Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-08-26

Sammanträde 2004-08-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

14 Månadsrapport för juli 2004

15 Ändring av nämndens november- och decembersammanträden

Dnr: 002-410/04

Vid sammanträdet den 6 november 2003 fastställde nämnden
sammanträdesdagar för 2004.

På grund av beslut om ny budgetordning i staden föreslår förvaltningen
att nämndsammanträdet i november flyttas från den 4 till den 25november
och nämndsammanträdet i december flyttas från den 16 till den 9 december
2004.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

16 Att undersöka förekomst av antisemitism eller annan diskriminering av etniska eller religiösa grupper. Uppdrag från nämnden

Dnr: 400-765/03

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att undersöka förekomsten av antisemitism eller annan diskriminering av etniska eller religösa grupper vid stadsdelens skolor. Förvaltningen besvarade uppdraget muntligen vid sammanträdet den 11 december. Därefter har förvaltningen samrått med rektorerna i stadsdelen och konstaterar att denna fråga hänger nära samman med skolornas värdegrundsarbete och ska hanteras i sitt sammanhang. Uppdraget kommer att belysas i verksamhetsplan 2004 i samband med redovisning av uppfyllelse av åtaganden. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens svar.

Handläggare: Rolf Englund, 508 12 100

17 Redovisning och utvärdering av stadsdelsförvaltningens olika insatser för stöd till anhöriga/ närstående som vårdar äldre. Uppdrag från nämnden

Dnr: 504-144/04

Anhörigas insatser är mycket betydande och anhöriga behöver stöd och avlastning för att orka fortsätta att vårda de äldre i hemmet. Utöver hemvårdsbidrag och avlösning i hemmet är det praktiska stödet i form av dagvård och avlastning/korttidsboende viktiga. Det är också viktigt att kunna stödja anhöriga med samtal och erbjuda gemenskap med andra personer i liknande situation i form av anhöriggrupper.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

18 Utveckling av medborgarförslagshanteringen. Uppdrag från nämnden

Dnr: 004-148/04

Närdemokrati och inflytandefrågor är viktiga delar i stadsdelsnämndens arbete och en av kommunfullmäktiges övergripande mål – bryta segregationen och fördjupa demokratin.
Maria-Gamla stan anordnar sedan maj 2003 medborgarmöten en vecka före ordinarie nämndsammanträde. Kontinuerliga kontakter mellan medborgare och förvaltning där olika förbättringsförslag inkommer pågår. Kan dessa förslag tas inom befintlig budget genomförs oftast förslagen. Dessutom har stadsdelen framgångsrika brukarmedverkans-avtal där medborgare/boende i samarbete med stadsdelsförvaltningen deltar i skötsel av olika parker och trädgårdar.

När det gäller hanteringen av medborgarförslag menar förvaltningen att det är viktigt att inte formalisera hanteringen då detta kan innebära ökade administrativa kostnader i en redan ansträngd budget, samt en byråkratisering av kontakterna mellan politiska partier/förtroendevalda och allmänhet. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att inkomna medborgarförslag tas upp på medborgarmötena för diskussion inom nämnden. Utifrån denna diskussion får sedan ansvarig avdelningschef hantera förslaget. En återkoppling av inkomna förslag under ett kalenderår, kan förslagsvis rapporteras i nämndens verksamhetsberättelse.


Handläggare: Rolf Marthon, 508 12 013

19 Projektförslag angående Mälteriets servicehus. Skrivelse från HSB via kommunstyrelsen

Dnr: 504-155/04

En skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen från HSB beträffande Mälteriets servicehus. HSB önskar blockförhyra hela fastigheten och ansvara för drift av de omsorgsverksamheter som blir kvar efter en omvandling av servicehuset till seniorboende. Projektförslaget har översänts från socialroteln till stadsdelsnämnden för vidare hantering.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

20 Redovisning och bedömning av de synpunkter som framförts i rapporten Hornstulls äldrecentrum 2003

Dnr: 504-375/04

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum granskade kvaliteten på vården och omsorgen på Hornstulls äldrecentrum hösten 2003. Utifrån rapporten över granskningen har stadsdelförvaltningen efter en överläggning med entreprenören CarePartner AB gjort en bedömning av de synpunkter som framförts på vården och omsorgen. Stadsdelsförvaltningen bedömer att entreprenören på ett tillfredställande sätt har åtgärdat påtalade brister inom verksamheten.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

21 Underlag för verksamhetsplan 2005 samt fleråring. Skrivelse från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 300-368/04

Gatu-och fastighetskontoret (gfk) har liksom tidigare år till stadsdelsförvaltningen (sdf) översänt en förfrågan om förvaltningens/nämndens önskemål om investeringar/upprust-
ningar i parker, på gator, torg mm. Stadsdelsnämndens önskemål kommer att användas som underlag för prioriteringar i gfk:s förslag till verksamhetsprogram för 2005 samt flerårsprogram. Svar önskas senast 1 september 2004.
Stadsdelsförvaltningen har listat förslag på investeringsbehov i prioriteringsordning och med kommentarer samt gjort en schematisk bedömning av hur önskemålen påverkar drift- och underhållskostnaderna för stadsdelsnämnden (sdn).


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

22 Fyllnadsnominering till Maria- Gamla stans handikappråd. Ärendet utgår

Dnr: 2-397/04

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

REMISSER/YTTRANDEN

23 Förslag till schablonsystem för särskolan. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-401/04

I en remiss föreslås att ett schablonsystem ska ersätta nuvarande finansieringssystem för den obligatoriska särskolan. I dag ersätts skolorna för personalkostnaderna och övriga kostnader efter överenskommelse med utbildningsförvaltningen. Förvaltningen är positiv till införandet av schabloner och ser ett antal fördelar som, rättvis fördelning av resurserna, minskad administration, tydlig ekonomistyrning och incitament för effektivisering. Förvaltningen anser också att en översyn av skolskjutsverksamheten och lokalfrågan bör genomföras snarast. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

24 Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 407-418/04

Kommunstyrelsen har remitterat ett ärende till stadsdelsnämnden med förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten samt förslag till ny taxa för densamma. Förvaltningen finner det positivt att mål och riktlinjer för verksamheten formuleras i ett särskilt dokument, och delar utredningens förslag till urvalsprinciper vid behov av prioritering. Vidare instämmer förvaltningen i stort vad gäller syftet med verksamheten, dess innehåll samt förslaget till mål och riktlinjer.
Däremot finner förvaltningen att en central organisation för handläggning och administration av sommarkoloniverksamheten skulle medföra betydande samordnings-vinster, vara mindre sårbar och bidra till att större likställighet uppnås.

Förvaltningen delar utredningens förslag att i en ny kollotaxa utöka antalet avgiftsnivåer i de högre inkomstklasserna. Det är dock oklart hur taxan bäst kan utformas med hänsyn till hushåll med låga inkomster. Redan med nuvarande taxa och korta vistelsetider har i flera fall behov av delbetalning av avgiften uppstått.


Handläggare: Yvonne Björkman, 508 11 102

25 Så tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Stockholms stad. Yttrande över revisionsrapport

Dnr: 104-342/04

Revisionskontoret har genomfört en granskning av fritidshemsverksamheten i Stockholms stad. I granskningen har främst ingått en enkätundersökning till personal och föräldrar. Resultaten av undersökningarna visar att det bland både personalen och föräldrarna finns ett missnöje med bland annat barngruppernas storlek, personaltätheten och ljudnivån. Trots det är omdömena genomgående positiva när det gäller barnens trivsel och trygghet. De enskilda fritidshemmen får genomgående bättre betyg än de kommunala. Liksom revisionskontoret anser förvaltningen att det finns behov av fortsatt uppföljning, bland annat att undersöka varför de enskilda fritidshemmen får bättre omdömen för att ta lärdom av detta och att barnens åsikter bör efterfrågas. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

26 Näringspolitiskt program för Stockholms stad 2004-2006. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-347/04

Stadsdelsnämnden har fått förslag till nytt näringspolitiskt program för Stockholms stad 2004 – 2006 på remiss.
Målet för stadens näringspolitik är att Stockholm ska utvecklas till norra Europas ledande tillväxtregion. För att nå målet måste staden erbjuda näringslivet goda förutsättningar för att:
 driva och utveckla företag
 lokalisera företag
 starta företag

Stadens roll i näringspolitiken föreslås utgöras av att:
 Tillhandahålla en serviceinriktad kommunal organisation
 Tillhandahålla välfungerande infrastruktur
 Utveckla och förstärka nätverk
 Marknadsföra Stockholm


Handläggare: BrittMarie Kyndel, 508 11 020

27 Förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 011-357/04

Stadsledningskontorets förslag till ”Informationsteknisk plattform” behandlar Stockholms stads övergripande regelverk för stadens långsiktiga inriktning beträffande informationsteknikens roll, utveckling och hantering i stadens verksamhet.
Ett viktigt mål gentemot medborgarna är att bli en 24-timmarsförvaltning (e-strategi), vilket bl a innebär platsoberoende åtkomst av stadens information och tjänster, exempel-vis information via mobil, internet samt självservice och elektronisk ärendehantering.
I den föreslagna plattformen redovisas även standarder, rekommendationer samt förslag till åtgärder på teknisk basnivå.

Förvaltningen anser att den föreslagna plattformen ligger i linje med de rekommenda-tioner och råd som Regeringens organ Statskontoret förordar, bl a genom kontorets ”24-timmarswebb” samt handlingsprogram ”En förvaltning i medborgarnas tjänst”. Förvalt-ningen efterlyser dock mindre av central styrning i framtagandet av Stadens tekniska plattform och hade önskat mer av dialog och samverkan, som kunde lett till mindre detaljstyrning, högre kostnadseffektivitet samt ett bättre verksamhetsstöd i organisationen.


Handläggare: Lilian Wistrand, 508 11 044

28 Organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 300-373/04

Efter en genomförd analys om gatu- och fastighetskontorets (GFK) organisation föreslås att kontoret organiseras i två förvaltningar med huvuduppgifterna ”Trafik” respektive ”Exploatering/Byggande”. De två förvaltningarna ska sortera under samma nämnd. Förslaget innebär bl a att renhållning och vinterväghållning på gatumark överförs till avdelningen för Trafik från stadsdelarna. Istället överförs reinvesterings- och inves-teringsansvaret på parkmark till stadsdelarna. Syftet är att renodla gränssnittet gentemot stadsdelarna.
Stadsdelsförvaltningen (SDF) tycker förslaget med överföring av gatudriften till fack-förvaltningen är ett bra förslag men anser inte att utredarna förordat den ur ett helhets-perspektiv bästa lösningen för parkfrågorna. SDF föreslår istället att även parkfrågorna i sin helhet återförs till en fackförvaltning.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

29 Strategi för Stockholms vattenarbete år 2004-2005. Remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr: 310-345/04

Stadsdelsförvaltningen har erhållit en remiss från miljöförvaltningen, Strategi för Stockholms vattenarbete 2004-2015. Strategin är den tredje och avslutande revideringen av Vattenprogram för Stockholm 2000. Strategin innehåller mål och åtgärdsförslag för att minska belastningen av övergödande ämnen och miljögifter i stadens sjöar och vattendrag.

Stadsdelsförvaltningen lämnar i sitt remissvar allmänna synpunkter på strategin samt yttrar sig om de föreslagna åtgärderna som helt eller delvis berör stadsdelsförvaltningens geografiska område. Stadsdelsförvaltningen är i det stora hela positivt inställd till strategiförslaget och vissa av de föreslagna åtgärderna. Denna typ av sektorsprogram får dock inte vara så detaljerade att de förhindrar prioriteringar enligt exempelvis PBL eller att de strider mot andra program. Samordning måste ske med den antagna dagvattenstrategin så att samma fråga inte behandlas i båda strategierna.


Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

30 Förnyelse av Riddarholmen. Motion

Dnr: 302-346/04

En motion har inkommit till Kommunstyrelsen från Mikael Söderlund (m) angående önskemål om förnyelse av Riddarholmen, med boulebanor, badbryggor, småbåtshamn och en bättre gångförbindelse mellan Riddarholmen och gångstråket längs kajen vid Kornhamnstorg samt att staden tar initiativ till fler uteserveringar.

Riddarholmen förvaltas och sköts av Statens fastighetsverk.

Stadsdelsförvaltningen önskar att Riddarholmen får behålla sin karaktär av den historiska ön där man verkligen känner historiens vingslag och önskar inte en utveckling av det slag som föreslås.
Förvaltningen har förståelse för önskemålet om ytterligare en gångförbindelse till Riddar-holmen men anser att risken för ”tillhåll” i miljön under tunnelbanan är stor och tror där-för att en sådan förbindelse inte skulle bli ett attraktivt alternativ.
Uteserveringar på attraktiva platser brukar tillkomma självreglerande på marknadens vill-kor. Staden torde inte behöva ta sådana initiativ.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

31 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Cattelin

Dnr: 309-408/04

Restaurang Marie och Fredrik AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 05.00 på fredagar och lördagar i restaurang Cattelin, Storkyrkobrinken 9, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande avstyrka alkoholservering till klockan 05.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

32 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Spegelteatern

Dnr: 309-445/04

Spegelteatern ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Spegelteatern, Björngårdsgatan 3, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 17.00 – 23.00 respektive 17.00-22.00 i uteservering. Serveringen är i ansökan angiven som pausservering. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande tillstyrker ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

33 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Riddarkällaren

Dnr: 309-434/04

Riddarkällaren – Atscorpios bar ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till klockan 05.00 i restaurang Riddarkällaren, Birger Jarls torg 5, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande avstyrka alkoholservering till klockan 05.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

34 Anmälan av Underrättelse från länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande markupplåtelse för Café Bågspännaren

Dnr: 307-88/04

Handläggare: Cecilia Rivard, 508 12 208

35 Anmälan av Planläggning av del av Skutskepparvägen, Långholmen. Startpromemoria från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-436/04

Gatu- och fastighetskontoret har beställt en detaljplan för området mellan Långholms-och Pålsundsbron. Förslaget innebär anläggning av en ny väg på sträckan som en förlängning av Skutskepparvägen. Pålsundsbron stängs av för motortrafik. Gällande plan förutsatte att Pålsundsbron skulle byggas om, istället har Långholmsbron förstärkts. Pålsundsbrons bärighet är begränsad, varför tung trafik till Mälarvarvet idag går från Långholmsbron på en parkväg förbi en lekplats.
Den nya vägen föreslås gå över ett område som i detaljplan betecknas som båtupplägg-ning och park, varför den måste ändras. Ett programarbete påbörjas därför för att utreda om och hur detta kan ske.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

37 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

40 Anmälan av inkomna skrivelser

41 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-06-17, vilket justerats 2004-06-21.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av att ärende 10. Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB) utgår.

§7 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-06-28.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt ...

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-08-11.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § ...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-29.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-10.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Anmälan av missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-21.
Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Jens Orback (s) ajournerade sammanträdet kl.17.30 och öppnade det åter kl.18.00.

§14 Månadsrapport för juli 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-17.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner månadsrapport per juli 2004.

§15 Ändring av nämndens november- och decembersammanträden

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-22.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden flyttar nämndsammanträdet i november från den 4 till den 25 november och sammanträdet i december från den 16 till den 9 december 2004.

§16 Att undersöka förekomst av antisemitism eller annan diskriminering av e...

Vid nämndsammanträdet den 11 december 2003 uppdrogs åt förvaltningen att återkomma i ärendet efter samtal i rektorsgruppen.
Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-16.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) framförde att det är önskvärt att förvaltningen i sin kommande redovisning särredovisar mobbning och diskriminering av etniska eller religiösa grupper.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens svar och lägger det till handlingarna.

§17 Redovisning och utvärdering av stadsdelsförvaltningens olika insatser f...

Vid nämndsammanträdet den 25 mars 2004 uppdrogs åt förvaltningen vid behandlingen av ärendet Förlängning av projektanställning av anhörigkonsulent 2004 att senast i augusti återkomma med redovisning och utvärdering av förvaltningens olika insatser för stöd till anhöriga/ närstående som vårdar äldre.

Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-18.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut
Vi tackar för en utmärkt redovisning av det stöd som ges till de som vårdar närstående äldre. Oavsett vilka insatser som ges till äldre, kommer närstående att vara en viktig del i vården. Enligt rapporten kan placering i särskild boendeform senareläggas mer än ett år efter deltagande i t. ex. anhörigcirkel.
1. Nämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa kostnaderna för stödet i enlighet med redovisningen.
2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa uteblivna uppskattade kostnader vid en senareläggning av placering i särskild boendeform med ett år.

§18 Utveckling av medborgarförslagshanteringen. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet den 19 februari 2004 uppdrogs åt förvaltningen att utreda möjligheten att lämna medborgarförslag, där förvaltningen även redovisar vilka förutsättningar som ska gälla för inlämnandet av förslagen, vem som tar hand om beredningen och en uppskattning av ökad arbetsbelastning och kostnader.

Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-09.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.
Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v) -(mp)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att tillsvidare godkänna förvaltningens förslag till hantering i avvaktan utvärdering av Katarina-Sofias prövotid och att under tiden göra möjligheten till medborgarförslag mera kända, bl. a. i annonserna till nämndens sammanträden och genom information på medborgarmöten.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m), Sonja Gräns (m) tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.

§19 Projektförslag angående Mälteriets servicehus. Skrivelse från HSB via k...

Till kommunstyrelsen har från HSB inkommit en skrivelse, Projektförslag angående Mälteriets servicehus. Förslaget har översänts av socialroten till nämnden för vidare hantering. Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-07-06.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden bordlägger ärendet.

§20 Redovisning och bedömning av de synpunkter som framförts i rapporten Ho...

Vid nämndsammanträdet den 22 januari 2004 i samband med anmälan av rapport om Hornstulls äldrecentrum 2003 uppdrogs åt förvaltningen att vid lämpligt tillfälle efter överläggningar med entreprenören återkomma till nämnden och lokala pensionärsrådet med en redovisning och bedömning av de synpunkter som framförts i rapporten. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-06-18.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning i enlighet med tjänsteutlåtande 2004-06-18.

§21 Underlag för verksamhetsplan 2005 samt fleråring. Skrivelse från gatu- ...

Gatu- och fastighetskontoret har till nämnden för yttrande senast den 1 september 2004 översänt förfrågan om önskemål om investeringar/upprustningar i parker, på gator, torg mm. som underlag till verksamhetsprogram för 2005 samt flerårsprogram.

Med anledning av förfrågan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-06-03.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på förfrågan från gatu- och fastighetskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-03.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Fyllnadsnominering till Maria- Gamla stans handikappråd. Ärendet utgår

§23 Förslag till schablonsystem för särskolan. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 september 2004 remitterat förslag till schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskolan.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-17.

Ordföranden yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.
Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Michael Schartau m.fl. (m).

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget med instämmande av (fp) och (m).

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen om Schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskolan överlämnar nämnden ärendet utan eget ställningstagande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.
"Jag anser att nämnden skulle beslutat att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut att därutöver anföra
Ett införande av nivågrupperade schabloner för särskoleelever i grundskolan är i grunden positivt och skulle tydliggöra skolornas ekonomiska planeringsförutsättningar. Det är dock en brist att särskoleverksamhetens nuvarande kostnader varken redovisas eller analyseras. Vi anser inte att schablonförslaget kan genomföras innan en ordentlig analys och konsekvensbeskrivning har skett. Socialdemokraterna har under de senaste åren gjort kraftiga nedskärningar i särskoleverksamheten i Stockholm. En övergång till ett schabloniserat resursfördelningssystem för särskoleverksamheten i Stockholms stad får inte leda till nya kraftiga nedskärningar. Utbildningsförvaltningen bör därför återkomma med en tydlig analys av vilka konsekvenser denna nya fördelning skulle få för särskoleverksamheten. Tilläggas kan att det är oförsvarligt att under semestertider skicka ut en remiss som berör skolornas verksamhet. Är det den demokratiska process som majoriteten säger sig värna?"

§24 Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten. Remiss fr...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 september 2004 remitterat Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten samt förslag till ny taxa. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-07-15.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Vid propositioner på nämnda förslag beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar och åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Nämnden anser - i enlighet med SPO- utredningen- att kolloverksamheten så mycket som möjligt ska vara anpassad till vår stadsdels faktiska behov och ställer sig därför inte bakom förvaltningens uppfattning att den ska organiseras och administreras av en central organisation.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes
dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.
"Jag anser att nämnden skulle beslutat
Att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen
Att därutöver anföra
Det är värdefullt att sommarkolloverksamheten nu ska få gemensamma riktlinjer. Dock framstår det som märkligt att inriktningen dels är att alla ska få plats, dels att urvalskriterier föreslås. Om alla som söker får plats på kollo finns ju rimligen inget behov av urval. Det är viktigt att barn som kommer till kollo inte skiktas beroende på social bakgrund utan att integrationsperspektivet får vara tydligt. Kolloverksamhet som enbart skulle rikta sig till barn från socialt tunga miljöer kräver specialutbildad personal och betydligt högre personaltäthet.

Av utvärderingen framkommer att många barn och föräldrar önskar längre perioder. Kortare perioder har dock den fördelen att fler kan erbjudas plats varför perioderna inte bör förlängas. Den arbetsgrupp som deltagit i utarbetandet av förslaget ville inte förlänga perioden utan ville prioritera att fler barn ska få åka.

En annan aspekt på kolloperiodens längd berör de föräldrar med utländsk bakgrund som i dagsläget är tveksamma till att sända sina barn på kollo. Det finns en rädsla att barnen kan utsättas för oönskat inflytande under kollovistelsen. Det motståndet lär snarast öka om kolloperioden förlängs.
Under en stor del av barnens tid träffar de inte sina föräldrar. Mer tid med barnen är ett önskemål i de allra flesta familjer. Av det skälet bör staden prova "familjekollo" där barn och deras föräldrar tillsammans kan spendera en vistelse på kollo. Det är rimligt att det avser familjer där den ekonomiska situationen inte medger semesterresor o dyl. Föreningen " Makalösa föräldrar" ordnar sådana till självkostnadspris och det brukar vara mycket uppskattat att få göra saker tillsammans som dessa familjer inte annars skulle ha möjlighet till."

dels av ledamöterna Michael Schartau och Sonja Gräns samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m) till förmån för förvaltningens förslag.

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg och Maj-Britt Åkesson (båda fp) till förmån för eget förslag att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§25 Så tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Stockholms stad. Yt...

Revisionskontoret har genomfört en granskning av fritidshemsverksamheten i Stockholms stad. Rapporten har översänts till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2004. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-07-12.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda förslag beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
Det är en intressant rapport som kräver åtgärder i de fall där missnöje finns. Men då rapporten gäller hela Stockholms stad kan vi inte utgå från att de generella uppfattningarna gäller för fritidshemmen i Maria Gamla stan. Vi vill därför att förvaltningen tar reda på vad som gäller i vår stadsdel.
1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-07-12 som sitt yttrande över revisionsrapporten.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad föräldrar och personal tycker om fritidshemmen i Maria Gamla stan och därefter föreslå åtgärder till förbättring.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau, Sonja Gräns, tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat:

Uppmuntra fler fristående alternativ
Personal och föräldrar är eniga - enskilt drivna fritidshem är mer uppskattade än kommunala. I Stockholm har vi många fristående fritids vilket bidrar till en god fritidsmiljö för alla.

Kommunens revisorers granskning visar att personalen vid fristående fritidshem är långt mer nöjd med sin arbetsplats än vid kommunalt drivna fritidshem. Nästan dubbelt så hög andel av medarbetarna ser goda utvecklingsmöjligheter jämfört med i kommunal verksamhet. Det är ett gott betyg till den politik för valfrihet, avknoppningar och rättvisa villkor mellan kommunala och enskilt drivna verksamheter som den förra borgerliga majoriteten genomförde.

Det starka betyget från föräldrar och anställda vid de fristående alternativen visar än en gång att privata anordnare kan ge högre kvalitet. Den här gången var det de fristående fritidshemmen som fick högre betyg. För några månader sen var det de fristående förskolorna som var långt mer uppskattade än de kommunala.

Socialdemokraterna borde lära av dem och ge kommunala verksamheter större frihet. Resurserna borde gå direkt till verksamheterna istället för att försvinna i stadsdelsnämnderna på vägen.

När personalen trivs, kan påverka och har frihet att utveckla verksamheten blir verksamheten bättre för alla. Därför borde kommunanställda åter ges chansen att ta över den egna verksamheten och de professionella som driver kommunala verksamheterna ges större frihet och ansvar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att förvaltningen ges i uppdrag att utreda:

hur fler personal kan uppmuntras att knoppa av verksamheter

hur större ansvar och frihet kan ges till de professionella ute på de kommunala verksamheterna

hur fler fristående alternativ kan uppmuntras och känna sig välkomna i Maria Gamla stans stadsdelsnämnds gränser."

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) enligt följande.
"Revisionskontorets rapport riktar kritik mot bland annat gruppernas storlek, personaltätheten och möjligheterna till lugn och avskildhet. Enligt kontoret är det till och med tveksamt om stadens fritidshem klarar att leva upp till de krav som specificeras i de nationella och kommunala styrdokumenten.
Genomgående får de fristående fritidshemmen bättre betyg än de kommunala. Personalen i de fristående fritidshemmen upplever i högre grad än den kommunala att barngrupperna är lagom stora och att barnen får tillräcklig uppmärksamhet. Andelen högskoleutbildad personal på de fristående fritidshemmen är dessutom högre.
För att höja kvaliteten i den kommunala skolbarnsomsorgen måste andelen högskoleutbildad personal höjas. Det är endast genom att ge utbildade lärare ansvaret för den pedagogiska verksamheten som fritidshemmen kan nå upp till de krav och rekommendationer som ges i statens styrdokument."

§26 Näringspolitiskt program för Stockholms stad 2004-2006. Remiss från kom...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 27 augusti 2004 remitterat rubricerat förslag till nytt näringspolitiskt program för Stockholms stad 2004-2006. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-06-30.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till bilaga 3:1 i förvaltningens tjänsteutlåtande. Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd).

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen om Näringspolitiskt program för Stockholms stad 2004-2006 överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-30.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau, Sonja Gräns, tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut.

§27 Förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Remiss ...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 10 september 2004 remitterat förslag till Informationsteknisk plattform. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-09.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen om Informationsteknisk plattform överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-09.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m) och Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Stadens arbete på detta område bör fokusera service till medborgarna enligt de riktlinjer kommunfullmäktige antagit i stadens e-strategi. De statliga myndigheterna har samma inriktning genom arbetet för att göra dem till sk 24-timmarsmyndigheter. Fokus där innebär ökad servicevänlighet och kommunikation med medborgarna.

Kommunstyrelsens demokratiberedning bör verka för att den tekniska utvecklingen i stadens informationsarbete kommer medborgarna och brukarna till del.

Vissa nämnder och stadsdelar erbjuder en mycket god service till medborgarna. En del av de centrala nämnderna och Kommunfullmäktige ligger tyvärr efter i det avseendet. Här borde arbetet definitivt påskyndas."

§28 Organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret. Remiss från kommu...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 27 augusti 2004 remitterat förslag till Organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-06-15.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande om organisationsöversynen.
2. Nämnden ställer sig inte bakom förvaltningens förslag att parkfrågorna ska återföras till en central fackförvaltning.

Ett av våra mål för mandatperioden är att fördjupa demokratin. Vi vill att verksamheter där det är möjligt ska bedrivas så nära medborgarna som möjligt. Parkerna och den verksamhet som bedrivs där är något som många människor använder och har synpunkter på. Det ska vara lätt för dem att påverka och nå fram med sina förslag. Vi ser det som ändamålsenligt att behålla ansvaret för parkerna i stadsdelsnämnden.

Förslagen i stadens politiska organisation, SPO, är inte helt och hållet samordnade med organisationsöversynen av gatu- och fastighetskontoret. Några av förslagen i SPO-utredningen handlar om att föra ut verksamheter till stadsdelsnämnderna och jämställa facknämnder med stadsdelsnämnder. Dessutom föreslås de centrala verksamheterna bli mer transparenta. När det gäller gatu- och fastighetskontoret kan det bli lättare för oss lokalpolitiker att ha kontakter med dem om de skulle bli två mindre och tydligt uppdelade fackförvaltningar.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp), ledamöterna Michael Schartau och Sonja Gräns samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat

1. att som svar på remissen översända nedanstående.

Utgångspunkten för en förbättring av stadens politiska och administrativa organisation måste vara att skapa bättre överblick, enkelhet, tydligare styrning, ökad insyn samt göra det lättare för medborgarna att hitta rätt instans i staden. Den politiska och administrativa organisationen bör vara transparent och uppmuntra medborgarna till delaktighet.

Inriktningen bör vara att stadsdelsnämnderna ges ett så heltäckande ansvar som möjligt för all lokal kommunal service som direkt berör medborgarna. Det bör också gälla vissa uppgifter som idag utförs av gatu- och fastighetskontoret. På så sätt skulle beslut om lokala trafikfrågor, belysning och funktionshinderanpassningar och hela ansvaret för parker och planteringar överföras till stadsdelsnämnderna.

Ett mer heltäckande lokalt ansvar gör det enklare för medborgarna att utkräva ansvar av sina politiker och att vända sig till rätt instans direkt.

Gatu- och fastighetsnämnden är inte överordnad andra nämnder. Ändå blir följden av nämndens uppgifter att den får en ledande, samordnande och finansierande roll gentemot till exempel stadsdelsnämnderna. Att i möjligaste mån renodla ansvarsuppgifterna och rollerna mellan olika sidoställda nämnder är mycket önskvärt.

Vetskapen om att organisationsförändringar skapar osäkerhet i tjänstemannaorganisationen och medför stora kostnader innebär att dessa bör ha en bred politisk uppslutning och vara väl förberedda. Beslut i föreslagen storleksordning måste kunna gälla över längre tid. Vid alla omorganiseringar och inte minst i den omfattning som föreslås i remissen är det viktigt att ha perspektiv på hur man hanterar en stor neddragning av personalen. Inom några år kommer ca en tredjedel av gatu- och fastighetskontorets personal att gå i pension. Ett rimligt personalpolitiskt förfarande skulle vara att låta en omorganisation ta tillvara de möjligheter naturliga avgångar ger."

§29 Strategi för Stockholms vattenarbete år 2004-2005. Remiss från miljö- o...

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har till nämnden för yttrande senast den 3 september 2004 remitterat Strategi för Stockholms vattenarbete 2004-2015.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-06-30.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till miljö- och hälsoskyddsnämnden om Strategi för Stockholms vattenarbete 2004-2015 överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-30.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m) och Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§30 Förnyelse av Riddarholmen. Motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 september 2004 remitterat motion om Förnyelse av Riddarholmen av Mikael Söderlund (m).
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-06-09.

Ledamoten Lars Wettergren m.fl. (s), vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall ett av (m) framlagt förslag till beslut att tillstyrka motionen.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på motionen till kommunstyrelsen om Förnyelse av Riddarholmen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-09.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau (m), Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) till förmån för eget förslag till beslut att tillstyrka motionen.

§31 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Cattelin

Restaurang Marie och Fredrik AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl. 05.00 på fredagar och lördagar i Restaurang Cattelin. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-06-22 med avstyrkan av alkoholservering till kl.05.00.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) samt ledamöterna Michael

Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avstyrker alkoholservering till 05.00 för Restaurang Cattelin, Storkyrkobrinken 9, Stockholm i enlighet med sitt tidigare yttrande i ärendet.
2. Nämnden avger följande yttrande:
Maria Gamla stans stadsdelsnämnd har som praxis att inte tillstyrka alkoholservering till klockan 05. Detta utifrån sociala hänsyn. Då vi lämnat ett avstyrkande yttrande vid Restaurang Cattelins ansökan för prövotid finner vi det beklagligt att tillståndsutskottet inte tagit tillräckliga hänsyn till våra synpunkter. Vi har inte haft anledning att ändra åsikt under den tid som gått.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.

§32 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Spegelteatern

Spegelteatern ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Spegelteatern. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 17.00-23.00 respektive 17.00-22.00 i uteservering. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-02 med tillstyrkan av ansökan.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) samt ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden har inte något att erinra mot ansökan om alkoholservering i Spegelteatern, Björngårdsgatan 3, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.

§33 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Riddarkällaren

Riddarkällaren- Atscorpios bar ansöker om tillstånd för utökad serveringstid till kl. 05.00 i Restaurang Riddarkällaren. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-02 med avstyrkan av alkoholservering till kl. 05.00.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Sammanträdet ajournerades mellan kl.18.52 och 18.55.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Torbjörn Andring (kd).

Ordföranden tog först upp yrkandet om återremiss och ställde detta mot att avgöra ärendet idag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden att avgöra ärendet idag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau, Sonja Gräns, tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (alla m) samt vice ordföranden Pär Hommerberg, ledamoten Maj-Britt Åkesson (båda fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut om återremiss enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat:

Förvaltningen har ingen uppfattning om hur prövotiden förflutit för Restaurang Riddarkällaren. Det finns inget i beslutsunderlaget som tyder på att restaurangens öppethållande mellan kl. 03 och kl.05 har inneburit negativa konsekvenser i det sociala perspektivet.

Ärendet behöver utredas ordentligt, varför vi yrkar på återremiss.

I utredningen bör, liksom var fallet i ett tidigare tillståndsärende, polisens uppgifter vad gäller sociala störningar ingå. Likaså behöver de sociala konsekvenserna för restaurangens anställda (arbetstidsförändringar) belysas."

Härefter förelåg ett förslag till beslut- majoritetens.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avstyrker alkoholservering till kl. 05.00 för Restaurang Riddarkällaren, Birger Jarls Torg 5, Stockholm i enlighet med sitt tidigare yttrande i ärendet.
2. Nämnden avger följande yttrande:
Maria Gamla stans stadsdelsnämnd har som praxis att inte tillstyrka alkoholservering till klockan 05. Detta utifrån sociala hänsyn. Då vi lämnat ett avstyrkande yttrande vid restaurang Riddarkällarens ansökan för prövotid finner vi det beklagligt att tillståndsutskottet inte tagit tillräckliga hänsyn till våra synpunkter. Vi har inte haft anledning att ändra åsikt under den tid som gått.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ledamöterna Michael Schartau (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§34 Anmälan av Underrättelse från länsrätten angående laglighetsprövning en...

Underrättelse från länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande markupplåtelse för Café Bågspännaren anmäldes.

§35 Anmälan av Planläggning av del av Skutskepparvägen, Långholmen. Startpr...

Anmälan av Planläggning av del av Skutskepparvägen, Långholmen. Startpromemoria från stadsbyggnadskontoret anmäldes.

§36 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-06-23, 2004-06-29, 2004-07-07, 2004-07-21, 2004-08-04 och 2004-08-18, vilka samtliga justerats samma dag.

§37 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-08-17, vilket justerats 2004-08-19.

§38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2004-06-07, vilket justerats 2004-08-04.

§39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom och stadsmiljöavdelningen.

§40 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-06-01- -2004-07-31.

§41 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att medborgarmötet den 16 september kommer att hållas tillsammans med Katarina-Sofia stadsdelsnämnd och ha som tema Nya Slussen.

Vidare meddelades att befattningen som chef för avdelningen Barn och Ungdom är under tillsättning.

§42 Övriga frågor

Höganäsmodellen- Förslag till uppdrag från (kd)

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde skrivelse augusti 2004 angående Höganäsmodellen med förslag till uppdrag åt förvaltningen att utreda möjligheten att erbjuda stadsdelens invånare över 65 år hjälp hemma med riskfyllda vardagssysslor.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.


Oroande ökning av MRSA- Förslag till uppdrag från (m)

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) anmälde skrivelse 2004-08-26 angående Oroande ökning av MRSA med förslag till uppdrag åt förvaltningen att till nästa nämnd lämna en redogörelse för smittsituationen i vår stadsdel under 2004, utbildning av nyanställda, arbetsmiljölagens bestämmelser om skyddsutrustning och hur de skärpta hygienreglerna implementeras hos personalen.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.Ordföranden Jens Orback informerade nämnden om att Kari Ljungqvist, Preventionscentrum Stockholm (Precens) avlidit den 16 augusti 2004.


Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare