Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-02-17

Sammanträde 2005-02-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

7 Verksamhetsberättelse och bokslut 2004

Dnr: 103-42/05

1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2004 och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer.
2. Nämnden återredovisar 0,5 mnkr avseende stimulansbidrag för projektering av nytt äldreboende i Tanto.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Handläggare: BrittMarie Kyndel, 508 11 020

8 Underlag till budget för år 2006 och beräkningar för år 2007 och 2008-

Dnr: 102/39-05

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

9 Kvalitetsgarantier 2005 (Återremitterat ärende).

Dnr: 668/04

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. Sammanlagt 60 enheter har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från respektive enhets åtaganden i sin verksamhetsplan för 2005.

Förvaltningens bedömning är att samtliga i det här ärendet redovisade enheter har utformat trovärdiga åtaganden utifrån arbetssätt som är relevanta för respektive åtagande.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

10 Rapport om Magdalenagården

Dnr: 504-691/04

Magdalenagården har varit föremål för en rad granskningar av tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Syftet med denna rapport är att kartlägga vad som genomförts för att åtgärda de brister som länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket påtalat. För att få ett helhetsperspektiv redovisas dessutom en särskild kvalitetsgranskning utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Granskningen av Magdalenagården visar att förbättringsåtgärder fortlöpande vidtas med anledning av länsstyrelsen och Arbetsmiljöverkets påtalade brister och att de äldre får en acceptabel hälso- och sjukvård. Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har avslutat tillsynen av Magdalenagården. Detta innebär dock att enheten måste fortsätta sitt förbättringsarbete för att kunna erbjuda en god vård som beaktar den enskildes behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

11 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande hälso- och sjukvårdsverksamheten vid Magdalenagårdens äldreboende

Dnr: 506-618/04

Handläggare: Britt-Marie Johansson, 508 12 012

12 Förslag om upphandling av driften av Hornstulls äldreboende

Dnr: 504-56/05

Avtalet mellan Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd och Care Partner AB avseende driften av Hornstulls äldreboende går ut 2006-01-31. Stadsdelsförvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden beslutar om en ny upphandling.Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

13 Organisationsförändring av nattpatrullen (Återremitterat ärende) Ärendet utgår

14 Medgivande om upplåtelse av mindre fotbollsplaner

Dnr: 302-037/05

Stadsdelsförvaltningen har erhållit en framställan från idrottsförvaltningen om att möjliggöra bokning av mindre fotbollsplaner, vilka stadsdelsförvaltningen ansvarar för, några kvällar i veckan för organiserad fotbollsverksamhet. Anledningen är att det råder stor brist på bokningsbara planer för främst yngre utövare mellan sju och nio år. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till att föreslagna bollplaner i Bergsgruvan, Drakenbergsparken, Åsöparken/Rosenlundsparken och Sockerbruken vid Tantogatan bokas maximalt två kvällar i veckan av fotbollsklubbarna.

Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

REMISSER/YTTRANDEN

15 Yttrande angående översyn av socialtjänstnämnden. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 099-737/04

Kommunstyrelsen har överlämnat slutrapporten ”Översyn av socialtjänstnämnden till Maria - Gamla stan stadsdelsnämnd för yttrande.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

16 Avveckling av dagens stadsdelsnämnder-ge makten till medborgarna. Motion

Dnr: 4-592/04

Stadsdelsnämnden har anmodats yttra sig över motion av Jan Björklund (fp) m fl. I motionen föreslås att de 18 stadsdelsnämnderna avvecklas och ersätts av 12 nya områdesnämnder med ansvar för socialtjänst och biståndsbeslut inom äldre- och handikappomsorgen, viss fysisk verksamhet, lokal kultur- och förenings-verksamhet och verksamhet för barn och ungdom.

Stadsdelsförvaltningen tar inte ställning till frågan. Detta mot bakgrund av att motionen i huvudsak rör politiska frågeställningar och bedöms inte höra till stadsdelsförvaltningens uppdrag att värdera och ta ställning till.


Handläggare: BrittMarie Kyndel, 508 11 020

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 SEKRETESSÄRENDE

18 Anmälan av protokoll från stadsdelens pensionärsråd

19 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

20 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

21 Anmälan av inkomna skrivelser

22 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämden utsåg ordförande Maria Palme (s) jämte vice ordförande Per Hommerberg (fp) justera dagens protokoll

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-01-27, vilket justerats 2005-02-01

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av att ärende 12 Organisationsförändring av nattpatrullen utgår och ärende 13 a Skolresa till Paris för elever år 9 vid Mariaskolan tillkommer.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2005-01-31.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2005-01-24.

Paragrafen är sekretesskyddad.

 

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.40 och öppnade det åter kl.18.00.

§7 Verksamhetsberättelse och bokslut 2004

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-03 med bilagor.Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade på bordläggning, till vilket ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.05-18.17.

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade avslag på bordläggningsyrkandet.

Ordföranden tog först upp yrkandet om bordläggning och ställde detta mot att avgöra ärendet idag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) samt Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag om bordläggning.

Härefter yrkade ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

 

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2004 och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer.
 2. Nämnden återredovisar 0,5 mnkr avseende stimulansbidrag för projektering av nytt äldreboende i Tanto.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 4. Nämnden anför därutöver följande.

När den nuvarande majoriteten tillträdde i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd ärvdevi ett stort ekonomiskt underskott av den tidigare, borgliga, majoriteten. Ett underskottsom skapats av sänkta skatter som hade behövts i verksamheterna. Dessutom ledde denna politik till att de mest utsatta grupperna fick ta de hårdaste smällarna. Maria- Gamla stan var en av stadsdelsnämnderna med allra störst underskott och det har varit en tung resa att få balans i ekonomin igen.

Under 2004 har dock en rad förbättringar skett inom vår stadsdel. Särskilt vill vi lyfta fram de satsningar som görs på barn och ungdomar. Förskolan har byggts ut med fyra avdelningar och under 2005 planeras för ytterligare fyra till fem avdelningar. Barnomsorgsgarantin är viktig inte bara för barnen utan också för att föräldrarna ska kunna återgå till arbetet. Barnomsorgsgarantin har hållits under 2004. Under det gångna året har också fler än 70% av förskoleavdelningarna nått vårt uppställda mål att minska barngrupperna med i genomsnitt två barn.

På skolans område kan vi särskilt notera att Södermalmsskolan har byggt om för årskurser 0-9 samt erhållit stadens kvalitetsutmärkelse. Mariaskolan har fortsatt sitt viktiga arbete med jämställdhet. På Eriksdalsskolan har man startat ett värdegrundsarbete. Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan har under året satsat på att stimulera fysisk aktivitet bland barnen. Stadsdelsnämnden har under åretavsatt medel för att alla barn ska få möjlighet till kulturell upplevelse genom förskolan eller skolans försorg.

För barn- och ungdomars fritidsverksamhet har stadsdelen tre parklekar och fyra fritidsgårdar som helt eller delvis finansieras av stadsdelsnämnden.Under året har föreningen Nattvandrarna bildats på initiativ av frivilliga krafter med stöd från stadsdelsnämnden. Cirka 200 föräldrar har deltagit under året, tillsammans med fältassistenter och polis. Alla barn som önskade kolloplats har också beviljats detta och stadsdelen har också erbjudit dagkollo.

Inom äldreomsorgen vill vi särskilt lyfta fram den omställning som påbörjats av två servicehus till seniorboende med hyresrätt för att mer anpassa utbudet till behoven i stadsdelen. Planering för en nödvändig höjning av standarden på våra äldreboenden har inletts. Kvaliteten i äldreomsorgen har höjts genomatt en stor andel av personalen deltagit i kompetenshöjande utbildning.

Stadsdelsnämnden har under året beslutat att starta boende för psykiskt funktionshindrade. Under 2004 har förberedelser pågått för att under 2005starta Södermalms samverkanscentrum tillsammans med stadsdelsnämndeni Katarina-Sofia samt Landstinget. Centret ska vara en gemensam mottagningför missbrukare. Arbetet bygger på ett ändrat förhållningssätt och ändradearbetsmetoder. Aktivitetshuset för psykiskt funktionshindrade har flyttat till nya och bättre lokaler.

Under året har en satsning gjorts på det brottsförebyggande rådet och ett försök att skapa "söderandan". I detta arbete samarbetar företag, organisationer och förvaltning. Det handlar om allt från minskat klotter till säkrare utemiljö, inte minst för kvinnor.

Stadsmiljön på Söder har också förbättrats genom att Bysistäppan har byggtsom och gjorts till Bysis torg. En upprustning av strandpromenaden från Skanstull till Hornstull har inletts. Strandkanten förstärks och framkomligheten förbättras.Arbetet kommer att fortskrida under 2005 och bryggor, boulebana och en hammock kommer anläggas.

Stadsdelsnämnden har under året haft 10 medborgarmöten – veckan för ordinarie stadsdelsnämndsmöte – med olika teman och med möjlighet att ställa frågor till politiker. Deltagandet har varierat. Ett syfte med stadsdelsnämnderna är att föra inflytandet över de nära frågorna närmare medborgarna. Nämndens ledamöter möter också medborgare genom täta besök i verksamheterna där brukare och anhöriga ger sina uppfattningar tillkänna.

Detta var givetvis endast exempel på vårt arbete med att göra vår del avstaden till en bättre plats att leva i.

Nu har vi ett bokslut som visar plus och verksamhetsåret 2005 kommer att präglas av utveckling snarare än besparingar. Vi vet att detta läge är resultatet både av politikers mod att fatta obekväma beslut men i ännu högre grad av hårtslit av stadsdelens medarbetare. Många verksamheter har fått göra tuffa besparingar och ändringar av sin organisation för att på bästa sätt användaresurserna.

Vi vill rikta ett stort tack till förvaltningen och personalen ute i enheterna.Vi ser fram mot en lugnare period när all energi kan inriktas på att skapabra verksamhet för våra brukare.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp),Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) samt Torbjörn Andring (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) enligt följande.

"För Stockholmarna och för medborgarna i Maria- Gamla stans stadsdel har 2004 inneburit ytterligare ett år av försämringar och minskad framtidstro. Trots att tillväxten ökar i landet så ökar arbetslösheten i Stockholm. I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget sker den i särklass största satsningen 2005 på ökade socialbidrag. Bristen på skattebetalare gör att viktiga verksamheter som skola och äldreomsorg utsätts för allt hårdare besparingar.

Omfattande felprioriteringar

Trots skattehöjningen på 50 öre har medborgarna märkt små förändringar i stadsdelens service. Barngrupperna i förskolan förblir stora, biståndsbedömningen till äldreomsorgen blir hårdare. En stor del av förklaringen ligger i den totala brist på prioriteringar som präglat majoritetens politik under 2004, där den kommunala administrationen tillåtits växa på kärnverksamheternas bekostnad.

Socialbidragsberoendet ökar

Socialbidragskostnaderna fortsatte öka kraftigt under 2004. Detta är inte bara ett växande ekonomiskt problem för stadsdelen, utan framför allt ett hårt slag mot alla de människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv. Behovet av att ställa ökade krav för att få människor att gå från bidrag till arbete är påtagligt, och därför bör kärholmsmodellen snarast börja tillämpas i stadsdelen.

Stora besparingar på stadens äldre

De besparingar som det senaste året drabbat äldreomsorgen innebär ett mycket hårt slag mot många äldre stockholmare. En alltmer restriktiv biståndsbedömning i kombination med mindre personal och färre platser på boenden innebär en kraftig försämring av kvaliteten och valfriheten. Att allt fler äldre hamnar i stadsdelsarrest är fullständigt oacceptabelt.

Ökad otrygghet, klotter och skräp

Majoritetens låga prioritering av människors yttre miljö i stadsdelen får allt mer synliga följder. Bristen på klottersanering gör att klottret hela tiden ökar och bidrar till förslumning och otrygghet. Bristande sophantering och städning av parker, gator och torg minskar trivseln och ökar de sanitära problemen. Om vår stadsdel ska bli snygg och trygg krävs helt andra prioriteringar.

Fortsatt stora grupper i förskolan

Trots vallöftet om minskade barngrupper har mycket lite hänt när det gäller barngruppernas storlek i förskolan. En del av förklaringen ligger i det faktum att delar av fullmäktiges anslag till förskolan använts till helt andra ändamål i stadsdelens budget. Att pengar som borde gå till förskolan på detta sätt använts till byråkrati är fullständigt oacceptabelt.

2004 höjdes kommunalskatten med 50 öre för alla stockholmare. Detta tillskott har redan ätits upp och staden har nu börjat låna pengar igen. Tillsammans med de mycket stora höjningarna av taxeringsvärden på bostäder samt skatteutjämningen har skattehöjningen lett till att många invånare i Maria- Gamla stan fått en försämrad ekonomi och en tuffare vardag.

2004 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i stadsdelen."

§8 Underlag till budget för år 2006 och beräkningar för år 2007 och 2008-

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-09.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp)framlagt förslag till beslut.

Ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till flerårsprogram och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Underlaget för budget 2006-2008 baserar sig på kommunfullmäktiges budget för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stads och stadsdelen Maria- Gamla Stans verksamhet.Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och omsorg om äldre och funktionshindrade framför mer byråkrati. Vi ger också större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet.

Som underlag för arbetet med budget 2006-2008 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2005 års budget.

Förslag till beslut

1. Att nämnden ställer sig bakom folkpartiets budgetförslag för Stockholms stad som underlag för budget år 2006 och inriktning för år 2007 och 2008.

2. Att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden."

§9 Kvalitetsgarantier 2005 (Återremitterat ärende).

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. Sammanlagt 60 enheter har tagit framkvalitetsgarantier med utgångspunkt i respektive enhets åtaganden i sin verksamhetsplan för 2005. Ärendet återremitterades vid nämndsammanträdet den 27 januari 2005för utförligare och mätbara kvalitetsgarantier. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-07.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.45-18.50.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Rapport om Magdalenagården

Magdalenagården har varit föremål för en rad granskningar av tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Syftet med rapporten är att kartlägga vad som genomförts för att åtgärda de brister som länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket påtalat. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-01.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut. Förslaget justerades, varefter övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport med följande tillägg
 2. Förvaltningen ges i uppdrag att koppla en tidtabell till samtliga kvarstående förbättringsåtgärder.

§12 Förslag om upphandling av driften av Hornstulls äldreboende

Avtalet med Care Partner AB avseende driften av Hornstulls äldreboende går ut den 31 januari 2006. Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-28.

 

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att omgående inleda upphandling av driften av Hornstulls äldreboende.

§13 Organisationsförändring av nattpatrullen (Återremitterat ärende) Ärende...

Ärendet utgår

 

13.a Skolresa till Paris för elever i år 9 vid Mariaksolan

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller ansökan om skolresa till Paris för 13 elever i år 9som läser franska vid Mariaskolan den 13 till 16 mars 2005.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Medgivande om upplåtelse av mindre fotbollsplaner

Förvaltningen har erhållit framställan från Stockholms idrottsförvaltning om att möjliggöra bokning av mindre fotbollsplaner, vilka förvaltningen ansvarar för, några kvällar i veckan för organiserad fotbollsverksamhet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på framställan från Stockholms idrottsnämnd överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-28.

§15 Yttrande angående översyn av socialtjänstnämnden. Remiss från kommunsty...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 28 februari 2005 remitterat konsultrapport om Översyn av socialtjänstnämnden.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-01-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-21.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Avveckling av dagens stadsdelsnämnder-ge makten till medborgarna. Motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 28 februari 2005remitterat motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut om tillstyrkan av motionen, till vilket ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) anslöt sig.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut om avstyrkan av motionen. Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande medhänvisning till kd:s uppfattning om stadsdelsnämnderna.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)-(mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen avstyrker nämnden motionen.

    2. Nämnden anför därutöver följande:

Införandet av dagens stadsdelsnämnder var en stor förändring av hur Stockholms stad styrs. Som vid alla förändringar hittar man sällan den perfekta lösningen från början utan man får fortsätta att ytterligare utveckla efterhand. Så sker också inom Stockholms stad där man genom SPO- utredningen (Stockholms politiska organisation) nu ytterligare förstärker den lokala demokratin genom att ge ökad beslutanderätt till stadsdelsnämnderna. Som en naturlig följd av detta har också en större andel av stadens budgetmedel tilldelats stadsdelsnämnderna.

Vi tror fortfarande på stadsdelsnämnder som det idag bästa sättet att driva Stockholms stad politiskt. Med så många invånare är det viktigt att dela staden i mindre områden. Enligt vår erfarenhet är det också viktigt att de politiker som beslutar om våra viktigaste gemensamma verksamheter; barnomsorg, skola och äldreomsorg känner till de verksamheter man beslutar om och är i kontakt med brukare av verksamheterna. Där demokratin inte fungerar tillfredsställande ser vi som politiker det som vårt uppdrag att bli mer tillgängliga för medborgarnas åsikter. Inte som Jan Björklund föreslår, ge större makt åt tjänstemän och centrala politiker.

 

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

1. att tillstyrka motionen

2. att därutöver anföra följande

En av politikens viktigaste uppgifter handlar om att ge varje enskild medborgare möjlighet att fatta avgörande beslut för sitt liv och sin framtid. En annan central uppgift handlar om att garantera alla medborgare samma grundläggande service, oavsett var i staden man råkar vara bosatt.

Stockholms stadsdelsnämnder utgör i dag på flera sätt ett hinder mot dessa grundläggande uppgifter. Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade upplever många stockholmare en stadsdelsarrest, som begränsar valfriheten inom kommunala tjänster till den egna stadsdelen. Inom skola och förskola, liksom i andra omsorgsformer, finns stora olikheter mellan stadsdelarnas fördelning av resurser. Resultatet blir mycket stora olikheter över staden för exempelvis barngruppernas storlek i förskolan och biståndsbedömningen i hemtjänsten.

Motionens förslag om att flytta makten över utbildning och omsorg från stadsdelsnämnderna till varje enskild medborgare genom pengsystem, skulle innebära tydliga förbättringar av valfriheten och jämlikheten för stockholmarna.

De nya lokala nämnder som förespråkas i motionen skulle också motsvara allmänhetens förväntningar på ett bättre sätt än dagens stadsdelsnämnder. Den kartläggning som nyligen genomförts av Stockholms stad – Stadsdelsnämndernas verktyg för demokrati – visar tydligt att den huvudsakliga dialogen mellan medborgare och politiker handlar om fysisk verksamhet och lokala stadsmiljöfrågor. Snöröjning, sandning, parkskötsel och 30-zoner är vanliga frågor på öppna nämndmöten, enligt rapporten. Av de stadsdelsnämnder som har medborgarförslag, uppger de flesta att förslagens innehåll i huvudsak handlar om den yttre miljön.

Många av de krav som förs fram av medborgarna ägs med andra ord inte av stadsdelsnämnden. Med de nya lokala nämnder som föreslås i motionen, skulle medborgarnas intresse för att diskutera fysisk verksamhet och miljöfrågor bättre kunna tillgodoses. Samtidigt bidrar förslaget till att öka valfriheten för den enskilde medborgaren."

 

 

 

 

 

 

§17 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2005-02-02och 2005-02-16, vilka båda justerats samma dag.

§18 Anmälan av protokoll från stadsdelens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-02-08, vilket justerats 2005-02-08.

§19 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2005-02-08, vilket justerats 2005-02-10.

§20 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Stadsmiljö och Barn och Ungdom.

§21 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2005-01-07- -2005-02-01.

§22 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att den ändrade organisationen av gatu- och fastighetskontoret och uppdelningen på ett markkontor och ett trafikkontor eventuellt kommer att innebära att nämnden tillförs investeringsmedel för parker och eventullt även ytterligare markupplåtelser.

Vidare rapporterades att en översyn pågår för ett närmare samarbete av IT-driften mellan Maria- Gamla stans och Katarina- Sofia stadsdelsförvaltningar. Medel för att samordna verksamheterna har erhållits från Kompetensfonden.

 

§23 Övriga frågor

Kompetensstegen

Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist (s) informerade om Kompetensstegen, som är en satsning av regeringen för att stödjakommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklinginom vård och omsorg om äldre. Under åren 2005-2007 planerassammanlagt drygt en miljard kr. att avsättas till satsningen. De kommuner som önskar delta i Kompetensstegen ska senastden 15 mars 2005 inkomma med intresseanmälan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inlämna intresseanmälan till Kompetensstegen senast den 15 mars 2005.

Klottret i Gamla stan

På fråga av ersättaren Miguel de Paula (kd) om klottret i Gamla stan svarade stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel att det är resp. fastighetsägares ansvar att ta bort klotter från husfasader.

Våld mot lärare

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) efterlyste svar på en ställd frågaom våld mot lärare. Förvaltningen återkommer.

Medborgarmöten

Ledamoten Jonas Nilsson (m) aktualiserade frågan om medborgarmöten och formerna för att inhämta medborgarnas synpunkter.Överenskoms att diskutera frågan vid ett kommande gruppledarmöte.

Kursinbjudan

Från Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit inbjudan till Idékonferens den 15 mars 2005 med temat Flexibel skolstart- och sedan?

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller deltagande med en person från vartdera blocket.

 

 

 

Vid protokollet

Elisabeth Berndtsson

nämndsekreterare