Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-11-25

Sammanträde 2004-11-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BORDLAGDA ÄRENDEN

7 Nya Slussen-lägesrapport och inriktningsbeslut

BESLUTSÄRENDEN

8 Månadsrapport per oktober 2004 (Utsänds senare)

9 Nämndens sammanträdesdagar

Dnr: 002-623/04

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

10 Stimulansbidrag till boenden för psykiskt funktionshindrade

Dnr: 502-578/04

Behoven av bostäder är stora för psykiskt funktionshindrade. Genom att nya gruppbostäder tillkommit inom handikappomsorgen, har stadsdelsförvaltningens individ- och familjeomsorg - socialpsykiatri fått möjlighet att ta över handikappomsorgens äldre gruppbostäder. Dessa bostäder kommer att anpassas till och nyttjas av psykiskt funktionshindrade.

Förvaltningen föreslår nämnden att hemställa hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr i stimulansbidrag för anpassning och utrustning av boenden för psykiskt funktionshindrade.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

11 Förslag till nya riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer samt förtroenderåd som riktar sig till äldre

Dnr: 002-623/04

Stadsdelsnämnden avsätter medel och fördelar bidrag till lokala föreningar, frivilliga organisationer och förtroenderåd som riktar sig till äldre som bor inom Maria - Gamla stan. De riktlinjer som styr denna bidragsgivning är från år 2000. Dessa riktlinjer behöver revideras. Stadsdelsförvaltningen föreslår att bidragen delas upp i två olika delar, ett grundbidrag som fördelas utifrån antalet medlemmar och ett verksamhetsbidrag för speciella ändamål och projekt som kompletterar och stödjer stadsdelsnämndens verksamhet, överensstämmer med stadsdelsnämndens verksamhetsmål samt har en nyskapande karaktär. Stadsdelnämnden föreslår att i budget 2005 avsätta 180 000 kr till grundbidrag och verksamhetsbidrag. Förtroenderåden föreslås beviljas ett årligt bidrag för sin verksamhet utan ansökan och i förhållande till antalet boende på äldreboendet.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

12 Avidentifiering av ansökningshandlingar.Uppdrag från nämnden

Dnr: 202-304/04

Nämnden har på förslag av Torbjörn Andring (kd) mfl, uppdragit åt förvaltningen att utreda en lämplig modell att använda vid rekrytering för att minska risken för diskriminering av person med utländsk bakgrund. Den tänkta modellen skulle innebära avidentifiering av ansökningshandingar.
För att utveckla mångfaldsrekrytering inleder Personalpolitiska avdelningen under hösten ett pilotprojekt, SPRINT. I modellen sker en genomlysning av rekryteringsprocessens olika delar, däribland etnisk diskriminering. Erfarenheterna från SPRINT kommer att utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med mångfaldsrekrytering.


Handläggare: Ingegerd Delin, 508 12 278

13 Redovisning av personliga ombud. Uppdrag från nämnden

Dnr: 599-543/04

Stadsdelsnämnden gav 2004-09-23 § 31 stadsdelsförvaltningen i uppdrag att avge en rapport om hur insatsen personliga ombud för psykiskt funktionshindrade funge-rar.

I detta ärende redovisas stadsdelsförvaltningens svar på nämndens frågor om per-sonliga ombud.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna förvaltningens redovisning.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

14 En av kommunen anställd person för att hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Uppdrag från nämnden

Dnr: 504-484/04

Torbjörn Andring har inkommit med en skrivelse om en ”Martin Timell” till pensionärerna. I skrivelsen föreslås att alla stadsdelens invånare över 65 år ska erbjudas hjälp med riskfyllda vardagssysslor.

Med anledning av den ettåriga försöksverksamheten på fyra timmar hemtjänst per månad med förenklad biståndsbedömning som pågår inom två stadsdelar och därefter skall utvärderas vill stadsdelsförvaltningen avvakta resultatet av utvärderingen för att kunna ta ställning till att anställa en person för att hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. I budget 2005 får stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda möjligheten att utveckla vaktmästarservice för äldre över 65 år i samarbete med bostadsbolagen. Stadsdelsförvaltningen avvaktar även resultatet av denna utredning.


Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

15 Oroande ökning av MRSA. Uppdrag från nämnden

Dnr: 506-486/04

Stadsdelsnämnden har överlämnat en skrivelse från Michael Schartau m.fl. (m) angående oroande ökning av MRSA (Meticillinresistenta staphylococcos aureus) till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen redovisar att det i stadsdelens särskilda boenden finns två smittade vårdtagare. Inom hemtjänsten finns i nuläget inget känt fall av smitta.
För att undvika smittspridning får nyanställd personal introduktion i basala hygienrutiner och hur de ska använda skyddsutrustning. Många medarbetare har gått samt kommer under 2005 att gå Kompetensfondens utbildning i hygienfrågor.


Handläggare: Ninni Jonsson, 508 12 400

REMISSER/YTTRANDEN

16 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av skrivelse

Dnr: 504-446/04

En 70-årig kvinna har vistats på förvaltningen korttidsboende. Under vårdtiden drabbades hon av en vänstersidig lårbenshalsbrott. Anhöriga är ej nöjda med de utredningar och granskningar som har gjorts i ärendet. De har gått vidare med anmälningar till Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd.

Handläggare: Britt-Marie Johansson, 508 12 012

17 Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Yttrande över motion

Dnr: 009-563/04

I en motion av Karl Berg (fp) föreslås att införa en årlig återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. En karneval är alla skall få utlopp för sin särart och vara stolt över sitt ursprung och få möjlighet att synas. Karnevalen föreslås avrundas i exempelvis Kungsträdgården där mat från olika delar av världen kan köpas och beskådas. Förvaltningen ställer sig positiv till att Stockholm får en årlig mångkulturell karneval samt att näringslivskontoret får
i uppdrag att initiera en brett upplagd mångkulturell karneval med parad genom valda delar av Stockholm.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

18 Yttrande över alkoholservering-Restaurang Göta Källare

Dnr: 309-572/04

Söderrestauranger AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Göta Källare,
Götgatan 54-56, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

19 Yttrande över alkoholservering-Restaurang Källaren Diana

Dnr: 309-573/04

New co 1401 Sweden AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Källaren Diana,
Brunnsgränd 2-4, Stockholm.
Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering i Källaren Diana.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

20 Yttrande över alkoholservering-Hammarby Bandys VIP-tält

Dnr: 309-599/04

Agate AB/Platini ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Hammarby Bandys VIP-tält, Zinkendamms IP, Ringvägen 16, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

21 Yttrande över alkoholservering-Restaurang Markattan

Dnr: 309-624/04

Jagstrand Smakeria Handelsbolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Markattan,
Stora Nygatan 41-43, Stockholm.
Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering i restaurang Markattan.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

22 Yttrande över alkoholservering-Restaurang Old Town Spegeln

Dnr: 309-616/04

Scandinavian Tuff Traders AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Old Town Spegeln, Västerlånggatan 34, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 23.00.
Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 Anmälan att ramavtal tecknats för leverans av matlådor inom omsorgen för äldre och funktionshindradeHandläggare: Lars Ingvald, 508 12 018

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

25 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

26 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

28 Anmälan av inkomna skrivelser

29 Information från förvaltningen

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-10-21, vilket justerats 2004-10-28.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av att ärende 8 Verksamhetsplan och budget utgår och att ärende 17 (§16) Yttrande till länsstyrelsen med anledning av skrivelse, behandlas under sekretessärende.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2004-11-05.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreom...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-01.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nya Slussen-lägesrapport och inriktningsbeslut

Nya Slussen-lägesrapport och inriktningsbeslut

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-06.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 23 september 2004 och den 21 oktober 2004.´

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ordföranden ställde först proposition på inriktningen av Slussenärendet och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig samtliga partier.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner inriktningen av ombyggnaden av Slussen.

Härefter tog ordföranden upp anförandetexten i (s) -(v) -förslaget och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Gerard Rikken (mp).

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till anförandetexten

i (fp), (m)-(kd)-förslaget.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med

(s), (v)-(mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden anser att förslaget till ny sluss är bra och innebär många förbättringar jämfört med den nuvarande slussen - samtidigt som det är klarlagt att den nuvarande slussen är i mycket dåligt skick. Kostnaderna för att söka bevara den nuvarande slussen är så pass höga att de många och betydande fördelar som är förenat med förslaget innebär att det är högst motiverat att anlägga en ny sluss. Förslaget till ny sluss har mycket goda förutsättningar att bli en attraktiv mötesplats med aktiviteter av olika slag och därtill bra och långsiktiga lösningar för trafiken. Slussen kan bli en destination i sig och inte enbart något att passera förbi.

Det framlagda förslaget är ett inriktningsbeslut och således återstår mycket arbete med detaljutformningen. Stadsdelsnämnden förbehåller sig rätten att fortlöpande ha synpunkter på detaljplaner under projektets gång, men vill redan nu skicka med några viktiga principer inför det fortsatta arbetet.

Nämnden välkomnar de nya ytor som tillkommer. Förslaget synes dock i allt väsentligt prioritera kommersiell verksamhet. Även om det sannolikt är så att den kommersiella verksamheten måste ha en viss volym för att möjliggöra ett attraktivt centra vill nämnden betona att människor måste kunna mötas och umgås vid Slussen utan att behöva köpa något. Offentliga platser kan inte enbart grunda sig på kommersiella grunder. Stadsdelsnämnden menar att offentliga platser har ett demokratiskt värde som måste tillvaratas. Verksamheten vid den nya slussen ska därvid vara av varierande karaktär och främja kulturella aktiviteter. Möjligheten till kostnadsfri rekreation såsom fiske, bad och aktiviteter för barn bör också studeras ytterligare.

Stadsdelsnämnden känner farhågor med att i finansieringen av projektet räkna in betydande intäkter från gallerierna. Risken för att dylika kalkyler slår fel är alltid stor och en mer försiktig inställning till intäkterna bör prägla det fortsatta arbetet.

Stadsdelsnämnden anser att trygghets- och säkerhetsarbetet bör beaktas ytterligare vid byggnationen av nya slussen. Staden har ett ansvar för att byggnationen sker på ett sådant sätt att den kan upplevas som trygg för alla människor. Förslaget idag innehåller platser som kan upplevas som otrygga. Stadsdelsnämnden förutsätter att personer med erfarenhet av dessa frågor, t. ex. polis, socialarbetare, vaktbolag, kvinnoorganisationer m.fl. får komma till tals.  

Den nuvarande slussen har visat sig ha en betydligt kortare teknisk livslängd än vad många trott och förefaller vad avser användningsområdet inte motsvara dagens behov. Det är av högsta vikt att den nya slussen blir såväl väl byggd som anpassningsbar för att kunna möta framtidens behov och krav.

Vi som stadsdelsnämnd ser fram emot att ta del av och framföra våra synpunkter i det fortsatta arbetet.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.               

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Att därutöver anföra följande:

Slussen är en av Stockholms mer välkända och intressanta platser. Inför beslutet att renovera/bygga om Slussen måste beslutsunderlaget vara brett och redovisa möjliga alternativ. Den tävling som genomförts gav möjlighet att antingen ta fram ett helt nytt förslag för Slussen eller en rekonstruktion av hela eller delar av dagens Slussen. Något alternativ på rekonstruerad/ombyggd klöverbladsmodell har tyvärr inte presenterats bland de åtta offentliggjorda förslagen. Ett referensalternativ utifrån klöverbladsmodellen bör tas fram och presenteras under 1: a kvartalet 2005. Följande frågor måste studeras närmare: vad innebär en mindre omdaning av Slussen för gestaltning, funktion och ekonomi. Dessutom bör bussterminalen inom Slussen särredovisas ekonomiskt, eftersom det är SL/Landstinget som ska stå för kostnaden för denna och andra anläggningar som rör kollektivtrafiken. I referensalternativet bör även ingå en ny avtappningskanal för Mälaren. Oavsett vilket alternativ som slutligen väljs måste totalkostnaderna noggrant ses över och i görligaste mån bantas."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Gerard Rikken (mp) enligt följande.

" Miljöpartiet hemställer hos Stadsbyggnadskontoret att inleda programsamråd med det bearbetade tävlingsförslaget som grund.

Miljöpartiet hemställer hos Stadsbyggnadskontoret att tillsammans med Gatu- och fastighetskontoret och i samråd med Banverket och nödvändig extern expertis

utreda möjligheten att lägga ner all tåg- och biltrafik i en City-tunnel

Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd vill därutöver anföra

Miljöpartiet har all aktning för det stora kulturhistoriska värde som Slussen har som ett av funktionalismens mest kända monument, dit arkitekter och konstkännare från hela världen vallfärdar. Miljöpartiet respekterar även det känslomässiga värde som det har för alla nu levande stockholmare. Om Slussen hade varit ett bostadsområde eller ett stadsbibliotek borde det därför tveklöst ha sparats.

Men Slussen är inte enbart ett monument och en turistattraktion såsom Eiffeltornet, utan främst ett trafikapparat, designat för de behov som fanns för 70 år sedan och har som sådant varit en viktig teknisk innovation som väl förtjänat sin plats i historien.

Däremot svarar Slussen illa mot dagens kommunikationsbehov, vilket går på tvärs mot funktionalismens grundtanke.

Enligt Slussens arkitekt Wiliam-Olssons dotterdotter var han totalt ointresserad av bevarandevärden och hade aldrig velat ha kvar ett funktionalistiskt trafikapparat som inte fungerar längre.
"Allt som finns ska ha en funktion, annars ska det bort", var hans ledstjärna, har hon sagt.

Miljöpartiet anser att förslaget till ny sluss är bra och innebär många förbättringar jämfört med den nuvarande slussen - samtidigt som det kan anses vara till fullo klarlagt att den nuvarande slussen är i mycket dåligt skick, så att hela Slussen i en mycket snar framtid måste slopas för att inte riskerar att stora bitar ramla ner som kan skada eller döda människor.

Att igen bygga upp en kopia av det gamla kan inte ens tilltala en passionerad Slussenälskare.

Förslaget till ny sluss har – i motsats till nuvarande Slussen - mycket goda förutsättningar att bli en attraktiv mötesplats med aktiviteter av olika slag och därtill bra och långsiktiga lösningar för trafiken. Nya Slussen blir en destination i sig i s f något att passera snabbast möjligt förbi.

Det framlagda förslaget är ett inriktningsbeslut och då återstår mycket arbete med detaljplaner.

Miljöpartiet förbehåller sig rätten att fortlöpande ha synpunkter på dessa under projektets gång, men vill redan nu skicka med några viktiga principer inför det fortsatta arbetet:

 • Mest kritik av de som vill se en omdaning av Slussen har framförts mot den nya byggnaden på Södermalmstorget som behövs därför att Slussens tunnelbanestation ligger så grunt, att inte ens rulltrapporna dit får plats.

Om man kombinerar Slussens omdaning med Citytunnelprojektet, som ligger tidsmässigt (2006-11) väl i fas med Nya Slussen (färdigt 2015?), skulle man kunna bygga én tunnel under Mälaren som rymmer alla spårförbindelser plus biltrafiken

 • (i s f Centralbron), vilket kan ses ha minst tre slags fördelar i jämförelse med de befintliga byggnadsplanerna:
 1. ekonomiska: en sammanslagning av båda projekten bör innebära mindre totalkostnader.
 2. (stads)miljö och trafiken bör påverkas mindre negativt, mot bakgrund av de enorma trafikstörningarna inte minst grävandet av Citytunneln (från Södra Station eller Slussen under Mälaren via CS till Odenplan !!!) kommer att innebära under flera år.
 3. stadsmiljömässiga: äntligen öppnas hela vattenfronten igen! Mälaren och Saltsjön blir på nytt som Gud (eller vem det nu kan ha varit) skapat dem. Stadsmuseet, gamla Södermalms Stadshus, lyfts upp igen från sitt dolda källarplan i all sin härlighet till den centrala plats i Söders front som den förtjänar.
 • Miljöpartiet välkomnar de nya ytor som tillkommer i det vinnande förslaget. Det specificeras dock inte närmare vartill den nya byggnad på Södermalmstorget ska användas till, annat än till att härbärgera rulltrapporna till Slussens tunnelbanestation. Men det är inte orimligt att tro att det främst är tänkt att innehålla kommersiell verksamhet. Även om det sannolikt är så att den kommersiella verksamheten måste ha en viss volym för att möjliggöra ett attraktivt centrum, vill miljöpartiet betona att människor måste kunna mötas och umgås vid Slussen utan att behöva köpa något. Offentliga platser kan inte enbart grunda sig på kommersiella grunder. Miljöpartiet menar att offentliga platser har ett demokratiskt värde som måste tillvaratas. Verksamheten vid den nya slussen ska därvid vara av varierande karaktär och därför bör kulturella aktiviteter främjas. Möjligheten till kostnadsfri rekreation såsom fiske, bad och aktiviteter för barn bör också studeras ytterligare. Miljöpartiet känner farhågor att man i finansieringen av projektet räknar med betydande intäkter från gallerier. Risken för att dylika kalkyler slår fel är alltid stor och en mer försiktig inställning till intäkterna bör prägla det fortsatta arbetet.
 • Miljöpartiet anser att trygghets- och säkerhetsarbetet bör beaktas ytterligare vid byggnationen av nya slussen. Staden har ett ansvar för att byggnationen sker på ett sådant sätt att den kan upplevas som trygg för alla människor. Det bearbetade vinnande förslaget innehåller platser som kan upplevas som otrygga. Miljöpartiet förutsätter att personer med erfarenhet av dessa frågor, t ex polis, socialarbetare, vaktbolag, kvinnoorganisationer, organisationer för funktionshindrade m fl ska rådfrågas
 • Den nuvarande slussen har visat sig ha en betydligt kortare teknisk livslängd än vad många trott och förefaller vad avser användningsområdet inte motsvara dagens behov. Det är av högsta vikt att den nya slussen blir såväl väl byggd som anpassningsbar för att kunna möta framtidens behov och krav.

Miljöpartiet välkomnar att få ta del av och framföra synpunkter i det fortsatta arbetet. "

§8 Månadsrapport per oktober 2004 (Utsänds senare)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-16.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Michael Schartau m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)-(mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nu pekar siffrorna i månadsrapporten på att vi kommer att få ett överskott i det ekonomiska utfallet för 2004. På samma sätt som vi kräver av förvaltningen att man gör besparingar då prognoserna pekar på ett underskott, vill vi nu att förvaltningen ser över möjligheten till satsningar. Vi vill särskilt peka på detbehov som finns hos våra förskolor.

1. Nämnden godkänner månadsrapport per oktober 2004 och uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att använda delar av det förväntade överskottet till att åtgärda akuta behov inom förskolorna.

Reservation anmäldes av ledamöterna Michael Schartau (m) och Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat:

Nu pekar siffrorna i månadsrapporten på att vi kommer att få ett överskott idet ekonomiska utfallet för 2004. På samma sätt som vi kräver av förvaltningenatt man gör besparingar då prognoserna pekar på ett underskott vill vi nu att förvaltningen ser över möjligheten till satsningar. Vi vill särskilt peka på detbehov som finns hos våra förskolor. Exempelvis borde det vara färre barn i barngrupperna.

1. Nämnden godkänner månadsrapport per oktober 2004 och uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att använda delar av det förväntade överskottet till att minska barngrupperna inom förskolorna."

§9 Nämndens sammanträdesdagar

I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2005 till torsdagen den 27 januari, torsdagen den 17 februari, torsdagen den 31 mars,torsdagen den 21 april, torsdagen den 19 maj, torsdagen den 16 juni, torsdagen den 25 augusti, torsdagen den 22 september, torsdagen den 20 oktober, torsdagen den 1 december samt torsdagen den 15 december.

§10 Stimulansbidrag till boenden för psykiskt funktionshindrade

 

Förvaltningen har fått möjlighet att ta över handikappomsorgens äldre gruppbostäder, vilka ska göras om och användas av psykiskt funktionshindrade. med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-10-25 

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr. i stimulansbidrag för utbyggnad av två boenden för psykiskt funktionshindrade.

§11 Förslag till nya riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivi...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer samt förtroenderåd som riktar sig till äldre inom Maria - Gamla stan.

§12 Avidentifiering av ansökningshandlingar.Uppdrag från nämnden

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden bordlägger ärendet.

§13 Redovisning av personliga ombud. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet den 23 september 2004 uppdrogs åt förvaltningen att besvara frågor bl.a. om erfarenheterna med personliga ombud för psykiskt sköra personer.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-10-26.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden bordlägger ärendet.

§14 En av kommunen anställd person för att hjälpa äldre invånare med riskfy...

Vid nämndsammanträdet den 26 augusti 2004 uppdrogs åt förvaltningen att undersöka möjligheten till att erbjuda stadsdelens invånare över 65 år hjälp med riskfyllda vardagssysslor.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning som svar på uppdraget.

§15 Oroande ökning av MRSA. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet den 26 augusti 2004 uppdrogs åt förvaltningen att redovisa hur smittsituationen ser ut i stadsdelen 2004.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-10-26.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning som svar på uppdraget.

§16 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av skrivelse

Ärendet behandlas som sekretessärende

§17 Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad....

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat motion(2004:52) av Karl Bern (fp) i rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-03.

§18 Yttrande över alkoholservering-Restaurang Göta Källare

Söderrestauranger AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Göta Källare.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-10-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering för Restaurang Göta Källare, Götgatan 54-56, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Yttrande över alkoholservering-Restaurang Källaren Diana

New co 1401 Sweden AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Källaren Diana.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-10-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang

Källaren Diana, Brunnsgränd 2-4, Stockholm.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Yttrande över alkoholservering-Hammarby Bandys VIP-tält

Agate AB/Platini ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Hammarby Bandys VIP-tält.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker alkoholservering för slutna sällskap i Hammarby Bandys VIP-tält, Zinkendamms IP Ringvägen 16, Stockholm.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Yttrande över alkoholservering-Restaurang Markattan

Jagstrand Smakeria Handelsbolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Markattan.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang Markattan, Stora Nygatan 41-43, Stockholm.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Yttrande över alkoholservering-Restaurang Old Town Spegeln

Scandinavian Tuff Traders AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Old Town Spegeln.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang Old Town Spegeln, Västerlånggatan 34, Stockholm.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Anmälan att ramavtal tecknats för leverans av matlådor inom omsorgen fö...

Anmäldes att avtal tecknats i rubricerat ärende.

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-10-27, 2004-11-10 och 2004-11-24, vilka alla justerats samma dag.

§25 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-11-15, vilket justerats 2004-11-18.

§26 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2004-11-10, vilket justerats 2004-11-15.

§27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom.

§28 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-10-07- -2004-11-10.

§29 Information från förvaltningen

På fråga av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) informerade stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel om att de båda flyktingförskolorna avvecklas från och med årsskiftet. Liljeholmens stadsdelsförvaltning kommer att öppna två avdelningar och överta sex personal.

BrittMarie Kyndel rapporterade att en elev i årskurs 6 vid Eriksdalsskolan under en slöjdlektion fått in en fil i ögat och fått svåra skador. BrittMarie Kyndel undersöker om nämnden på något sätt kan visa sitt deltagande.

§30 Övriga frågor

Övriga frågor

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att återkomma till nämnden med redovisning dels om hur situationen i skolorna ser ut när det gäller våld mot lärare, dels om återkommande rapportering till nämnden om Magdalenagården och att datum sätts ut för en totalgenomgång av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Angående omstrukturering av Mälteriets och Skinnarvikens servicehus tillseniorboende med hyresrätt

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) anmälde skrivelse med uppdrag till förvaltningen att till nästa sammanträde återkomma med planeringen för det fortsatta genomförandet och redovisa till nämnden när intervjuerna med de boende genomförts.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Angående budgetprocessen

Ledamöterna Torbjörn Andring (kd) och Gerard Rikken (mp) ställde fråga varför inte budgeten för 2005 behandlas vid nämndsammanträdet den 9 december 2004. Ordföranden svarade att då nämnden nu fått ny ordförande och även en ny ledamot fordras ytterligare inläsningstid.

I ärendet anmäldes yttrande av (fp), (kd) och (m) enligt följande.

"(Fp), (kd) och (m) anser att budgetsammanträdet för Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd ej ska skjutas upp till efter nyår utan äga rum innan årsskiftet. Grunden till detta är att ordföranden i nämnden som skäl för att flytta budgetsammanträdet till 2005 angivit att hon nyss tillträtt som ordförande samt att partiet dessutom har valt in en helt ny ledamot, vice gruppledare. Att det största partiet och det som leder majoriteten inte skulle företrädas av personer som inte är pålästa eller kan säga sig inte kunna läsa in ärenden i tid ska styra hela budgetprocessen är ett förhållande som vi tar kraftigt avstånd ifrån. Att på sådana skäl försena den demokratiska processen är ej godtagbart."

Kursinbjudan 

Från Nätverket Socialpsykiatriskt kunskapscentrum- SPKC har inkommit inbjudantill konferens med temat Från patient till medborgare den 9 februari 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden bifaller deltagande i nämnda konferens för Elsemarie Bjellqvist (s),Gerard Rikken (mp) och Jonas Nilsson (m).

Ersättaren RoseMarie Bladholm (m) ställde fråga om hemtjänstpersonalenanvänder sig av någon form av legitimationshandling i sitt arbete.

BrittMarie Kyndel återkommer i ärendet.

Ordföranden överlämnade en blomma från nämnden och förvaltningen till Maj-Britt Åkesson, som fyllt 70 år och till Pelle Börjesson och RoseMarie Bladholm, som båda fyllt 60 år och önskade dem lycka till i fortsättningen.