Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-01-27

Sammanträde 2005-01-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

10 Kvalitetsgarantier 2005

Dnr: 000-668/04

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. Sammanlagt 57 enheter har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från respektive enhets åtaganden i sin verksamhetsplan för 2005.

Förvaltningens bedömning är att samtliga i det här ärendet redovisade enheter har utformat trovärdiga åtaganden utifrån arbetssätt som är relevanta för respektive åtagande.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

11 Ansökan från Verdandi Stockholmskretsen om bidrag till julfirande

Dnr: 008-692/04

Verdandi Stockholmskretsen Söder ansöker om 3.000 kronor i bidrag för att delbekosta ”Alternativ Helg” verksamheten.
Förvaltningen förslår stadsdelsnämnden att avslå ansökan då Verdandi Stockholmskretsen Söder redan fått drygt 1 mnkr i verksamhetsbidrag för år 2004 från Stockholms stads socialtjänstnämnd.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

12 Ansökan från Stiftelsen Manscentrum om bidrag

Dnr: 502-687/04

Stiftelsen Manscentrum ansöker om ekonomiskt bidrag med 20 000 kr för år 2005 för att kunna ta emot hjälpsökande män i samma omfattning som under år 2004.

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan då Stiftelsen Manscentrum erhåller verksamhetsbidrag om drygt 1,4 mnkr från Stockholms stads socialtjänstnämnd.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

13 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

Dnr: 502-721/04

Regeringen lämnar via länsstyrelserna statsbidrag till kommunerna för personliga ombud för psykiskt funktionshindrade.
Stadsdelsförvaltning Maria - Gamla stan ansöker om medel för två personliga ombud. Parallellt ansöker Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning om medel för ett personligt ombud. Förvaltningarna kommer att samarbeta i frågan.

Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning föreslår nämnden att godkänna förvaltningens ansökan om statsbidrag för två personliga ombud för psykiskt funktionshindrade.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

14 Organisationsförändring av nattpatrullen

Nattpatrullens arbetsuppgifter innebär dels att utföra planerade vårdinsatser nattetid, måndag till söndag 22.00 – 08.00, dels svara för att de boende i Maria-Gamla stan som har trygghetslarm får hjälp efter larmning via Trygghetsjouren.

Inom hemtjänsten finns en nattpatrull bestående av fyra personal. Patrullen utgår från Tanto servicehus och har tillgång till två bilar. Kostnaden för denna nattpatrull är cirka 4,5 mnkr/år.


Handläggare: Ninnie Jonsson, 508 12 400

15 Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 vid Magdalenagårdens äldreboende (Återremitterat ärende)

Dnr: 506-606/04

Stadsdelsnämnden 2004-04-24 gav förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hälso- och sjukvården och hur den fungerar idag vid Magdalenagården. Trots vidtagna åtgärder finns fortfarande brister vad gäller dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen, läkemedelshantering samt i vissa delar i omhändertagandet av de boende.

Handläggare: Britt-Marie Johansson, 508 12 012

16 Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården under 2004 vid särskilda boenden för äldre i Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning. Rapport från medicinskt ansvarig sjuksköterska

Dnr: 506-21/05

Enligt fastställd verksamhetsplan ska medicinskt ansvarig sjuksköterska en gång per år kvalitetsgranska hälso- och sjukvården på stadsdelens särskilda boenden för äldre och rapportera detta till stadsdelsnämnden. Detta tjänsteutlåtande visar 2004 års granskning, förutom Magdalenagårdens äldreboende som redovisas i ett separat tjänsteutlåtande.

Handläggare: Marita Danowsky, 508 12 017

17 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen

Dnr: 503-23/05

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en tillsyn av BoA Mellanvård AB utifrån den tillsynsplan som stadsdelsnämnden fastställt i mars 2004. Granskningen har omfattat verksamheten, dess syfte, målgrupp, inskrivna ungdomar samt behandlingens innehåll, metodik och ideologiska grund. Vidare har skett en granskning av lokal, personalgruppens sammansättning, dess kompetens och handledning, dokumentation, kvalitetssystem samt verksamhetens egen bedömning av starka sidor och förbättringsområden.
Tillsynsrapporten redovisas i bilaga.
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.


Handläggare: Yvonne Björkman, 508 11 102

18 Angående deltagande i mångfaldsprojektet SPRINT

Dnr: 202-304/04

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att ansöka om att få delta i Personalpolitiska avdelningens mångfaldsprojekt SPRINT.
Vid kontakt med Personalpolitiska avdelningen framkommer att två av stadens förvaltningar, som ett pilotprojekt, påbörjat ett rekryteringsarbete enligt SPRINT-modellen. En utvärdering av pilotprojektet kommer att ske under våren 2005, och försöket ska därefter ligga till grund för ett eventuellt fullskaleinförande.
Det är enligt uppgift från Personalpolitiska avdelningen inte möjligt för Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning att delta i det redan pågående pilotprojektet.


Handläggare: Ingegerd Delin, 508 12 278

19 Upphandling av vård för vuxna missbrukare-Redovisning

Dnr: 105-245/04

En gemensam upphandling av missbrukarvård har genomförts av socialtjänstförvaltningen i samverkan med stadens 18 stadsdelsförvaltningar.
45 avtal har slutits.


Handläggare: Lisa Kinnari, 508 12 570

REMISSER/YTTRANDEN

20 Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100) Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 99-720/04

Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd har fått i uppdrag av Finansroteln att yttra sig i över betänkandet "Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn" (SOU 2004:100). I betänkandet föreslås förändringar i form av en ny allmän tillsynslag, finansiering av offentlig tillsyn och kommunernas roll i tillsynen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

21 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande (SOU 2004:81) Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-638/04

Kommunstyrelsen har överlämnat betänkandet ”Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande (SOU 2004:81) till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande.

Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-28, som svar på remissen om ”Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande”.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

22 Yttrande över alkoholservering för Restaurang Tantogården

Dnr: 309-706/04

Skrattkammaren Food & Entertainment AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Tantogården,
Ringvägen 24, Stockholm.
Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering i restaurang Tantogården.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

23 Yttrande över alkoholservering för Mondo

Dnr: 309-674/04

AB Kulturbolaget i medborgarhuset Stockh ansöker vid omprövning efter prövotid om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten till klockan 03.00 i Mondo, Medborgarplatsen 8, Stockholm.

Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering till klockan 03.00 i Mondo.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

24 Val av ledamöter och ersättare i nämnder. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-12-06

Dnr: 002-552/04

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

25 Fyllnadsval. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-12-14

27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

29 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

30 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

31 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-01-13, vilket justerats 2005-01-17.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 19 a Fyllnadsval till sociala delegationen och ärende 19 b Deltagande i introduktionsutbildning.

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningen utredning 2004-12-17.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev i Stockholms kommun...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Upphandling av kostentreprenad och kostleveranser

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-11.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Upphandling av renhållning, vinterväghållning och parkskötsel- underhål...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-10.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.10 och öppnade det åter kl.18.03.

§10 Kvalitetsgarantier 2005

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. Sammanlagt 57 enheter har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt i respektive enhets åtaganden i verksamhetsplanen för 2005.                                                                                                                                                          I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-16.

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden återremitterar ärendet för utförligare och mätbara kvalitetsgarantier.

§11 Ansökan från Verdandi Stockholmskretsen om bidrag till julfirande

Verdandi Stockholmskretsen Söder ansöker om 3000 kr. i bidrag för Alternativ Helg. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår ansökan om bidrag till julfirande i Verdandi Stockholmskretsen Söders regi, då medel erhållits från socialtjänstnämnden.

§12 Ansökan från Stiftelsen Manscentrum om bidrag

Stiftelsen Manscentrum ansöker om ekonomiskt bidrag med 20 000 kr. för år 2005 för att kunna ta emot hjälpsökande män. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår ansökan om ekonomiskt bidrag från Stiftelsen Manscentrum, då medel erhållits från socialtjänstnämnden.

.

§13 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

 Regeringen lämnar via länsstyrelserna statsbidrag till kommunerna för personliga ombud för psykiskt funktionshindrade. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens ansökan om statsbidrag för två personliga ombud för psykiskt funktionshindrade.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Organisationsförändring av nattpatrullen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-05 samt utsänd bilaga. Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden återremitterar ärendet.

Nämnden vill ha en ytterligare genomgång av de siffror som redovisats i bilagan. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnden redovisa förslag till åtgärder för att effektivisera nattpatrullens verksamhet i egen regi. Nämnden noterar att det skett en direktupphandling för handikappärendena. Vi ifrågasätter att lagens krav på direktupphandling har uppfyllts.

§15 Granskning av hälso- och sjukvården under 2004 vid Magdalenagårdens äld...

Vid nämndsammanträdet den 22 april 2004 uppdrogs åt förvaltningen vid behandlingen av ärendet Rapport från medicinskt ansvariga sjuksköterskors kvalitetsgranskningar under 2003 på särskilda boenden för äldre i Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning att redovisa de åtgärdersom vidtagits under året för att komma till rätta med bristerna. Rapporten presenterades för nämnden den 9 december 2004. Ärendet återremitterades bl.a. för närmare redovisning av läkemedelshantering, läkemedelsavvikelser och uppdatering av omvårdnadsjournaler. Men anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-01-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

§16 Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården under 2004 vid särskilda b...

Enligt fastställd verksamhetsplan ska medicinskt ansvarig sjuksköterska en gång per år kvalitetsgranska hälso- och sjukvården vid stadsdelens särskilda boenden för äldre och rapportera till nämnden. Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-11.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

§17 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen

Förvaltningen har genomfört tillsynsbesök vid BoA Mellanvård AB utifrån den tillsynsplan som nämnden fastställde i mars 2004. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-01-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.
 2. Nämnden överlämnar förvaltningens rapport för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län, sociala avdelningen.

§18 Angående deltagande i mångfaldsprojektet SPRINT

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade avslag på förvaltningens förslag att invänta personalpolitiska avdelningens utvärdering av modellen.Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m).

Majoriteten yrkade bifall till förvaltningens förslag.Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att avvakta personalpolitiska avdelningens utvärdering av de rekryteringar enligt SPRINT- modellen som pågår i staden.

Reservation anmäldes av ledamoten Torbjörn Andring (kd), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) till förmån för eget förslag till beslut om avslag.


 

§19 Upphandling av vård för vuxna missbrukare-Redovisning

 En gemensam upphandling av missbrukarvård har genomförts av socialtjänstförvaltningen i samverkan med 18 stadsdelsförvaltningar. 45 avtal har slutits.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner föreliggande redovisning av den av förvaltningen genomförda upphandlingen av vård för vuxna missbrukare.
 2. Nämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, ge socialtjänstförvaltningens chef i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar stadsdelsnämnden ge socialtjänstförvaltningens chef i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

19A Fyllnadsval till sociala delegationen (Dnr 002-35/05)

Enligt instruktionen för sociala delegationen utser nämnden 7 ledamöter och 4 ersättare inom stadsdelsnämnden att ingå iden sociala delegationen. En ledamotspost är vakant efter Gerard Rikken (mp).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser Stefan Nilsson (mp) till ledamot i sociala delegationen.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.                                                                  

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) deltog inte i handläggningen och beslutet av detta ärende p.g.a. jäv.

 

19B  Deltagande i introduktionsutbildning (Dnr 099-54/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller deltagande för fyra personer ur det lokala handikapprådet i Maria- Gamla stan i introduktionsutbildning den 7, 15 och 18 februari 2005.

§20 Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 26 januari 2005 remitterat Tillsynsutredningens slutbetänkande Tillsyn- Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-12-29.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut om avslag på förvaltningens förslag, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberoparnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-29.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att

avslå förvaltningens förslag till beslut

att

som svar på remissen till Finansroteln överlämna och åberopa nedan anförandetext

att

paragrafen förklaras omedelbart justerad

Frågan om likabehandling av offentliga och privata aktörer är av största betydelse. Att låta vissa aktörer (offentliga i det här fallet) slippa tillsynsavgift, samtidigt som privata bolag förväntas betala rimmar illa med en rättssäker och objektiv myndighetsutövning.

Med tanke på hur stor andel av den skattefinansierade verksamheten som idag bedrivs av privata aktörer kan vi konstatera att utredningen brister i sin analys. Skolkök ska inte behandlas olika beroende på om de drivs på entreprenad eller av kommunen. Moderaterna vill se konkurrensneutrala lösningar där enskilda näringsidkare inte belastas med avgifter som det offentliga slipper.

Det är också viktigt att lyfta upp ansvarsfrågan för tillsynen. Det finns anledning att ifrågasätta om politiska organ är lämpligast att handha tillsynsärenden med tillhörande vitesbeslut. Tillsynsverksamheten innehåller en betydande del av rättstillämpningen vilket förutsätter en objektiv och oberoende tillämpning av rättsreglerna som dessutom bör vara lika över hela riket. Lokala politiska nämnder är inte i alla avseenden bäst skickade att ansvara för en sådan rättstillämpning, vilket kan skada medborgarnas förtroende för hela tillsynsverksamheten."


 

§21 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande (SOU 200...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 februari 2005 remitterat betänkande Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande (SOU 2004:81). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-12-28.

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerbergm.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslagtill beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med(s), (v)- (mp)-förslaget med instämmande av (fp) och (kd).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-28.

Stadsdelsnämnden anser det välkommet med åtgärder i syfte att göra skuldsaneringsförfarandet snabbare och enklare. Den ekonomiska rehabilitering som möjliggörs av skuldsaneringsförfarandet har stort värde för den enskilda berörda personen och medför också stora samhälleliga vinster. Erfarenheterna av det nuvarande systemet påbjuder förbättringar och det remitterade förslaget visar på ett flertal markanta förbättringar av systemet. Stadsdelsnämnden ansluter sig till förvaltningens förslag, men vill därutöver tillägga följande.

För att skuldsanering ska komma ifråga krävs att det framstår som skäligt att sanering´sker, vilket i lagstiftningen markeras med ett s k omvänt rekvisit, att den som är kvalificerat insolvent skall få skuldsanering om det inte är oskäligt. En ansökan om sanering kan härvid stöta på hinder vid förekomsten av vissa typer av skulder, fr. a. skadestånd på grund av brott. Det kan för allmänheten förefalla stötande om dylika skulder skrivs av, varför tillämpningen enligt lagstiftaren ska vara restriktiv för det fall sådana skulder förekommer. Men det är också beklagligt om sådana skulder skulle hindra en sanering med hänsyn till de fördelar för såväl den enskilda personen som samhället som är förenade med en sanering. Det bör därför övervägas om sådana skulder skulle kunna särbehandlas och t ex föranleda en återbetalning med högre kvotdel än övriga skulder – vilket skulle vara ett avsteg från den likabehandlingsprincip som föreslås i förslaget.

Vidare kan anmärkas på att enligt rättshjälpslagen får rättshjälp inte beviljas för ärende om skuldsanering. Detta innebär att den person som får avslag på sin ansökan i praktiken inte kan få advokathjälp för att överklaga beslutet till domstol och där tillvarata sökandens intressen och rättigheter. Eftersom en skuldsanering utgör en för den enskilde personen avgörande fråga i dennes tillvaro och tillika innebär betydande samhällsvinster, bör rättshjälp kunna beviljas för sökanden vars ärende kommer under domstols prövning.

§22 Yttrande över alkoholservering för Restaurang Tantogården

Skrattkammaren Food & Entertainment AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Tantogården. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-12-27.

 Förvaltningen har inget att erinra mot alkoholservering.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering för Restaurang Tantogården, Ringvägen 24, Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


 

§23 Yttrande över alkoholservering för Mondo

AB Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm ansöker vid omprövning efter prövotid om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten till kl. 03.00 i Mondo.Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2004-12-28.

Förvaltningen har inget att erinra i omprövningen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra i omprövningen efter prövotid med alkoholservering till kl. 03.00 i Mondo, Medborgarplatsen 8, Stockholm.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Val av ledamöter och ersättare i nämnder. Anmälan av kommunfullmäktiges...

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-12-06 utsågs tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för tiden till och med år 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

1.  Nämnden lägger anmälan till handlingarna

§25 Fyllnadsval. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2004-12-14

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-12-14 utsågs Stefan Nilsson (mp) till ledamot i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för tiden till och med år 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§26 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2004-12-22, 2005-01-05 och 2005-01-19, vilka samtliga justerats samma dag.

§27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från stadsdelens pensionärsråd 2005-01-10, vilket justerats 2005-01-19 och 2005-01-19, vilket justerats 2005-01-20.

§28 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2004-12-01 vilket justerats 2004-12-07 och 2005-01-10, vilket justerats 2005-01-17.

§29 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Barn och Ungdom och Stadsmiljö.

§30 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2004-11-25- -2005-01-07.

§31 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att Södermalm Beroendecentrum invigs den 18 februari 2005 kl. 11.30-13.30.Vidare rapporterades att LSS- Särskilt personligt stöd-Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen remitterats till nämnden för yttrande senast den 25 februari 2005. På grund av tidsbrist insänds kontorsutlåtande till detta datum och remissvaret anmäls vid nämndsammanträdet den 31 mars 2005.

§32 Övriga frågor

Med anledning av ledamoten Jonas Nilssons m.fl. (m) skrivelse 2005-01-27 om Förskolesituationen i stadsdelen framförde ordföranden Maria Palme (s)att frågan behandlas i verksamhetsplanen för 2005 och stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel utdelade material om planeringen för 2005-2006 kring barngruppernas storlek.