Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-10-21

Sammanträde 2004-10-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BORDLAGDA ÄRENDEN

11 Nya Slussen- lägesrapport och inriktningsbeslut

BESLUTSÄRENDEN

12 Månadsrapport september 2004

Dnr: 103-209/04

Månadsrapporten har byggts upp av enheternas prognoser. Summan av enheternas prognoser är nämndens totala prognos. Månadsrapporten per september med helårsprognos visar på ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet avser omsorg om funktionshindrade och bidragsenheten. Det prognostiserade resultatet förutsätter att redan genomförda och planerade besparingsåtgärder genomförs med en helårseffekt på ca 54 mnkr.

Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

13 Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker (Återremitterat ärende)

Dnr: 500-300/04

Förvaltningen föreslår i denna återremiss att nämnden godkänner förvaltningens förslag till förändring av § 15 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun i enlighet med tjänsteutlåtandet 2004-08-30.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

14 Yttrande med anledning av inspektion från Arbetsmiljöverket vid Skinnarvikens äldreboende

Dnr: 205-524/04

Arbetsmiljöverket i Stockholm har genomfört en inspektion vid Skinnarvikens servicehus som föranleddes av en anmälan enligt arbetsmiljöförordningen. Vid inspektionen konstaterade Arbetsmiljöverket bland annat att verksamhetens arbetsmiljödokument inte är anpassade utifrån lokala förhållanden. Utifrån arbetsmiljöverkets krav har Skinnarvikens servicehus vidtagit åtgärder i syfte att följa gällande arbetsmiljöbestämmelser.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

REMISSER/YTTRANDEN

16 Pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 406-469/04

På uppdrag av kommunstyrelsen har en arbetsgrupp i staden tagit fram förslag för att förenkla insamling av information från de pedagogiska verksamheterna. Förslagen är i stort att bara den information som intressenterna måste ha ska samlas in, att insamlingen ska samordnas så att inte samma information behöver lämnas vid olika tillfällen till olika intressenter, att det ska ske en dialog och återkoppling samt att en databas/resultatserver upprättas i vilken enheterna lägger in information och intressenterna kan hämta information. För att genomföra förslagen krävs vidare utveckling och utredning. Förvaltningen stöder förslagen och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

17 Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion

Dnr: 4-512/04

Stadsdelsnämnden har anmodats yttra sig över motion av Kristina Axén Olin (m). I motionen föreslås att Stockholms stad ska bli en försökskommun för hushållstjänstavdrag. Förvaltningen ser att det finns både för och nackdelar med förslaget om avdrag för hushållsnära tjänster men tar inte klart ställning i frågan då den bedöms vara av politisk art.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

18 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Seahorse (Återremitterat ärende)

Dnr: 309-464/04

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan har återremitterat förvaltningens förslag till yttrande avseende Red Root Aktiebolag ansökan om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Seahorse, Långholmsgatan 24, Stockholm.
Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande avstyrker ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

19 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Légumes

Dnr: 309-535/04

Légumes Mat Handelsbolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Légumes, Hornsgatan 80, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 restaurang och 11.00-22.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering i restaurang Légumes.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

20 Yttrande över alkoholservering- M/S No Fear

Dnr: 309-531/04

No Fear Catering AB ansöker om omprövning efter prövotid om serveringstid till klockan 03.00 på båten M/S No Fear. Nämnden har i november 2003 avstyrkt serveringstid till klockan 03.00 på båt vid Skeppsbron, kajplats 107.

Förvaltningen föreslår nämnden att i detta yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering till klockan 03.00 vid kaj för M/S No Fear, Skeppsbron, kajplats 107.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

21 Yttrande över alkoholservering- Restaurang O´Pizzicato

Dnr: 309-548/04

DM Café och Restaurant Handelsbolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang O´Pizzicato, Swedenborgsgatan 23, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.
Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-09-20 Fyllnadsval

Dnr: 002-552/04

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

23 Anmälan av förvaltningens promemoria Information om det rörliga teamet

Dnr: 502-540/04

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

25 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

26 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

28 Anmälan av inkomna skrivelser

29 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ledamoten Lars Wettergren (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-09-23, vilket justerats 2004-09-27.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 15 a. Komplettering av beslutanderätt- förordande för ledamot i sociala delegationen.

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-10-05.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Anmälan av missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-29.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-28.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Upphandling av kostentreprenader samt kostleveranser inom äldreomsorgen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-04.
Paragrafen är sekretesskyddad.

Tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp) ajournerade sammanträdet kl.17.15.

Ordföranden Jens Orback öppnade åter sammanträdet kl.18.00.

§11 Nya Slussen- lägesrapport och inriktningsbeslut

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-06.
Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 23 september 2004.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden bordlägger åter ärendet.

§12 Månadsrapport september 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-14.

Stadsdelsnämndens beslut
1.
Nämnden godkänner månadsrapport per september 2004.

§13 Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker (Återr...

Nämnden beslutade den 23 oktober 2003 om en stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker samt vilka sociala insatser som ska erbjudas missbrukare utifrån policyn. Nämnden gjorde en ny framställning i samma ärende i maj 2004.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2004 bl.a. att uppmana nämnden att senast den 15 oktober 2004 i samråd med polismästardistrikt/närpolisområde utvärdera nu gällande förbudsområden med avseende på förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats och inkomma med förslag till förändringar av 15 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun.

Vid nämndsammanträdet den 23 september 2004 återremitterades ärendet för kompletterande uppgifter om polisens, socialsekreterarnas och fältassistenternas erfarenheter av det hittillsvarande förbudet.

I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-05.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade på återremiss, till vilket ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Gerard Rikken (mp) anslöt sig.

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet och yrkade för majoriteten bifall till eget förslag till beslut att avgöra ärendet idag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden att avgöra ärendet idag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut om återremiss.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade härefter bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut att avslå förvaltningens förslag. Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd).

Ordföranden ställde (s), (v)-(mp) förslaget mot (m), (fp), -(kd)-förslaget.

Nämnden beslutade i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
Nämnden beslutar att föreslå följande ändring av § 15 i allmänna lokala föreskrifter:

  1. Generellt förbud för alkoholförtäring på gatu- och torgmark och centrumanläggningar.
  2. Generellt förbud för alkoholförtäring inom en radie på 100 meter från lekplatser.
  3. Bevarande av det redan gällande förbudet i Fatbursparken.

Förvaltningen har i samarbete med närpolisen förtjänstfullt kartlagt de områden i stadsdelens offentliga miljö där missbruksproblem förekommer. I vårt förslag till beslut har vi dock riktat in oss på endast gatumiljön och i parker endast området närmast lekparker, i syfte att få ett enhetligt förbud som ska vara lätt för medborgarna att förstå och möjligt att efterleva. Vi är rädda för att förbud i delar av parker och med olika tidsgränser skulle skapa förvirring.

Det utesluter inte att vi efter en prövoperiod kan komma att återkomma med begäran om undantag för någon särskilt utsatt parkdel.

Vi förutsätter att förbudet utvärderas, förslagsvis efter ett år, som underlag för bedömning av om förbudet haft önskad effekt eller om det bör minskas alternativt utökas.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat
1. Nämnden avslår förslaget till förvaltningen på grund av att beslutsunderlaget fortfarande inte är tillfredsställande.
2. därutöver anföra
Vi har förståelse för den oro många känner inför de problem som uppstår i samband med stor alkoholförtäring i Stockholms parker och på andra offentliga platser. Att barn inte vågar gå ensamma till skolan, eller att äldre inte vågar gå ut, på grund av rädsla för aggressiva missbrukare är naturligtvis helt oacceptabelt.

Ett generellt förbud mot alkoholkonsumtion i parker och grönområden är dock ingen lösning på problemet. Redan i dag finns stöd i lagen – såväl den allmänna ordningsstadgan som polislagen – för att ingripa mot störande personer. Det grundläggande problemet handlar om den ständiga polisbrist som råder i Stockholm, och som omöjliggör ett effektivt ingripande mot störande personer.

Ett förbud mot alkoholförtäring i parker får endast effekt om ordningsmakten har resurser att upprätthålla förbudet. Med den polisbrist som råder kommer förbudet med all sannolikhet att bli ett slag i luften när det gäller att minska störande alkoholmissbruk i parkerna.

Istället riskerar förbudet att uteslutande drabba dem som under ordnade och trivsamma former vill dricka alkohol i stadens grönområden. För många innerstadsbor har möjligheten att äta picknick i det gröna med tillhörande valfri dryck blivit mycket uppskattad.

För att komma till rätta med otryggheten i stadens parker krävs inte fler förbud utan fler poliser."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.
"Kristdemokraternas alkoholpolitiska linje är att ha ett socialt ansvarstagande i fokus, främst för barn och ungdomars skull.

Att barn inte vågar gå ensamma till skolan eller att äldre inte vågar gå ut på grund av rädsla för aggressiva missbrukare är helt oacceptabelt.

Ett förbud mot alkoholförtäring på gator och i parker kan bidra till att motverka störande alkoholmissbruk och skadegörelse. Det är en signal till såväl ungdomar som vuxna att samhället inte accepterar att överförfriskade personer minskar tryggheten för övrig allmänhet att röra sig ute på gator och torg.

Ett förbud mot alkoholförtäring på offentliga platser får störst effekt om ordningsmakten har resurser att upprätthålla förbudet. Polisbristen som råder kan försvåra att förbudet efterlevs, men det är bl.a. polismyndigheten som efterfrågat åtgärder från kommunens sida.

Kristdemokraterna har i flera olika sammanhang föreslagit att kommunen skall inrätta en kommunal stadsvakt som kan bidra till att upprätthålla ordningen på offentlig plats. Detta förslag har avslagits och i stället har enskilda stadsdelsnämnder hyrt in väktare som t.ex. Enskede-Årsta vid Gullmarsplan."

§14 Yttrande med anledning av inspektion från Arbetsmiljöverket vid Skinnar...

Arbetsmiljöverket genomförde den 16 augusti 2004 inspektion vid Skinnarvikens servicehus, varvid framkom vissa brister. Förvaltningen uppmanades vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna och inkomma med redovisning till Arbetsmiljöverket senast den 28 oktober 2004.
Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-10-06.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Som svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-06.

§15 Studieresa till Prag

Förvaltningschefen ska den 17-20 november 2004 tillsammans med förvaltnings- och bolagschefer besöka EU:s nya medlemsländer. Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-27.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden medger resa i tjänsten till Prag för förvaltningschef BrittMarie Kyndel den 17-20 november 2004.

§16 Pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna. Remiss från kommunsty...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 18 november 2004 remitterat rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-09-29.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) samt ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) ochTorbjörn Andring (kd) yrkade bifall till eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-29 som svar på remissen från kommunstyrelsen.

§17 Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 10 november 2004 remitterat motion (2004:36) av Kristina Axén Olin (m) i rubricerat ärende.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-09-24.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden ser det ej som angeläget att i dagsläget införa skattesubventioner för hushållsnära tjänster och anser med detta remissen besvarad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat:
Vi ställer oss positiva till motionärens förslag. Det behövs ett tydligare incitament för att komma tillrätta med svartjobben inom hushållssektorn. Dessutom håller vi inte med Jämo utan tror att det skulle vara positivt för kvinnors karriärmöjlighet om familjer kunde köpa den här typen av tjänster till rimliga nettokostnader.

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden finner motionärens förslag intressanta och lämnar ett positivt utlåtande som svar på remissen om Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster."

§18 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Seahorse (Återremitterat äre...

Red Root Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Seahorse. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-23.00 i uteservering.

Nämnden återremitterade ärendet vid nämndsammanträdet den 23 september 2004 för tydligare avslagsmotivering.
I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-27 med avstyrkan av ansökan.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ordföranden Jens Orback m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avstyrker ansökan om alkoholservering för Restaurang Seahorse, Långholmsgatan 24, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat:
1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra mot ansökan om alkoholservering i restaurang Seahorse, Långholmsgatan 24, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsteutlåtandet framkommer inget som skiljer restaurang Seahorse villkor eller vandel som motiverar att en annan bedömning skall göras än för andra sökanden."

§19 Yttrande över alkoholservering- Restaurang Légumes

Légumes Mat Handelsbolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Légumes. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-09-27.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang Légumes, Hornsgatan 80, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Yttrande över alkoholservering- M/S No Fear

No Fear Catering AB ansöker om omprövning efter prövotid om serveringstid till kl. 03.00 på båten M/S No Fear. Nämnden har i november 2003 avstyrkt serveringstid till kl. 03.00 på båt vid Skeppsbron, kajplats 107.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-10-01.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut om avstyrkan av ansökan.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m), vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden avstyrker alkoholservering till 03.00 för M/S No Fear i enlighet med sitt tidigare yttrande i ärendet.

2. Nämnden anför följande:

Då vi lämnat ett avstyrkande yttrande vid Restaurang M/S No Fear ansökan för prövotid finner vi det beklagligt att tillståndsutskottet inte tagit tillräckliga hänsyn till våra synpunkter. Vi har inte haft anledning att ändra åsikt under den tid som gått.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) ), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningens förslag.

§21 Yttrande över alkoholservering- Restaurang O´Pizzicato

DM Café och Restaurant Handelsbolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang O´Pizzicato. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang O´Pizzicato, Swedenborgsgatan 23, Stockholm.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ordföranden Jens Orback (s) och ersättaren Pelle Börjesson (v) anmälde att de ej deltog i handläggningen eller beslutet av detta ärende p.g.a. jäv.

§22 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-09-20 Fyllnadsval

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-20 utsågs Ylva Moberg (s)till ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för tiden till och med år 2004.

Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§23 Anmälan av förvaltningens promemoria Information om det rörliga teamet

Förvaltningens promemoria i rubricerat ärende anmäldes.

§24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-09-29 och 2004-10-13, vilka båda justerats samma dag.

§25 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-10-12, vilket justerats 2004-10-13.

§26 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2004-09-13, vilket justerats 2004-09-20.

§27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom och stadsmiljöavdelningen.

Ersättaryttrande lämnades av Solveig Staffas (fp) enligt följande.

"Jag anser det anmärkningsvärt och ett observandum att fundera över, att det bedöms helt OK att 15 personer, anställda inom förvaltningen, åker till Kap Verdi-öarna i tjänsten."

§28 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-09-07- -2004-10-06.

§29 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel tackade Jens Orback för de gångna åren och önskade honom lycka till i fortsättningen.

Ordföranden Jens Orback tackade nämnden och förvaltningen för gott och lärorikt samarbete.

Vice ordföranden Pär Hommerberg framförde sitt tack till Jens Orback för de gångna åren.

§30 Övriga frågor

Överenskoms att två personer från lokala pensionärsrådet resp. handikapprådet inbjuds till budgetöverläggningen med nämnden den 2 december 2004.

Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
nämndsekreterare