrar åt förvaltningen att hos fullmäktige ansöka om medel för att driva detta som ett pilotprojekt.

§13 Nomineringar till stadens kvalitetsutmärkelse 2004

Kvalitetsutmärkelsen är ett sätt för stadens ledning att belöna de enheter som hunnit långt i sin verksamhetsutveckling. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-18.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden nominerar följande enheter att delta i kvalitetsutmärkelsen 2004:
Nikolaigårdens förskola inom klassen förskola,
Södermalmsskolan och fritidshemmet Eriksdalsvillan inom klassen skola och
Villa Magdalena inom klassen äldreomsorg.

§14 Stadens politiska organisation (SPO). Remiss

Stadsledningskontoret har till nämnden för yttrande senast den 15 mars 2004 remitterat rubricerad utredning. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-02.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar förvaltningens förslag till yttrande utan eget ställningstagande samt anför följande.
Utredningens förslag är intressanta och kan i flera avseenden gagna stadens verksamhet. Politiskt ställningstagande bör tas i stadens samlade bedömning på central nivå efter överläggningar mellan partierna.

Tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd) anmälde att han ej deltog i beslutet.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.
"Vi anser att nämnden skulle beslutat att
Att som svar på remissen kring SPO-utredningen uttala följande:
Stockholm är en politiskt styrd kommun. Politiska maktskiften innebär tydliga förändringar i stadens verksamheter. Inget tvivel råder om att väljarnas vardag blir annorlunda med ett borgerligt, eller ett socialistiskt styre. Detta gör Stockholm unikt i Sverige. SPO-utredningens förslag skulle, om de genomförs, på ett mycket negativt sätt förskjuta den politiska makten till en central tjänstemannaorganisation. Detta återkommer vi till nedan.

Valfrihet och pengsystem
Hur Stockholms politiska organisation skall utformas handlar mycket om avvägningen om politikers makt kontra medborgares. Införande av pengsystem och kundvalsmodell i olika former innebär en intressekonflikt mellan politiskt inflytande och medborgares direkta makt över vardagen. Detta gäller inte minst stadsdelarnas verksamheter.

I denna intressekonflikt menar vi att staden måste främja den modell som ger den enskilda medborgaren största möjliga inflytande. De pengsystem som i dag finns inom skola och hemtjänst bör utsträckas till fler områden, som barnomsorg och äldreboenden.

Lokalt ansvar för fysiska frågor
SPO-utredningen föreslår att stadsdelarna för ett ökat ansvar för delar av den fysiska verksamheten i staden, bland annat när det gäller parkerna. Vi bejakar denna utveckling. Dialogen mellan medborgare och stadsdelspolitiker handlar i stor utsträckning om just dessa frågor – trots att stadsdelsnämndernas inflytande kring den fysiska planeringen är mycket liten. Ur ett demokratiskt perspektiv är det givetvis angeläget att lokalpolitiker har inflytande över de frågor som medborgarna tror och önskar att det finns ett lokalt ansvar för.

Samlat ansvar och kompetens
SPO-utredningen föreslår att vissa verksamheter som idag ligger samlat centralt i staden, i fortsättningens skall spridas ut på stadsdelsnivå. Ett exempel på detta är särskolan. En annan fråga, som utretts en längre tid, är frågan om heminstruktörernas placering, där utredningen landar i ett fortsatt stadsdelsansvar för verksamheter.

Såväl särskolan som stadens heminstruktörer är tydliga exempel på verksamheter, där en central samling av kompetens innebär en tydlig förbättring av kvaliteten. Vi motsätter oss förslaget att föra ut ansvaret för särskolan på stadsdelsnivå, och menar samtidigt att heminstruktörernas verksamhet bör samlas centralt i staden.

En tydlig politisk ledning
Den viktigaste orsaken bakom Stockholms politiska tydlighet är det sätt som stadens politiska ledning är organiserad. Borgarrådens ställning som ordförande i tunga centrala nämnder är en viktig del av detta. Det är stadens mest kända och inflytelserika politiker som leder arbetet i nämnder och bolagsstyrelsen, och det är också de som tydligt framstår som ansvariga för den förda politiken.

En av SPO-utredningens främsta slutsatser handlar om en maktförskjutning från centrala nämnder till kommunstyrelsen och en kraftigt förstärkt central administration, och en försvagning och otydliggörande av borgarrådsinstitutionen. SPO-utredningens förslag innebär att det i framtiden kommer att bli mycket svårt för medborgare, fritidspolitiker, journalister och tjänstemän att ställa stadens mäktigaste politiker till ansvars för den förda politiken på olika områden. Detta vore mycket olyckligt för Stockholm och stockholmarna.

En slimmad politisk organisation
SPO-utredningen uppvisar ett magert resultat när det handlar om förslag för att minska byråkratin i Stockholm. Folkpartiet motionerade i maj 2003 om en kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Antalet politiska uppdrag föreslås minska med ca 250 och antalet administrativa tjänster minskas med ca 500. Såväl för facknämnder som stadsdelsnämnder föreslås en rad sammanslagningar.

Folkpartiets motion om en bantad organisation i staden skulle på ett genomgripande sätt minska den kommunala byråkratin och öka stockholmarnas inflytande över vardagen. Vi avstyrker därmed, i enlighet med ovanstående, huvuddelen av SPO-utredningens förslag, och tillstyrker i stället motionen "Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad" av Jan Björklund m fl."

dels av ledamöterna Michael Schartau (m), Sonja Gräns (m) och tjänstgörande ersättaren Jonas Nilsson (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att som svar på remissen anföra följande:
Den övergripande målsättningen med att se över stadens organisation borde ha varit att minska den politiska styrningen av stockholmarna. En god politik är en politik som i högre grad låter stockholmarna själva besluta över sina egna liv. Den som vill öka stockholmarnas frihet måste söka minska politikens omfattning. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar - ett ansvar som vi är övertygade om att alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Tyvärr har medborgarperspektivet helt gått förlorat i utredningens direktiv och förslag.

I SPO-utredningen återges ännu en gång resultatet av den vetenskapliga utvärdering av SDN- reformen som Institutet för kommunal ekonomi (IKE) fick i uppdrag att genomföra. Där framgår att SDN-reformen misslyckats med att stärka den lokala demokratin. Trots det innehåller SPO- utredningen ett flertal förslag om nya uppgifter som ska föras över till stadsdelsnämnderna.

Vi moderater vill i stället långsiktigt fördjupa demokratin genom att ge tillbaka inflytande till de enskilda medborgarna, bland annat genom att systematiskt sänka kommunalskatten. Vi vill också vidareutveckla valfrihetssystemen, så att medborgarna får inflytande över staden verksamheter genom det fria valet av skola, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg. Valfrihet för den enskilde i den skattefinansierade välfärden är en viktig demokratifråga.

Vi välkomnar utredningens tydliga ställningstagande för ett fortsatt arbete med ett integrerat lednings- och styrsystem (ILS) - en viktig reform som måste vårdas och utvecklas.

Vi är beredda att medverka till långsiktiga överenskommelser om stadens konstitutionella frågor om avsikten är att förtydliga rollerna, öka medborgarnas inflytande och valfrihet, klargöra ansvaret och effektivisera organisationen. Sammantaget innehåller SPO-utredningen dessvärre i stort sett inga förbättringar i dessa viktiga frågor."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande.
På 90-talet övergav Stockholms stad det samlingsstyre som varit kutym under långa tider; sedan dess har majoriteten växlat efter varje val. Det ser ut som om medborgarna har velat straffa den styrande majoriteten för de ansträngningar den har sett sig vara tvungen att göra för att rätta till den förra majoritetens tillkortakommanden.

En konsekvens av de täta maktväxlingarna har varit att styret har varit ’hackigt’, för medborgarna och ännu mer för stadens anställda. En reform som genomförs av den ena majoriteten har avskaffats eller väsentligt förändrats av den nästtillträdande.

Ett exempel är den stadsdelsnämndsreform som (s+ v+ mp) beslöt om 1995.

Efter ett prövoår 1996 började den nya organisationen verka fr. o.m. januari 1997. Då de borgerliga partierna hade segrat i valet 1998, gjorde de om hela organisationen; slog samman stadsdelsnämnder, ändrade befogenheter m. m., utan att man tillät den pågående utvärderingen av stadsdelsnämndsreformen att färdigställa sin genomgång först.

Dessa ändringar i en två år gammal organisation har haft mycket negativa konsekvenser, främst för personalen och de sammanslagna stadsdelsnämndernas ekonomi (t ex blev antalet chefstjänstemän sammantaget för stort, vilket har varit en av orsakerna till Maria-Gamla stans ekonomiska problem under den förra mandatperioden).

Därför anser Miljöpartiet i Maria- Gamla stan att majoriteten och oppositionen i stadshuset bör komma fram till en gentlemen’s agreement att låta större reformer av stadens politiska organisation verka en viss tid, även efter ett eventuellt maktskifte. Denna tid får dock aldrig vara längre än tre-fyra år, beroende på om reformen genomförs under mandatperiodens sista eller första två år.

På detta viss får den nya majoriteten efter en ordentlig utvärdering ändå en rimlig chans att genomföra genomgripande förändringar i stadens politiska organisation."

§16 Yttrande över revisionsrapport Skolhälsovården och elevvården i stadens...

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 27 februari 2004 remitterat rubricerad revisionsrapport. Revisionskontorets granskning har syftat till att kartlägga och bedöma om stadens skolhälsovård och elevvård ger eleverna stöd och hjälp i tillräcklig omfattning för att kunna tillgodogöra sig skolutbildningen och utvecklas som individer. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-29.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-29.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Krafttag mot den skenande ungdomsarbetslösheten. Svar på skrivelse

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 2 april 2004 remitterat skrivelse från Mikael Söderlund (m) angående Krafttag mot den skenande ungdomsarbetslösheten.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-30.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på skrivelsen till kommunstyrelsen antar nämnden förvaltningens svar som sitt eget.

§18 Yttrande över revisionsrapport Kvalitetsarbete vid stadens äldreboenden

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 27 februari 2004 remitterat revisionsrapporten Kvalitetsarbetet vid stadens äldreboenden.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-29.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-29.

§19 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Hornstulls äldreboende

Länsstyrelsen har den 26 november 2003 gjort tillsynsbesök vid Hornstulls äldreboende. Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 29 februari 2004 remitterat tillsynsrapport över besöket. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-26.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-26.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Snaps Bar & Bi...

Aktiebolaget Grundstenen 99866 unä ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Snaps Bar & Bistro.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-27 med tillstyrkan av ansökan om alkoholservering men avstyrkan av serveringstid till kl.01.00 i uteservering.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker alkoholservering enligt ansökan för Restaurang Snaps Bar & Bistro, Götgatan 48, Stockholm.
2. Nämnden avstyrker serveringstid till kl. 01.00 i uteservering.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Cattelin

Justincase 200 Aktiebolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Cattelin. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-23 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker alkoholservering enligt ansökan för Restaurang Cattelin, Storkyrkobrinken 9, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Tantogården

Tantogården Södermalm AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl. 03.00 för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Tantogården.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-01-29 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker alkoholservering enligt ansökan för Restaurang Tantogården, Ringvägen 24, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Anmälan av beslut om upphandling av sommargårdar (kollo) inför 2004 med...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner anmälan.

Särskilt uttalande anmäldes av nämnden enligt följande.
" I en rapport från Stadshuset framkommer att kollo inte kommer de barn till godo som kanske mest behöver en sådan sommarvistelse. Samtidigt är stadsdelens kostnader för kolloverksamhet stora och ökar varje år.

Innan förlängning av avtal sker inför 2005 ska stadsdelsförvaltning informera stadsdelsnämnden om detta samt hänsyn tas till eventuella förändringar av direktiv från Stadshuset.

Med hänsyn dels till stadsdelens finanser, dels till rapportens tveksamhet till vilka barn som nyttjar kollo, vill majoriteten poängtera att förlängning av upphandling av kollo inte får påverka möjligheten att under året göra en regelrätt upphandling av dagkolloverksamhet."

§24 Anmälan av slutrapport Projekt för effektivare resursanvändning inom be...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-30.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§25 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2004-02-04 och 2004-02-18, vilka båda justerats samma dag.

§26 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-02-11, vilket justerats 2004-02-12.

§27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§28 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-01-01- -2004-01-31.

§29 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel besvarade en av ersättaren Solveig Staffas (fp) ställd fråga om att hos kommunfullmäktige ansöka om medel för ett pilotprojekt angående utbildning till personal som säljer folköl i syfte att minska tillgängligheten av folköl.
BrittMarie Kyndel har varit i kontakt med Preventionscentrum Stockholm (Precens) och fått beskedet att inget hindrar att utbildning anordnas för affärsinnehavarna. Däremot måste förvaltningen avvakta för att överväga de ekonomiska möjligheterna till en sådan utbildning.

Vidare rapporterades att skolborgarrådet Erik Nilsson besökte Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning den 12 februari 2004 tillsammans med stadsdelens rektorer.
Från nämnden deltog ordföranden och vice ordföranden. Besök gjordes även i Eriksdalsskolan.

§30 Övriga frågor

Projektanställning som anhörigkonsulent
Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) anmälde gemensam skrivelse 2004-02-19 från samtliga partier med uppdrag till förvaltningen att behålla projektanställningen som anhörigkonsulent och återkomma till nämnden med förslag till hur anställningen ska finansieras.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar enhälligt skrivelsen till förvaltningen för beredning.


De anställdas hälsa
Ordföranden Jens Orback (s) anmälde gemensam skrivelse 2004-02-19 från samtliga partier med uppdrag till förvaltningen att kontakta kollegerna i Tyresö och Korpen och därefter- efter samråd med de fackliga organisationerna- återkomma till nämnden med ett beslutsunderlag och eventuella egna förslag till utbyggd friskvård för personalen.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar enhälligt skrivelsen till förvaltningen för beredning.


Skrivelse angående Medborgarplatsen
Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) anmälde skrivelse 2004-02-19 med uppdrag till nämnden att redovisa de åtgärder som hittills vidtagits för att upprätta ett monument för Anna Lindh och att återkomma med ett förslag som tar hänsyn till Medborgarplatsens näringsidkare och restaurangbesökare och yrkade bifall till detta.
Övriga partier yrkade avslag på förslaget.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden att avslå förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avslår förslaget om uppdrag.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau och Sonja Gräns samt tjänstgörande ersättaren Jonas Nilsson (alla m) till förmån för eget förslag enligt följande.
"Vi anser att nämnden skulle beslutat:
Det har i media framkommit uppgifter om hur frågan om monument efter Anna Lindh har hanterats. Trots att frågan är långt ifrån politiskt färdigutredd vad gäller lämplig plats och utformning av monument verkar tjänstemän från Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning ha bestämt sig för vilken lösning som ska gälla.

Bland de aspekter som bör vägas in när stadsbilden ska förändras eller namn på gator och platser ska ändras är hur förändringarna påverkar de medborgare som bor och verkar i staden. Enligt vad som rapporterats har stadens tjänstemän ställt sig kallsinniga till framförda synpunkter på den skada som förslaget åsamkar verksamheten som bedrivs av Restaurang London – New York på Medborgarplatsen. Förslaget verkar alltså inkräkta inte bara på företagaren och restaurangägaren Fikri Yilmaz’ intressen, utan också på intresset hos alla de kunder som är nöjda med serveringsverksamheten. Det måste vara möjligt att finna en lösning som både tillfredsställer intresset av att upprätta monument och tillgodoser vanliga medborgares och näringsidkares intressen.

Med anledning av ovanstående önskar vi ge Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning i uppdrag att till nämnden redovisa de åtgärder som hittills har vidtagits för att upprätta

ett monument efter Anna Lindh, samt återkomma med ett förslag som tar hänsyn till Medborgarplatsens näringsidkare och restaurangbesökare."


Dagkollo
Ledamoten Maria Palme m.fl. (s) anmälde gemensam skrivelse 2004-02-19 från samtliga partier med uppdrag till förvaltningen att utreda och lägga förslag till hur en verksamhet med dagkollo kan utformas utan övernattning men under en sammanhängande period av minst fem dagar åt gången.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar enhälligt skrivelsen till förvaltningen för beredning.

 

Medborgarförslag
Ledamoten Gerard Rikken (mp) anmälde skrivelse 2004-02-19 med uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten att lämna medborgarförslag i Maria-Gamla stan, där förvaltningen även redovisar vilka förutsättningar som ska gälla för inlämnandet av dessa förslag, vem som tar hand om beredningen och en uppskattning av ökad(e) arbetsbelastning och kostnader (om möjligt).
Tjänstgörande ersättaren Miguel de Paula (kd) anslöt sig till förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

 

Rapport om serveringstillstånd
Tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) anmälde gemensam skrivelse 2004-02-19 med uppdrag till förvaltningen att två gånger per år förse nämnden med rapport om antalet serveringstillstånd i stadsdelen, serveringstider, beviljade och eventuellt indragna tillstånd och uppgift om nämndens resp. tillståndsdelegerades beslut.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar enhälligt skrivelsen till förvaltningen för beredning.


Ordföranden överlämnade en blomma till Pelle Börjesson med anledning av att han gift sig och nämnden önskade honom lycka till.

Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare