Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-09-23

Sammanträde 2004-09-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BORDLAGDA ÄRENDEN

9 Projektförslag angående Mälteriets servicehus. Skrivelse från HSB via kommunstyrelsen

Dnr: 504-155/04

En skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen från HSB beträffande Mälteriets servicehus. HSB önskar blockförhyra hela fastigheten och ansvara för drift av de omsorgsverksamheter som blir kvar efter en omvandling av servicehuset till seniorboende. Projektförslaget har översänts från socialroteln till stadsdelsnämnden för vidare hantering.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

BESLUTSÄRENDEN

10 Tertialrapport 2 2004

Dnr: 103-209/04

Prognosen visar på ett underskott för nämnden år 2004 om 8,0 mnkr efter vidtagna åtgärder på 54,5 mnkr och begärda budgettillägg på 3,9 mnkr samt beräknade prestationsförändringar om 8,7 mnkr.
I samband med tertialrapporterna kan nämnden söka medel enligt stadens anvisningar. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg på sammantaget 3,9 mnkr.
Förvaltningen har genomfört flera besparingsåtgärder som gett effekt. En del planerade åtgärder återstår att genomföra som kan få effekt redan i år eller under 2005.
Av nämndens begärda budgetjusteringar på 3,9 mnkr är 2,4 mnkr beviljade av kommunstyrelsens ekonomiutskott. Beräknade prestationsförändringar om 8,7 mnkr fastställs vid mätningar under september och kan slutligt avvika från gjorda beräkningar.
Sammanfattningsvis indikerar tertialbokslutet och gjorda analyser att helårsprognosen ska hålla.
Resultatenheter inom förskolorna överför från 2003 till 2004 ett överskott om 1,2 mnkr och skolorna ett överskott om 3,0 mnkr. Intraprenaden Flyktingförskolan överför ett överskott om 2,8 mnkr till 2004. Sammantaget överförs ett överskott på 7,0 mnkr från 2003 till 2004.
Resultatenheterna inom förskolor visar ett underskott om 1,9 mnkr 2004 före överföring av överskott om 1,2 mnkr från 2003. En intraprenad inom förskolorna (Flyktingförskolan) visar ett överskott på 1,2 mnkr för 2004 före överföring av överskott om 2,8 mnkr från 2003. Skolorna visar ett underskott om 2,4 mnkr 2004 före överföring av överskott om 3,0 mnkr från 2003. I överföringen från föregående år ingår Björngårdsskolans underskott med 0,5 mnkr. Skolan är ej längre resultatenhet och underskottet belastar förvaltningens resultat 2004.
Resultatenheterna samt intraprenaden överför hela underskottet/överskottet för 2004 till 2005. Sammantaget för resultatenheterna och intraprenaden överförs ett överskott om 4,4 mnkr till nästa år.
Nämndens resultat efter resultatöverföringar visar därmed ett underskott om 5,4 mnkr.
Verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i tertialrapporten.


Handläggare: Ted Emanuelsson, 08-508 12 150

11 Redovisning av kostnader och genomförande av nya förskoleavdelningar

Dnr: 402-238/04

Förvaltningen har enligt beslut av nämnden genomfört projekteringen för en ny förskola vid Kristinehovsgatan 10/ Lundagatan 69 och utökning av förskoleplatser vid förskolan Samariten, totalt en utökning med ca 85 – 90 platser. Färdigställandet kan ske under hösten och bli helt klart till årsskiftet 2004/2005.
Kostnadsbedömningen för respektive projekt visar på en ombyggnadskostnad på 4,9 mnkr per projekt. Förvaltningen har efter beslut i kommunstyrelsen erhållit 2,0 mnkr i stimulansbidrag per projekt .För att finansiera merkostnaden om 2,9 mnkr per projekt krävs att ytterliggare bidrag beviljas alternativt att projekten hyresfinansieras. Hyresfinansieringsalternativet medför ökade årliga kostnader om ca 0,9 mnkr. Dessa kostnader täcks inte inom nuvarande förskoleschablonen och ligger utanför budgetram. Kostnadsökningen medför också att det blir svårare att infria ambitionen om att minska barngrupperna.

Förskolan – Samaritens lokaler ägs av en privat fastighetsägare, vilket medför ett längre ekonomiskt åtagande genom längre hyreskontraktstid, vilket kan vara en nackdel om antalet förskoleplatser kommer att minska över tiden. Bidragsalternativet är mest gynnsamt för verksamheten och kan skapa förutsättningar att uppnå målet med mindre barngrupper.

Integrationsförvaltningens arbetsuppgifter kommer från och med årsskiftet 2004/2005 att föras ut på stadsdelsförvaltningarna och förvaltningen kommer att se över förutsättningarna för att bedriva flyktingförskolor, varför förvaltningen ämnar avvakta igångsättning av ombyggnationen för förskolan Samariten.


Handläggare: Åke Winnert, 508 12 151

12 Uppföljning av biståndsbeslut samt redovisning av åtgärder för att höja kvaliteten på Tanto servicehus

Dnr: 504-301/03

Beställaravdelningen utför regelbundet uppföljning av de hemtjänstinsatser som ges till den enskilde utifrån biståndsbeslutet. Resultatet av uppföljningen sammanställs och ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av kvalitets-arbetet inom äldreomsorgen.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

13 Redovisning av genomförda åtgärder vid Magdalenagårdens äldreboende. Uppdrag från nämnden

Dnr: 205-049/04

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att återkomma till nämnden med
en redovisning av genomförandet av de åtgärder som vidtagits på Magdalenagårdens äldreboende med anledning av länsstyrelsens rapport.
Enheten brottas alltjämt med stora problem. De pågående arbetet utifrån länsstyrelsens rapport har hittills inte fullt ut lett till önskvärda effekter. Nyckelhantering samt information till brukare och anhöriga har dock förbättrats.
Länsstyrelsen genomförde ett oanmält tillsynsbesök 2004-09-07.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

14 Uppföljning och förnyad inventering av äldreomsorgens interna larm på servicehus och äldreboenden. Uppdrag från nämnden

Dnr: 504-236/04

Enligt stadsdelsnämndens plan för intern kontroll samt särskilt uppdrag från stadsdelnämnden har stadsdelsförvaltningen genomfört verksamhetsbesök för att följa upp äldreomsorgens interna larm på servicehusen och äldreboenden.
Flertalet enheter har tillfredsställande hantering av interna larm.
Förbättringsåtgärder föreslås på en del enheter samt utveckling av vissa riktlinjer.Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

15 Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker

Dnr: 500-300/04

Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd hemställde hos kommunfullmäktige i oktober år 2003 om en stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker samt vilka sociala insatser som ska erbjudas missbrukare utifrån policyn. Nämnden gjorde en ny hemställan i samma fråga i maj 2004.

Kommunstyrelsen har i juni 2004 tagit ställning till stadsdelsnämndens hemställan från år 2003 och uppmanar stadsdelsnämnderna att senast 2004-10-15 utvärdera nu gällande förbudsområden med avseende på förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats samt inkomma med förslag till förändringar av § 15 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun.

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Maria Närpolis utvärderat nu gällande förbudsområden samt lämnat förslag till förändring av § 15. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till förändring av § 15 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2004-08-30.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

16 Nya Slussen- lägesrapport och inriktningsbeslut

REMISSER/YTTRANDEN

17 Yttrande över betänkandet Skolans ansvar för kränkning av elever. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-431/04

Stadsdelsnämnden har fått förslaget till en ny lag om förbud mot kränkningar av elever på remiss. Förslaget innebär att kommun eller annan som driver skolverksamhet blir skadeståndsskyldig mot elev som diskrimineras samt när en elev mobbas eller kränks av annan elev eller av skolans personal. Bevisbördan läggs till stor del på skolan. För att slippa skadestånd ska skolan visa att orsaken var en annan eller att skolan vidtagit alla åtgärder för att förhindra trakasserierna. Förvaltningen anser att lagförslaget stärker elevernas rättssäkerhet. Förvaltningen är däremot orolig att lagen medför en anhopning av ärenden för skolan, som måste kompenseras för den kostnadsökning som härmed befaras uppkomma. Vidare anser förvaltningen att en preskriptionstid bör införas även för ärenden om trakasserier.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

18 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 505-482/04

I beslut om budget 2003 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av nuvarande resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder. I stadsledningskontorets förslag ingår endast förslag på förändringar avseende det fasta anslaget. Förvaltningen ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag på förändringar i resursfördelningssystemet.

Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

19 Skeppsbron, Stockholms framtida promenadstråk. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 302-442/04

I augusti 2003 tog finansborgarrådet Annika Billström och Kinnevik-gruppens koncernchef Christina Stenbeck ett initiativ till att utveckla Skeppsbron till ett attraktivt promenadstråk med utåtriktad verksamhet. En arbetsgrupp (Skeppsbrogruppen) under ledning av gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg tillsattes med representanter för berörda förvaltningar och bolag.

Skeppsbrogruppen har skissat en framtida vision för Skeppsbron med reducerad ytparkering, ett underjordiskt garage under Slottsbacken, upprustning och utveckling av Tullhusen, en ny mindre saluhall, fortsatt kryssningstrafik, försök med småbåtsangörning, nedgrävd återvinningsstation samt en utveckling av Skeppsbron som evenemangsplats.


Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

20 Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 300-376/04

Stadsdelsförvaltningen har erhållit en remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005 – 2010. Programmets långsiktiga mål är nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Ett etappmål är att antalet dödade i trafiken ska halveras från 16 till 8 personer per år till år 2010. För att nå målet finns i programmet förslag till olika åtgärder som förvaltningar och bolag ska genomföra. Åtgärderna är i första hand inriktade på att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Stadsdelsförvaltningen är i det stora hela positivt inställd till programmets innehåll då det tar upp trafiksäkerhetsproblematiken ur ett brett perspektiv – fysiska åtgärder, informationsinsatser, drift- och underhållsfrågor, upplåtelse av gatumark mm. Förvaltningen uppskattar att programmet är inriktat mot de oskyddade trafikanterna såsom gående, cyklister, äldre och barn. Förvaltningen stödjer även programmets strävan att stadens medarbetare ska föregå med gott exempel.
Förvaltningen tillstyrker de flesta föreslagna åtgärderna i programmet som berör stadsdelförvaltningen, under förutsättning att gatu- och fastighetskontoret samordnar arbetet och att andra berörda förvaltningar bidrar till arbetet. Förvaltningen efterlyser dock en mer konkret beskrivning av vad varje åtgärd innebär, så att en kostnadsbedömning kan göras.
Förvaltningen efterlyser en tydligare beskrivning av förslaget om att integrera inriktningen för trafiksäkerhetsarbetet i stadens ledningssystem, vilket stadsdelsförvaltningen finner otydligt formulerat och något tveksamt.Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

21 Förslag till 30- zoner i Stockholm. Remiss från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr: 305-353/04

Gatu-och fastighetsnämnden beslutade i april 2003 att, av trafiksäkerhetsskäl, införa 30-zoner i stadens bostadsområden. Huvudgatorna omfattas inte. Förslaget är utsänt på formell remiss till stadsdelsnämnderna med önskemål om svar före 1 oktober. Tids-mässigt sammanfaller förslaget om 30-zoner med ett förslag från gatu-och fastighets-kontoret om ett trafiksäkerhetsprogram, som presenteras i ett särskilt tjänsteutlåtande till detta aktuella nämndmöte den 23 september.

Förvaltningen uppskattar satsningen på trafiksäkerhet och de olika delprojekt som nu gatu-och fastighetskontoret arbetar med och som förhoppningsvis mynnar ut i ett helhets-grepp om trafiksäkerheten. 30-zonsförslaget kan ses som ett sådant delprojekt för att öka trafiksäkerheten. Förvaltningen hoppas att planerna om 30-zoner genomförs och att specifika satsningar vid stadsdelens skolor kommer till stånd. Förvaltningen tillstyrker det remitterade förslaget.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

22 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Bacchi Wapen

Dnr: 309-460/04

Evenemangslinjen i Sverige AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Bacchi Wapen, Järntorgsgatan 5, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

23 Yttrande över alkoholservering- Gamla stans Restaurang

Dnr: 309-477/04

Johan Papiland AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Gamla stans Restaurang, Storkyrkobrinken 9, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 10.00 – 22.00 i restaurang och uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

24 Yttrande över alkoholservering- P Bistro o Bar

Dnr: 309-476/04

Aktiebolaget Grundstenen 103002 ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i P Bistro o Bar, Bergsunds Strand 38, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00 – 01.00 restaurang och 12.00-22.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering i P Bistro o Bar.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

25 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Seahorse

Dnr: 309-464/04

Red Root Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Seahorse, Långholmsgatan 24, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 restaurang och 11.00-00.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande avstyrker ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

26 SEKRETESSÄRENDE

27 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

28 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

29 Anmälan av inkomna skrivelser

30 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Jens Orback (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-08-26, vilket justerats 2004-09-01.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-08-30.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Yttrande över ansökan om automatspelstillstånd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-06.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Redovisning av ärenden om alkoholservering

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-01.
Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Jens Orback (s) ajournerade sammanträdet kl.17.40 och öppnade det åter kl.18.05.

§9 Projektförslag angående Mälteriets servicehus. Skrivelse från HSB via k...

Kommunstyrelsen har till nämnden för vidare hantering översänt projektförslag från HSB om att blockförhyra Mälteriets servicehus. Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-07-06.
Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 26 augusti 2004.

Ledamoten Lars Wettergren (s) informerade om att han och ordföranden Jens Orback (s) haft överläggningar med företrädare för HSB Omsorg AB. Vid överläggningen hade framförts att blockförhyrning inte är möjlig att genomföra men att HSB Omsorg AB kan samverka med Servicehus AB och erbjuda sina tjänster genom det nuvarande kundvalssystemet, där den äldre själv får välja utförare.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på skrivelsen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-07-06.

§10 Tertialrapport 2 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-14.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,4 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,9 mnkr för tomgångshyror i samband med utbyggnad av förskolelokaler.
4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,6 mnkr för tomgångshyror inom skolbarnsomsorg.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) med instämmande av ledamöterna Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) samt Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiv till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps. Förskolans barngrupper förblir på många håll stora och skolans resurser begränsas. Socialbidragsberoendet fortsätter öka.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service.

Den uteblivna pris- och lönekompensationen innebär direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare och personal riskerar att sägas upp. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten.

Oroande är också den utveckling som skett när det gäller försörjningsstöd. På det senaste året har andelen bidragsberoende ökat med 8 procent i Stockholm, och målet att halvera andelen socialbidragsberoende från 1999 till 2004 kommer inte att nås. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Vi noterar också att vallöftet om att minska förskolans barngrupper med två barn i snitt blir alltmer avlägset. Tvärtom tyder mycket nu på att barngrupperna riskerar att öka i storlek under 2004."

§11 Redovisning av kostnader och genomförande av nya förskoleavdelningar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-07.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av kostnader och genomförande av en ny förskola med fyra avdelningar på Kristinehovsgatan 10, Lundagatan 69 A-B och utökning av förskolan Samariten, Ringvägen 19 med tre avdelningar.

2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om utökat bidrag med 2,9 mnkr för att finansiera ny förskola på Kristinehovsgatan 10, Lundagatan 69 A-B och 2,9 mnkr för att utöka förskolan Samariten.

3. Om bidrag ej medges tillåts projekterings- och ombyggnadskostnaderna täckas genom hyresfinansiering av förskoleprojekten till en årlig merkostnad om 0,9 mnkr.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Uppföljning av biståndsbeslut samt redovisning av åtgärder för att höja...

Vid nämndsammanträdet den 24 april 2003 uppdrogs åt förvaltningen att redovisa förslag till åtgärder för att höja kvaliteten i verksamheten vid Tanto servicehus. Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-01.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§13 Redovisning av genomförda åtgärder vid Magdalenagårdens äldreboende. Up...

Vid nämndsammanträdet den 25 mars 2004 uppdrogs åt förvaltningen vid behandlingen av ärendet Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Magdalenagården den 10 december 2003 att återkomma till nämnden med redovisning av de åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de brister som påtalats i länsstyrelsens rapport.
Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-08.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut
Nämnden konstaterar, liksom förvaltningen, att vidtagna åtgärder hittills inte varit tillräckliga.
Delar av äldreboendet håller hög kvalitet, medan andra delar inte lever upp till nämndens mål. Nämnden anser att det krävs snabba och speciella åtgärder för att komma tillrätta med de förhållanden som råder.

Nämnden beslutar därför att återremittera rapporten med uppdraget att förvaltningen redovisar en handlings- och tidplan för att nå upp till nämndens mål om ett äldreboende med hög kvalitet.

1. Nämnden återremitterar rapporten med ovan angivna uppdrag.

§14 Uppföljning och förnyad inventering av äldreomsorgens interna larm på s...

Vid nämndsammanträdet den 25 mars 2004 uppdrogs åt förvaltningen att göra en förnyad inventering av larmens effektivitet samt vilka insatser som görs för att höja och bevara kunskapen hos personalen som bevakar larmfunktionen så att en fullgod säkerhet erhålls.
Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-06.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§15 Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker

Nämnden beslutade den 23 oktober 2003 om en stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker samt vilka sociala insatser som ska erbjudas missbrukare utifrån policyn. Nämnden gjorde en ny framställning i samma ärende i maj 2004.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2004 bl.a. att uppmana nämnden att senast den 15 oktober 2004 i samråd med polismästardistrikt/närpolisområde utvärdera nu gällande förbudsområden med avseende på förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats och inkomma med förslag till förändringar av 15 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun.
Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-30.

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 18.15-18.18.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden återremitterar ärendet för kompletterande uppgifter om polisens, socialsekreterarnas och fältassistenternas erfarenheter av det hittillsvarande förbudet.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) enligt följande.

"Vi har förståelse för den oro många känner inför de problem som uppstår i samband med stor alkoholförtäring i Stockholms parker och på andra offentliga platser. Att barn inte vågar gå ensamma till skolan, eller att äldre inte vågar gå ut, på grund av rädsla för aggressiva missbrukare är naturligtvis helt oacceptabelt.
Ett generellt förbud mot alkoholkonsumtion i parker och grönområden är dock ingen lösning på problemet. Redan i dag finns stöd i lagen – såväl den allmänna ordningsstadgan som polislagen – för att ingripa mot störande personer. Det grundläggande problemet handlar om den ständiga polisbrist som råder i Stockholm, och som omöjliggör ett effektivt ingripande mot störande personer.
Ett förbud mot alkoholförtäring i parker får endast effekt om ordningsmakten har resurser att upprätthålla förbudet. Med den polisbrist som råder kommer förbudet med all sannolikhet att bli ett slag i luften när det gäller att minska störande alkoholmissbruk i parkerna.
Istället riskerar förbudet att uteslutande drabba dem som under ordnade och trivsamma former vill dricka alkohol i stadens grönområden. För många innerstadsbor har möjligheten att äta picknick i det gröna med tillhörande valfri dryck blivit mycket uppskattad.
För att komma till rätta med otryggheten i stadens parker krävs inte fler förbud utan fler poliser.

Beslutsunderlaget är inte tillfredsställande. För att exemplifiera vad vi menar med otillfredsställande vill vi nämna, att Maria Magdalena Förskola och Ivar Los park på Bastugatan ligger vid Monteliusvägen, där alkoholförtäring föreslås tillåten. Detta strider i hög grad mot stadsdelsförvaltningens angivna policy att föreslå ett generellt förbud för alkoholförtäring inom en radie på 100 meter från lekplatser inom stadsdelsområdet. På ovan angivna platser är radien 0. Detta förhållande påpekades för förvaltningen i samband med att ärendet tidigare behandlades, men någon ändring har ej skett."

§16 Nya Slussen- lägesrapport och inriktningsbeslut

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-06.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) samt ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till eget förslag till beslut att bordlägga ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden bordlägger ärendet.

§17 Yttrande över betänkandet Skolans ansvar för kränkning av elever. Remis...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat betänkandet Skolans ansvar för kränkningar av elever (SOU 2004:50). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-09-06.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd).

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar och delvis åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Nämnden anför därutöver följande:

Stadsdelsnämnden ser positivt på lagförslaget med förhoppning om att skolorna framledes kommer att hantera frågorna bättre. Nämnden delar inte förvaltningens inställning angående påstådd risk för misstolkningar och behov av tydliggörande av elevens bevisbörda för att visa att kränkningar eller trakasserier förekommit. I kommentaren till aktuella lagrum klargörs tydligt vem av parterna som har bevisbördan för olika sakomständigheter. Det är härvid av värde att det direkt av lagtexten framgår att skolan har bevisbördan för att skolan vidtagit erforderliga åtgärder.

Nämnden anser inte att det finns skäl att uttala farhågor med att tillämpningen av lagstiftningen kan komma att betunga skolorna ekonomiskt. Lagstiftningen tydliggör skolornas ansvar och åligganden - skyldigheter som är skadeståndssanktionerade i händelse av att ansvaret försummas. Risken för kostnader är ett vägande ekonomiskt incitament för att skolorna fullgör sina skyldigheter. Det bör också framhållas att skadeståndsnivåerna inte är särskilt höga i vårt land och de här föreslagna bestämmelserna utgör därvid inget undantag. Därtill är processkostnaderna för det fall eleven har att anlita advokat, oaktat den föreslagna kvittningsregeln, en avhållande faktor. Kostnadsriskerna förefaller därmed också i sig ha överdrivits.

Preskriptionstiden föreslås vara olika utformad beroende på typ av kränkning. Vad beträffar trakasserier föreslås ingen särskild reglerad tid. Förvaltningen önskar en reglerad preskriptionstid, om än längre än två år. Nämnden anser att det föreligger goda skäl för att inte införa en särskild reglerad preskriptionstid rörande trakasserier.

I likhet med t ex sexuella övergrepp av en ung person kan det ta tid innan personen vågar och orkar berätta om det han eller hon varit utsatt för. Preskriptionsreglerna ska inte utgöra ett extra hinder i saken varför nämnden instämmer med utredningens förslag. De allmänna preskriptionsreglerna är i sammanhanget tillräckliga. Den föreslagna tvåårspreskriptionen inger betänkligheter eftersom eleven då kan hamna i en situation där eleven har att överväga att ge sig in i en uppslitande rättstvist samtidigt som personen är elev på skolan, ett förhållande som givet kan få elever att avstå från att driva sin sak. En elev kan behöva få komma ifrån den befintliga skolmiljön innan eleven förmår berätta om sina upplevelser samt våga öppet kritisera skolans ageranden. Preskriptionstiden bör, om nu en särskild sådan ska införas, uppgå till i vart fall fem år.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktions...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 24 september 2004 remitterat rapporten Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-09-07.

Tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar och i huvudsak åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Nämnden anför därutöver följande.

Vår stadsdelsnämnd har den största omsorgen om funktionshindrade i hela Stockholm. Redan från början av införandet av stadsdelsnämnder har det varit problematiskt med ekonomin. Handikapporganisationerna har sänt skrivelser om försämringar av omsorgen. Vi upplever en resursbrist som måste lösas med mer resurser och att strukturerna för handikappomsorgen ses över liksom stadens egna riktlinjer.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) samt Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§19 Skeppsbron, Stockholms framtida promenadstråk. Remiss från kommunstyrel...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 oktober 2004 remitterat Skeppsbron, Stockholms framtida promenadstråk. Slutrapport 2004-06-30. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-09-02.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) samt ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar och delvis åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Nämnden anför därutöver följande:

Stadsdelsnämnden anser det angeläget att åtgärder vidtas för att göra Skeppsbron mer attraktiv för besökare från land och sjöss och de som bor och vistas i omgivningarna. Skeppsbron domineras idag av parkerade bilar och upplevs av många inte som ett särskilt inbjudande promenadstråk trots den skönhet som omgärdar platsen. De många parkerade bilarna och bristen på publika aktiviteter är här avgörande faktorer. I det remitterade förslaget föreslås åtgärder rörande bilparkeringen och etablerande av olika verksamheter för att göra Skeppsbron till ett attraktivt promenadstråk. Stadsdelsnämnden är positiv till initiativ och förslag till förbättring av området. Stadsdelsnämnden anser det dock viktigt att närboende och övriga kommuninvånare ges möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på förbättringar. En jämförelse med det nu aktuella Slussenprojektet utvisar en helt annan beredning där medborgarna får komma till tals, med offentliga möten, utställningar m.m.. Skeppsbroprojektet är förvisso inte av samma dignitet som Slussenprojektet men bör också hanteras i den ordningen att projektet kommuniceras med en bredare allmänhet. Att projektet hanteras i en sådan ordning stimulerar allmänhetens intresse för platsen och är en garant för att de bästa och lämpligaste lösningarna får se dagens ljus.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§20 Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010. Remiss från...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 oktober 2004 remitterat Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-09-02.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-02.

§21 Förslag till 30- zoner i Stockholm. Remiss från gatu- och fastighetsnäm...

Gatu- och fastighetsnämnden har till nämnden för yttrande senast den 1 oktober 2004 remitterat rubricerat förslag till 30- zoner i Stockholm. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-17.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut om återremiss.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anslöt sig till förslaget om återremiss och till första stycket i anförandetexten i m-förslaget.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig till förslaget om återremiss men inte till anförandetexten i m-förslaget.

Ordföranden yrkade för majoriteten bifall till eget förslag till beslut att avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställde återremissyrkandet mot att avgöra ärendet idag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden att avgöra ärendet idag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation anmäldes

dels av ledamöterna Michael Schartau, Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat
Ärendet återremitteras till förvaltningen för förtydligande i vilka gator, alternativt gatudelar, som skall ha 30-begränsning och vilka andra åtgärder som kan stärka trafiksäkerheten. Förutsättningarna för att på vissa gator, som inte kan betecknas som genomfartsgator men som ändå har trafik av betydande omfattning, och då speciellt busstrafik, införa hastighetsbegränsning om 40 km/h bör också utredas.

Michael Schartau har arbetat med trafik och trafiksäkerhet i över 30 år och anser inte att förslaget ökar trafiksäkerheten. En allvarlig konsekvens av förslaget är att man flyttar förarens fokus från trafikmiljön till hastighetsmätaren om hastighetsbegränsningen inte upplevs som motiverad. Detta leder till ökad olycksrisk.

Det är angeläget att införandet av 30-zoner är väl förankrat lokalt, vilket vi tidigare poängterat i bland annat gatu- och fastighetsnämnden. Här handlar det givetvis om att bedöma de lokala förslagen till områden, vissa är säkert helt rimliga.

Det som sagts från centralt håll handlar om att stora generella 30-zoner riskerar att undergräva respekten för de 30-zoner som idag finns utanför skolor och andra platser. Såväl NTF som Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall har erkänt att respekten för 30-zoner minskar om de används i alltför stor utsträckning."

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag till beslut

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut.

Härefter förelåg ett förslag till beslut- majoritetens.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anslöt sig till majoritetens förslag.

Ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) yrkade avslag på förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget med instämmande av (fp).

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att i huvudsak ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

Införande av 30-zoner är välkommet. För alla som arbetar, bor, går i skola och förskola skulle en sänkning av fartgränserna skapa en säkrare trafikmiljö. Vi är därför positiva till gatu- och fastighetsnämndens förslag.

Det är dock en sträckning som enligt vår mening felaktigt bedömts som huvudgata, nämligen Söder Mälarstrand väster om Västerbron och upp till korsningen Bergsundsgatan/Högalidsgatan samt Högalidsgatans sträckning från korsningen Bergsundsgatan till korsningen Långholmsgatan. Det är en ganska kort sträcka med tre övergångsställen med delvis skymd sikt. Här passerar dagligen vuxna, barn och hundar på väg till och från Långholmen och inte sällan är olyckorna nära att ske.
Med trafikljus i båda nämnda korsningar är sträckorna emellan dessa så pass korta att vi inte ser någon anledning för bilarna att köra i mer än 30km/h. Vid de tre övergångsställena som saknar trafikljus behöver dagens osäkra situation för gångtrafikanter förbättras, vilket vi tror att en utbyggnad av 30-zonen kan göra.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut om avslag på förvaltningens förslag.

§22 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Bacchi Wapen

Evenemangslinjen i Sverige AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Bacchi Wapen.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-17.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang Bacchi Wapen, Järntorgsgatan 5, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Yttrande över alkoholservering- Gamla stans Restaurang

Johan Papiland AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Gamla stans Restaurang. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 10.00-22.00 i restaurang och uteservering.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-30.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Gamla stans Restaurang, Storkyrkobrinken 9, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över alkoholservering- P Bistro o Bar

Aktiebolaget Grundstenen 103002 ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i P Bistro o Bar. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00-01.00 i restaurang och 12.00-22.00 i uteservering.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-26.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i P Bistro o Bar, Bergsunds Strand 38, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Seahorse

Red Root Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Seahorse. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-08-19 med avstyrkan av ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden återremitterar ärendet för tydligare avslagsmotivering.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-09-01 och 2004-09-15, vilka båda justerats samma dag.

§27 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-09-14, vilket justerats 2004-09-15.

§28 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom och stadsmiljöavdelningen.

§29 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-08-01- -2004-09-06.

§30 Information från stadsdelsdirektören

§31 Övriga frågor

Uppdrag angående Personliga ombud för psykiskt sköra
Ledamoten Gerard Rikken (mp) anmälde skrivelse 2004-09-23 med frågor till förvaltningen angående erfarenheterna med personliga ombud för psykiskt sköra personer.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) gav rapport från sammanträde med Södermalms brottsförebyggande råd den 22 september 2004.


Uppdrag angående Flyktingförskola
Ledamoten Maria Palme fl. (m) anmälde skrivelse 2004-09-23 med uppdrag till förvaltningen att i dialog med utbildningsförvaltningen, integrationsförvaltningen samt övriga stadsdelsdirektörer skyndsamt undersöka möjligheterna att fortsätta verksamheten med förskola för flyktingbarn och kostnaderna för detta. Förvaltningen får i uppdrag att översända skrivelsen till utbildningsnämnden och integrationsnämnden och för kännedom till kommunstyrelsen.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.


Avidentifiering av ansökningshandlingar
Ledamoten Torbjörn Andring (kd) aktualiserade frågan om avidentifiering av ansökningshandlingar.
Uppdrogs åt förvaltningen att undersöka om beslut i frågan fattats av personal- och kvalitetsutskottet.


Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare