Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-01-13

Sammanträde 2005-01-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

5 Verksamhetsplan 2005

Dnr: 102-695/04

Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg orförande Maria Palme (s) jämte vice ordförande Per Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2004-12-09, vilket justerats 2004-12-14.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes

§5 Verksamhetsplan 2005

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-06 med bilagor och förhandlingsprotokoll MBL 2004-11-30.                                                                                                              Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.55-19.00.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till att-satserna i ett gemensamt (fp)-(m)-förslag. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Torbjörn Andring (kd).

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till (s), (v)- (mp)-förslaget vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.                           Den som vill bifalla (s), (v)-(mp)-förslaget rösta ja, den som inte vill det röstar nej.    

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Bo Holmberg (s), Tove Frimodt (s), Heléne Lilja (s), Eva-Britt Henmark (s), Åsa Hagelstedt (v) och Stefan Nilsson (mp)/                  

mot sex nej-röster/ vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd)/

Nämnden hade alltså beslutat att bifalla (s), (v)- (mp)-förslaget.

 

Stadsdelsnämndens beslut

Sedan Stockholms stad bytte majoritet 2002 har Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd, tillsammans med stadsdelsförvaltningen, arbetet hårt med att få ner det gigantiska underskott vi fick ansvar för när vi tog över. Vi har under dessa två år tagit smärtsamma beslut om rationaliseringar samtidigt som vi fokuserat på att utnyttja resurserna bättreoch öka kvaliteten i verksamheten. Stadsdelsnämnden har med tillfredsställelse noterat de goda, engagerade insatser medarbetarna i förvaltningen gör.

Stadsdelen har i dag 64 350 invånare och antalet beräknas stiga med ett par hundra per år. Det är glädjande att fler barn föds. Förskolebarnen ökar och skolbarnen minskar något.I år har förskolan byggts ut med 4 stycken nya avdelningar och för 2005 planerar vi ytterligare 4-5 stycken. Barnomsorgsgarantin är viktig, inte bara för barnen, utan också för att ge föräldrarna möjlighet att återgå till arbetet.

Under 2004 har mer än 70% av förskolornas avdelningar nått målet med att minska barngrupperna. Detta arbete kommer att fortgå under 2005. I första hand ska barngrupperna med de mindre barnen prioriteras. Vi räknar med att nå målet med mindre barngrupper senast 2006.

Det är viktigt att det finns mötesplatser för unga människor. Under 2005 står Barn- och ungdomsbiblioteket på Medborgarplatsen klart. Vi avser att utveckla de befintliga "fritidsgårdarna" men också att skapa nya, tillfälliga mötesplatser, t ex genom samarbete med Mondo. Vi vet att det är särskilt viktigt att ha något att göra på skolloven. Framförallt är det viktigt att lyssna till ungdomarna själva och majoriteten vill därför under året finna forum för att föra dialog.

Vår stadsdel är en attraktiv del av Stockholm med stort utbud av nöjesliv och butiker - många som inte bor här kommer och besöker oss på sin fritid. Baksidan av detta är mycket alkoholförtäring och utbud av andra droger. För att göra stadsdelen till en trygg och bra plats att besöka och växa upp i behövs ett långsiktigt drogförebyggande arbete bland våra unga. Därför kommer vi att tillsätta en tjänst för ett långsiktigt förebyggande drogarbete. För att ytterligare stärka den trygghet som vi eftersträvar uppmuntrar och stöder vi de grupper av frivilliga, t ex Nattvandrarna och föreningen Viljan, att fortsätta och utöka sitt viktiga arbetet. Vuxna behövs i tonårsvärlden.

Gruppen äldre- äldre, dvs. de över 80 år, blir färre och gruppen yngre pensionärer ökar. Vi kommer därför att fortsätta anpassningen av boende för att passa behoven. Under året kommer två av våra servicehus att omvandlas till seniorboende med hyresrätt. Många äldre väljer idag att bo kvar i sina lägenheter livet ut. Detta kan medföra isolering. Vi kommer därför att göra extra satsning på utevistelser, kvalitet i maten och "social dagverksamhet".

Under året har en satsning startat på ett brottsförebyggande råd och ett försök att skapa "Söderandan". I detta arbete samarbetar företag, organisationer och förvaltning. Det handlar om allt från minskat klotter till säkrare utemiljö, inte minst för kvinnor.

Stadsmiljön på Söder har också förbättrats genom att Bysistäppan har byggts om och numera heter Bysis torg. En upprustning av strandpromenaden från Hornstull till Skanstull har inletts. Strandkanten förstärks och framkomligheten förbättras. Arbetet kommer fortskrida under 2005 och bryggor, boulebana och en hammock kommer anläggas.

För att demokratin ska fungera i vår decentraliserade verksamhet, med god lokal förankring, måste information och diskussion mellan medborgare, förvaltning och politiker fungera väl.                         Vi välkomnar därför alla medborgare att delta i de öppna möten som stadsdelsnämnden arrangerar varje torsdag före stadsdelsnämndens möte. Det är ett tillfälle att diskutera konstruktiva och kreativa förslag.

Flera vallöften har infriats men det finns andra att kämpa vidare med. Miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna ser med optimism fram emot 2005. Vi vill göra Södermalm till en ännu bättre stadsdel att leva i.

Nämnden beslutar

1. Stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2005 godkänns i huvudsak samt punkterna 2-8 nedan i förvaltningens förslag och överlämnas till kommunstyrelsen samt att stadsdelsnämnden därutöver beslutar följande:

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för rörligt team om 0,9 mkr

3. Nämnden fastställer följande bidrag för 2005:                                                                            500 tkr till Frivilligcentralen Viljan                                                                                                 180 tkr för bidrag till frivilligverksamhet riktad till äldre.

4. Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som framgår av bilaga Priser och ersättningsnivåer.

5. Nämnden fastställer resultatenheter enligt verksamhetsplanen.

6. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan.

7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en omslutningsökning om 291,4 mnkr.

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

9. I arbetet med att minska antalet barn i förskolegrupperna ska grupper med de yngsta barnen, ålder 1-3 år, prioriteras och det ska finnas en plan för respektive förskoleenhet för hur och när målet med minskade barngrupper ska vara uppnått. Denna ska rapporteras och följas upp i samband med tertialrapporterna.

10. Utöka de verksamhetsspecifika åtagandena i grundskolan och ungdomsverksamheten med att dessa aktivt ska arbeta för jämställdhet och följa upp detta arbete genom att redovisa antal personal som deltagit i kurser/föreläsningar, pågående projekt, synpunkter och klagomål. 

11. Göra en översyn av den öppna fritidsverksamheten samt en behovsanalys i avsikt att vid behov omprioritera resurserna.

12. Man noga går igenom och utvärderar effekterna för de fritidsverksamheter som integrerats i skolbyggnader innan man går vidare med flera.

13. Stadsdelen erbjuder barn möjlighet till dagkollo under sommaren.

14. Utöka utbudet av drogfria mötesplatser för ungdomar med inriktning på verksamhet kring skollov. T ex kan verksamhet ske i samarbete med ungdomsbiblioteket, Vår Teater och Mondo. Uppdraget redovisas under våren 2005.

15. Nämnden regelbundet ska följa resultaten och få redovisning av ev. hinder för att uppnå målen med individuella åtgärdsprogram för matematik och språkundervisning.

16. Arbetet med att stärka elevers och föräldrars inflytande i skolan ska intensifieras. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att samla och sprida goda erfarenheter och att stödja respektive skola i att utarbeta egna former för detta. 

17. Ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att återupprätta "skolforum" för kontakt mellan skolledningar, förvaltning och politiker.

18. Ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att med erfarenheter från andra stadsdelar föreslå ett lämpligt forum för kommunikation mellan ungdomar, stadsdelsförvaltning och politiker.

19. Inrätta en heltidstjänst som drogsamordnare med ansvar för att koordinera det drogförebyggande arbete främst med inriktning mot unga. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på finansiering av detta (ex. genom bidrag från Alkoholkommittén och Socialstyrelsen).

20. Varje skola, tillsammans med stadsdelsförvaltningens drogsamordnare, ska ta fram en plan för ett långsiktigt förebyggande arbete. Detta arbete ska involvera all personal på skolan, föräldrar, polis och fältassistenter. Om möjligt ska även närliggande närings- och föreningsliv involveras (ex. handlare som säljer folköl och tobak). Drogvanor ska följas uppvarje år. Stadsdelen har även ansvar för tillsynen av folköls- och tobaksförsäljningen. Detta arbete samordnas av drogsamordnaren ochinvolverar fältassistenter, polis, föräldrar och frivilligorganisationer.

21. Ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med skolorna och olika frivilligorganisationer undersöka möjligheten att utöka frivilligverksamheten till att också gälla läxläsning och annat på skolorna.

22. Till Nattvandrarna, som har byggts upp på frivillig väg, med stöd av SDF till ett betydelsefullt inslag för ungdomars trygghet ute på kvällar, ge administrativt och ekonomiskt stöd så att verksamheten säkras med bevarande av föreningens karaktär som frivilligorganisation.

23. Särskilt förbereda övergången med ansvar för särskolan för stadsdelen samt räkna på kostnader som övergången kommer att medföra och återkomma till stadsdelsnämnden med en genomförandeplan senast under första kvartalet 2005.

24. Ge i uppdrag till förskolorna att bedriva ett aktivt arbete för att minska sockerintag som barnen tillgodogör sig via kakor, chokladdrycker, saft, glass etc.

25. Genomföra en satsning i samtliga grundskolor, fritidsklubbar och fritidsverksamheter för att öka elevers medvetande om vikten av god kosthållning. Skolor och fritidsklubbar ska bl a aktivt arbeta för att informera de unga om skadan av ett högt sockerintag. Skolorna ska se över hela det utbud av produkter som finns för försäljning. Skolor och fritidsklubbar ska i samråd med eleverna verka för att godis och läskstopp genomförs under vårterminen 2005.

26. Uppdra år förvaltningen att ur Kompetensfonden ansöka om anslag för en försöksverksamhet med individuell behandling av barn som lider av övervikt och deras familjer.

27. Anta den föreslagna jämställdhetsplanen med följande ändringar:

a. som mål ska läggas till att könsfördelningen ska vara jämn inom de olika befattningarna inom stadsdelen.

b. i delen om sexuella trakasserier påpekas att den som blir utsatt för sexuella trakasserier inte först måste ge en tillsägelse till den person det berör utan kan direkt gå vidare till någon av de angivna kontaktpersonerna. Detta kan vara särskilt viktigt om trakasserierna kommer från en överordnad person då man kan riskera att på olika sätt "bestraffas" om man påtalar detta för personen.

28. Höja kvaliteten i äldreomsorgen genom följande uppdrag till förvaltningen:

a. utforma en försöksverksamheten som ökar kvaliteten på biståndsbedömd utevistelse.

b. utforma projekt med målet att förbättra matens kvalitet och brukarnas trivsel vid måltider. Projektet kan utformas inom t ex 1-2 hemstödsenheter med stöd av stadens Kompetensfond och stadens projektanställda dietister. Projektets erfarenheter ska kunna användas i reguljär verksamhet efter projekttidens slut.

c. utreda möjligheten att införa biståndsbedömd social dagverksamhet.

d. undersöka möjligheten att, med hjälp av medel från Kompetensfonden, starta ett projekt där alla äldre över 80 år får möjlighet till 4 timmars hemtjänst utan biståndsprövning.

e. starta ett arbetstidprojekt enligt Toyotamodellen under förutsättning att medel ur Kompetensfonden beviljas.

29. Följa upp mathållningen för de boende som nu har biståndsbedömt boende i servicehus när det övergår till seniorboende med hyresrätt.

30. Göra stadsdelens egenregiverksamheter kända för allmänheten genom marknadsföring.

31. Uppdra åt förvaltningen att återkomma till stadsdelsnämnden med redovisning av hur de förstärkningar avseende Agenda 21 och konsumentvägledningen som kommunfullmäktiges budget innebär ska användas; 0.9 Mkr utöver förvaltningens förslag för Agenda 21 och 0.5 Mkr utöver förvaltningens förslag för konsumentvägledningen.

32. Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en ansökan om medel ur Kompetensfonden för metodutveckling inom socialtjänsten och sedan återkomma till stadsdelsnämnden.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att            avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2005

att           att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till Verksamhetsplan för 2005  som bygger på de ramar som folkpartiet föreslagit i stadens budget.

att           den sk Skärholmsmodellen snarast införs för minskat socialbidragsberoende där en snabb     och individuell bedömning med krav på att personer som kan arbeta ska arbeta, för att bidrag skall beviljas.

att           allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för ska saneras inom 24 timmar.

att           verka för att fler bostäder byggs, och ha en positiv inställning till nyetablering av företag och  lågprisbutiker.

att           arbeta för att marknaden för privata alternativ i välfärdssektorn åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och enskilda alternativ. Ett ärende som har påverkan på näringslivet skall inte fattas utan att en konsekvensanalys för företagare har genomförts.

att           förvaltningen skall verka för att hela Södermalm på sikt skall bli en statsdel.

att           resurserna prioriteras på ett sätt som möjliggör att ytterligare en fältassistent anställs samt att deras arbete ses som prioriterat.

att

avslå punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut,

att

bifalla punkt 2 och 3 i förvaltningens förslag till beslut,

att

i övrigt lämna förvaltningens förslag utan eget ställningstagande,

att

hos Kommunstyrelsen hemställa om fortsatt utveckling av pengsystem inom barnomsorg och skola samt handikapp- och äldreomsorg,

att

uppdra åt förvaltningen att samtliga enheter under verksamhetsåret ska upprätta kvalitetsgarantier som skall godkännas av nämnden,

att

uppdra åt förvaltningen att erbjuda innevånarna full valfrihet inom vård, skola och omsorg,

att

uppdra åt förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut att minska barngrupperna i förskolorna,

att

uppdra åt förvaltningen att ansöka om dispens för att införa betyg till skolelever från och med årskurs 3,

att

nya verksamheter inom förskola och skola i första hand startas upp i enskild regi,

att

att genomföra avknoppning av stadsdelens kommunala grundskolor,

att

uppdra åt förvaltningen att i grundskolan införa redovisning av frånvaro,

att

uppdra åt förvaltningen att utarbeta handlingsprogram för att förbättra elevernas fysiska hälsa,

att

uppdra åt förvaltningen att utarbeta och genomföra ett program för att minska drogmissbruket bland ungdomar på Södermalm,

att

skolor bör se över sin beredskap att förebygga och förhindra självskada, självmordsförsök och självmord,

att

uppdra åt förvaltningen att tillse att klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för skall saneras inom 24 timmar,

att

uppdra åt förvaltningen att införa jobbgaranti i enlighet med Skärholmsmodellen (JobbCentrum), Rinkeby-Tensta (Xpandia ung – ett privat initiativ), Sollentuna (det nya mentorsprojektet) eller andra modeller för socialbidragstagare inom stadsdelen,

att

hemställa hos Gatu- och Fastighetskontoret (och/eller polisen) att vidtaga nödvändiga åtgärder för att skapa tryggare skolväg i Hornstull för skoleleverna,

att

hemställa hos Gatu- och Fastighetsnämnden att ytterligare parkeringsplatser på gatumark upplåtes genom vinkelparkeringar på fler gator,

att

extra städinsatser genomföres i syfte att få en renare stadsdel,

att

en kampanj riktad till boende och arbetsplatser inom stadsdelen verkställs i syfte att få en renare och mindre nedskräpad miljö,

att

uppdra åt förvaltningen att upphandla i konkurrens all verksamhet som ej är myndighetsutövning,

att

uppdra åt förvaltningen att inför beslut göra analyser av vad beslutet får för konsekvenser för näringslivet och sysselsättningen i regionen,

att

uppdra åt förvaltningen att utreda vilka konsekvenser införandet av trängselskatten får för handeln i Maria- Gamla stans stadsdel,

att

förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden och redogöra på vilket sätt förvaltningen samarbetar med frivilligorganisationer för att möjliggöra en meningsfull tillvaro för våra äldre,

att

ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att driva den öppna verksamheten, Nytorgsträffen, tillsammans med Katarina-Sofia,

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta ett initiativ till en dialog med landstinget och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd om möjligheten att på någon av våra vårdcentraler/närsjukhus även ha specialister med inriktning mot de äldres sjukdomar.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) enligt följande.

" Efter flera år av lågkonjunktur ökar äntligen tillväxttakten i svensk ekonomi. Men Stockholm har förlorat sin roll som tillväxtmotor, trots att tillväxten ökar i landet så ökar arbetslösheten i Stockholm. I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget sker den i särklass största satsningen 2005 på ökade socialbidrag. Bristen på skattebetalare gör att viktiga verksamheter som skola och äldreomsorg utsätts för allt hårdare besparingar. Stockholm behöver en politik som främjar tillväxt och som har en inbyggd förståelse för näringslivets villkor. Till detta hör naturligtvis inte att höja skatter och avgifter. Vi skall verka för en god offentlig service med bra förskolor och skolor, äldreomsorg som fungerar och ett rikt kulturliv.

Folkpartiet vill prioritera kärnverksamheten i Maria- Gamla stan. Pengarna skall gå till en bra skola och omsorg, inte till ökad administration och dyra projekt som inte efterfrågats av medborgarna. Vi anser att de två stadsdelsnämnderna på Södermalm skall sammanslås för att minska på administrationen och därigenom frigöra resurser.

Genom en systematisk återkommunalisering och utsvältning av privata alternativ har mångfald vänts till enfald. Valfrihetsreformerna är stoppade och de enskilda alternativ som finns i staden inom exempelvis skola och omsorg får allt sämre villkor. Människor som känner makt i sin vardag är betydligt mer benägna att också ta ett politiskt ansvar. Därför vill folkpartiet att nämnden arbetar för att öka människors reella makt över vardagen genom att öka valfriheten.

Med pengsystem i stället för politisk styrning lyfts en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter över till de enskilda medborgarna. Men det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor är behovet av en lokal beslutsnivå stort. Därför vill vi införa områdesnämnder med ansvar för socialtjänst och biståndsbeslut, viss fysisk verksamhet som trafiksäkerhet och belysning, lokal kultur- och föreningsverksamhet och verksamhet för barn och ungdomar.

En politik för tillväxt

Vi behöver fler skattebetalare i Stockholm. Under 2003 och 2004 har minskningen av antalet socialbidragsberoende avstannat helt. Nu ökar bidragsberoendet, och majoriteten har gett upp målet om en halvering av socialbidragsberoende mellan 1999 och 2004. Denna uppgivenhet slår hårt mot alla de människor som i dag tvingas leva på bidrag i stället för att gå till jobbet, och belastar också stadsdelens ekonomi. Arbetet med att hjälpa fler människor att gå från bidrag till jobb måste bli en central uppgift för stadsdelen.

Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst som inte framförallt är jobbinriktad, bidrar till att förvärra utanförskapet. Stockholmare som kan arbeta, ska arbeta. En person som söker socialbidrag på grund av arbetslöshet ska börja arbeta igen inom fem dagar.

Idiotstopp för avknoppning, återkommunalisering av entreprenader och systematisk utsvältning av privata alternativ håller sakta men säkert på att utradera den marknad för småföretag inom välfärdssektorn som byggdes upp under den förra mandatperioden. Maria- Gamla stan måste ha en tillväxtinriktad attityd i sin egenskap av remissinstans och påtryckare i stadsövergripande frågor kring byggande och företagande. Ett ärende som har påverkan på näringslivet skall inte fattas utan att en konsekvensanalys för företagare har genomförts.

Förskola

Den s.k. barnomsorgsgarantin uppfylls inte i Maria- Gamla stan. Att använda begreppet garanti när det handlar om målsättning är möjligen ett sätt att locka väljare, men är politiskt ohederligt. Föräldrars val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskolor. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande inriktning. Etableringsfrihet för enskilda alternativ i kombination med likvärdiga villkor är en förutsättning för valfrihet. Det idiotstopp mot avknoppning som införts i staden innebär att kvaliteten inom förskolan blivit lidande och att likriktningen ökat. Hela den schablonökning som stadsdelen erhållit för förskola måste gå direkt till de enskilda förskolorna, och inte användas till andra verksamheter.

Skola

Socialdemokraterna beslutade i september 2004 att ett nytt resursfördelningssystem ska införas. Redan i det tidigare resursfördelningssystemet fanns en omfattande omfördelning av resurser mellan olika skolor på grundval av socioekonomiska faktorer. Bland annat fördelades omkring 750 miljoner kronor per år i anslag till barn i behov av särskilt stöd. När omfördelningen nu ytterligare skärps kommer de skolor som förlorar resurser tvingas genomföra stora nedskärningar. Effekten blir färre lärare och minskat stöd till barn i behov av särskilt stöd. I stället för att ändra variabler i den socioekonomiska omfördelningen måste vi låta skolorna i invandrartäta områden koncentrera sig på svenskundervisning och att mäta elevernas resultat.

Genom att redan i de första skolåren mäta elevernas kunskaper kan extra stöd och hjälp sättas in tidigt. Tyvärr har socialdemokraterna valt att avskaffa de verktyg som visat sig fungera, t.ex. stockholmsproven i svenska. Grund- och förskolan måste lyftas ut ur stadsdelsnämndernas ansvarsområde. När stadens skolverksamhet överförts från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden ska en större del av skolornas resurser fördelas genom pengsystem.

När särskolan från årsskiftet överförs till stadsdelsnämnderna i samband med att det nya systemet införs kommer de elever som har störst behov i svensk skola slåss om pengar med fullt friska barn. Vi måste här få kontinuerlig uppföljning från förvaltningen över hur fördelningen sker samt hur behovet ser ut.

Ge våra äldre ett värdigt liv

För andra året i rad lägger majoriteten en budget som innebär kraftiga besparingar på äldreomsorgen. Restriktivare biståndsbedömningar, personalminskningar och avveckling eller omvandling av äldreboenden var en realitet redan 2004. Vi befarar att utvecklingen blir än värre under 2005.

Folkpartiets budget innebär en kraftig förstärkning av äldreomsorgens budget och en höjning av hemtjänstpengen med två procent. Vi föreslår ökat stöd till anhöriga och bättre omsorg om dementa. Vi vill fortsätta förändringsarbetet i äldreomsorgen och införa full valfrihet med pengsystem även när det gäller äldreboenden.

Stadsdelsarresten i äldreomsorgen måste genast upphöra. I väntan på att ett pengsystem införs för äldreboenden, ska människor ges full frihet att välja mellan kommunala och enskilda alternativ i hela Stockholm. Stadens äldreboenden ska betraktas som en gemensam resurs, och ingen ska kunna nekas ett boende i en annan stadsdel.

Under det gångna året har en omvandling av servicehus till seniorbostäder påbörjats i Stockholm. Folkpartiet har ställt sig bakom reformen, men säger bestämt nej till en omvandling som sker av rent ekonomiska skäl. Omvandling kan bara bli aktuell när efterfrågan på servicehus verkligen minskar bland de äldre. En omvandling av samtliga servicehus kan aldrig bli aktuell. Risken är stor att den planerade mångfalden av boendeformer snabbt kan vändas till enfald.

Omsorg om funktionshindrade

Valfriheten för människor med funktionshinder måste öka. Vi vill införa pengsystem för särskilda boenden och dagverksamheter, för att öka människors möjligheter att själv forma sina liv. Fortfarande råder brist på bostäder, vilket minskar möjligheterna att välja mellan olika boendeformer. Arbetet med att få fram fler bostäder, inte minst gruppboende, måste fortsätta. Även möjligheten att välja boende i olika stadsdelar måste stärkas. Den som får hjälp i det egna hemmet skall givetvis själv få välja vilken hemtjänstgivare man vill anlita.

För att nå målsättningen att avhjälpa alla tillgänglighetsproblem till år 2010 och göra Stockholm till världens mest tillgängliga stad krävs att tempot i tillgänglighetsarbetet höjs betydligt. Stadsdelen ska arbeta med att kartlägga de tillgänglighetsbrister som finns och åtgärda problemen. I detta arbete måste de lokala handikapporganisationerna involveras, då de besitter en mycket stor kunskap på området.

Socialt ansvar

Stödet till människor med psykiska funktionshinder måste öka. För att undvika att människor faller mellan stolarna krävs en ökad samordning mellan stadsdelen och landstinget. Besparingar på boendestöd och öppna verksamheter slår mycket hårt mot denna grupp av redan utsatta människor, och måste undvikas.

Maria- Gamla Stan måste arbeta aktivt med att få fram fler boenden för människor med psykiska funktionshinder. I dag finns exempel på hur personer nekas deltagande i dagverksamheter och i andra stadsdelar än den de bor i. Denna form av stadsdelarrest måste omedelbart upphöra, och ersättas av valfrihet och möjlighet att delta i verksamheter på andra håll i Stockholm.

Maria- Gamla Stan skall vara en trygg och trivsam stadsdel

Klotter, olaga affischering och annan skadegörelse är ett allvarligt problem i Maria- Gamla Stan. Det förslummar och skapar otrygga miljöer. Stadsdelen bör arbeta aktivt med att omedelbart sanera allt klotter. Målet måste vara att allt klotter ska saneras inom 24 timmar. Vi vill intensifiera klottersaneringen, och finansiera detta genom att ta pengarna från Agenda 21. Medborgarplatsen är en av de platser polisen pekat ut som den "Nya Plattan".

Vi vill se över organiseringen av drogsamordnare, fältassistenter och föräldravandrarna och öka samarbetet med Katarina Sofia. Dessutom måste det till stadsövergripande resurser, då vår stadsdel blivit mycket populär bland ungdomar från hela staden samt även i närliggande kommuner. Det är inte rimligt att vi med de mycket begränsade resurser vi har till förfogande även skall ta ansvar för andra stadsdelars ungdomar.

Stadsdelsnämndens arbete med att förbättra stadsmiljön måste förbättras. Tyvärr har överfulla papperskorgar och skräpiga gatumiljöer blivit en allt vanligare syn. Sopor och matrester bidrar inte bara till en allmän förfulning av stadsdelen, utan utgör även ett sanitärt problem.

Belysningen måste bli bättre på flera ställen i stadsdelen. Detta gäller framför allt i bla. Fatbursparken, gångvägen vid Tanto mm. En väl fungerande belysning är särskilt viktigt ur ett kvinnofridsperspektiv. Stadsdelsnämnden ska tillsammans med gatu- och fastighetsnämnden verka för bättre belysning.

Gamla Stan, vårt kulturarv

En särskild satsning på Gamla Stan, ett av vårt lands centrala kulturarv efterlyses. Riksdagen försöker att få Gamla Stan godkänt på FN:s lista över världsarv. Detta kräver att vi värnar om vår stadsdel och lever upp till det arv som vi har fått att förvalta.

För varje år ökar antalet kryssningsfartyg som lägger till vid Stockholms kajer och i princip alla resenärer besöker Gamla Stan. Ett nytt fenomen är att turistsäsongen dröjer sig kvar utöver hösten och även i januari kommer dagligen stora turistgrupper. Detta medför en ökad belastning på renhållningen och måste tas med i bedömningarna av renhållningsbudgetens storlek för Gamla stan.

En särskild satsning måste göras för att kunna upprätthålla en god atmosfär i Gamla Stan. Tillstånden för utomhusservering under sommaren måste noga följas upp. Den allmänna renhållningen förbättras och hänsyn måste tas till att Gamla Stan är det yttersta besöksmålet för många turister."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) enligt följande.

Bidragsekonomin breder ut sig i Maria- Gamla stan

I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget sker den i särklass största ökningen 2005 på ökade socialbidrag. Bara i Maria- Gamla stan ökar bidragen från drygt 67 miljoner kronor 2003 till dryga 77 miljoner för 2005 på grund av att antalet hushåll med behov av försörjningsstöd ökar. Det är en ökning med närmare 15 procent.

Den socialistiska majoriteten i Stockholm stad är i färd med att omvandla Stockholm till en bidragsekonomi. Stockholm har förlorat sin roll som tillväxtmotor och störtdykt i alla ratinglistor. Trots att tillväxten ökar i landet så ökar arbetslösheten i Stockholm.

Detta beror till stor del på de kraftiga skattehöjningar som har genomförts under mandatperioden. Stockholm behöver en politik som främjar tillväxt och som har en inbyggd förståelse för näringslivets villkor. Staden bör aktivt underlätta för eget företagande. Till detta hör naturligtvis att inte höja skatter och avgifter.

Vi behöver fler skattebetalare i Stockholm. Inte bidragstagare. Sedan socialdemokraterna fick makten i Stockholm har nästan 10 000 fler stockholmare förlorat sina arbeten. Alltför många har blivit beroende av bidrag. En viktig målsättning måste i stället vara att alla som kan arbeta skall göra det. Att försörja sig själv handlar om värdighet och är också den viktigaste murbräckan mot segregation och utanförskap. En minskning av antalet personer som är beroende av försörjningsstöd innebär också att fler medborgare får möjlighet att styra över sin ekonomi och sin vardag. Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas.

Enskilt drivna alternativ inom skola och omsorg utgör en potentiell lokal arbetsmarknad. Stadsdelen ska arbeta för att denna marknad åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och privata alternativ. Vi menar också att stadsdelen måste ha en tillväxtinriktad attityd i sin egenskap av remissinstans och påtryckare i stadsövergripande frågor kring byggande och företagande. Stadsdelen ska verka för att fler nyetableringar av företag och lågprisbutiker kan komma till stånd, och därutöver naturligtvis verka för att det byggs nya bostäder.

Införandet av biltullar kommer också att försämra förutsättningarna för stockholmsregionen. Biltullarna kommer att medföra ökade kostnader med tusentals kronor per år för dem som är beroende av att passera tullzonerna för att utnyttja bilen. För handeln och andra verksamheter inom Maria- Gamla stans stadsdel har vi anledning befara kraftiga försämringar. Många små företag kommer att tvingas upphöra på grund av att kundunderlaget kommer att minska.

Vänd utvecklingen

Arbetet med att fler människor ska gå från bidrag till arbete måste bli en central uppgift för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning. Tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarkanden måste sättas i centrum. För det krävs en aktiv politik med tydliga incitament för förändring.

Inför jobbgaranti som innebär att en person som är arbetslös och söker försörjningsstöd skall garanteras ett arbete. Om personen inte hittar ett eget arbete, skall han eller hon tilldelas arbetsuppgifter inom förvaltningen, exempelvis inom parkskötsel, städning och klottersanering. Den som tackar nej till ett sådant arbete ska inte beviljas socialbidrag. I arbetet med unga arbetslösa är det viktigt att inte bara söka praktikplatser inom offentlig verksamhet utan framförallt inom näringslivet. Det är där framtiden kommer att finnas.

Förskola

Föräldrars val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskolor i Stockholm. Den ensidiga subventionen av vissa barnsomsorgsformer minskar valfriheten och försvårar för föräldrar att kombinera arbete och omsorg om egna barn. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande inriktning.

Etableringsfrihet för enskilda alternativ i kombination med likvärdiga villkor är en förutsättning för valfrihet. Stadsdelens förskolor skall vara väl fungerande och föräldrar skall med trygghet kunna lämna sina barn och veta att de tas om hand på bästa sätt.

Grundskola

I den största granskningen av utbildningsresultaten i svensk skola någonsin konstaterar Skolverket att elevernas kunskaper i nästan alla viktiga ämnen har försämrats. Två andra undersökningar pekar i samma riktning, de är OECD:s PISA- rapport och TIMSS.

Försämringen gäller inte minst matematikämnet. I ljuset av detta vore det av värde om ytterligare insatser kan göras i stadsdelen utöver den som går under benämningen "pratmatematik". För att bryta utanförskap och segregation har skolan en central roll. Under de tio åren med socialdemokratiska skolministrar har resultaten blivit sämre i matematik, svenska, engelska och naturvetenskap. Även kunskaperna i samhällskunskap och andra ämnen uppvisar stora brister.

Stadsdelens skolor skall ha höga förväntningar på eleverna. Detta hjälper främst de elever som inte har några förväntningar på sig själva, hemifrån eller av tradition. Höga förväntningar på närvaro, respekt för andra och på kunskaper är ett värdefullt uttryck på engagemang för eleverna.

Grundskolans viktigaste uppgift är att lära alla elever läsa, skriva och räkna. Dessa baskunskaper är avgörande för elevens förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning i skolan. För att tidigt kunna stödja elever med svårigheter måste lärarna tillåtas utvärdera elevernas kunskaper tidigare än i dag.

Betygen ger en tydlig signal om hur det går i skolan för en elev. Det krävs därför betyg redan från år 3. Tidigare nationella prov, i fler ämnen, visar också tydligt vilka elever som inte når målen. Eleverna som inte lärt sig läsa i årskurs tre måste dessutom få extra tid. Ett extra år på lågstadiet är bättre för dessa barn, än en misslyckad skolgång.

Genom att redan i de första skolåren mäta elevernas kunskaper kan extra stöd och hjälp sättas in tidigt. Tyvärr har socialdemokraterna valt att avskaffa de verktyg som har visat sig fungera, t ex stockholmsproven i svenska. Föräldrar skall informeras om rätten till skriftliga omdömen.

Skolan är den del av samhället där man möter alla barn. Flera undersökningar visar att i framgångsrika skolor är reglerna och normerna för det sociala umgänget tydliga och tillämpas konsekvent. Mobbing kan aldrig tolereras. En elev som utsätts för mobbing riskerar men för hela livet och ges inte en chans att ta till sig undervisningen. Därför måste alla skolor arbeta aktivt för en nollvision mot mobbing. All personal och alla elever måste involveras.

Elevers delaktighet och medinflytande är en förutsättning för ett gott undervisningsklimat. Stadsdelen bör ta fram ett program för hur föräldrarnas engagemang i skolan kan tas till vara. Skolan kan aldrig fullt ut kompensera ett hem som inte är skolintresserat. Det är därför viktigt att det finns en god relation mellan skolan och hemmet.

Omsorg om funktionshindrade

Respekt för den enskildes val och önskemål ska styra insatserna inom omsorgen, och valfriheten för människor med funktionshinder måste öka. Vi vill införa pengsystem för särskilda boenden och dagverksamheter, för att öka människors möjligheter att själv forma sina liv. Också möjligheten att välja boende i olika stadsdelar måste stärkas. Den som får hjälp i det egna hemmet skall själv få välja vilken hemtjänstgivare man vill anlita.

Elever med funktionshinder ska också omfattas av valfriheten att välja skola. Handikappanpassningen på stadens skolor måste intensifieras så att valfriheten blir verklig. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa läget på stadsdelens skolor och förskolor vad gäller handikappanpassning.

En trygg och trivsam stadsdel

Tryggheten och trivseln på gator och torg i vår stadsdel lämnar tyvärr en del övrigt att önska.          Alla måste samverka för att skapa ett tryggt samhälle och tränga tillbaka brottsligheten. Tyvärr utförs brott dagligen i vår stadsdel, och därför måste stadsdelen aktivt arbeta för att förebygga brott.

Genom stadsdelens brottsförebyggande råd kan många goda krafter tas tillvara, inte minst genom samarbete med näringslivets och de frivilliga organisationernas sida. Det är av stor vikt att rådets arbete redovisas i nämnden, gärna en gång per termin, så att den kan följa arbetet och komma med synpunkter.

Klotter och annan skadegörelse är ett allvarligt samhällsproblem. Det förslummar våra bostadsområden och vår kollektivtrafik, samt skapar otrygga miljöer. Samhället måste med alla rimliga medel visa att förstörelsen av det gemensamma rummet, den offentliga miljön, är oacceptabel. Maria- Gamla stans stadsdelförvaltning bör arbeta aktivt med att omedelbart sanera allt klotter. Målet måste vara att allt klotter ska saneras inom 24 timmar. För att detta skall vara möjligt krävs att medel avsätts speciellt för klottersanering."


§6 Övriga frågor

Ledamoten Gunnel Laufke (m) påminde om den träffade överenskommelsen vad gäller administrativa rutiner för delgivning av de olika partiernas förslag till beslut inför varje nämndsammanträde. Detta med anledning av att partierna måste ges rimlig tid att läsa in de olika förslagen.