Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-04-21

Sammanträde 2005-04-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

8 Månadsrapport per mars månad 2005

Dnr: 103-161/05

Månadsrapporten har byggts upp av enheternas prognoser. Summan av enheternas prognoser är nämndens totala prognos. Månadsrapporten per mars med helårsprognos visar på en budget i balans. Omsorg om funktionshindrade visar ett underskott om 6 mnkr medan äldreomsorgen visar ett motsvarande överskott om 6 mnkr. Övriga verksamheter visar noll resultat.

Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

9 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion vid Högalidsskolan

Dnr: 205-126/05

Arbetsmiljöverket har den 2 februari 2005 genomfört en inspektion på Högalidsskolan med inriktning mot kemilaborationer. Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket vissa brister i verksamheten. Högalidsskolan har tagit fram en plan hur de påpekade bristerna ska åtgärdas. Förvaltningen föreslår att Högalidsskolans redogörelse översänds till Arbetsmiljöverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

REMISSER/YTTRANDEN

10 Med modersmålet som grund. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 400-113/05

Ett förslag till ny organisation för stadens moders-måls---undervisning har överlämnats till samtiga 18 stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden och Stadsledningskontoret för synpunkter. Förslaget som innebär att modersmålslärarna överförs till stadsdelarnas skolenheter avvisas med bestämdhet. I förvaltningens svar redovisas de konsekvenser som en omorgani-sa-tion av moders-målsundervisningen kan komma att medföra. Förvaltningens uppfattning är, att de negativa konsekvenserna blir stör-re än de positiva vinsterna om förslaget genomförs i enlighet med den på re-miss utsända utredningen.
I stället föreslår för-valtningen att det genomförs en förnyad utredning kring stadens organisation av modersmålsstöd, där man även utreder stads--delsförvaltningarnas möjlighet att genomföra och ta ansvar för det förslag som den nya utredningen leder fram till.


Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

11 Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007

Dnr: 004-132/05

Kommunstyrelsen önskar svar på remissen ”Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007” (Dnr: 329-777/2005). Det konsumentpolitiska handlingsprogrammet beslutades av Konsumentnämnden i februari 2005.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.


Handläggare: Ingegerd Delin, 508 12 278

12 Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser. Yttrande över motion

Dnr: 004-137/05

Stadsdelsnämnden har anmodats yttra sig över motionen av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd). I motionen föreslås att kommunfullmäktige inrättar en kommunal bevakningscentral i Stockholms stad för samordning av kameraövervakning på utvalda offentliga platser. Stadsdelsförvaltningen tar inte ställning till frågan. Detta mot bakgrund av att motionen i huvudsak rör politiska frågeställningar och bedöms inte höra till stadsdelsförvaltningens uppdrag att värdera och ta ställning till.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

13 Brottsofferjourernas finansiering. Yttrande över motion

Dnr: 004-136/05

Stadsdelsnämnden har anmodats yttra sig över motion av Kerstin Gustavsson (m). I motionen föreslås att Stockholms stad tillskriver riksdag och regering med begäran om att verka för att brottsofferjourerna finansieras av statliga medel.
Stadsdelsförvaltningen tar inte ställning till frågan. Detta mot bakgrund av att motionen i huvudsak rör politiska frågeställningar och bedöms inte höra till stadsdelsförvaltningens uppdrag att värdera och ta ställning till.Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

14 Uteservering året runt. Yttrande över motion

Dnr: 309-131/05

I en motion till kommunfullmäktige förslår Mikael Söderlund att uteserveringar ska tillåtas året runt p g a att rökförbud införs fr o m 1 juni på restauranger och kaféer (bil.1). Idag finns ingen regel som förbjuder uteserveringar året om. Hittills har förvaltningen tillåtit en uteservering vintertid. Förvaltningen ser vissa problem med att generellt tillåta uteserveringar året runt men en bedömning måste naturligtvis göras utifrån den aktuella platsen och utformning av uteserveringen. Förvaltningen efterlyser ett förtydligande av ansvarsfrågan vad gäller snöröjningen/halkbekämpning vid uteserveringarna och dess närområde samt vid halkolyckor.

Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

15 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Café Edenborg

Dnr: 309-167/05

Café Edenborg ansöker om utökad serveringstid till klockan 03.00 för servering av alkohol till slutna sällskap i Café Edenborg, Stora Nygatan35/ Tyska Brinken 30, Stockholm.
Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande avstyrka serveringstid till klockan 03.00.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

16 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Melanders Fiskrestaurang-satellitservering på Medborgarplatsen

Dnr: 309-155/05

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen under perioden 2005-05-01 - 2005-09-30. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande inte har något att erinra mot ansökan om alkoholservering för Melanders Fisk & Restaurangs satellitservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

17 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Street

Dnr: 309-177/05

Streetfood in Stockholm AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Street, Hornstulls Strand 4, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 03.00 i restaurang och 11.00-23.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering men avstyrka serveringstid till klockan 03.00.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

18 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Café Tivoli-satellitservering på Munkbron 57/Slussen

Dnr: 309-165/05

De Fyras Krog AB ansöker om tillstånd för satellitservering för Café Tivoli, Skärgårdstorget, Munkbron 57/Slussen under perioden 2005-04-01 – 2005-10-15.
Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra mot ansökan om alkoholservering i Café Tivolis satellitservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Källaren Diana

Dnr: 309-168/05

Restaurangbolaget Källaren Diana AB ansöker om utökad serveringstid till klockan 03.00 för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Källaren Diana, Brunnsgränd 2-4, Stockholm.
Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande avstyrka serveringstid till klockan 03.00 i Källaren Diana.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2005. Avsägelser och fyllnadsval

Dnr: 002-195/05

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-03-21 godkändes avsägelse
från Sofia Johansson (s) som ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

21 Anmälan av intresseanmälan till Kompetensstegen

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

23 Anmälan av protokoll från stadsdelens pensionärsråd

24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

25 Anmälan av inkomna skrivelser

26 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

27 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) jämte vice ordföranden Pär Hommergberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-03-31, vilket justerats 2005-04-05.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 9 a  Skolresa till Berlin för elever i år 9 vid Mariaskolan.

§6 Nedläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-31.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Upphandling av drift av Hornstulls äldreboende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

 

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.05 och öppnade det åter kl.18.00.

§8 Månadsrapport per mars månad 2005

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-13.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per mars 2005.

§9 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion vid Högalidsskolan

Arbetsmiljöverket har den 2 februari 2005 gjort inspektion vid Högalidsskolanmed inriktning mot kemilaborationer. Verket fann vissa brister i verksamheten, vilka ska åtgärdas alt redovisas hur de ska åtgärdas senast den 29 april 2005.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens svar till Arbetsmiljöverket angående brister i verksamheten vid Högalidsskolan.
 2. Ärendet översänds till Arbetsmiljöverket.

    3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§9a

Skolresa till Berlin för elever i år 9 vid Mariaskolan    (Dnr 403-240/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-20.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden bifaller ansökan om skolresa till Berlin den 16 till 20 maj 2005 för sju elever i år 9 vid Mariaskolan med tyska som modernt språk.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§10 Med modersmålet som grund. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 maj 2005 remitterat Med modersmålet som grund- ett underlag för analys och beslut enligt uppdrag i budget 2005.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-06.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar med följande tillägg: Vi har förståelse för syftet med förslaget att förbättra studieresultaten för elever med annat modersmål än svenska och för att situationen är olika i innerstadens och i vissa av ytterstadens stadsdelar.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) samt Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"En nedläggning av språkcentrum skulle leda till försämrad kvalitet inom modersmålsundervisningen. I stället för att fördela modersmålslärarna bland stadsdelsnämnderna bör denna viktiga kompetens behållas på en för staden gemensam nivå.

Idén med ämnesundervisning på modersmålet är sympatisk, men är förenad med betydande risker. De nu föreslagna förändringarna bottnar snarare i socialdemokraternas politiskt grundade övertygelse om att just ämnesundervisningpå modersmålet är nyckeln till förbättrade resultat bland elever med invandrarbakgrund än i en verklig analys av vad man skulle kunna uppnå. Risken är därmed stor att resultatet av förändringarna blir att elevernas kunskaper i både modersmålet och i övriga ämnen försämras. Särskilt allvarlig är risken att förslaget leder till att eleverna inte lär sig svenska.

Redan i dag finns studiehandledning för elever med annat hemspråk inommodersmålsundervisningen. Studiehandledningen är till för att eleverna med hjälp av det egna modersmålet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. I stället för att hitta på nya projekt bör studiehandledningen utvecklas, t ex genom att stadens modersmålslärare erbjuds vidareutbildning för att nå ämnesbehörighet och att staden i framtiden anställer modersmålslärare med lämplig ämneskompetens."

§11 Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 29 april 2005 remitterat rubricerat program.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-31.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s) (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-31 som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut
 2. som svar på remissen anföra följande:

Konsumentnämnden är inte kommunal kärnverksamhet. Kommunen har nog att göra, såsom att försöka uppfylla alla vallöften som generöst ställdes ut i förra valrörelsen.

Istället kan vi konstatera att det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk. Konsumentnämnden är som nämnts inte en kommunal kärnverksamhet. Konsumentnämnden skall därför avvecklas.

Stockholm har varit en fungerande handelsplats utan ett konsumentpolitiskt handlingsprogram i över 750 år. Vi finner därför ingen anledning till att införa ett nu.

Istället borde staden ta ett större ansvar för att underlätta för företagande och handel. För att stärka stockholmaren som kund krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda för enskilda och företagare.

Att socialbidragen, försörjningsstödet eller "anslag 2" som det kallas på byråkratiska ökat med 15 procent på två år är ett tydligt tecken att Stockholm försummat tillväxtfrågorna."

§12 Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta plat...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 27 maj 2005 remitterat motion 2005:9 av Fredrik Wallén och Göran Holmström  (båda kd) i rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-23.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till motionen.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med förvaltningens tjänsteutlåtande med följande tillägg:

Att människor känner otrygghet på stadens offentliga platser är ett problem. Men även kameraövervakning är enligt oss problematiskt då det innebär en inskränkning i människors integritet och riskerar att missbrukas. Vi tror att det finns bättre lösningar på problemen med otrygghet än kameraövervakning och i de fall där detta kan bli aktuellt krävs mer utförliga undersökningar och diskussioner både av effektivitet och av de risker det skulle innebära.

Reservation anmäldes

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut att tillstyrka motionen

dels av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att åberopa faktaframställningen i förvaltningens tjänsteutlåtande och föreslå att kommunfullmäktige beslutar inrätta en kommunal bevakningscentral i Stockholmsstad för samordning av kameraövervakning på utvalda offentliga platser."

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för förvaltningens förslag.

§13 Brottsofferjourernas finansiering. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 27 maj 2005 remitterat motion 2005:16 av Kerstin Gustavsson (m) i rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på motionen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-23.

§14 Uteservering året runt. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 2 maj 2005 remitterat motion 2005:8 av Mikael Söderlund (m) i rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-05.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut att dels avslå förvaltningens förslag, dels tillstyrka motionen.

Ledamoten Heléne Lilja m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut att dels godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, dels ställa sig bakom synpunkter framförda av lokala handikapprådet.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till förslaget om uteserveringar året runt och till de av lokala handikapprådet framförda synpunkterna.

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) tog först upp yrkandet att godkänna förvaltningens förslag.

Vid proposition på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut att avslå förvaltningens förslag och föreslå fullmäktige att avskaffa de regler som begränsar tidsperioden för uteserveringars tillstånd och därmed tillåta uteserveringar i Stockholm året runt.

Härefter tog ordföranden upp lokala handikapprådets synpunkter.

Vid proposition på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden enhälligt att godkänna de av lokala handikapprådet framförda synpunkterna.

Stadsdelsnämndens beslut

2. Lokala handikapprådet har i en skrivelse pekat på behovet av speciellt avgränsade platser för rökare även på uteserveringar. Nämnden anser att det är viktigt att ta hänsyn till handikapprådets synpunkter.

§15 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Café Edenborg

Café Edenborg ansöker om utökad serveringstid till kl. 03.00 för servering av alkohol till slutna sällskap i Café Edenborg.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-29.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ansökan.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid till kl. 03.00 för slutna sällskap i Café Edenborg, Stora Nygatan 35/ Tyska Brinken 30, Stockholm.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m),Sonja Gräns (m) samt vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag till beslut att bifalla ansökan.

Anmäldes att ersättaren Niclas Karlsson (s) inte deltog i handläggning och beslut av detta ärende p.g.a. jäv.

§16 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Melanders Fiskrestaurang-...

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om tillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen under perioden 1 maj till 30 september 2005.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen för Melanders Fiskrestaurang.

    2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Street

Streetfood in Stockholm AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Street. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-23.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering för Restaurang Street, Hornstulls Strand 4, Stockholm.
 2. Nämnden avstyrker serveringstid till kl. 03.00.

    3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Café Tivoli-satellitserve...

De Fyras krog AB ansöker om tillstånd för satellitservering för Café Tivoli, Skärgårdstorget, Munkbron 57/Slussen under perioden 1 april till 15 oktober 2005.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot satellitservering för Café Tivoli, Skärgårdstorget, Munkbron 57/ Slussen.

    2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Källaren Diana

Restaurangbolaget Källaren Diana AB ansöker om utökad serveringstid till kl. 03.00 för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Källaren Diana.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-03-29.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ansökan.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker serveringstid till kl. 03.00 för Restaurang Källaren Diana, Brunnsgränd 2-4, Stockholm.

    2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson, Gunnel Laufke och Sonja Gräns (alla m) till förmån för eget förslag till beslut att tillstyrka ansökan.

§20 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2005. Avsägelser och f...

Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-21 att godkänna avsägelse från Sofia Johansson (s) som ersättare i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner anmälan.

§21 Anmälan av intresseanmälan till Kompetensstegen

Förvaltningens båda anmälningar till Kompetensstegen anmäldes.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-06.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner anmälan.

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2005-04-13, som justerats samma dag.

§23 Anmälan av protokoll från stadsdelens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-04-12, vilket justerats 2005-04-14.

§24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2005-04-11, vilket justerats 2005-04-13.

§25 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2005-03-01- -2005-03-31.

§26 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Stadsmiljö och Barn och Ungdom.

§27 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel påminde om att anmälningstiden för att vara medborgarvittne vid den demonstration som Reclaim the City anordnar den 1 maj 2005 kl.16.00 på Medborgarplatsen utgår den 22 april.

Vidare rapporterade stadsdelsdirektören om en incident i lekparken Bergsgruvan, där två nioåriga flickor av misstag blivit inlåsta på en toalett och uppehållit sig där när Anticimex besprutade lokalen.

BrittMarie Kyndel kommer att ha semester den 6-12 maj 2005, då avdelningschef Marianne Lind vikarierar.

§28 Övriga frågor

Ordföranden Maria Palme (s) påminde om att elevråden ska träffa några nämndrepresentanter om bl.a. inflytandefrågor för ungdomar. Till träffen har nämndrepresentanterna ombetts presentera en fråga för gemensam diskussion. Överenskoms att gruppledarna ger förslag på fråga till den kommande överläggningen.

Informerades om att företrädare för nämnden är välkomna till sammanträde med lokala handikapprådet den 9 maj 2005 och med stadsdelsnämndens pensionärsråd den 7 juni 2005.

Vidare informerades om att KSL anordnar Folkhälsoseminarium den 12 maj 2005, Västgötagatan 2.

Skrivelse ang anslagna fullmäktige-medel för att ge äldre möjlighet till en rik fritid och utevistelse-förslag till uppdrag från (m)

Ledamoten Jonas Nilsson (m) anmälde skrivelse 2005-04-21 med förslag till uppdrag till förvaltningen angående medel till rik fritid och utevistelse för äldre och yrkade bifall till detta.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.53-18.55.

Ledamoten Heléne Lilja m.fl. (s) yrkade bifall till (m)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

 

Ordföranden överlämnade en blomma från nämnden och förvaltningen till Sonja Gräns, som fyller 70 år den 22 april.

 

Vid protokollet

Elisabeth Berndtsson

nämndsekreterare