Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-05-27

Sammanträde 2004-05-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

11 Tertialrapport 1 år 2004

Dnr: 103-209/04

Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

12 Alkoholförbud för Maria- Gamla stans stadsdelsområde

Dnr: 500-300/04

Förvaltningen har på uppdrag av stadsdelsdirektören utrett förutsättningarna för införande av förbud att förtära alkohol inom delar av stadsdelsområdet. Förvaltningen har utgått från följande kriterier:
 Närhet till skola, skolbarnsomsorg och förskola
 Närhet till lekplats
 Kända ordningsproblem.
Förvaltningen föreslår nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna så att det i delar av stadsdelsområdets parker/grönytor samt vissa stråk av gatumark, blir förbjudet att förtära alkohol helt eller delvis.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

13 Tillsynsplan för 2004 av enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr: 505-260/04

Länsstyrelsen i Stockholms län har av Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd begärt en tillsynsplan avseende enskild verksamhet enligt SoL och LSS. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden fastställer föreliggande tillsynsplan att gälla fortlöpande.Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

14 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Dnr: 504-224/04

Länsstyrelsen i Stockholms län har från Maria Gamla Stan begärt att få nämndens tillsynsplan avseende enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden fastställer föreliggande tillsynsplan att gälla fortlöpande.


Handläggare: Britt-Marie Johansson, 508 12 012

15 Redovisning av genomförda förbättringsåtgärder av kostentreprenaden och måltidsleveranserna

Dnr: 504-3637/03

På stadsdelsnämnden 2003-06-12 fattades beslut om en förlängning på ett år av avtalet med Sodexho om kostentreprenad och måltidsleveranser. Den nya avtalstiden är 2004-03-31 – 2005-03-31. Samtidigt med beslutet om förlängning fick stadsdelsförvaltningen i uppdrag att följa upp och redovisa att föreslagna förbättringsåtgärder av kostentreprenaden och måltidsleveranserna blev genomförda.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

16 Egen regi kontra upphandling av vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel samt inriktningsbeslut om ny driftupphandling

Dnr: 300-265/04

Gatu- och fastighetsnämnden (gfn) har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda förutsättningarna för egen regi för stadsdelsnämndernas driftverksamhet. Gfn har beslutat att utredningen bör avse en innerstadsstadsdel och en ytterstadsstadsdel. Valet föll på Älvsjö och Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltningar, eftersom dessa två förvaltningars entreprenader löper ut under 2005. En rapport bilägges, som redovisar resultatet av ut-redningen. De tre förvaltningarna har kommit fram till att risker och nackdelar med egen regi är större än fördelarna och föreslår således att nämnden beslutar att även fortsätt-ningsvis upphandla vinterväghållning, barmarksrenhållning samt parkskötsel och –underhåll.
Förvaltningen föreslår samtidigt att arbetet med förfrågningsunderlag för ny upphandling av ovanstående tjänster snarast påbörjas och att de nedan presenterade förslagen till inriktning vad avser mål, tidplan, entreprenadtid, huvuddelar och ersättningsformer godkänns av nämnden.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

REMISSER/YTTRANDEN

17 Årsrapport 2003. Remiss från revisionskontoret

I årsrapporten från revisionskontoret redovisas det samlade resultatet av revisionens granskning av Maria-Gamla stans stadsdelsnämnds verksamhet avseende 2003.
Revisorerna konstaterar med tillfredsställelse att det ekonomiska resultatet för Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd väsentligt har förbättrats jämfört med 2002. Nämnden och förvaltningen har arbetat intensivt för att genomföra den fastställda åtgärdsplanen. Besparingseffekter och minskade vårdbehov har lett till ett betydande budgetöverskott för 2003 års verksamhet.
Revisorerna vill samtidigt markera betydelsen av att arbetet med att utveckla styrningen, uppföljningen och kontrollen av verksamheten fortsätter för att budgetbalans ska kunna bibehållas år 2004. Det är väsentligt att prognosarbetet vidareutvecklas ytterligare.


Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

18 Förslag till ändring av riktlinjerna Medföljare vid semesterresa. Remiss från socialroteln

Dnr: 505-259/04

Socialroteln har i remiss berett Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd möjlighet att yttra sig över socialtjänstförvaltningens förslag om ändrade riktlinjer för medföljare vid funktionshindrades semesterresa. I socialtjänstförvaltningens förslag anges att en funktionshindrad person bör ha rätt till medföljare vid semesterresa om någon resa inte gjorts under de senaste två åren. Vidare att 18% av prisbasbeloppet, vilket för år 2004 motsvarar 7100 kronor, utgör ett riktmärke för vad som kan anses som en skälig kostnad för medföljarens resa och logi. Fyra dagar utgör en minimistandard för resans längd. Förslaget är en anpassning till aktuell rättspraxis och medför en åtstramning av nuvarande riktlinjer. Förvaltningen ställer sig bakom socialtjänstförvaltningens förslag. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att överlämna och åberopa detta tjänstutlåtande som sitt svar på remissen från socialroteln.

Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

19 Boendestandarden på Hornstulls äldreboende. Remiss från länsstyrelsen

Dnr: 504-222/04

Länsstyrelsen gjorde under november 2003 en tillsyn av Hornstulls äldreboende. I beslut från den 16 mars 2004 begär Länsstyrelsen in en komplettering till stadsdelsnämndens yttrande avseende den bristande boendestandarden på äldreboendet.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

20 Minskning av möjligheten för taktikval på gymnasiet. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 406-220/04

Jan Björklund m fl (fp) är i en motion kritiska till att det finns möjlighet för gymnasieelever till taktikval för att höja sina betyg och föreslår i en motion att kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att utreda frågeställningen. Förvaltningen har inget att erinra mot att utbildningsnämnden ges uppdraget och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

21 Lex Gamla stan. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 300-219/04

Kommunstyrelsen har remitterat ett ärende till stadsdelsnämnden med frågan om det finns behov av ett samlat skötselprogram ”Lex Gamla stan”. Frågan har väckts av AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v). Förvaltningen håller med om många av de synpunkter som redovisas i ärendet vad avser Gamla stans särart och värde. Förvaltningen anser inte att det bör bildas en samverkansgrupp. Detta har prövats under ett antal år och befunnits mindre verkningsfullt.
Regler och riktlinjer finns redan, däremot behövs uppföljning, sanktioner och polisbevak-ning. Förvaltningen pekar på några åtgärder som skulle kunna bidra till en framtida ”Lex Gamla stan”.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

22 SL:s trafikförändringar 2005. Remiss från SL via gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 399-278/04

Gatu- och fastighetskontoret (gfk) har mottagit ett remissbrev (se bilaga 1) från SL med önskemål om synpunkter på stadens kollektivtrafik under 2005. Tidigare år har SL skickat en sk ”Utbudsplan” på remiss till staden. Inför arbetet med Utbudsplan för 2005 ersätts Utbudsplanen med ett brev, där SL ber staden om förändringsförslag. Gfk har vidaresänt remissbrevet till stadsdelsnämnderna för deras synpunkter. Synpunkterna önskas översända till gfk före 18 juni. Därefter sammanställs dessa och redovisas för gatu- och fastighetsnämnden, som avger stadens svar på önskade förändringar i kollektivtrafikutbudet för 2005.

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

23 Restaurang Nostos- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 309-305/04

The Irish Pub in Gamla Stan AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Nostos, Stora Nygatan
21 A, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering enligt remissen.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

24 Anmälan av promemoria om Samverkanscenter

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

26 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

28 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

29 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

30 Information från förvaltningen

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Lars Wettergren (s) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-04-22, vilket justerats 2004-04-28 och från 2004-04-28, vilket justerats 2004-05-03.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-05-10. Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Skuld för obetalade barnomsorgsavgifter

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-05-04. Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Överklagande av beslut om automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-05-04. Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Tilldelningsbeslut i upphandling av entreprenör för färdigställande av ...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-05-03. Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Redovisning av ärenden om alkoholservering

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-27. Paragrafen är sekretesskyddad.

Tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp) ajournerade sammanträdet kl.17.08 och öppnade det åter kl.18.02.

§11 Tertialrapport 1 år 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-05-14.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.
 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,5 mnkr för omställningskostnader 2004 avseende Göta Ark.
 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,0 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler, vilka återredovisades i samband med bokslut 2003.
 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,2 mnkr för grundskoleinventarier.
 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,3 mnkr för beställarstöd för skollokaler.
 6. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 6,9 mnkr för avveckling/omstrukturering av förskole- och skollokaler.
 7. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 8,8 mnkr för avveckling/omstrukturering av äldreomsorgsboenden.
 8. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,7 mnkr för ökad hyreskostnad för kommunövergripande verksamheter.
 9. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,6 mnkr för avveckling/omstrukturering av lokaler för omsorg om funktionshindrade.
 10. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 5,2 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade.
 11. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Alkoholförbud för Maria- Gamla stans stadsdelsområde

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-05-04.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.
Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut.
Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.
Tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s)- (v)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om en översyn av stadens alkoholpolitiska policy. Staden bör ha lika regler för alla sina medborgare och ett förbud mot att dricka alkohol på vissa utpekade platserpå Södermalm riskerar bara att flytta runt problemen. Vi vill se en långsiktig lösning som tar ett helhetsgrepp kring problematiken med alkohol.

Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd anser att det måste ses till både orsak och verkan när det gäller konsumtion av alkohol. Att enbart föreslå ett förbud för var man får dricka alkohol blir i vår mening ett alltför snävt medel. Vi vill se en minskad alkoholkonsumtion och därför måste de förebyggande insatserna intensifieras men socialtjänsten måste också få ökade resurser till den uppsökande verksamhet och eftervård av missbrukare som krävs.

De samband som finns vid alkoholkonsumtion måste ses i ett sammanhang. Vi oroas över utvecklingen att antalet unga människor som dricker alkohol ökar och debutåldern blir lägre. Detta bör tas upp i den översyn av policyn som efterfrågas.

Dessutom bör också utskänkningstillstånden ses över i den alkoholpolitiska policyn. Ett förbud mot att dricka alkohol på offentliga platser kan vara en möjlighet, men det bör då vara stringent så att medborgarna har en möjlighet att efterleva det. Skulle ett förbud på särskilt utpekade platser övervägas i en alkoholpolitisk policy måste polisen tillförsäkras tillräckliga resurser för att förbudet ska kunna efterlevas. Den alkoholpolitiska policyn måste självklart korrespondera med andra närliggande program, exempelvis drogbehandlingsprogrammet.

Den ej acceptabla situationen i området kring Hornstull får lösas genom ökade insatser från stadsdelsförvaltningen i samarbete med polisen och frivilligorganisationer i avvaktan på beslut om en alkoholpolitisk policy.


Reservation
anmäldes
dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.
"Vi anser att nämnden skulle beslutat följande.
Vi säger ja till förvaltningens förslag och har även följande yrkande att
24. Långholmen
25. Reimersholme
26. Tantolunden
får totalförbud mot alkoholförtäring."

dels av tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp) och tjänstgörande ersättaren Solveig Staffas (fp) ) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.
"Vi anser att nämnden skulle beslutat följande.
Folkpartiet anser att skolvägarna har särskild vikt och detta p.g.a. att skolplikt föreligger. Folkpartiet anser därför att dessa vägar måste göras så säkra och fria från obehag och rädsla som det är möjligt. Folkpartiet yrkar därför att det görs en genomgång av skolvägarna och därefter - efter vad som framkommit i denna utredning- kan nämnden ta beslut om alkoholförtäringen."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Michael Schartau, Gunnel Laufke och Sonja Gräns (alla m) enligt följande.
"Buslivet och fylleriet i många parker inom stadsdelsområdet är ett stort problem, där knappast några enkla lösningar står till buds. Till stor del gäller det att bryta den dystra utvecklingen av alkoholkulturen bland ungdomarna. Vi har stor förståelse för den oro som många, inte minst de kringboende, känner för missbruket och som för många medför minskade möjligheter att utnyttja parkerna och störd nattsömn.

För att lösa problemet krävs helt andra lösningar än att införa omfattande och tämligen generella förbud mot alkoholkonsumtion i parkerna. Förbud skall tillämpas lika för alla och innebär inskränkningar för vanliga skötsamma medborgare. Enligt vår mening är förbud, som införs på grund av att en minoritet missköter sig en sista utväg som måste användas ytterst sparsamt.

Förvaltningen vill med sitt förslag införa förbud på ett mycket stort antal platser, även där ordningsproblem och missbruk inte förekommer. Det är fel väg. Förslaget medför också stor risk att problem skjuts över till de fåtal platser som inte föreslås omfattas av förbudet, med nya problem som följd.

Förvaltningen tar i sitt förslag upp ett antal namngivna platser där man vill införa förbud med motivering att det där förekommer verksamhet med barn. Vi har förståelse för denna grund men finner det anmärkningsvärt att platser med privat verksamhet är exkluderade från listan.

Vi anser att ordningsstadgan och polislagen idag är fullt tillräcklig för att möjliggöra ingripanden om problem med alkoholförtäring förekommer i offentliga miljöer. Polisen saknar redan i dag resurser för att kunna följa upp problemen och ett totalförbud ger inga ytterligare fördelar.

Vi vill inte begränsa skötsamma medborgares möjligheter till picknick och uteliv. Parkerna är en gemensam egendom och till för alla – då kan inte majoriteten av medborgare straffas för att en liten minoritet missköter sig."

§13 Tillsynsplan för 2004 av enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (S...

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt en tillsynsplan för enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-05-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tillsynsplanen att gälla fortlöpande.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt en tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-05-10.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner tillsynsplanen att gälla fortlöpande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Redovisning av genomförda förbättringsåtgärder av kostentreprenaden och...

Vid nämndsammanträdet den 12 juni 2003 beslutade nämnden att förlänga avtalet med Sodexho om kostentreprenad och måltidsleveranser med ett år fr.o.m. 2004-03-31- -2005-03-31. Vid nämndbehandlingen uppdrogs åt förvaltningen att återkomma med redovisning av genomförda förbättringsåtgärder.
Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-05-07.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomförda förbättringsåtgärder av kostentreprenaden och måltidsleveranserna.

§16 Egen regi kontra upphandling av vinterväghållning, barmarksrenhållning ...

Gatu- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda förutsättningarna för egen regi för stadsdelsnämndernas driftverksamhet. Gatu- och fastighetsnämnden har beslutat att utredningen bör avse en ytterstadsdel och en innerstadsdel, Älvsjö och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar.
Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-20.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden bordlägger ärendet.

§17 Årsrapport 2003. Remiss från revisionskontoret

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 28 maj 2004 remitterat Årsrapport 2003 Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-05-07.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Förslag till ändring av riktlinjerna Medföljare vid semesterresa. Remis...

Socialroteln har till nämnden för yttrande senast den 16 juni 2004 remitterat förslag till ändring av riktlinjerna Medföljare vid semesterresa.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande2004-05-10.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar enhälligt att förvaltningens förslag 2004-05-10 avstyrks samt anför därutöver

Handikappolitiken har mer varit honnörsord än praktiska handlingar. Enligt LSS skall den enskilde ges möjlighet att leva sitt liv som andra. Särskilt betonas den enskildes inflytande och medbestämmande över hur det personliga stödet skall utformas och genom det personligt utformade stödet kan goda levnadsvillkor uppnås. Liknande intentioner finns också i socialtjänstlagen.

I stället för de föreslagna riktlinjerna bör en översyn av nuvarande riktlinjer göras där de intentioner som finns i LSS och SoL också ska kunna uppnås inte bara som fina ord utan även i praktiken. En sådan översyn bör göras i samråd med brukarorganisationerna.

§19 Boendestandarden på Hornstulls äldreboende. Remiss från länsstyrelsen

Länsstyrelsen gjorde under november 2003 tillsyn av Hornstulls äldreboende och riktade i beslut den 18 december 2003 kritik vad gäller larm, information till de boende samt att platser för korttidsboende inte åtskiljs från det permanenta boendet. Länsstyrelsen har den 16 mars 2004 begärt kompletterande upplysningar om den bristande boendestandarden. Yttrandet ska vara länsstyrelsen till handa senast den 15 juni 2004.
Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-05-07.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande.

§20 Minskning av möjligheten för taktikval på gymnasiet. Remiss från kommun...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 15 juni 2004 remitterat rubricerad motion av Jan Björklund m.fl. (fp).
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-05-10.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.13-18.15.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§21 Lex Gamla stan. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 juni 2004 remitterat ett ärende med frågan om behov finns av ett samlat skötselprogram Lex Gamla stan.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-04-28.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-28.

§22 SL:s trafikförändringar 2005. Remiss från SL via gatu- och fastighetsko...

Gatu- och fastighetskontoret har mottagit ett remissbrev från SL med önskemål om synpunkter på stadens kollektivtrafik 2005. Remissbrevet ersätter tidigare års utbudsplan. Gatu- och fastighetskontoret har vidarebefordrat remissbrevet till nämnden för synpunkter senast den 18 juni 2004.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-05-07.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till gatu- och fastighetskontoret överlämnar nämnden förslag på trafikförändringar enligt protokollsutdrag.

§23 Restaurang Nostos- yttrande över ansökan om alkoholservering

The Irish Pub in Gamla Stan AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Nostos.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-05-04. Förvaltningen har inget att erinra mot alkoholservering.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering för Restaurang Nostos, Stora Nygatan 21 A, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Anmälan av promemoria om Samverkanscenter

Förvaltningens promemoria Samverkanscenter anmäldes.

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2004-04-28, 2004-05-12 och 2004-05-26, vilka alla justerats samma dag.

§26 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-05-18, vilket justerats 2004-05-19.

§27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2004-04-19, vilket justerats 2004-05-05.

§28 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§29 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-04-03- -2004-05-08.

§30 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att Rolf Englund slutar sin anställning som chef för avdelningen Barn och Ungdom för att på heltid arbeta vid Kompetensfonden.
Vidare kommenterade BrittMarie Kyndel den utdelade Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2005-2007.

§31 Övriga frågor

Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm AB (Mondo)
Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s) aktualiserade frågan om servering på trappan till Medborgarhusets högra flygel.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden medger - för sin del- att Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm AB (Mondo) erhåller rätt att, då erforderliga tillstånd föreligger, nyttja del av trappan vid Medborgarhusets högra flygel till en temporär uteservering under 2004.
2. Nämnden hemställer vidare att GFK/ GFN skyndsamt verkar för att ovanstående beslut kan genomföras.


Den frivilliga verksamheten Föräldravandrare i Maria- Gamla stan
Ledamoten Maria Palme m.fl. (s) anmälde skrivelse om den frivilliga verksamheten Föräldravandrare i Maria- Gamla stan med uppdrag till förvaltningen att utreda och föreslå hur vi i framtiden bäst ska kunna stödja verksamheten med bibehållande av den frivilliga karaktären och föräldrarnas initiativ.

Vidare uppdrogs åt förvaltningen att förbereda ett medborgarmöte i höst med innehåll "föräldravandringar och liknande frivilligt arbete" i samråd med Arbetsgruppen för föräldravandrare i Maria- Gamla stan, några politiker i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd och några företrädare för Katarina-Sofia stadsdelsnämnd och förvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.


Samarbetsprojekt Katarina- Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsnämnder/förvaltningar
Ledamoten Maria Palme m.fl. (s) uttryckte önskemål om redovisning av de projekt, där Katarina-Sofia och Maria-Gamla stan samarbetar.

Förvaltningen återkommer med muntlig redovisning.


Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare