Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-03-25

Sammanträde 2004-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

20 Uppföljning av budget 2004

Dnr: 102-165/04

Förvaltningen föreslår i detta ärende inriktning och tidsplan för uppföljning av budget i månadsrapporter och tertialrapporter under 2004.
Månads- och tertialrapporter byggs upp av enheternas prognoser. Grunden är att varje chef ansvarar för ekonomin inom sitt verksamhetsområde. Summan av enheternas prognoser är nämndens totala prognos. Nytt är att ekonomiavdelningen upprättar en prognos för nämnden totalt oberoende av enheternas prognoser. Denna prognos kontrolleras mot summan av enheternas prognoser för att säkerställa kvaliteten i nämndens totala prognos. Ekonomiavdelningen ansvarar även för kvalitetssäkringen av respektive enhets prognos.


Handläggare: Ted Emanuelsson , 508 12 158

21 Månadsrapport per februari 2004

22 System för intern kontroll

Dnr: 012-160/04

I detta ärende föreslår förvaltningen att nämnden godkänner förslaget där förvaltningen utvecklat och förtydligat internkontrollsystemet inom nämndens verksamhet.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

23 Justerad tillsynsplan för enskild vårdverksamhet

Dnr: 502-121/04

Socialstyrelsen har lämnat nya föreskrifter avseende den löpande tillsynen för hem för vård och boende. Den löpande tillsynen skall innefatta inspektion av verksamheten minst en gång per år. Förvaltningen har justerat tillsynsplanen i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och föreslår att nämnden fastställer densamma att gälla fortlöpande.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

24 Reviderade rutiner vid allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen-Lex Sarah

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag av stadsdelsnämnden att avge förslag till ändrade rutiner där nämnden på ett tidigare stadium får information av gjorda anmälningar samt en snabbare ärenderedovisning för nämnden. I detta ärende lämnar förvaltningen förslag till ändrade handläggningsrutiner för Lex Sarah.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

25 Utvärdering av utföraravdelningens organisationsförändring den 1 oktober 2003. Uppdrag från nämnden

Dnr: 012-159/04

Utföraravdelningen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade genomförde en omorganisation från och med den 1 oktober 2003. Vid nämndens beslut om omorganisationen fick förvaltningen i uppdragit att i början av 2004 redovisa till stadsdelsnämnden och de fackliga organisationerna hur resultatet utfallit. I detta ärende lämnas en redovisning av enhetschefernas och verksamhetsstödets erfarenheter sedan omorganisationen genomfördes.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 508 11 020

26 Förlängning av projektanställning av anhörigkonsulent 2004. Uppdrag från nämnden

Dnr: 504-144/04

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag av stadsdelnämnden att behålla projektanställningen som anhörigkonsulent samt att föreslå hur anställningen ska finansieras. Stadsdelsförvaltningen föreslår en förlängning på halvtid av projektanställningen som anhörigkonsulent från och med 2004-04-01 till och med 2004-12-31. I verksamhetsplan 2005 kommer stadsdelsförvaltningen att ta ställning till anhörigkonsulentens fortsatta framtid.Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

27 Café vid Helikopterplattan. Uppdrag från nämnden

Dnr: 307-63/04

En caféverksamhet kan bedrivas på Munkbrohamnen om Stockholms hamnar AB och Arlanda Helicopter AB, vid en eventuell ansökan om markupplåtelse, kontaktas och då bedömer att en caféverksamhet inte negativt påverkar hamnens eller flygtrafikens verk-samhet.

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

28 Redovisning av ärenden om alkoholservering. Uppdrag från nämnden

Dnr: 309-117/04

Nämnden gav under senhösten 2003 förvaltningen i uppdrag att redovisa tillstånds-delegerades beslut i de ärenden där nämnden yttrat sig om alkoholservering.

Nämnden har 2004-02-19 utökat sitt uppdrag till att även få en rapport om antalet serveringstillstånd och serveringstiderna i restauranger i stadsdelen samt informa-tion om vad som hänt sedan senaste rapport både vad gäller beviljade samt indrag-na tillstånd. I detta ärende redovisas yttranden behandlade av stadsdelsnämnden år 2003. Under år 2004 kommer förvaltningen att följa upp beviljade och indragna tillstånd enligt uppdraget från stadsdelsnämnden i februari 2004.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna förvaltningens redovisning.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

29 Ansökan om uteservering för Restaurang London New York vid Medborgarplatsen

Dnr: 307-198/04

Restaurang London-New York har liksom föregående år sökt markupplåtelse för uteservering på Medborgarplatsen för sommarsäsongen 2004. Kommunstyrelsen väntas under våren fatta beslut om att på samma plats skapa en minnesplats för Anna Lindh. Det befintliga vatten-konstverket ”Livets källa” på Medborgarhusets fasad ska sättas i funktion, en minnesplakett placeras på fasaden och en bänk föreslås placeras längs fasaden vid fontänen. Detta innebär att ytan för uteserveringen måste minskas eller helt reserveras för minnesplatsen. Förvaltning-en föreslår att restaurang London-New York´s ansökan för 2004 ska tillstyrkas men med en reducerad yta så att även den planerade minnesplatsen får det utrymme som anses nödvändigt.

Handläggare: Cecilia Rivard, 508 12 208

30 Bortflyttning av gatu- och parksoffor i stadsdelsområdet

Dnr: 301-162/04

Park- och gatusoffor används periodvis på vissa platser huvudsakligen av spritpåverkade och störande personer, vilket orsakar problem för närboende och förbipasserande per-soner, vilka därför ofta önskar få soffor bortflyttade. Handikapprådet med flera värnar om att tillräckligt många soffor bör finns utplacerade i stadsdelen för att erbjuda vilplats för äldre och rörelsehindrade personer.

Handikapprådet i Maria-Gamla stan har översänt ett brev till stadsdelsnämnden där protester framförs om en nyligen genomförd bortflyttning av två soffor från Långholms-gatan vid Hornstull. Sofforna har flyttats bort av stadsdelsförvaltningen efter önskemål från barn, föräldrar och en av nämndens politiker. Stadsdelsförvaltningen har under de senaste åren lagt mycket resurser på att kommunicera frågan om soffor och dess placering med klagande medborgare och lokalpressen.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför nämnden att ställa sig bakom de av förvaltningen föreslagna riktlinjerna för placering av soffor i utemiljön inom stadsdelen.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

REMISSER/YTTRANDEN

31 Yttrande till länsrätten över överklagat beslut enligt 10 kap 8 § kommunallagen

Till länsrätten har inkommit ett överklagande med anledning av nämndens beslut den 22 januari 2004 om avveckling av Tanto sjukhem. Den klagande vill att beslutet hävs och att en grundlig utredning genomförs innan man tar ställning till frågan igen.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 508 11 020

32 Yttrande till länsrätten över verklagat beslut enligt 10 kap 8 § kommunallagen

Till länsrätten har inkommit ett överklagande med anledning av nämndens beslut den 22 januari 2004 om Avveckling av Tanto sjukhem och korttidsboende under 2004. Den klagande vill att beslutet hävs. Överklagan är en begäran om prövning av lagligheten i nämndens beslut (tidigare kommunalbesvär) enligt kommunallagen 10 kap 8 § punkten 3.Handläggare: BrittMarie Kyndel, 508 11 020

33 Yttrande till länsstyrelsen angående uppföljningsbesök vid Tanto sjukhem och korttidsboende den 30 september 2003

Dnr: 504000741/03

Länsstyrelsen har i oktober 2003 gjort ett uppföljningsbesök på Tanto sjukhem samt korttidsboende. De riktar kritik mot verksamheten när det gäller viss kvalitetsarbete, lokalerna, blandar kortidsboende och dementa, samt att Maria-Gamla Stans stadsdelsnämnd inte har genomfört de förändringar som angetts i den åtgärdsplan som skickades till länsstyrelsen den 27 februari 2003.

34 Yttrande till länsstyrelsen angående tillsynsbesök vid Magdalenagården den 10 december 2003

Dnr: 205000049/04

Länsstyrelsen har den 10 december gjort ett tillsynsbesök på Magdalenagårdens äldreboende och riktar en viss kritik mot verksamheten. Länsstyrelsen skriver bland annat i sin rapport att antalet personer i ett gruppboendet inte bör vara fler än nio. På tre av de fyra våningsplanerna som är gruppboende bor tolv pensionärer med demenshandikapp. Länsstyrelsen anser att kvalitetsarbetet vad gäller bemötande, information, klagomålshantering samt dokumentation bör förbättras. I tillsynsrapporten/ beslutet begär Länsstyrelsen att få ett yttrande från stadsdelsnämnden angående relevanta åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit i rapporten. Stadsdelsförvaltningen lämnar i detta ärende ett yttrande avseende samtliga punkter i Länsstyrelsens tillsynsrapport/beslut.

Handläggare: Britt-Marie Rickmer, 508 12 400

35 Yttrande angående förslag till tobak-, alkohol- och narkotikapolitiskt program. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 500-042/04

Kommunstyrelsen har överlämnat socialtjänstnämndens utredning angående förslag till tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad STAN - programmet till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande.
Förvaltningen föreslår nämnden att åberopa och överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

36 Allmänna samlingslokaler- demokrati, kultur och utveckling (SOU 2003:118) Remiss från personal- och demokratiroteln

Dnr: 304-92/04

Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd har fått i uppdrag av Personal- och demokratiroteln att yttra sig i över justitiedepartementets offentliga utredning "Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur och utveckling".

Förvaltningen delar utredarens synpunkter men vill understryka vikten av att samlingslokalerna är och görs tillgängliga för att alla människor ska ha möjlighet till medborgarinflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. Förvaltningen ställer sig tveksam till en kommunal medfinansiering av det statliga allmänna stödet till samlingslokaler i form av ekonomiskt bidrag eller i form av arbetskraft vid köp, ny- eller ombyggnad och standardhöjande reparationer. Detta mot bakgrund av att åtagandet är svårt att uppfylla då kommunen måste prioritera kärnverksamheten i första hand.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

37 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Saturnus konferens

Dnr: 309-110/04

KLF Fastighets AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

38 ttrande över ansökan om alkoholservering för Café o Galleri Umbra

Dnr: 309-169/04

A Concept Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Cafe o Galleri Umbra, Hornsgatan 5, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

39 Yttrande över ansökan om alkoholservering för P Bistro o Bar

Dnr: 309-178/04

Tiess Interiör AB unä ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i P Bistro o Bar, Bergsunds Strand 38, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 restaurang och 11.00-23.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande tillstyrker ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

40 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Matcafé Misteln

Dnr: 309-177/04

Matcafé Misteln HB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Matcafé Misteln, Hornstullstrand 17, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 00.00 årligen under perioden
1 april till och med 15 oktober. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande tillstyrker ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

41 Yttrande över ansökan om satellitservering för Melanders Fisk & Restaurang på Medborgarplatsen

Dnr: 309-182/04

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen under perioden 2004-05-01 - 2004-09-30. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande tillstyrker ansökan om alkoholservering för Melanders Fisk & Restaurangs satellitservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

42 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-03-01

43 Anmälan av Omstrukturering av förebyggande och uppsökande enheten och utredningsenheten inom avdelningen Barn och Ungdom

En ny organisation genomförs inom avdelningen Barn och Ungdom den 1 april 2004. Förändringen sker inom befintlig budgetram och personalstyrkan blir densamma.

Handläggare: Yvonne Björkman, 508 11 102

45 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

46 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

47 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

48 Anmälan av inkomna skrivelser

49 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-02-19, vilket justerats 2004-02-26.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 40 a. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-03-01.

§7 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-03-01. Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 3 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-03-02. Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-16. Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedläggning av faderskapsutredning

§11 Yttrande till länsstyrelsen i enskilt ärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-10. Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Anmälan om Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-13. Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Anmälan om personskada i verksamhet enligt LSS

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-20. Paragrafen är sekretesskyddad.

§17 Yttrande över automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-01. Paragrafen är sekretesskyddad.

§18 Yttrande till länsstyrelsen angående brister i verksamheten vid Skinnar...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-26. Paragrafen är sekretesskyddad.

§19 Upphandling av leveranser av matlådor

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-27. Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Jens Orback (s) ajournerade sammanträdet kl.17.35 och öppnade det åter kl.18.03.

§20 Uppföljning av budget 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-05.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljning av budget 2004.

§21 Månadsrapport per februari 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-18.
Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner månadsrapport per februari 2004.
 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att så snart det är möjligt uppskatta samt inkludera den påverkan på resultatet som omställningen av Tanto sjukhem, Mälteriet samt Skinnarviken beräknas ha.

§22 System för intern kontroll

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-03.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

§23 Justerad tillsynsplan för enskild vårdverksamhet

Socialstyrelsen har lämnat nya föreskrifter om den löpande tillsynen för hem för vård och boende. Den löpande tillsynen ska innefatta inspektion av verksamheten minst en gång per år. Förvaltningen har justerat tillsynsplanen i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-24.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner den justerade tillsynsplanen att gälla fortlöpande och överlämnar den till länsstyrelsen för kännedom.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Reviderade rutiner vid allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § so...

Vid nämndsammanträdet den 22 januari 2004 uppdrogs åt förvaltningen att lägga fram förslag till ändrade och uppstramade rutiner, där nämnden på ett tidigare stadium får information om gjorda anmälningar samt en snabbare ärenderedovisning för nämnden. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-04.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till rutiner för handläggning av anmälan om missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen.
2. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-04 till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§25 Utvärdering av utföraravdelningens organisationsförändring den 1 oktobe...

Vid nämndsammanträdet den 25 september 2003 godkände nämnden förslag till organisations-förändring inom Utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att vid första sammanträdet 2004 redovisa hur resultatet utfallit.
Stadsdelsdirektören aviserade i januari månad att utfallet skulle presenteras i mars månad.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-09.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av nämnden enligt följande.
"Vid nästa utvärdering vill nämnden ha en bättre struktur på densamma, så att vi erhåller flera svar samt synpunkter från brukarna."

§26 Förlängning av projektanställning av anhörigkonsulent 2004. Uppdrag frå...

Vid nämndsammanträdet den 19 februari 2004 uppdrogs åt förvaltningen att behålla projekt-anställningen som anhörigkonsulent och att återkomma till nämnden med förslag till finansiering. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-09.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner enhälligt förvaltningens förslag att behålla projektanställningen som anhörigkonsulent på halvtid från och med den 1 april 2004 till och med den 31 december 2004.
2. Nämnden uppdrar vidare åt förvaltningen att senast i augusti återkomma med en redovisning och utvärdering av förvaltningens olika insatser för stöd till anhöriga/närstående som vårdar äldre.

§27 Café vid Helikopterplattan. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet den 22 januari 2004 uppdrogs åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till ett sommarcafé vid helikopterplattan vid Munkbrohamnen.
Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-02-10.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§28 Redovisning av ärenden om alkoholservering. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet den 19 februari 2004 uppdrogs åt förvaltningen att två gånger per år förse nämnden med rapport om antalet serveringstillstånd i stadsdelen, serveringstider, beviljade och eventuellt indragna tillstånd och uppgift om nämndens resp. tillståndsdelegerades beslut.
Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

§29 Ansökan om uteservering för Restaurang London New York vid Medborgarpla...

Restaurang London-New York har liksom föregående år sökt markupplåtelse för uteservering på Medborgarplatsen för sommarsäsongen 2004.
Kommunstyrelsen väntas under våren fatta beslut om att på samma plats skapa en minnesplats för Anna Lindh. Det befintliga vattenkonstverket Livets källa på Medborgarhusets fasad ska sättas i funktion, vilket innebär att ytan för uteserveringen måste minskas.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-15.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden bordlägger ärendet.

§30 Bortflyttning av gatu- och parksoffor i stadsdelsområdet

Lokala handikapprådet m. fl. har i skrivelser till nämnden haft invändningar mot att två soffor flyttats bort från Långholmsgatan vid Hornstull. Sofforna flyttades efter önskemål från bland andra barn och föräldrar, då de periodvis användes av spritpåverkade och störande personer. Då sofforna även var ett välkommet vilostopp för funktionshindrade och äldre har lokala handikapprådet m. fl. i skrivelser till nämnden ifrågasatt att sofforna togs bort.
Med anledning av skrivelserna har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-11.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Gunnel Laufke m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner det förslag till riktlinjer som redovisas i tjänsteutlåtandet.
2. Som svar på skrivelser från handikapprådet m.fl. överlämnar nämnden förvaltningens tjänste-utlåtande 2004-03-11.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m),  tjänstgörande ersättaren Jonas Nilsson (m) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Under hela våren år 2003 framförde boende i Hornstullsområdet både muntligt och skriftligt synpunkter och klagomål till förvaltningen om spritpåverkade och störande personer som stör och skrämmer barn och vuxna där. Folkpartiet har vid två tillfällen lagt förslag till alkoholförbud, vilka majoriteten röstat ned. Detta är olyckligt då polismyndigheten inte har mandat att ingripa på grund av rådande lokala ordningsföreskrifter, det är inte förbjudet att dricka sprit på allmän plats eller att uppträda berusad.

Nu aktualiseras frågan då man istället försöker att komma tillrätta med frågan genom att anta en soffpolicy. Då bänkarna är viktiga för rörelsehindrade borde nämnden lyssna noga på Handikapprådets synpunkter.

Förslag till beslut
Att bänkarna skall vara kvar samt återställas."

§31 Yttrande till länsrätten över överklagat beslut enligt 10 kap 8 § kommu...

Länsrätten i Stockholms län har till nämnden för yttrande senast den 29 mars 2004 remitterat överklagande från Carl Jönsson av nämndens beslut den 22 januari 2004 om Avveckling av Tanto sjukhem och korttidsboende under 2004 (Dnr 504-745/03).
Remisstiden utgår den 29 mars 2004.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-02-17.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till Länsrätten i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-17.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Yttrande till länsrätten över verklagat beslut enligt 10 kap 8 § kommun...

Länsrätten i Stockholms län har till nämnden för yttrande senast den 29 mars 2004 remitterat överklagande från Lennart Ekblom av nämndens beslut den 22 januari 2004 om Avveckling av Tanto sjukhem och korttidsboende under 2004 (Dnr 504-745/03).
Remisstiden utgår den 29 mars 2004.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till Länsrätten i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Yttrande till länsstyrelsen angående uppföljningsbesök vid Tanto sjukhe...

Länsstyrelsen har den 30 september 2003 gjort en uppföljning av tidigare tillsyn under 2002 vid Tanto sjukhem och korttidsboende. Länsstyrelsen riktar kritik mot att nämnden inte genomfört de förändringar som angetts i den åtgärdsplan som skickats till länsstyrelsen den 27 februari 2003 och begär yttrande från nämnden om vad nämnden avser att göra för att snarast genomföra de planerade åtgärderna.
Remisstiden utgår den 30 mars 2004.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-02-10.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Yttrande till länsstyrelsen angående tillsynsbesök vid Magdalenagården ...

Länsstyrelsen har den 10 december 2003 gjort ett tillsynsbesök vid Magdalenagårdens äldreboende. I tillsynsrapporten begär länsstyrelsen yttrande från nämnden om åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit i rapporten.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-02-13.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att senast i augusti återkomma till nämnden med en redovisning av genomförandet av de åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de brister som påtalats i länsstyrelsens rapport.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§35 Yttrande angående förslag till tobak-, alkohol- och narkotikapolitiskt ...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 19 april 2004 remitterat rubricerat förslag. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-03.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) och (m) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v) och (mp)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-03 med följande ändring:

Nämnden anser det viktigt att visa att man lever som man lär och därför bör STAN-programmet innehålla en del som rör stadens anställda. Naturligtvis inskränker detta inte på något vis arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen.

Nämnden vill dessutom göra följande påpekanden angående förslaget till program:

 • Generellt sett skiftar ordbruket genom programmet. I stycket definitioner säger man att det är ordet "drog" man använder för såväl, alkohol, narkotika och tobak. Men i andra stycken förekommer begrepp som "alkohol och droger". Alkohol och andra droger är ett mer korrekt begrepp då det visserligen inkluderar alkohol i drogbegreppet men samtidigt inte riskeras att tolkas till enbart narkotika. I begreppet "narkotika" bör även icke-medicinskt bruk av läkemedel ingå.
 • Generellt är det också oklart vilken grupp man vänder sig till. Programmets mål talar om hela befolkningen men på några ställen talar man bara om barn och ungdomar. Även vuxna bör inkluderas i dessa skrivningar.

  1.3 Inriktning – helhetssyn
  Här talas om att drogförebyggande arbete utgör ett viktigt inslag i ett generellt förebyggande arbete som ytterst syftar till att ge barn och ungdomar en god uppväxtmiljö. Men det förebyggande arbetet bör ju har som övergripande mål att minska alkohol- och narkotikaskador, både fysiskt och socialt och både för barn och vuxna. Samma skrivning återfinns i 6.2, begränsning av efterfrågan.

  1.4 Utgångspunkt
  Även här talas om barn och ungdomar men vuxna har glömts bort. Programmet måste väl också ha sin utgångspunkt i WHO:s och den svenska regeringens mål att minska alkohol- och narkotikaproblemen för alla.

  5. Några definitioner
  Här talas om olika faktorer. Omvärldsfaktorer beskrivs som något vi inte kan påverka. Men genom exempelvis antalet serveringstillstånd, serveringstider, alkoholens roll vid representation och i andra sammanhang är vi en del av kulturen. Vi påverkar inte ensamma, men att säga att vi bara tittar på när trender och kulturmönster förändras är inte sant.

  6.2 Prioriterade inriktningar, begränsning av efterfrågan
  Skolan ges här en mycket viktig uppgift med att ha drogfria aktiviteter både för föräldrar och elever. Detta är viktigt att det uppmärksammas ute i stadsdelsnämnderna och i berörda facknämnder då det enligt uppgift inte alls fungerar på detta sätt i stadens skolor idag. Väldigt bra skrivning alltså!

  6.3 Inledning
  Här talas om att vuxna också är viktiga att uppmärksammas i det förebyggande arbetet. Men detta bör inte enbart ske för att vuxnas attityder förs över till barn och unga utan också för att undvika alkohol- och narkotikaproblem hos vuxna. Ett arbete med att minska konsumtionen totalt och särskilt berusningsdrickandet bör vända sig till vuxna även för deras egen skull.


  Reservation
  anmäldes dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättaren Jonas Nilsson (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

  "Vi anser att nämnden skulle beslutat
 1. att avsnitt 9, "Staden som arbetsgivare", stryks ur programmet.
 2. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag i övrigt
 3. att därutöver anföra

Stadens nya förslag till alkohol- och narkotikapolitiskt program tar upp en rad angelägna områden och utgör en viktig grund för Stockholms stads arbete med dessa frågor. I vissa delar är programmet dock alltför otydligt. Vi menar också att den del av programmet som behandlar staden som arbetsgivare bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang.

Ett verkningsfullt alkohol- och narkotiskapolitiskt program ställer krav på tydlighet. Förslaget innehåller en rad formuleringar som signalerar en hög ambitionsnivå i arbete, men erbjuder få svar på mer detaljerade frågor om vad som faktiskt avses med denna höga ambitionsnivå. Vi menar att programmet för att bli verkningsfullt måste kompletteras med tydligare preciseringar kring vad denna höga ambitionsnivå innebär.

Tydligheten bör också förstärkas när det gäller krav på uppföljning av de verksamheter och planer som tas upp i programmet. Exempelvis inom skolans värld är en uppföljning av den faktiska utvecklingen alldeles avgörande för att kunna påverka ungdomars droganvändning. Planer och temadagar har i sig ingen stark förändringskraft – för detta krävs ett kontinuerligt arbete med attityder.

Vi vill också peka på behovet av en tydligare inriktning mot en evidensbaserad missbruksvård. I dag finns en stor mängd forskning och kunskap kring effekten av olika behandlingsmetoder, som självfallet ska ligga till grund för all missbruksvård.

STAN- programmets sista kapitel behandlar en mycket angelägen fråga, nämligen stadens roll som arbetsgivare och arbetet med att förebygga och på andra sätt arbeta med missbruksproblem bland sina anställda. Avsnittet är rumphugget, är inte ordentligt genomarbetat och hör inte heller hemma i det program som nu föreslås. Kapitlet bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang, där även fler aspekter än de som nu tas upp i programmet (exempelvis kring tobak och andra hälsorisker) kan diskuteras.

Slutligen vill vi tillägga att vi är glada att förvaltningen tagit till sig de förslag Folkpartiet lagt avseende utbildning för butiksinnehavare och dess personal i ansvarsfull alkoholhantering."

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.


Särskilt uttalande
anmäldes av ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) enligt följande.

"Alkoholfri representation!

Vi anser att skrivningen i punkt 9.1 Prioriterade inriktningar bör ändras från "måttlig alkohol-konsumtion" till "alkoholfri representation" För detta finns flera argument. Dels är det otroligt svårt att politiskt förklara varför skattepengar ska betala alkohol i tider när vi skär ner i den allmänna välfärden. Dels handlar det om solidaritet med de människor som av olika anledningar inte bör dricka alkohol. Det är mycket mer rimligt att den som vill dricka alkohol vid fester arrangerade av kommunen får beställa och betala själv för detta än att det som idag är den som inte vill dricka som måste be om alternativ. Det handlar också om vilka signaler man skickar ut till barn och ungdomar. Kommunen borde även vara en god förebild som visar att fest inte behöver innehålla alkohol."

§36 Allmänna samlingslokaler- demokrati, kultur och utveckling (SOU 2003:11...

Personal- och demokratiroteln har till nämnden för yttrande senast den 31 mars 2004 remitterat betänkandet Allmänna samlingslokaler- demokrati, kultur, utveckling (SOU 2003:118).
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-09.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till personal- och demokratiroteln överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-09.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§37 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Saturnus konferens

KLF Fastighets AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Saturnus konferens. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-02-20 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för slutna sällskap i Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§38 ttrande över ansökan om alkoholservering för Café o Galleri Umbra

A Concept Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Café o Galleri Umbra. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-02-04 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för slutna sällskap i Café o Galleri Umbra, Hornsgatan 5, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§39 Yttrande över ansökan om alkoholservering för P Bistro o Bar

Tiess Interiör AB unä ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i P Bistro o Bar. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-23.00 i uteservering. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-05 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för P Bistro o Bar, Bergsunds Strand 38, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§40 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Matcafé Misteln

Matcafé Misteln HB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Matcafé Misteln. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-00.00 årligen under perioden 1 april till och med 15 oktober.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-05 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering för Matcafé Misteln, Hornstulls Strand 17, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§41 Yttrande över ansökan om satellitservering för Melanders Fisk & Restaur...

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen under perioden 1 maj 2004 till och med 30 september 2004.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-09 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Melanders Fiskrestaurang.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§42 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-03-01

Anmäldes kommunfullmäktiges beslut 2004-03-01 att godkänna avsägelse från Karin Hellberg (s) som ersättare i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd samt att bordlägga frågan om ny ersättare.

§43 Anmälan av Omstrukturering av förebyggande och uppsökande enheten och u...

En ny organisation genomförs inom avdelningen Barn och Ungdom den 1 april 2004. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-03.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.

§44 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2004-03-03 och 2004-03-17, vilka båda justerats samma dag.

§45 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-03-16, vilket justerats 2004-03-17.

§46 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2004-02-18, vilket justerats 2004-02-25.

§47 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§48 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-02-01- -2004-03-05.

§49 Information från stadsdelsdirektören

§50 Övriga frågor

Trygghetslarmen vid äldreboenden
Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) anmälde skrivelse 2004-03-25, som nämnden i sin helhet ställde sig bakom, om uppdrag till förvaltningen att göra en förnyad inventering av larmens effektivitet samt vilka insatser som görs för att höja och bevara kunskapen hos personalen som bevakar larmfunktionen så att en fullgod säkerhet erhålls.
Vidare bör förvaltningen redovisa vilka insatser som görs för att brandskyddet ska vara fullgott vid våra äldreboenden och ge ett säkert och tryggt boende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar enhälligt skrivelsen till förvaltningen för beredning.


Ersättningslokaler till Örnsbergs kanotklubb
Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) anmälde förslag till uppdrag åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till ersättningslokaler bl.a. för kanotförvaring för Örnsbergs kanotklubb.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar enhälligt ärendet till gatu- och fastighetsnämnden för handläggning.


Trappan till Högalidsskolan
Ledamoten Torbjörn Andring (kd) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) ) har båda aktualiserat trappan till Högalidsskolan. I skrivelse 2004-03-25 anmäls uppdrag att utreda varför trappan till Högalidsskolan tagits bort och att i samråd med skolan undersöka behovet av och möjligheterna till en ny trappa.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar enhälligt ärendet till gatu- och fastighetsnämnden för handläggning.


Kursinbjudan
Från Nordisk Utbildningsservice har inkommit inbjudan till föreläsning om Äldreboenden skall vara livliga den 3 alt. 4 maj 2004.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden bifaller deltagande för två personer från vartdera blocket.


Ordföranden överlämnade en blomma till Tove Frimodt som den 29 mars fyller 50 år.


Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare