Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2004-12-09

Sammanträde 2004-12-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

7 Utseende av utanordnare m.m.

Dnr: 100-656/04

Enligt Stockholms stads ”Regler för ekonomisk förvaltning” 3 kap, 6 § ska nämnden utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Regelmässigt ska förvaltningschefen utses till utanordnare. Stadsdelsnämnden fattade den 29 augusti 2002 beslut om att utse stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel till utanordnare och fullmaktsgivare. Utanordnaren utser lämpligt antal ställföreträdare med samma befogenheter

Handläggare: Mats Engqvist, 508 12 157

8 Uppföljning av kvalitetsgarantier inom omsorgen om funktionshindrade

Dnr: 505-646/04

Beställaravdelningen genomför under hösten 2004 kvalitetsuppföljning av stadsdelens verksamheter för omsorg om funktionshindrade. Uppföljning görs i enlighet med den interna överenskommelse som tecknats mellan beställar- och utföraravdelningen och inriktas på hur enheterna uppfyller sina åtaganden utifrån de kvalitetsgarantier som stadsdelsnämnden antagit för år 2004. Resultatet av åtta genomförda uppföljningar redovisas i bilagor till detta tjänsteutlåtande. Förvaltningen återkommer med redovisning av återstående fyra uppföljningar i ett kommande ärende.

Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

9 Uppföljning av kvalitetsgarantier inom omsorgen om äldre

Dnr: 504-647/04

Beställaravdelningen genomför under hösten 2004 kvalitetsuppföljning av stadsdelens verksamheter för omsorg om äldre. Uppföljning görs i enlighet med den interna överenskommelse som tecknats mellan beställar- och utföraravdelningen och inriktas på hur enheterna uppfyller sina åtaganden utifrån de kvalitetsgarantier som stadsdelsnämnden antagit för år 2004. Resultatet av 9 genomförda uppföljningar redovisas i bilagor till detta tjänsteutlåtande. Förvaltningen återkommer med redovisning av återstående 12 uppföljningar i ett kommande ärende.

Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

10 Anmälan av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

Dnr: 504-518/04

Under sommaren 2004 har personal vid Magdalenagården gjort 12 anmälningar enligt 14 kap 2 § SoL, Lex Sarah. Några omedelbara åtgärder för att rätta till bristerna har inte genomförts. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att händelserna anmäls till länsstyrelsen.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

11 Granskning av hälso-och sjukvården under 2004 vid Magdalenagårdens äldreboende

Dnr: 506-606/04

Stadsdelsnämnden 20040424 gav förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hälso- och sjukvården och hur den fungerar idag.
Det finns fortfarande brister trots vidtagna åtgärder. Förslag till åtgärder finns presenterade.


Handläggare: Britt-Marie Johansson, 508 12 012

12 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen

Dnr: 503-661/04

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en tillsyn av Sofiaängens behandlingsenhet AB utifrån den tillsynsplan som stadsdelsnämnden fastställde i mars 2004. Granskningen har omfattat verksamheten, dess syfte, målgrupp, inskrivna ungdomar samt behandlingens innehåll, metodik och ideologiska grund. Vidare har skett en granskning av lokal, personalgruppens sammansättning, dess kompetens och handledning, dokumentation, kvalitetssystem samt verksamhetens egen bedömning av starka sidor och förbättringsområden.
Tillsynsrapporten redovisas i bilaga.
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.


Handläggare: Yvonne Björkman, 508 11 102

13 Angående partsbyte i ramavtal Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS

Dnr: 105-644/04

Socialtjänstförvaltningen fick under år 2003 uppdraget av samtliga nämnder att organisera och i administrativt hänseende genomföra förenklad upphandling av särskilda boendeformer, hem för vård och boende (HVB), dagverksamhet enligt SoL samt daglig verksamhet enligt LSS i syfte att träffa ramavtal.

Handläggare: BrittMarie Kyndel

14 Inriktningsärende avseende bostad med särskild service för psykiskt funktionshindrade

Dnr: 505-653/04

Behoven av bostäder är stora för psykiskt funktionshindrade. Stadsdelsnämnden har fått erbjudande om att få del av de lägenheter som Svenska bostäder planerar att bygga i kvarteret Skytteparken, del av fastigheten Södersjukhuset 10.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

15 Handikappanpassade skyddade boenden. Uppdrag från nämnden

Dnr: 502-346/04

Stadsdelsnämnden gav 2004-06-17 § 20 stadsdelsförvaltningen i uppdrag att komplettera handlingsplanen/checklistan den lokala handlingsplanen för kvinnofrid, med uppgifter om tillgänglighet för funktionshindrade i de lokaler för skyddat boende som används.

Förvaltningen kan konstatera att de boenden som hittills använts som skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor inte är handikappanpassade. Det har heller inte hittills funnits behov av handikappanpassade skyddade boenden för de tre kvinnor som sökt stöd hos stadsdelsförvaltningen under 2004.

Handlingsplanen för kvinnofrid kompletteras successivt med information om vilka boenden som är handikappanpassade.

Förvaltningen föreslår nämnden att lägga svaret på frågan om handikappanpassade skyddade boenden till handlingarna.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

16 Organisationsförändring av nattpatrullen

Nattpatrullen består sedan oktober månad av fyra personal fördelat på två patruller måndag till söndag 22.00 – 08.00. De två nattpatrullerna utgår från Tanto servicehus och har tillgång till varsin bil. Kostnaden för nattpatrullen uppgår idag till cirka 4,5 mnkr/år.

Handläggare: Ninni Jonsson, 508 12 400

17 Tillägg i delegationsordningen

18 Rapport om personuppgiftslagen (PuL)

Stadsdelsnämnden är ansvarig för förvaltningens behandlingar
av personuppgifter. Förvaltningen redovisar årligen förteckning
över aktuella behandlingar av personuppgifter och föreslår att
bilagda förteckning över nu kända behandlingar enligt
Personuppgiftslagen (PuL) och Vårdregisterlagen (Vrl) godkänns.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

19 Val av ledamöter och ersättare till Maria- Gamla stans lokala pensionärsråd 2005

Dnr: 002-666/04

Maria - Gamla stans lokala pensionärsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vilka nomineras av pensionärsorganisationer som har öppet medlemskap och har lokal verksamhet i stadsdelsområdet. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

REMISSER/YTTRANDEN

20 Yttrande till länsstyrelsen av tillsynsbesök vid Magdalenagården

Dnr: 205-49/04

Länsstyrelsens tillsyn av Magdalenagårdens äldreboende genomfördes som ett oanmält besök den 7 september 2004 som en uppföljning av tidigare tillsyn den 10 december 2003. Länsstyrelsen begär stadsdelsnämndens yttrande över hur en säker och trygg vård och omsorg ska garanteras. Stadsdelsförvaltningen lämnar
i detta ärende ett yttrande avseende samtliga punkter i Länsstyrelsens tillsynsrapport och beslut.Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

21 Förslag till detaljplan för område vid Tantogatan (Tvätteritomten). Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-619/04

Stadsdelsförvaltningen stödjer förslaget till detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10 vilken ligger mellan Tantogatan, Jägargatan och Marmorgatan. Förslaget innebär att tre bostadshus, innehållande 76 lägenheter, byggs ovanpå befintligt parkeringsdäck. Mot Tantogatan får lokaler inredas. En gångväg mellan Marmorgatan och Jägargatan anläggs.

Förvaltningen anser att en bebyggelse av den sk. ”Tvätteritomten” med bostäder är lämpligt då det bidrar till att höja gaturummets standard samt ökar förutsättningarna för butiksetableringar i området vilket är önskvärt. Platsen är också lämplig då området är relativt välförsörjt med allmänna kommunikationer och annan offentlig service såsom skola och förskola. Förvaltningen anser att förslaget på ett tillfredsställande sätt tar hänsyn till omgivande bebyggelse. Dock anser förvaltningen inte att gångstråket söder om de planerade husen ska bli parkmark utan anser att denna yta återgår till Locum, alternativt omvandlas till kvartersmark.


Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

22 Utveckling av e-demokratin. Yttrande över motion

Dnr: 4-593/04

Stadsdelsnämnden har anmodats yttra sig över motion av Anna Starbrink (fp).
I motionen föreslås att en inventering ska göras bland stadens nämnder och styrelser för att hitta exempel på när det är lämpligt att använda e-demokrati
samt att staden antar en e-demokratisk policy. Förvaltningen ställer sig positiv
till ovan nämnda förslag.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 Anmälan av lokal samverkansöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting Beställaravdelning Stockholm och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

25 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

26 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

27 Anmälan av inkomna skrivelser

28 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordförande Maria Palme (s) och vice ordförande Pär Hommererg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-11-25, vilket justerats 2004-11-29.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 27 f  -  § 27 g.  Avsägelser och fyllnadsval m.m. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-11-22.

§5 Nedskrivning av fordringar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-22.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Ansökan om automatspel

Ansökan om automatspel

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-17.

Paragrafen är sekretesskyddad.

 

§ 6b Yttrande till länsstyrelsen med anledning av skrivelse

(Dnr 504-446/04) I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-02.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.05 och öppnade det åter kl.18.00.

§7 Utseende av utanordnare m.m.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner redovisningen av ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-22.

§8 Uppföljning av kvalitetsgarantier inom omsorgen om funktionshindrade

Beställaravdelningen genomför under hösten 2004 kvalitetsuppföljning av stadsdelens verksamheter för omsorg om funktionshindrade. Uppföljning görs enligt den interna överenskommelse som tecknats mellan beställar- och utföraravdelningen och inriktas på hur enheterna uppfyller sina åtaganden utifrån de kvalitetsgarantier som nämnden antagit för 2004. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-22.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

§9 Uppföljning av kvalitetsgarantier inom omsorgen om äldre

Beställaravdelningen genomför under hösten 2004 kvalitetsuppföljning av stadsdelens verksamheter för omsorg om äldre. Uppföljning görs enligt den interna överenskommelse som tecknats mellan beställar- och utföraravdelningen och inriktas på hur enheterna uppfyller sina åtaganden utifrån de kvalitetsgarantier som nämnden antagit för 2004.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-19.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

§10 Anmälan av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstla...

Under sommaren 2004 har personalen vid Magdalenagårdens äldreboende gjort 12 anmälningar av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen. Några omedelbara åtgärder för att rätta till bristerna har inte genomförts.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-23 till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§11 Granskning av hälso-och sjukvården under 2004 vid Magdalenagårdens äldr...

.

Vid nämndsammanträdet 2004-04-22 uppdrogs åt förvaltningen vid behandlingen av ärendet Rapport från medicinskt ansvariga sjuksköterskors kvalitetsgranskningar under 2003 på särskilda boenden för äldre i Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning att redovisa de åtgärder som vidtagits under året för att komma till rätta med bristerna.

Men anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-02

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut om återremiss. Till detta förslag anslöt sig övriga partier.

Stadsdelsnämndens beslut

I rapporten framkommer det att förhållandevis många läkemedelsavvikelser förekommit. Hur kommer man att komma tillrätta med detta? Hur fungerarkontrollen över de narkotiska preparaten? Måste man invänta en övertalighet för att kunna uppdatera omvårdnadsjournaler? Frågorna är många och för attkunna ta det ansvar vi är satta till, anser vi att det på intet sätt får förekomma några oklarheter.

 1. Nämnden återremitterar ärendet och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder.

§12 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen

Förvaltningen har genomfört tillsynsbesök vid Sofiaängens behandlingsenhet AB utifrån den tillsynsplan som nämnden fastställde i mars 2004.                                                                                          Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.
 2. Nämnden överlämnar förvaltningens rapport för kännedom till Länsstyrelseni Stockholms län, sociala avdelningen.

§13 Angående partsbyte i ramavtal Vissa boenden enligt SoL och LSS samt dag...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) skyldigheter och rättigheter med anledning av lämnat och antaget anbud, tecknat ramavtal, och gjorda avrop får överlåtas till Sensus studieförbund. Nämnden beslutar ge socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.                                                             
 2. Nämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, ge socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar nämnden att ge socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar,besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

   3.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Inriktningsärende avseende bostad med särskild service för psykiskt fun...

Behovet av bostäder för psykiskt funktionshindrade är stort. Nämnden har fått erbjudande om att få del av de lägenheter som Svenska Bostäder planerar i kvarteret Skytteparken, del av fastigheten Södersjukhuset 10.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-19.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 mnkr i projekteringsbidrag och beställarstöd för utbyggnad av ett boende med särskild service för psykiskt funktionshindrade.

§15 Handikappanpassade skyddade boenden. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet den 17 juni 2004 uppdrogs åt förvaltningenatt komplettera handlingsplanen/checklistan i den lokala handlingsplanen för kvinnofrid med uppgifter om tillgänglighet för funktionshindrade i de lokaler för skyddat boende som används.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-22.

 

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-22 som svar på uppdraget.

§16 Organisationsförändring av nattpatrullen

§17 Tillägg i delegationsordningen

Med anledning av att ansvaret för flyktingmottagandet i Stockholms stadöverförs till stadsdelsnämnderna den 1 januari 2005 måste tillägg göras inuvarande delegationsordning. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner föreslagna tillägg i delegationsordningen.

§18 Rapport om personuppgiftslagen (PuL)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förteckning över behandlingar av personuppgifter.

§19 Val av ledamöter och ersättare till Maria- Gamla stans lokala pensionär...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att till ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet 2005 utse
 2. Ledamöter

  Mary Johansson PRO

  Alex Margulies PRO

  Ingegerd Larsson PRO

  Börje Nilsson SPF

  Gösta Engfors SPF

  Ersättare

  Birgit Hindersson PRO

  Anna Lena Andersson PRO

  Gunnel Ohlsson PRO

  Mona Holmberg SPF

  Björn Rydh SPF

   

 3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under år 2005.

§20 Yttrande till länsstyrelsen av tillsynsbesök vid Magdalenagården

Länsstyrelsen genomförde den 10 december 2003 tillsynsbesök vid Magdalenagårdens äldreboende. I tillsynsrapporten begär länsstyrelsen yttrande från nämnden om åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit i rapporten.

Nämnden behandlade ärendet den 25 mars 2004, varvid förvaltningens yttrandetill länsstyrelsen godkändes. Nämnden gav vidare förvaltningen i uppdrag att senast i augusti återkomma till nämnden med redovisning av genomförandet av de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de brister som påtalats i länsstyrelsens rapport.

Ärendet förelades nämnden vid sammanträdet den 23 september 2004. Nämnden konstaterade, liksom förvaltningen, att vidtagna åtgärder hittills inte varit tillräckliga. Delar av äldreboendet håller hög kvalitet, medan andra delar inte lever upp till nämndens mål. Nämnden anser att det krävs snabba och speciella åtgärder för att komma till rätta med de förhållanden som råder.Nämnden återremitterade rapporten med uppdraget att förvaltningen redovisar en handlings- och tidplan för att nå upp till nämndens mål om ett äldreboendemed hög kvalitet.

Den 7 september 2004 gjorde länsstyrelsen ett oanmält tillsynsbesök somuppföljning av tillsynsbesöket den 10 december 2003. I beslut den 28 oktober 2004 riktar länsstyrelsen allvarlig kritik mot äldreboendet för brister i säkerhet, trygghet och självbestämmande. Länsstyrelsen ser allvarligt på att de åtgärder som skulle ha genomförts inte kommit till stånd. Länsstyrelsen begär nämndens yttrande över huren säker och trygg vård och omsorg ska garanteras. Yttrandet ska vara länsstyrelsen till handa senast den 15 december 2004. Med anledning härav har förvaltningenupprättat tjänsteutlåtande 2004-11-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande.
 2.  

 3. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-23 till Länsstyrelsen i Stockholms län.
 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Förslag till detaljplan för område vid Tantogatan (Tvätteritomten). Rem...

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för synpunkter senast den 3 januari 2005remitterat rubricerat ärende.Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-23 som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

§22 Utveckling av e-demokratin. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 december 2004remitterat motion (2004:58) av Anna Starbrink (fp) i rubricerat ärende.Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-22 som svar på remissen till kommunstyrelsen.

§23 Anmälan av lokal samverkansöverenskommelse mellan Stockholms läns lands...

Lokal samverkansöverenskommelse om samarbetsformer mellan Stockholms läns landstings Beställaravdelning Stockholm och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning anmäldes.

§24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2004-12-02 och 2004-12-08, vilka båda justerats samma dag.

§25 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådet 2004-11-30, vilket justerats 2004-12-02.

§26 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Stadsmiljö och Barn och Ungdom.

§27 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-11-07- -2004-11-24.

 

27b   Angående avidentifiering av ansökningshandlingar                                                       (Dnr 202-304/04)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2004-11-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar enhälligt att uppdra åt förvaltningen att ansöka omatt få delta i personalpolitiska avdelningens mångfaldsprojekt SPRINT.

 

27c   Redovisning av personliga ombud (Dnr 599-543/04)  

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-26.Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2004-11-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag till fortsatt organisation i samband med verksamhetsplanen för 2005.

 

27d   Fyllnadsval av ersättare i sociala delegationen

(Dnr 002-677/04)

Enligt instruktionen för sociala delegationen utser nämnden 7 ledamöter och 4 ersättare inom stadsdelsnämnden att ingå i den sociala delegationen.En ersättarpost är vakant efter Jerry Adbo (s).

Förslag till beslut

 1. Nämnden utser ledamoten Bo Holmberg (s) till ersättare i sociala delegationen från och med 2005-01-01.

 

27 e   Val av ledamöter till Maria- Gamla stans lokala handikappråd 2005-2006                   (Dnr 002-675/04)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att till ledamöter i lokala handikapprådet 2005-2006 utse
 2. Ledamöter

  Britt-Marie Larsson DHR

  Tomas Wahlström NHR

  Arvid Lindén SRF

  Ulrika Voghera HiS

  Erika Beliajevs RSMH

  Anna Nordenståhl FUB

  Ami Olausson Hjärnkraft

 3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under år 2005.

 

27 f   Redovisning av planeringen av det fortsatta genomförandetmed omstruktureringen till seniorboende med hyresrätt vidMälteriets och Skinnarvikens servicehus. Uppdrag från nämnden (Dnr 504-684/04)

Vid nämndsammanträdet den 25 november 2004 uppdrogs åt förvaltningenatt till nästa sammanträde återkomma med planeringen för det fortsatta genomförandet och redovisa till nämnden när intervjuerna med de boende genomförts. Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-30.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagtförslag till beslut.

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag att godkänna redovisningen samt till ett av (s) , (v) och (fp) framlagt förslag angående uppdrag åt förvaltningen rörande genomförandet.Till detta förslag anslöt sig ledamoten Michael Schartau m.fl. (m).

Ordföranden ställde först proposition på förslaget att godkänna förvaltningens redovisning.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar enhälligt att godkänna förvaltningens redovisning av genomförandet av omstruktureringen till seniorboende med hyresrätt vid Mälteriets och Skinnarvikens servicehus och lägger redovisningen till handlingarna.

         Härefter tog ordföranden upp (s), (v), (fp)-(m)-förslaget om uppdrag till förvaltningen och ställde detta mot (kd)-förslaget. Nämnden beslutade i enlighet (s), (v), (fp)-(m)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i det fortsatta arbetet med omstrukturering till seniorboende med hyresrätt vid Skinnarviken och Mälterietbeakta följande.

 1. De intervjuer med boende som genomförs av biståndshandläggare ska göras vid personliga besök och inte per telefon, vilket skett med boende från andra stadsdelar. Förvaltningen bör framföra detta till andra berörda stadsdelsförvaltningar.De boende ska ha möjlighet att ha anhöriga eller annan närstående närvarande.
 2. Nämnden vill i övrigt påpeka att nämndens enhälliga beslut 2003-12-11 fortfarandegäller tills annat beslut fattats. Det innebär att de boende på Mälteriet och Skinnarviken ska kunna bo kvar och ha tillgång till adekvat vård och omsorg samt utrymme förgemensam samvaro. Man ska inte behöva flytta till annat servicehus (Hornstull eller Tanto) om man inte själv vill det.I takt med att lägenheter blir lediga kan dessa disponeras som seniorboende.
 3. Planeringen för det fortsatta genomförandet av omstruktureringen redovisas förnämnden så snart intervjuerna med de boende genomförts.

Reservation anmäldes av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat                                                                                             Att be förvaltningen återkomma med rapport om hur man ordnar med fortsatt servicehusservice, så att de idag boende på Mälteriet och Skinnarviken kan bo kvar och inte tvingas flytta. Detta i enlighet med vad hela stadsdelsnämnden lovat."

 

27g   Avsägelser och fyllnadsval m.m.Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-11-22 (Dnr 002-552/04)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-11-22 godkändes avsägelse från Jens Orback (s), ledamot tillika ordförande i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan.                                             Vidare utsågs Maria Palme (s) till ledamot tillika ordförande i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för tiden till och med år 2004 samt Bo Holmberg (s) till ledamot i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för tiden till och med år 2004.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§28 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att vissa till 2005 planerade ombyggnader i förskolor, skolor och äldreboenden kan tidigareläggas och i stället för att belasta nästa års hyresbudget i stället finansieras med överskottet i årets budget.

Vidare meddelades att Tanto äldreboende kommer att få en ny chef, Karin Bülow.

BrittMarie Kyndel tackade nämnden för i år och önskade en God Jul.

§29 Övriga frågor

Övriga frågor

Inbjudan till Inspiration Stockholm

Kompetensfonden anordnar Inspiration Stockholm den 17-18 januari 2005 med möjlighet för deltagarna att anmäla sig till olika föreläsningar.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller att Pelle Börjesson (v), Bo Holmberg (s), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) deltar i Inspiration Stockholm.

Uppdrag angående drogförebyggande arbete i skolorna

Medborgarmötet den 18 november 2004 hade som tema drogvaneundersökningen 2004 med medverkan av bl. a. förvaltningens fältassistenter. Det framkom då att dessa har svårt att nå ut med information till föräldrarna.

Mot bakgrund av detta anmälde vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) skrivelse att till rektorerna förmedla nämndens önskan om att underlätta föfältassistenter att föra ut sin information till föräldrar och yrkade bifall till detta förslag.Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd).

Tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson m.fl. (v) yrkade bifall till ett gemensamt (s) -(v)- förslag att i verksamhetsplanen för 2005 återkomma till frågan om det drogförebyggande arbetet.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra. Nämnden beslutade i enlighet med (s)-(v)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Vid medborgarmöte den 18 november 2004 framfördes kritik från fältassistenterna hur droginformationen i skolorna genomförs. Vi ser allvarligt på detta.

 1. Nämnden beslutar att i samband med behandlingen av verksamhetsplan för 2005 återkomma till frågan om det drogförebyggande arbetet.

Reservation anmäldes av vice ordförande Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Michael Schartau (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), och Torbjörns Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt fäöljande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat följande.

På medborgarmötet den 18 november fick nämnden information om att våra fältassistenter inte får informera i samband med föräldramötena utan i stället hänvisas till separata möten, vilka få väljer att besöka. Med tanke på hur allvarlig situationen är i vår stadsdel vill vi att fältassistenternas information förmedlas i samband med föräldramötena. Vi ger i uppdrag till förvaltningen att till rektorerna förmedla vår önskan om att underlätta för fältassistenter att nå ut med sin information till föräldrarna. Exempelvis att all droginfo förläggs på den första delen av föräldramötena, en gång per år."

Uttalande om dispens för miljöanpassad transport i Gamla stan

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) anmälde uttalande från (s) och (v) angående dispens för miljöanpassad transport till Gamla stan.Sammanträdet ajournerades kl 18.55-19.00.

Ledamöterna Michael Schartau m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig till uttalandet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden antar uttalandet, som översänds till gatu- och fastighetsnämnden.
 2. Uttalandet skickas till gatu- och fastighetsnämnden.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) anmälde att de ej deltog i beslutet.

Uttalande om dispens för miljöanpassad transport i Gamla stan

Gatu- och fastighetsnämnden avslog den 12 oktober en ansökan från Home 2 You AB och den sk Omlastningscentralen på Söder Mälarstrand om dispens för att undantagsvis kunna köra transporter efter kl 11.

Alltsedan trafiksaneringen i Gamla stan påbörjades 1971 har de tunga varutransporterna varit ett svårlöst problem. Möjligheten att samordna dessa har diskuterats de senaste tio åren. Det var ett framsteg att O-centralen kom till stånd och invigdes i juni 2004 av bl a ordförande i vår SDN.

O-centralens miljöanpassade bil, som ersätter flera andra tunga transporter, kommer naturligtvis i första hand att köra på tillåten tid, dvs före kl 11.00. Däremot anser vi det rimligt att O-centralen ges möjlighet att i undantagsfall levereravaror även på annan tid. O-centralens bil är anpassad till och dess förare kunnig på miljö och trafiksituation i Gamla stan. Dispensen kan ges under en försöksperiod som utvärderas.

Vi hemställer att GFN omprövar sitt beslut och beviljar dispens till miljöanpassad varutransport i Gamla stan.

Avtackning och lyckönskningar

Ordföranden Maria Palme (s) tackade ledamöterna Lars Wettergren (s), Gerard Rikken (mp) och Michael Schartau (m), som lämnar nämnden vid årsskiftet för deras insatser för nämnden. Ledamoten Gunnel Laufke (m) tackade å gruppens vägnar Michael Schartau för det gångna året.

Ordföranden Maria Palme tackade nämnden och förvaltningen för det gångna året och önskade God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordföranden Pär Hommerberg tackade nämnden och förvaltningen för samarbetet under året och önskade God Jul.