Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-03-31

Sammanträde 2005-03-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

11 Månadsrapport per februari 2005

Dnr: 103-161/05

Månadsrapporten har byggts upp av enheternas prognoser. Summan av enheternas prognoser är nämndens totala prognos. Månadsrapporten per februari med helårsprognos visar på en budget i balans. Omsorg om funktionshindrade visar ett underskott om 6 mnkr medan äldreomsorgen visar ett motsvarande överskott om 6 mnkr. Övriga verksamheter visar noll resultat.

Ekonomiavdelningen har upprättat en prognos för nämnden totalt oberoende av enheternas prognoser. Denna prognos bygger på utfallet januari – februari 2005 samt det faktiska utfallet per månad under 2004. Hänsyn har tagits till kända verksamhetsförändringar och beräknade pris- och lönejusteringar. Denna prognos pekar också på en budget i balans för förvaltningen.

För verksamhetsåret har inga specificerade besparingsåtgärder beslutats. Därför sker heller ingen uppföljning av dessa enligt föregående års modell.


Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

12 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion på Samaritens förskola

Dnr: 205-63/05

En förälder har framfört sin oro över befarade framtida brandrisker på förskolan Samariten med anledning av att förskolan ska utökas med ett våningsplan. Med anledning härav har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion. Arbetsmiljöverket anmärkte på att det saknas en skriftlig bedömning rörande den planerade förändringen och dess följder på förskolan. Arbetsmiljöverket har därför ställt krav på arbetsgivaren att göra en riskbedömning och därtill följande åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. En riskbedömning med handlingsplan har tagits fram och förvaltningen föreslår att den översänds till Arbetsmiljöverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

13 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion på Mariaskolan

Dnr: 205-122/05

Arbetsmiljöverket har den 2 februari 2005 genomfört en inspektion på Mariaskolan med inriktning mot kemilaborationer. Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket vissa brister i verksamheten. Mariaskolan har åtgärdat de påpekade bristerna utifrån de krav som uppställts av Arbetsmiljöverket. Förvaltningen föreslår att Mariaskolans redogörelse översänds till Arbetsmiljöverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

14 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion på Eriksdalsskolan

Dnr: 205-36/05

Efter en inspektion av Arbetsmiljöverket med anledning av en olycka i en av Eriksdalsskolans slöjdsalar i november 2004 meddelar Arbetsmiljöverket att det saknas skriftliga riskbedömningar och därtill följande åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket har därför ställt krav på arbetsgivaren att upprätta skriftliga rutiner för att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och göra riskbedömningar i samband med detta. Rutiner har tagits fram på Eriksdalsskolan och förvaltningen föreslår att dessa översänds till Arbetsmiljöverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

15 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion av trä- och metallslöjdsalar på Högalidsskolan

Dnr: 403-208/05

Arbetsmiljöverket har den 18 mars 2005 kontrollerat om trä- och metallslöjdsalarna på Högalidsskolan uppfyller gällande arbetsmiljökrav. Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket vissa brister i arbetsmiljön. Högalidsskolan har tagit fram en åtgärdsplan utifrån de krav som uppställts av Arbetsmiljöverket. Förvaltningen föreslår att skolans plan översänds till Arbetsmiljöverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

15 Utvärdering av handlingsplan för det drogförebyggande arbetet

16 Rapport om det drogförebyggande arbetet inför ansökan om fortsatt bidrag från länsstyrelsen

Dnr: 503-143/05

Länsstyrelsen har till och med 2004 beviljat Stockholms stad medel för att tillsätta drogförebyggande samordnare i stadens 18 stadsdelsnämnder. För att erhålla medel även för 2005 krävs att en rapport lämnas in till Länsstyrelsen över den verksamhet som bedrivits under 2004. Socialförvaltningens enhet Preventionscentrum Stockholm (Precens) sammanställer stadsdelarnas rapporter och inlämnar en gemensam ansökan till Länsstyrelsen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse av arbetet under 2004 och överlämnar den till socialtjänstförvaltningen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

17 Hot och våld mot lärare i Maria-Gamla stans grundskolor. Uppdrag från nämnden

Dnr: 403-690/04

Stadsdelsnämnden gav i november 2004 förvaltningen i uppdrag att redovisa hur situationen ser ut när det gäller våld mot lärare. Sex lärare har blivit utsatta för hot och/eller våld från elever under 2004. Fysiskt angrepp förekom vid fem tillfällen. Ingen lärare har blivit allvarligt skadad. Förvaltningen föreslår att stadsdels-nämnden godkänner redovisningen och att uppdraget härmed är slutfört.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

18 Tidsplan för Magdalenagården. Uppdrag från nämnden

Dnr: 124/05

Magdalenagården har varit föremål för en rad granskningar av tillsynsmyndigheterna. I en rapport har förvaltningen beskrivit vilka åtgärder som gjorts och planeras för att åtgärda de brister som Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket påtalat. Nämnden godkände rapporten vid nämndsammanträdet den 22 februari 2005 med det tillägget att en tidsplan skulle kopplas till samtliga kvarstående förbättringsåtgärder.

Handläggare: Susanne Leinsköld, 508 12 217

19 Yttrande till Arbetsmiljöverket angående Skinnarvikens servicehus

Dnr: 205-99/05

Arbetsmiljöverkets genomförde en inspektion i augusti 2004 föranlett av en anmälan enligt arbetsmiljöförordningen. Vid en uppföljning den 24 januari 2005 konstaterade Arbetsmiljöverket att inte samtliga brister var avhjälpta. Skinnarvikens servicehus har vidtagit åtgärder i syfte att följa gällande arbetsmiljöbestämmelser.

Handläggare: Susanne Leinsköld, 508 12 217

20 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Dnr: 504-110/05

Länsstyrelsen i Stockholms län har från Maria Gamla Stan begärt att få nämndens tillsynsplan avseende enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden fastställer föreliggande tillsynsplan att gälla fortlöpande.


Handläggare: Britt-Marie Johansson, 508 12 012

21 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning omsorg om funktionshindrade

Dnr: 505-85/05

Länsstyrelsen i Stockholms län har av Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd begärt en tillsynsplan avseende enskild verksamhet med inriktning omsorg om funktionshindrade. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden fastställer föreliggande tillsynsplan att gälla fortlöpande.

Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

22 Uppföljning av kvalitetsgarantier inom omsorgen om funktionshindrade

Dnr: 504-158/05

Beställaravdelningen har under hösten 2004 genomfört kvalitetsuppföljning av stadsdelens verksamheter för omsorg om funktionshindrade. Uppföljning har gjorts i enlighet med den interna överenskommelse som tecknats mellan beställar- och utföraravdelningen och inriktats på hur enheterna uppfyller sina åtaganden utifrån de kvalitetsgarantier som stadsdelsnämnden antagit för år 2004.

Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

23 Åtgärder med anledning av länsstyrelsens beslut om anmälan av missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

Dnr: 504-80/05

Länsstyrelsen i Stockholm län avslutar i sitt beslut 2004-02-01 ärendet om
12 anmälningar enligt Lex Sarah sommaren 2004. Länsstyrelsen konstaterar att de rutiner som finns för anmälan om missförhållanden inte har fungerat. Nämnden föreslås av länsstyrelsen att utvärdera varför rutinen inte har fungerat och åtgärda detta. Förvaltningen föreslår nämnden att uppdra åt förvaltningen att se över de nu gällande rutinerna för anmälan enligt Lex Sarah.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

24 Avveckling av lokal, Timmermansgatan 23

Dnr: 303-148/05

Fritidsverksamheten inom lokalen ,Timmermansgatan 23 flyttade till Maria gamla skola hösten 2004 och lokalen har därefter redovisats som tomställd i förvaltningens lokalförsörjningsplan. Förvaltningen bedömer att något alternativutnyttjande för lokalen är inte aktuellt för verksamheten.

Handläggare: Åke Winnert, 508 12 151

25 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2005

Dnr: 000-162/05

Kvalitetsutmärkelsen är ett sätt för stadens ledning att belöna de enheter som hunnit riktigt långt i sin verksamhetsutveckling. Kvalitetsutmärkelsen delas ut på enhetsnivå med klassindelning - förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg och övrig verksamhet.

I år kommer kvalitetsutmärkelsen att bland annat fokusera på effektiv resursanvändning och resultatredovisning över tid.

Förvaltningen bedömer att de föreslagna enheterna Nikolaigårdens förskola,
Villa Magdalena dagverksamhet och Katarina-Eriksdal hemtjänst uppfyller kraven för att delta i tävlingen om stadens kvalitets-utmärkelse 2004.Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

26 Tillägg i delegationsordningen

Dnr: 012-159/05

Stadsdelsförvaltningarna Maria- Gamla stan och Katarina-Sofia
har tillsammans med landstingets beroendevård och psykiatri
beslutat utveckla samverkan kring öppenvård för missbrukare vid
en särskild mottagning - Södermalms Beroende Team.
Verksamheten startar den 1 april 2005.

Med anledning av verksamheten vid Södermalms Beroende centrum
föreslår förvaltningen att socialsekreterarna vid beroendeteamet ges
delegation att besluta om att inleda /inte inleda utredning, att avsluta
utredning samt besluta biståndsinsatser resp. upphörande av biståndsinsats.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

REMISSER/YTTRANDEN

27 Yttrande över automatspelstillstånd

28 Om rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 599-67/05

Från och med den 1 juli 2005 införs rökförbud i restauranger och på andra serveringsställen. Tillsynen av att rökförbudet följs kommer att ligga på kommunerna. Stadsdelsnämnden har i en remiss uppmanats att inkomma med synpunkter på hur staden ska organisera tillsynsansvaret. Förvaltningens förslag är att tillsynsansvaret läggs på Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som idag har ansvaret för tillsynen av de rökfria miljöer som finns i dagens lagstiftning.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

29 Aktuelltprövning av Översiktsplan 99 och inför arbetet med att ta fram en för staden gemensam framtidsbild Vision Stockholm 2031. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 300-032/05

Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning har erhållit en remiss från stadsbyggnadskontoret där man bl. a. vill få förvaltningens synpunkter på huruvida man anser att översiktsplanen (ÖP 99) fortfarande är aktuell eller inte.
Eftersom frågan är av politisk karaktär och av vikt för stadens framtid och utveckling, vill förvaltningen ge nämnden möjlighet att lämna synpunkter om så önskas.
Förvaltningen anser att gällande översiktsplan i sin helhet är aktuell. Förvaltningen stödjer huvudstrategin i planen att ”bygga staden inåt” för att åstadkomma ett hållbart samhälle med färre transporter och livskraftiga centrum. Förvaltningen vill dock peka på det tydliga motstånd mot nybyggnation inom stadsdelen som medborgarna uttrycker vid samråd mm under parollen ”Södermalm är färdigbyggt”. Förvaltningen vill understryka vikten av att säkerställa innerstadens gröna strukturer.


Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

30 Ansökningstillfälle två för Miljömiljarden. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-091/05

Stadsdelsnämnden har fått en remiss från Kommunstyrelsen där svar önskas om huruvida aktuella ansökningar till den s.k. Miljömiljardens står i strid mot förvaltningens uppdrag och planer. Ansökningarna gäller projekt som bl. a. ska förbättra vattenkvaliteten i Årstaviken, reducera oljeuppvärmningen av skollokaler och minimera utsläpp och buller från ankrade fartyg i Stockholms hamn. Förvaltningen bedömer att ingen av dessa ansökningar står i strid mot förvaltningens uppdrag. Förvaltningen är positivt inställd till dessa ansökningar då de sannolika kan resulterar i miljöförbättringar inom stadsdelen.

Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

31 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Il Faro

Dnr: 309-95/05

EBBT Förvaltning AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Il Faro, Swedenborgsgatan 13, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

32 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Amazing Thai Restaurang

Dnr: 309-68/05

Amazing Thai Restaurang, Södermalm AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Amazing Thai Restaurang, Västgötagatan 2, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering.
Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

33 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Dubliner Southside

Dnr: 309-61/05

Southside PUB i Stockholm AB ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten till kl. 03.00 i restaurang Dubliner Southside, Hornsgatan 104, Stockholm. Ansökan gäller omprövning efter prövotid. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering till klockan 03.00.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

34 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Cattelin

Dnr: 309-51/05

Restaurang Marie och Fredrik AB ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten till kl. 03.00 torsdag till söndag i restaurang Cattelin, Storkyrkobrinken 9, Stockholm. Ansökan gäller omprövning efter prövotid med servering till 03.00. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering till klockan 03.00.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

35 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Tap House

Dnr: 309-134/05

Thool Restaurang AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Tap House, Västgötagatan 4, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

36 LSS- Särskilt personligt stöd- Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen. Anmälan av förvaltningens remissvar

Dnr: 505-733/04

LSS- och hjälpmedelsutredningens betänkande LSS – Särskilt personligt stöd (SOU 2004:103) har av kommunstyrelsen remitterats till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande. Betänkandet omfattar tre områden inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), reglering av insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd), tillämpningsområdet för 23 § (tillståndsplikt för enskilt bedriven verksamhet) och kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar för vissa boendeformer enligt LSS.Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 213

37 Anmälan enligt hälso- och sjukvårdslagen

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

39 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

40 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

42 Anmälan av inkomna skrivelser

43 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) att jämte vice ordförande Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-02-17, vilket justerats 2005-02-22.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-01.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Ärende avseende anmälan från enskild person

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-14.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Yrkande om skadestånd från enskild

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-16.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande till länsstyrelsen i enskilt ärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-10.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Redovisning av ärenden om alkoholservering

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-08.

Paragrafen är sekretesskyddad.

 

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.40 och öppnade det åter kl.18.05.

§11 Månadsrapport per februari 2005

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-15.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner månadsrapport per februari 2005.

§12 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion på Samaritens förskola

En förälder har framfört sin oro över befarade framtida brandrisker vid förskolan Samariten med anledning av att förskolan ska utökas med ett våningsplan. Arbetsmiljöverket har med anledning härav gjort inspektion vid förskolan. Verket anmärkte på att det saknas skriftlig bedömning gällande den planerade förändringen och dess följder för förskolan. Arbetsmiljöverket har därför ställt krav på arbetsgivaren att senast den 5 april 2005 inkomma med en riskbedömning med åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner riskanalys och handlingsplan i enlighet med  förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-09.

    2.   Ärendet översänds till Arbetsmiljöverket.

    3.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion på Mariaskolan

Arbetsmiljöverket har den 2 februari 2005 genomfört inspektion vid Mariaskolan med inriktning mot kemilaborationer. Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket vissa brister i verksamheten. Mariaskolan har åtgärdat bristerna enligt Arbetsmiljöverkets krav.Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens svar till Arbetsmiljöverket angående brister i verksamheten vid Mariaskolan.

    2.   Ärendet översänds till Arbetsmiljöverket.

§14 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion på Eriksdalsskolan

Efter inspektion av Arbetsmiljöverket med anledning av en olycka i en av Eriksdalsskolans slöjdsalar i november 2004 konstaterar Arbetsmiljöverket att det saknas skriftliga riskbedömningar och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Verket har därför ställt krav på arbetsgivaren att upprätta skriftliga rutiner för att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och göra riskbedömningar. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens svar till Arbetsmiljöverket i enlighet med tjänsteutlåtande 2005-03-10.

    2.   Ärendet översänds till Arbetsmiljöverket.

    3.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Utvärdering av handlingsplan för det drogförebyggande arbetet

Handlingsplanen för det drogförebyggande arbetet för år 2002 har utvärderats.I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-04.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till en av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagd anförandetext. Till detta förslag anslöt sig övriga partier.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner utvärderingen av handlingsplanen för det drogförebyggande arbetet för år 2002 inom Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning.

    2.   Nämnden upplöser styrgruppen, som ersätts av Barn och Ungdoms ledningsgrupp.

    3.   Nämnden godkänner att en samverkansgrupp bildas under ledning av samordnaren för det        drogförebyggande arbetet för barn och unga.

    4. Nämnden anför därutöver följande:

Stadsdelsnämnden lägger stor vikt vid det drogförebyggande arbetet, vi tog bl. a. beslut i verksamhetsplanen att alla skolor ska ha en tydlig plan för sitt förebyggande arbete.Vi vill följa arbetet kontinuerligt genom rapporter i nämnden, t. ex. vid tertialbokslut.

§16 Rapport om det drogförebyggande arbetet inför ansökan om fortsatt bidra...

Länsstyrelsen har till och med 2004 beviljat Stockholms stad medel för att tillsätta drogförebyggande samordnare i stadens 18 stadsdelsnämnder. För att erhålla medel för 2005 fordras att en rapport inlämnas till länsstyrelsen över den verksamhet som bedrivits under 2004. Socialförvaltningens enhet Preventionscentrum Stockholm (Precens) sammanställer stadsdelarnas rapporter och inlämnar en gemensam ansökan till länsstyrelsen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapport om det drogförebyggande arbetet som bedrivits under 2004 i Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning.

    2. Ärendet översänds till socialtjänstförvaltningen.

§17 Hot och våld mot lärare i Maria-Gamla stans grundskolor. Uppdrag från n...

Vid nämndsammanträdet den 25 november 2004 uppdrogs åt förvaltningen att återkomma till nämnden med redovisning om hur situationen i skolorna ser ut när det gäller våld mot lärare. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-10.             

Tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) yrkade bifall till ett av (s) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.                                                                                                                         

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp)framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.                 

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) yrkade bifall till (fp)-förslaget och till eget tilläggsförslag.            

Ordföranden Maria Palme (s) ställde (s)-(v)-förslaget mot (fp)-(m)-(kd)-(mp)- förslaget. Nämnden beslutade i enlighet med (fp)-(m)-(kd)-(mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av hot och våld mot lärare.

    2. Nämnden förklarar uppdraget härmed vara slutfört.

    3. Nämnden anför därutöver följande:

I Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd har under 2004 sex lärare har blivit utsatta för hot och/eller våld. Fysiska angrepp förekom vid fem tillfällen. Detta är oacceptabelt.

Vi uppdrar till förvaltningen att tillse att de skolor som har en handlingsplan samt de skolor som är på väg att införa en handlingsplan till denna kopplar åtgärder för att förebygga att lärare blir utsatta för hot och/eller våld.

Ordföranden tog härefter upp ledamoten Stefan Nilssons (mp) tilläggsförslag.Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) samt Torbjörn Andring (kd).                                                                                                 

Tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) yrkade för (s) och (v) avslag på tilläggsyrkandet.        

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med tilläggsyrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut                                                                                                

Nämnden uppdrar också åt förvaltningen att tillse att övriga arbetsplatser (där kommunen är arbetsgivare) som bedöms behöva en särskild handlingsplan om hot och våld, utöver den förvaltningsgemensamma, upprättar en sådan.                                                                        

Reservation anmäldes av ordföranden Maria Palme m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.                                                    

"Vi anser att nämnden skulle beslutat                                                                                              

Att godkänna förvaltningens rapport                                                                                              

Att därutöver anföra följande:                                                                                                          

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillse att de arbetsplatser som bedöms behöva en särskild handlingsplan, utöver den förvaltningsgemensamma, om hot och våld upprättar en sådan."

§18 Tidsplan för Magdalenagården. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet den 25 november 2004 uppdrogs åt förvaltningen att återkomma till nämnden med återkommande rapportering om Magdalenagården och att datum sätts ut för en totalgenomgång av ärendet. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens tidplan för kvarstående förbättringsåtgärder vid Magdalenagården.

§19 Yttrande till Arbetsmiljöverket angående Skinnarvikens servicehus

Arbetsmiljöverket genomförde inspektion den 24 augusti 2004 och vid uppföljningsbesök den 24 januari 2005 konstaterades att vissa brister inte åtgärdats. I underrättelse från Arbetsmiljöverket 2005-02-14 ges nämnden tillfälle att inkomma med yttrande senast den 7 april 2005. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-04.

§20 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt att få nämndens tillsynsplan avseende enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande        2005-03-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tillsynsplanen att gälla fortlöpande.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning omsorg om funktionsh...

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt att få nämndens tillsynsplan avseende enskild verksamhet med inriktning omsorg om funktionshindrade.Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-14.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tillsynsplanen att gälla fortlöpande.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Uppföljning av kvalitetsgarantier inom omsorgen om funktionshindrade

Beställaravdelningen har under hösten 2004 genomfört kvalitetsuppföljning av stadsdelens verksamheter för omsorg om funktionshindrade. Uppföljning har gjorts i enlighet med den interna överenskommelse som tecknats mellan beställar- och utföraravdelningen och har inriktats på hur enheterna uppfyller sina åtaganden utifrån de kvalitetsgarantier som stadsdelsnämnden antagit för år 2004. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-14.

 

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§23 Åtgärder med anledning av länsstyrelsens beslut om anmälan av missförhå...

Länsstyrelsen i Stockholm län avslutar i sitt beslut 2004-02-01 ärendet om
12 anmälningar enligt Lex Sarah sommaren 2004. Länsstyrelsen konstaterar att de rutiner som finns för anmälan om missförhållanden inte har fungerat. Länsstyrelsen föreslår att nämnden utvärderar varför rutinen inte fungeratoch åtgärdar detta.Med anledning av beslutet har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-02-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger länsstyrelsens beslut 2005-02-01 till handlingarna.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över gällande rutiner för anmälan av Lex Sarah.

§24 Avveckling av lokal, Timmermansgatan 23

Fritidsverksamheten vid Timmermansgatan 23 flyttade hösten 2004 till Maria gamla skola. Lokalen har sedan dess stått tom och förvaltningenbedömer att den inte behövs för närvarande. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förslag till avveckling av lokal och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa överenskommelse om avflyttning med Walleniusrederierna AB (Wallfast AB) avseende nu gällande hyreskontrakt för tomställd lokal med adress, Timmermansgatan 23till ett belopp om 1 287 000 kr för återstående hyrestid från 2005-08-01 till 2009-09-30.

    2.   Nämnden hemställer till kommunstyrelsen om omstruktureringsmedel om 2,0 mnkr i   tertialrapport 1 för att finansiera 1,3 mnkr av återstående hyra för kontraktstiden till Wallfast AB och 0,7 mnkr för tomgångshyra verksamhetsåret 2005.                  

      3.   Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att ansöka om att avsluta det tillfälliga bygglovet  för fritidsverksamhet som finns för lokalen.

    4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2005

Kvalitetsutmärkelsen är ett sätt för stadens ledning att belöna de enheter som hunnit riktigt långt i sin verksamhetsutveckling.I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-15.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden nominerar följande enheter att delta i kvalitetsutmärkelsen 2004:
  Nikolaigårdens förskola inom klassen förskola, Villa Magdalena dagverksamhet och Katarina- Eriksdals hemtjänst inom klassen äldreomsorg.

    2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Tillägg i delegationsordningen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreslagna tillägg i delegationsordningen.

§27 Yttrande över automatspelstillstånd

Lotteriinspektionen har till nämnden för yttrande remitterat ansökan om automatspelstillstånd för De Fyras Krog AB. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-10.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inga invändningar beträffande tillståndet.

2. Nämnden föreslår 18 år som lägsta ålder för automatspel.

§28 Om rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer. Remiss från ko...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat skrivelse 2005-01-21 från borgarrådet Margareta Olofsson (v) i rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden ges ansvaret för tillsynen av rökförbudet i restauranger och andra serveringsställen.

    2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Aktuelltprövning av Översiktsplan 99 och inför arbetet med att ta fram ...

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som ska prövas minst en gång per mandatperiod för att kontrollera om den fortfarande är aktuell.Inför aktuelltprövningen av översiktplanen har stadsbyggnadsnämnden beslutat att inhämta synpunkter från stadens förvaltningar och bolag på ÖP 99 och Vision Stockholm 2030, som är en rapport om Stockholms framtida utveckling. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-17.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-17.

§30 Ansökningstillfälle två för Miljömiljarden. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat ansökningar inom den s.k. Miljömiljarden med förfrågan om dessa ligger i linje med förvaltningens uppdrag och planer.Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-17.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-17.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Il Faro

EBBT Förvaltning AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Il Faro. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-02-15.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering för Restaurang Il Faro, Swedenborgsgatan 13, Stockholm.

    2.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Amazing Thai Restaurang

Amazing Thai Restaurang ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Amazing Thai Restaurang. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-02-15.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering för Amazing Thai Restaurang, Västgötagatan 2, Stockholm.

    2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Dubliner Southside

Southside PUB i Stockholm AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Dubliner Southside. Ansökan avser omprövning efter prövotid med servering till kl. 03.00.Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-07.

Ledamoten Heléne Lilja m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)-(mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker alkoholservering till kl. 03.00 för Restaurang Dubliner Southside, Hornsgatan 104, Stockholm, i enlighet med sitt tidigare yttrande i ärendet.

     2.  Nämnden anför därutöver följande:

Då vi lämnat ett avstyrkande yttrande vid Restaurang Dubliner Southsidesansökan för prövotid finner vi det beklagligt att tillståndsutskottet inte tagit tillräckliga hänsyn till våra synpunkter. Vi har inte haft anledning att ändra åsikt under den tid som gått.

     3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) samt Torbjörn Andring (kd) till förmån för förvaltningensförslag.

§34 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Cattelin

Restaurang Marie och Fredrik AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten till kl. 03.00 torsdag till söndag i Restaurang Cattelin. Ansökan avser omprövning efter prövotid. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-07.

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp)yrkade gemensamt bifall till ett av (s), (v), (mp) och (fp) framlagt förslag till beslut,till vilket ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-(fp)-förslaget med instämmande av (kd).

 

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker alkoholservering till kl. 03.00 för Restaurang Cattelin, Storkyrkobrinken 9, Stockholm, i enlighet med sitt tidigareyttrande i ärendet.

     2.  Nämnden anför därutöver följande:

Då vi lämnat ett avstyrkande yttrande vid Restaurang Cattelins ansökan för prövotid finner vi det beklagligt att tillståndsutskottet inte tagit tillräckliga hänsyn till våra synpunkter. Vi har inte haft anledning att ändra åsikt under den tid som gått.

      3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson, Gunnel Laufke och Sonja Gräns (alla m) till förmån för förvaltningens förslag.

§35 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Tap House

Thool Restaurang AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Tap House. Serveringstiden är enligt ansökankl. 11.00- 01.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering.Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering för Restaurang Tap House, Västgötagatan 4, Stockholm.

     2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 LSS- Särskilt personligt stöd- Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredn...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, vilket insänts till stadsledningskontoret.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner anmälan.

§37 Anmälan enligt hälso- och sjukvårdslagen

Vid Hornskrokens äldreboende inträffade i december 2004 en avvikelse som faller inom ramen för medicinskt ansvarig sjuksköterskas anmälningsplikt till Socialstyrelsen enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-16.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner anmälan och lägger den till handlingarna.

§38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2005-03-02, 2005-03-16 och 2005-03-30, vilka samtliga justerats samma dag.

§39 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-03-22, vilket justerats 2005-03-23.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) framförde önskemål om att förvaltningeni kommande upphandlingsärende av Hornstulls äldreboende även presentera en referenskalkyl av kostnaderna i egen regi för att få en jämförelse.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i upphandlingsärendet av Hornstulls äldreboende även presentera en referenskalkyl av kostnaderna i egen regi.

§40 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2005-03-21, vilket justerats 2005-03-23.

§41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Stadsmiljö och Barn och Ungdom.

§42 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2005-02-02- -2005-02-28.

§43 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att den nya Årstabroninvigs den 28 augusti 2005 av bland andra kungen.

Vidare meddelades att en prioriterad fråga för förvaltningen är arbetet med att främja hälsoarbetet och få ner sjukfrånvaron. Den 8-9 september 2005 kommer samtliga enhetschefer och företrädare för de fackliga organisationerna att inbjudas till en konferens om hälsoarbetet.

§44 Övriga frågor

Möte med Medicinsk programberedning nr 5

Från Stockholms läns landsting har inkommit en inbjudan till beredningsmöteden 13 april 2005 på Maria Beroendecentrum.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller att ersättarna Pelle Börjesson (v) och Solveig Staffas (fp) deltar i beredningsmötet.

 

Skrivelse om den s.k. Skärholmsmodellen -förslag till uppdrag från (mp)

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) anmälde skrivelse 2005-03-31 angående den s.k. Skärholmsmodellen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

 

 

 

 

Vid protokollet

Elisabeth Berndtsson

nämndsekreterare