Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-04-22

Sammanträde 2004-04-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BORDLAGDA ÄRENDEN

13 Ansökan om uteservering för Restaurang London- New York

Dnr: 307-198/04

Restaurang London-New York har liksom föregående år sökt markupplåtelse för uteservering på Medborgarplatsen för sommarsäsongen 2004. Kommunstyrelsen väntas under våren fatta beslut om att på samma plats skapa en minnesplats för Anna Lindh. Det befintliga vatten-konstverket ”Livets källa” på Medborgarhusets fasad ska sättas i funktion, en minnesplakett placeras på fasaden och en bänk föreslås placeras längs fasaden vid fontänen. Detta innebär att ytan för uteserveringen måste minskas eller helt reserveras för minnesplatsen. Förvaltning-en föreslår att restaurang London-New York´s ansökan för 2004 ska tillstyrkas men med en reducerad yta så att även den planerade minnesplatsen får det utrymme som anses nödvändigt.

Handläggare: Cecilia Rivard, 508 12 208

BESLUTSÄRENDEN

14 Månadsrapport per mars 2004 (utsänds senare)

15 Internkontrollplan för 2004

Dnr: 012-166/04

I detta ärende föreslår förvaltningen att nämnden godkänner förslag till plan för intern kontroll. I denna plan föreslår förvaltningen att en standardiserad granskning ska genomföras på tre enheter samt stickprov på verksamhetsavdelningarnas löpande interna kontroll. Rapport lämnas i samband med verksamhetsberättelsen.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

16 Nya förskoleavdelningar i Maria- Gamla stan

Dnr: 402-238/04

Sammanfattning
För att klara barnomsorgsgarantin och ambitionen att successivt minska barngruppernas storlek behöver nya förskoleavdelningar öppnas. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen. Samtidigt föreslår förvaltningen att nämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.


Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

17 Kvalitetsgranskningar 2003 vid särskilda boenden för äldre. Rapport från medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Dnr: 504-251/04

Handläggare: Marita Danowsky, 508 12 017

18 Omstrukturering av fyra servicelägenheter till seniorboende med hyresrätt i Tanto servicehus

Dnr: 505-249/04

Stadsdelsförvaltningen föreslår att fyra av fem svåruthyrda lägenheter på Tanto servicehus omstruktureras till seniorboende med hyresrätt och att uthyrning-möjligheterna genom FB servicehus/bostadsförmedlingen undersöks.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

19 Anpassning av platser till behoven inom äldreomsorgen under den närmaste treårsperioden. Uppdrag från nämnden

Dnr: 504-65/04

På SDN 2004-01-22 fick stadsdelsförvaltningen i uppdrag av stadsdelsnämnden att återkomma med en plan för hur anpassningen av platser inom äldreomsorgen till behoven kan ske under den närmaste treårsperioden.Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

20 Friskvård. Uppdrag från nämnden

Dnr: 205-149/04

De höga sjukskrivningstalen är ett problem både för stadsdelen och staden. Det har visat sig vara mycket komplicerat att fastslå exakt vilka orsakerna till den höga sjukfrånvaron är, och hur man ska komma till rätta med problemet . Ett sätt kan vara att aktivt arbeta med förebyggande friskvårdsinsatser för medarbetarna. Friskvård kan ses ur många olika perspektiv och kan beröra såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Handläggare: Ingegerd Delin, 508 12 278

21 Förslag till ny IT-policy för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

Dnr: 011-191/04

Förvaltningen föreslår med anledning av utvecklingen inom IT-området att nämnden godkänner förvaltningens nya, uppdaterade IT-policy. Frekventa virusattacker, förändrad lagstiftning och behov av tydligare regler för medarbetare avseende bland annat surfning på internet, är några av de faktorer som lett fram till en uppdatering av förvaltningens IT-policy.

Handläggare: Ingegerd Delin, 508 12 278

REMISSER/YTTRANDEN

22 Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 406-167/04

Ett förslag till nytt resursfördelningssystem för förskola och grundskola har sänts på remiss till Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande. Syftet är att utjämna förutsättningar och skolresultat mellan barn och elever i olika delar av staden. Förvaltningen stöder i stort förslaget och anser det är bra att medel omfördelas till stadsdelsnämnder med målgrupper som behöver extra mycket resurser.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

23 Översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-176/04

I budget 2004 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystemet för äldreomsorgen. Översynen skulle bland annat avse hur väl fördelningen av resurser avspeglar olika behov i olika delar av staden, samt konsekvenserna av nämndernas olika omfattande driftsansvar för äldreboende.

Stadsdelsförvaltningen ställer sig bakom de förslag på förändringar som föreslås i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen”.


Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

24 Förslag till ny modell för fördelning av ekonomiskt bistånd. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 500-175/04

Kommunstyrelsen har överlämnat Stockholms stads utredning om ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande.
Förslaget till ny modell är uppbyggt för att vara så rättvisande som möjligt, fördela den av kommunfullmäktige beslutad budgeten och inte i sig vara kostnadsdrivande.

Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-22, som svar på remissen om ny resursfördelningsmodell.
Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

25 Förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 399-174/04

Stadsledningskontoret (SLK) har remitterat ett förslag till ny modell för fördelning av resurser till stadsdelsnämndernas (SDN) stadsmiljöverksamhet. Modellen baseras på tre typer av data: arealer, befolkning och stadsplanering. Utfallet för de olika stadsdelarna innebär för vissa mer pengar, för andra mindre pengar, än idag. Vissa övergångslösningar föreslås därför.
Stadsdelsförvaltningen välkomnar en ny fördelningsmodell, eftersom nuvarande fördel-ning inte på ett rättvist sätt speglar verksamheternas förutsättningar i olika delar av staden. Förvaltningen anser att man funnit en rimlig och tämligen tillförlitlig lösning, om modellen ska uppfylla de krav som uppställts från stadsledningskontoret. Vissa valda variabler kan dock diskuteras.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

26 Yttrande till länsrätten med anledning av laglighetsprövning enligt 10 kap 8 § kommunallagen

Dnr: 307-88/04

Till länsrätten har inkommit ett överklagande med anledning av nämndens beslut den 19 februari 2004 om markupplåtelse för Café Bågspännaren på Kornhamnstorg. Klaganden ifrågasätter dels att nämnden följt kommunallagens bestämmelser om likställighet m.m. samt att nämnden har överträtt sina befogenheter. Åberopade lagrum är bl.a. 2 kap 2 §, 2 kap 8 §, 3 kap 9-10 §§ kommunallagen. Vidare anges att beslutet strider mot reglementet för kommunstyrelsen och reglementet för stadsdelsnämnder om styrelsens respektive nämndernas uppgiftsområden och befogenheter.
Förvaltningens bedömning är att stadsdelsnämndens beslut inte innebär ett avstyrkande av den klagandes ansökan, beslutet inte strider mot lag eller dokumenterad policy och att överklagandet därför saknar grund.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

27 Stadens arbete för att trygga personalförsörjningen inom främst äldreomsorgen och förskolan. Remiss

Dnr: 200-161/04

Revisionskontoret har med hjälp av extern konsult granskat stadens arbete för att trygga personalförsörjningen inom främst äldreomsorgen och förskolan. Syftet med granskningen har bland annat varit att bedöma om staden centralt och lokalt på stadsdelsnämndsnivå arbetar på ett systematiskt sätt för att trygga personalförsörjningen på kort och lång sikt.
Revisorerna har överlämnat rapporten till de granskade stadsdelarna Norrmalm, Hässelby- Vällingby, Maria- Gamla stan och Skärholmen, för yttrande senast den 30 april.


Handläggare: Ingegerd Delin, 508 12 278

28 Ej verkställda beslut och domar. Omsorgen om funktionshindrade inom Stockholms stad. Remiss av revisionsrapport

Dnr: 104-86/04

Revisionskontoret har under år 2003 genomfört en granskning inriktad mot individuella åtgärder för personer med funktionshinder. Revisionskontoret har överlämnat rapporten till samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden för yttrande. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets synpunkter. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att godkänna och åberopa tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till revisionskontoret.

Handläggare: Kjell Carlsson

29 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS. Remiss

Dnr: 505-139/04

Länsstyrelsen har berett stadsdelsnämnden möjlighet att yttra sig angående ansökan från TBV Mediacenter om att utöka befintlig daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS från 20 till 24 platser. TBV Mediacenters verksamhet på Södermalm vänder sig till personer tillhörande personkrets 1 § 1 LSS. Förvaltningen anser att verksamhetsinnehållet är genomtänkt och relevant för målgruppen. Personalen har adekvat utbildning och erfarenhet. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan från TBV Mediacenter.

Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 000

30 Ansökanav Checkpoint Söder AB att utöka gällande åldersgräns. Remiss från länsstyrelsen

Dnr: 503-597/04

Länsstyrelsen har för yttrande överlämnat en ansökan från Checkpoint Söder AB om ändring av tillstånd för att ta emot ungdomar fyllda sjutton år i behandling. Av ansökan och komplettering av denna framgår, att en särskilt anpassad form av behandling för målgruppen är planerad. Denna kommer att genomföras avskild från övrig behandling i verksamheten. Förvaltningen vill under dessa förutsättningar tillstyrka att tillstånd för utökad åldersgräns beviljas.

Handläggare: Yvonne Björkman, 508 11 102

31 Tillsyn av socialtjänstens arbete med utsatta kvinnor. Remiss från länsstyrelsen

Dnr: 502-131/04

Länsstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att specifikt granska hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa kvinnor som utsatts för våld och deras barn.

För att få svar på hur socialtjänsten arbetar har länsstyrelsen överlämnat en enkät till förvaltningen. Enkäten ska, enligt länsstyrelsen, förankras politiskt i nämnd.

Förvaltningen föreslår nämnden att hänvisa länsstyrelsen till förvaltningens svar på enkäten.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

32 Ändrade regler för personalförstärkning i skola och fritidshem. Yttrande över motion

Dnr: 406-743/04

Jan Björklund m fl (fp) föreslår i en motion att Stockholms stad uppvaktar statsmakterna med krav på att reglerna för statsbidraget för personalförstärkningar i skola och fritidshem ändras. Förvaltningen lämnar remissen utan eget ställningstagande. Förvaltningen anser att frågeställningen är ett politiskt ställningstagande och att det inte är förvaltningens uppgift att ge synpunkter på detta.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

33 Möjligheten att låta elever gestalta folksagor. Yttrande över motion

Dnr: 403-180/04

Christer Öhgren (mp) föreslår i en motion att kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att i samarbete med stadsdelsnämnderna undersöka möjligheterna och intresset att låta elever tävla om att gestalta folksagor. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

34 Café Tivoli- yttrande över ansökan om satellitservering

Dnr: 309-195/04

De Fyras Krog AB ansöker om tillstånd för satellitservering för Café Tivoli, Munkbron 57/Slussen med daglig serveringstid från klockan 11.00 – 00.00.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

35 Melanders Deli-yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 309-201/04

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i Melanders Deli i Söderhallarna. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande tillstyrker ansökan om alkoholservering.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

36 Mondo-yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 309-247/04

AB Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm ansöker om omprövning efter prövotid om serveringstid till klockan 03.00 i restaurang Mondo, Medborgarplatsen 8, Stockholm.
Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande avstyrker ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

37 Mondo-yttrande över ansökan om satellitservering

Dnr: 309-229/04

AB Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm ansöker om nytt tillstånd för satellitservering för Mondo, Medborgarplatsen 8, Stockholm, med daglig serveringstid från klockan 11.00-00.00. Någon extern plats för satellitserveringen finns inte angiven i ansökan.
Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande avstyrker ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

38 Window Bar- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 309-243/04

PARSCO Aktiebolag, Söderhallarna 130, Stockholm ansöker om nytt tillstånd dels för sin restaurang Window Bar i Söderhallarna med serveringstid 11.00 - 02.00, dels för en satellitservering på Medborgarplatsen med daglig serveringstid från klockan 11.00-00.00. Satellitserveringen kommer att finnas i ett nybyggt hus på Medborgarplatsen. PARSCO Aktiebolag har under tidigare år haft en restaurang i Söderhallarna och satellitservering på Medborgarplatsen med namnet Louis.
Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande tillstyrker ansökan om alkoholservering.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

39 Anmälan av ramavtal om bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnsomsorg och grundskola

40 Anmälan av promemoria om Ungdomsfördjupning

41 Anmälan av promemoria om Förstärkt vårdkedjemodell

42 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

43 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet (utsänds senare)

44 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

45 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

46 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

47 Information från förvaltningen

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-03-25, vilket justerats 2004-03-30.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-04-02.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § färäldrabalken

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-04-06.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § ...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-31.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Anmälan om Lex Sarah enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-02.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Upphandling av kost till skolor

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av behandling, boenden oc...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-01.
Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Jens Orback (s) ajournerade sammanträdet kl.17.25 och öppnade det åter kl.18.00.

§13 Ansökan om uteservering för Restaurang London- New York

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-15.
Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 25 mars 2004.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden upplåter plats för uteservering på Medborgarplatsen säsongen 2004 till Restaurang London- New York med den i tjänsteutlåtandet föreslagna ytan.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau (m) och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Jag har vid besiktning av föreslagen yta för uteservering funnit att förvaltningens förslag är snålt tilltagen. Min bedömning är att ytan borde kunna vara 6,8 x 11 meter utan att det dels innebär några olägenheter för gående som vill passera, dels inte inskränker på vattenkonstverket. Ytan som blir kvar blir tillräckligt stor som friutrymme. Någon bänk behövs inte.

Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att till restaurang London - New York upplåta plats för uteservering på Medborgarplatsen säsongen 2004 med en yta om 1,8 m x 22 m utefter Götgatan plus 5 m x 11 m på Medborgarplatsen alternativt en motsvarande yta.
2. Nämnden beslutar att restaurang London - New York får disponera samma yta som tidigare år fram till dess att arbetet med minnesplatsen påbörjas (14 dagars förvarning)."

§14 Månadsrapport per mars 2004 (utsänds senare)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-14.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner månadsrapport per mars 2004.

§15 Internkontrollplan för 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-26.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2004.

§16 Nya förskoleavdelningar i Maria- Gamla stan

För att klara barnomsorgsgarantien och ambitionen att successivt minska barngruppernas storlek behöver nya förskoleavdelningar öppnas.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-14.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens planering att inrätta en ny förskola med fyra avdelningar på Kristinehovsgatan 10, Lundagatan 69 A och B samt ger förvaltningen i uppdrag att genomföra planeringen och färdigställa lokalerna.

2. Nämnden bordlägger denna punkt i tjänsteutlåtandet om förskolan Samariten, Ringvägen 19.

3. Nämnden godkänner förvaltningens planering att inrätta förskola i Fördärvet på Långholmen samt ger förvaltningen i uppdrag att genomföra planeringen och färdigställa lokalerna.

4. Nämnden godkänner utökningen av förskolan Nikolaigården, Skomakargatan 30 med en avdelning.

5. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt nuvarande riktlinjer med 2,3 mnkr för Kristinehovsgatan 10, Lundagatan 69 A och B, 1,4 mnkr för Fördärvet och 0,4 mnkr för förskolan Nikolaigården. Summa 4,1 mnkr.

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Kvalitetsgranskningar 2003 vid särskilda boenden för äldre. Rapport frå...

Förvaltningens två medicinskt ansvariga sjuksköterskor har utfört kvalitetsgranskningar av stadsdelens särskilda boenden för äldre 2003.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Nämnden uppdrar enhälligt åt förvaltningen att senast om sex månader redovisa de åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med påtalade brister.

§18 Omstrukturering av fyra servicelägenheter till seniorboende med hyresrä...

Förvaltningen föreslår att fyra av fem lägenheter vid Tanto servicehus omstruktureras till seniorboende med hyresrätt och att möjligheten till uthyrning genom FB servicehus/bostadsförmedlingen undersöks.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-05.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag att omstrukturera fyra servicelägenheter på nedre botten i Tanto servicehus till seniorboende med hyresrätt.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till uthyrning genom FB servicehus/ bostadsförmedlingen.

§19 Anpassning av platser till behoven inom äldreomsorgen under den närmast...

Vid nämndsammanträdet den 22 januari 2004 uppdrogs åt förvaltningen att återkomma med en plan för hur anpassningen av platser inom äldreomsorgen till behoven kan ske under den närmaste treårsperioden.
Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-02.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till anpassning av platser till behoven inom äldreomsorgen under den närmaste treårsperioden.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna till en ombyggnad av Tanto sjukhem till ett modernt äldreboende.

§20 Friskvård. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet den 19 februari 2004 uppdrogs åt förvaltningen att efter kontakt med Tyresö kommun, Korpen och de fackliga organisationerna återkomma med förslag till nämnden om utbyggd friskvård för personalen.
Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag om anslutning till det subventionerade årskort till stadens badanläggningar som personalpolitiska avdelningen (PPA) tillsammans med idrottsförvaltningen erbjuder stadsdelsförvaltningarna till en kostnad av 140 000 per år.

§21 Förslag till ny IT-policy för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

Med anledning av utvecklingen inom IT-området har förvaltningen uppdaterat sin IT-policy.
I ärendet förelåg förvaltningen tjänsteutlåtande 2004-03-09.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till IT-policy i enlighet med tjänsteutlåtande 2004-03-09.

§22 Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med b...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 26 april 2004 remitterat förslag till resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-29.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp), (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-29.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m) och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§23 Översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen. Remiss från kommunsty...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 26 april 2004 remitterat förslag till resursfördelningssystem inom äldreomsorgen.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-25.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp), (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna ärendetutan eget ställningstagande.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-25.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§24 Förslag till ny modell för fördelning av ekonomiskt bistånd. Remiss frå...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 26 april 2004 remitterat förslag till ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-23.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp), (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-23.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§25 Förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas ...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 26 april 2004 remitterat förslag till ny modell för fördelning av medel för nämndernas miljöverksamhet.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-23.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp), (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-23.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§26 Yttrande till länsrätten med anledning av laglighetsprövning enligt 10 ...

Länsrätten i Stockholms län har till nämnden för yttrande senast den 26 april 2004 remitterat överklagande från Thomas Gyllenmo av stadsdelsnämndens beslut den 19 februari 2004 om markupplåtelse på Kornhamnstorg (mål nr. 4745-04).
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-31.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner och åberopar det bifogade förslaget till yttrande för att ges in till Länsrätten i Stockholms län med anledning av laglighetsprövningen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Stadens arbete för att trygga personalförsörjningen inom främst äldreom...

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2004 översänt rapport, där en extern konsult granskat stadens arbete för att trygga personalförsörjningen inom främst äldreomsorgen och förskolan. Syftet med granskningen har bl.a. varit att bedöma om staden centralt och lokalt på stadsdelsnämndsnivå arbetar på ett systematiskt sätt för att trygga personalförsörjningen på kort och lång sikt.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Ej verkställda beslut och domar. Omsorgen om funktionshindrade inom Sto...

Revisionskontoret har under 2003 genomfört en granskning inriktad mot individuella åtgärder för personer med funktionshinder i enlighet med revisionsplanen för 2003/2004. Resultatet av granskningen redovisas i rubricerade revisionsrapport.
Revisionskontoret har översänt rapporten till nämnden för yttrande senast den 30 april 2004.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-31.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-31.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS. Remiss

Länsstyrelsen har begärt yttrande senast den 29 mars 2004 över ansökan från TBV Mediacenter om att utöka antalet platser i daglig verksamhet enligt LSS 9 § p. 10 från 20 till 24.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-02.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan från TBV Mediacenter att utöka antalet platser inom daglig verksamhet enligt 9 § p. 10 LSS i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-02.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Ansökanav Checkpoint Söder AB att utöka gällande åldersgräns. Remiss fr...

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 16 mars resp. 19 mars 2004 remitterat kompletteringar till tidigare ansökan från Checkpoint Söder AB om ändring av inskrivningsålder.
Med anledning av remisserna har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-31.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan med kompletteringar från Checkpoint Söder AB om tillstånd för utökad åldersgräns i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-31.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Tillsyn av socialtjänstens arbete med utsatta kvinnor. Remiss från läns...

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att granska hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa kvinnor som utsatts för våld och deras barn.
I detta arbete har länsstyrelsen tillställt förvaltningen en enkät, som ska föreläggas nämnden för beslut.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-01.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-01.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Ändrade regler för personalförstärkning i skola och fritidshem. Yttrand...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2004 remitterat rubricerad motion av Jan Björklund m.fl. (fp).
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-05.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut att föreslå kommunstyrelsen att avslå (fp)-motionen.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.27-18.30.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på motionen föreslår nämnden att kommunstyrelsen avslår motionen av Jan Björklund m.fl. (fp).
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m) och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.

§33 Möjligheten att låta elever gestalta folksagor. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 20 april 2004 remitterat rubricerad motion av Christer Öhgren (mp).
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-05.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på motionen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-05.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Café Tivoli- yttrande över ansökan om satellitservering

De Fyras Krog AB ansöker om tillstånd för satellitservering för Café Tivoli med daglig serveringstid från kl. 11.00-00.00.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-03-09 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om satellitservering för för Café Tivoli, Munkbron 57/Slussen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§35 Melanders Deli-yttrande över ansökan om alkoholservering

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i Melanders Deli i Söderhallarna.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-02 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i Melanders Deli,Söderhallarna.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Mondo-yttrande över ansökan om alkoholservering

AB Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm ansöker om omprövning efter prövotid om serveringstid till kl. 03.00 i Restaurang Mondo.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-02 med avstyrkan av ansökan om alkoholservering.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade på återremiss p.g.a. otillräckligt beslutsunderlag.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp), (s), (v), (mp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden tog först upp yrkandet om återremiss och ställde detta mot att avgöra ärendet idag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau och Sonja Gräns samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m) till förmån för eget förslag om återremiss.
Härefter beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (fp), (s), (v), (mp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden önskar mot bakgrund av i ärendet redovisade händelser på Restaurang Mondo ompröva sin tillstyrkan om servering till klockan 03:00 och föreslår i stället en förlängning av prövotiden till 31.12.04, med servering till klockan 03:00. Vi utgår ifrån att utskänkningen i fortsättningen sker i enlighet med stadens riktlinjer.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ledamöterna Michael Schartau (m) och Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§37 Mondo-yttrande över ansökan om satellitservering

AB Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm ansöker om nytt tillstånd för satellitservering för Restaurang Mondo med daglig serveringstid från kl. 11.00-00.00. Någon extern plats för satellitserveringen finns inte angiven i ansökan.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-02 med avstyrkan av ansökan om satellitservering.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avstyrker ansökan om satellitservering för Restaurang Mondo, Medborgarplatsen 8, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m) och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§38 Window Bar- yttrande över ansökan om alkoholservering

PARSCO Aktiebolag ansöker om nytt tillstånd, dels för sin restaurang Window Bar i Söderhallarna med serveringstid kl.11.00-02.00, dels för sin satellitservering på Medborgarplatsen med daglig serveringstid från kl. 11.00-00.00. Satellitserveringen kommer att finnas i ett nybyggt hus på Medborgarplatsen.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-05 med tillstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering i restaurang i Söderhallarna samt satellitservering på Medborgarplatsen för Window Bar, Söderhallarna 130, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§39 Anmälan av ramavtal om bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom...

Ramavtal i rubricerat ärende anmäldes.

§40 Anmälan av promemoria om Ungdomsfördjupning

Promemoria om Ungdomsfördjupning anmäldes.

§41 Anmälan av promemoria om Förstärkt vårdkedjemodell

Promemoria om Förstärkt vårdkedjemodell anmäldes.

§42 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2004-03-31 och 2004-04-14, vilka båda justerats samma dag.

§43 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet (utsänds senare)

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-04-13, vilket justerats 2004-04-14 samt från 2004-04-19, vilket justerats samma dag.

§44 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2004-03-15, vilket justerats 2004-03-24.

§45 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§46 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-03-01- -2004-04-02.

§47 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att inget beslut fattas före sommaren kring utredningen om Stadens Politiska organisation (SPO-utredningen).

§48 Övriga frågor

Modell vid rekrytering
Ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att utreda en lämplig modell att använda vid rekrytering, där ingen diskriminering av personer med utländsk bakgrund sker.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till personalansvarig inom förvaltningen för handläggning.


Sekretessbelagda nämndhandlingar till lokala handikapprådet resp. pensionärsrådet
Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) anmälde skrivelse 2004-04-22 om uppdrag till förvaltningen att se över förutsättningarna för att lokala handikapprådet och lokala pensionärsrådet i fortsättningen kan ta del av sekretessbelagda nämndhandlingar inom handikappomsorgen resp. äldreomsorgen.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.


Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare