Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-05-19

Sammanträde 2005-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BESLUTSÄRENDEN

11 Tertialrapport 1

Dnr: 103-209/05

Nämndens prognostiserade överskott om 1,0 mnkr bygger på prestationsförändringar/ökning om 5,0 mnkr och att kommunstyrelsen tillstyrker ekonomiutskottets beviljade budgetjusteringar om 4,9 mnkr.
Nämndens satsningar bygger på i vilken utsträckning kommunstyrelsen beviljar övriga begärda budgetjusteringar om 21,0 mnkr. Om kommunstyrelsen inte tillstyrker nämndens övriga begärda budgetjusteringar bedöms nämndens prognostiserade helårsresultat ändå oförändrat. Orsaken är att nämnden då tvingas anpassa sina satsningar till kommunstyrelsens beslut.
Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjusteringar om totalt 25,9 mnkr.
Utfallet i delårsbokslut per april indikerar att prognosen kommer att hållas.
Resultatenheterna inom förskolor och skolor överför sammantaget ett överskott om
14,7 mnkr från 2004 till 2005. I överföringen från föregående år ingår Flyktingförskolans överskott om 4,6 mnkr. Flyktingförskolans verksamhet avvecklades 2005-01-01 och överskottet ingår i nämndens totala resultat för 2005.
Resultatenheterna överför ett överskott om 2,2 mnkr till 2006.
Nämndens resultat efter resultatöverföringar visar därmed ett överskott om 13,5 mnkr.
Verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i tertialrapporten.


Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

12 Plan för övertagande av särskolan, fastställande av intern särskolepeng och intern resursförstärkningspeng för särskoleelver med skolbarnsomsorg

Dnr: 404-269/05

Från den 1 januari 2005 fås en schablon per elev inskriven i särskolan samt en resursförstärkningsdel per barn inskrivna på skolbarnsomsorgen, utöver den ordinarie skolbarnsomsorgsschablonen. Med hänsyn tagen till skolornas aktuella verksamhetsvolym och uppdrag har förvaltningen tagit fram en intern pengnivå att fördelas ut till skolorna.
Den 1 juli 2005 övergår ansvaret för den obligatoriska särskolan till stadsdelarna och stadsdelsnämnden blir från detta datum styrelse för särskolan. Förvaltningen bygger för närvarande upp en stödorganisation för skolornas verksamheter. Enhetschef för Stödenheten har det övergripande ansvaret för särskolan. De fem innerstads-stadsdelarna har gemensamt anställt en samordnare, som bland annat ska placera eleverna på en skola och driva utvecklingen av verksamheten.


Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

13 Ansökan om stimulansbidrag till den nya förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 12

Dnr: 402-268/05

För att klara barnomsorgsgarantin och stadens mål att minska barngruppernas storlek har en förskola med tre små avdelningar öppnats på Krukmakargatan 12. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om stimulansbidrag om 0,7 mnkr.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

14 Hemställan till kommunstyrelsen om översyn och revidering av resursfördelningen inom barn- och ungdomsvården

Dnr: 500-280/05

Revisionskontoret har 2005-03-15 lämnat rapport över en granskning av budgetstyrning, uppföljning och kontroll inom individ- och familjeomsorgens insatser för barn och ungdom. Rapporten redovisar granskning i stadsdelarna Bromma, Katarina-Sofia , Vantör och Skärholmen.

Ärendet har beretts inom barn och ungdoms familjeenhet.


Handläggare: Leif Jarlebring, 508 12 231

15 Översyn av rutiner för anmälan enligt Lex Sarah

16 Organisationsförändring av Nattpatrullen

Dnr: 504-204/05

Nuvarande nattpatrull inom äldreomsorgen nyttjas inte fullt ut utifrån sin kapacitet. Nattpatrullen föreslås att få ett utvidgat ansvarsområde genom att även besvara och åtgärda trygghetslarm och biståndsbedömda insatser nattetid till funktionshindrade och äldre som får stöd från den nya hemtjänstenheterna, Heleneborgsgatan och Mälteriet.
Förvaltningen föreslår också att enheten från 2005-09-01 ska ingå i Heleneborgsgatans hemtjänstenhet. Fram till att nattpatrullen övertar ansvaret för alla trygghetslarm och biståndsbedömda insatser nattetid inom Maria – Gamla stan föreslår förvaltningen att nuvarande utförare, Attendo, fortsätter sitt uppdrag till och med 2005-08-31.


Handläggare: Susanne Leinsköld, 508 12 217

17 Införande av den s.k. Skärholmsmodellen i Maria- Gamla stan. Uppdrag från nämnden

Dnr: 502-203/05

Stadsdelsnämnden gav 2005-03-31 § 44 stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda skrivelse från Stefan Nilsson (mp) om införande av den s.k. Skärholmsmodellen i Maria-Gamla stan.

Förvaltningen har i budget för 2005 avsatt medel för att starta ett Jobbcentrum tillsammans med Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning. Planering pågår tillsammans med Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning om formerna för ett Jobbcentrum. Trolig start blir under hösten 2005.

Förvaltningen föreslår nämnden att lägga svaret på skrivelsen om införande av den s.k. Skärholmsmodellen i Maria-Gamla stan till handlingarna.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

REMISSER/YTTRANDEN

18 Årsrapport 2004- yttrande över revisionsrapport. Remiss från revisionskontoret

Dnr: 000236/05

I årsrapporten från revisionskontoret redovisas det samlade resultatet av revisionens granskning av Maria - Gamla stans stadsdelsnämnds verksamhet avseende 2004.
Revisionskontoret anser att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredsställande. Revisionskontoret kan konstatera att nämnden definitivt har kommit till rätta med de omfattande budgetproblem som fanns före år 2003. Samtidigt visar nämndens verksamhetsberättelse att verksamheterna i hög grad uppfyllt de generella åtagandena i verksamhetsplanen för år 2004.
Revisionskontoret har noterat att de omfattande effektiviseringsåtgärderna som nämnden vidtagit under år 2003 och 2004 har genomförts framgångsrikt. Kontoret har särskilt uppmärksammat utvecklingen inom äldreomsorgen som har omfattats av stora strukturella förändringar.
Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillfredsställande. Styr- och ledningsstrategier har ytterligare förstärkts och uppföljnings- och internkontrollarbetet har vidareutvecklats.
Åtgärder för att rätta till de brister i vissa verksamheter som konstaterats vid tillsynsmyndigheternas besök bör dock högprioriteras och vissa administrativa rutiner rättas till.


Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

19 Införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott. Yttrande över motion

Dnr: 503-109/05

För att minska risken för återfallsbrott föreslår Anna-Katrin Åslund m fl (fp) i en motion till kommunstyrelsen att minderåriga som grips av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn. Förvaltningen bedömer att socialtjänstlagens bestämmelse om krav på skyndsamhet vid anmälan till socialtjänsten räcker för att fullgöra nämndens uppdrag i dessa ärenden. Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 150

20 SL:s trafikförändringar 2006. Remiss från SL via gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 399-178/05

Gatu- och fastighetskontoret har mottagit en inbjudan från SL att lämna synpunkter och förslag till förändringar av trafikutbudet år 2006. Inbjudan har vidaresänts till alla stadsdelnämnder för synpunkter och förslag. Dessa synpunkter sammanställs därefter av det nybildade trafikkontoret.
Stadsdelsförvaltningen vill att SL:s satsningar på ökad tillgänglighet för bussar- tunnelbana och pendeltåg fortsätter under år 2006. Förvaltningen vill att direkttrafiken med buss från Södermalm in till stadens centrala delar bibehålls och om möjligt utvecklas. Det är angeläget att bibehålla befintligt utbud av kollektivtrafik inom Maria-Gamla stans geografiska område då efterfrågan på kollektiva transportmedel troligtvis kommer att öka då trängselskatten införs.


Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Gustavia

Dnr: 309-227/05

Gustavia Office AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Gustavia office/Hotel, Funckens gränd 4, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 – 00.00 i restaurang och uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Dennisos Pizzeria

Dnr: 309-191/05

Pizzeria Dennisos Handelsbolag ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Dennisos Pizzeria, Götgatan 82, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00 – 01.00 i restaurang och 12.00 – 00.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

24 Anmälan av protokoll från stadsdelens pensionärsråd

25 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

26 Anmälan av inkomna skrivelser

27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

28 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) att jämte vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-04-21, vilket justerats 2005-04-25 och 2005-05-12, vilket justerats 2005-05-16.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 16 Organisationsförändring av Nattpatrullen utgår.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-26.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Gemensam upphandling av handledningstjänster för socialt, pedagogiskt s...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-27.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Anmälan av missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-08.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anmälan enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-02.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande till länsstyrelsen över anmälan av tillsynen och vården i ensk...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Anmälan av delegationsbeslut om tillfälligt återtagande av uppsägning a...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-29.

Paragrafen är sekretesskyddad.

 

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.08 och öppnade det åter kl.18.00.

§11 Tertialrapport 1

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-18.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) yrkade bifall dels till förvaltningens förslag dels till eget tilläggsyrkande.

Ledamöterna Heléne Lilja m.fl. (s) och Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden tog först upp förvaltningens förslag och ställde detta mot (fp)-förslaget med instämmande av (m) och (kd).

 

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.
 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,5 mnkr för stimulansbidrag för projektering av nytt äldreboende i Tanto, vilka återredovisades i samband med bokslut 2004.
 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om fördelning av ekonomiutskottet tidigare beviljade medel om 2,8 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om fördelning av ekonomiutskottet tidigare beviljade medel om 1,6 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade.
 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 3,1 mnkr för grundskoleinventarier.
 6. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,2 mnkr för beställarstöd för skollokal.
 7. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 3,6 mnkr för avveckling/omstrukturering administrationslokaler.
 8. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 4,9 mnkr för avveckling/omstrukturering av förskole-, skolbarnsomsorgs- och skollokaler.
 9. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 5,3 mnkr för avveckling/omstrukturering av äldreomsorgsboenden.
 10. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 3,9 mnkr för omstruktureringskostnader för omvandling av två servicehus till seniorboenden.
 11. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 1,0 mnkr för analys av behov av verksamhet för hemlösa.
 12. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Mats Edenius (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har alltsedan valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiv till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps.

Trots högkonjunkturen minskar inte socialbidragstagandet utan ligger på samma nivå som för ett år sedan. Majoriteten har fullständigt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. Ökningen av budgeten för socialbidrag är den enskilt största satsningen i majoritetens budget för 2005. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att exempelvis konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framförsatsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För viktiga kärnverksamheter som skolan och äldreomsorgen innebär 2005 års budget direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare.

Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten."

Härefter tog ordföranden upp ledamoten Stefan Nilssons (mp) tilläggsförslag och ställde detta mot avslag.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå tilläggsyrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår (mp):s tilläggsyrkande.

Reservation anmäldes av ledamoten Stefan Nilsson (mp) enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat att

 1. Uppdra till förvaltningen att vid nästa nämndsammanträde redovisa det uppdrag som förvaltningen fick på nämndsammanträdet den 13 januari angående förstärkningar av Agenda 21 och konsumentverksamheten
 2. samt därutöver anföra följande

Stadsdelsnämnden beslutade den 13 januari 2005 att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till stadsdelsnämnden med redovisning av hur de förstärkningar avseende Agenda 21 och konsumentvägledningen som kommunfullmäktiges budget innebär ska användas; 0.9 Mkr utöver förvaltningens förslag för Agenda 21 och 0.5 Mkr utöver förvaltningens förslag för konsumentvägledningen. Detta uppdrag har ännu inte redovisats till nämnden."

§12 Plan för övertagande av särskolan, fastställande av intern särskolepeng...

Den 1 juli 2005 övergår ansvaret för den obligatoriska särskolan till stadsdelarna och stadsdelsnämnden blir huvudman. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-27.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och vice ordföranden

Pär Hommerberg m.fl. (fp) anslöt sig.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag samt till en fjärde punkt att återkomma i ärendet i samband med tertialrapport 2.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v), (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av det uppdrag om särskolan som gavs av nämnden i verksamhetsplan 2005. Uppdraget är slutfört.
 2. Nämnden fastställer intern särskoleskolpeng år 2005 enligt förvaltningens förslag.
 3. Nämnden fastställer intern resursförstärkningspeng år 2005 för särskoleelever med skolbarnsomsorg enligt förvaltningens förslag.
 4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i samband med tertialrapport 2 särskilt redovisa om stadsdelen erhåller kompensation för särskolans kostnader.

Reservation anmäldes av ledamöterna Torbjörn Andring (kd), Jonas Nilsson (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Mats Edenius (m) samt vice ordföranden

Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Att förvaltningen återkommer med en redovisning av kostnadstäckningen.

Att därutöver anföra:

Särskolan har under de senaste åren drabbats av nedskärningar. Att då säga i förslaget att den föreslagna modellen ger ungefär samma kostnadstäckning duger inte. Vi måste vara säkra på att särskolans elever inte drabbas ytterligare försämringar. Vi måste åtminstone kunna garantera samma kostnadstäckning som idag."

§13 Ansökan om stimulansbidrag till den nya förskolan Mullvaden, Krukmakarg...

För att klara barnomsorgsgarantin och stadens mål att minska barngruppernas storlek har en förskola med tre små avdelningar öppnats på Krukmakargatan 12.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan Mullvaden, Krukmakargatan 12 om 0,7 mnkr.

§14 Hemställan till kommunstyrelsen om översyn och revidering av resursförd...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-29.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar genomföra en översyn och revidering av resursfördelningen till individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-29.

§15 Översyn av rutiner för anmälan enligt Lex Sarah

Vid nämndsammanträdet den 31 mars 2005 uppdrogs åt förvaltningen att se över gällande rutiner för anmälan av Lex Sarah.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§16 Organisationsförändring av Nattpatrullen

§17 Införande av den s.k. Skärholmsmodellen i Maria- Gamla stan. Uppdrag fr...

Vid nämndsammanträdet den 31 mars 2005 uppdrogs åt förvaltningen att bereda skrivelse från Stefan Nilsson (mp) om införande av den s.k. Skärholmsmodellen i Maria- Gamla stan.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-19.

Ledamoten Heléne Lilja m.fl. (s) och ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m), vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (mp)-förslaget med instämmande av (m), (fp) och (kd).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att besvara skrivelsen med följande

Ett övergripande mål från kommunfullmäktige är att minska bidragsberoendet.

En del i det arbetet är att arbetslinjen ska gälla för enskilda som söker försörjningsstöd.

Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning planerar att tillsammans med Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning starta ett gemensamt Jobbcentrum. Trolig start blir under hösten 2005.

Verksamheten inom ramen för Södermalms Jobbcentrum bör vara utformad så att den möjliggör lösningar som i största möjliga utsträckning är individuellt anpassade. Alla arbetssökande bör ha tillgång till en personlig coach och kunna erbjudas en kompetenshöjande åtgärd som är kopplad till försörjningsstödet. Detta innebär bl a att det är önskvärt att det finns tillgång till många olika typerav praktikplatser och arbetsträning m. m. I normalfallet bör närvaro i Jobbcentrums verksamhet under några timmar varje vardag vara kopplad till försörjningsstödet.

Nämnden ber förvaltningen återkomma med rapporter om hur arbetet med Södermalms Jobbcentrum fortskrider.

Reservation anmäldes av ordföranden Maria Palme (s) och ledamöterna Bo Holmberg (s), Tove Frimodt (s), Heléne Lilja (s), Eva-Britt Henmark (s) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för förvaltningens förslag.

§18 Årsrapport 2004- yttrande över revisionsrapport. Remiss från revisionsk...

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 maj 2005 remitterat Årsrapport 2004 Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande.

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott. Yttra...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 25 maj 2005 remitterat motion 2005:7 av Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) i rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-27.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut att avslå förvaltningens förslag, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker motionen att införa en tidsgaranti för ingripandenmot ungdomsbrott.
 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande av den 27 april 2005 översänds till kommunstyrelsen.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Mats Edenius (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Att avslå förvaltningens förslag till beslut samt

Att översända anförandetexten nedan till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningens redogörelse visar tydligt att staden inte alls klarar att uppfylla sina riktlinjer, nämligen att alla barn och ungdomar ska kontaktas inom en vecka  från det att socialtjänsten fått anmälan om brott. Tvärtom finns exempel på hur ungdomar som misstänks för brott inte kontaktas på flera månader, eller i värsta fall inte alls. Det är också mycket allvarligt att reaktionerna mot unga som begår brott skiljer sig kraftigt mellan olika stadsdelar.

Behovet av en tidsgaranti för snabba ingripanden från socialtjänsten är tydligt. En sådan garanti skulle tvinga fram prioriteringar av ungdomsbrott som i förlängningen skulle leda till att färre unga fortsätter begå brott, till en följd av tidiga ingripanden. En tidsgaranti skulle också skapa förutsättningar till likabehandling, oavsett vilken stadsdel man råkar bo i."

§20 SL:s trafikförändringar 2006. Remiss från SL via gatu- och fastighetsko...

Gatu- och fastighetskontoret har mottagit en inbjudan från SL att lämna synpunkter och förslag till förändringar av trafikutbudet år 2006. Inbjudan har tillställts samtliga stadsdelsnämnder för synpunkter, vilka sammanställs av det nybildade trafikkontoret.

Med anledning av inbjudan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-29.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag och ställde sig bakom de synpunkter om buss 74 som framförts av stadsdelsnämndens pensionärsråd.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade avslag på förvaltningens förslag och instämde i de av pensionärsrådet framförda synpunkterna om buss 74.

Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd).

Ordföranden tog först upp förvaltningens förslag och ställde detta mot avslagsyrkandet.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till trafikkontoret överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-29.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Mats Edenius (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut om avslag.

Härefter tog ordföranden upp de av stadsdelsnämndens pensionärsråd framförda synpunkterna om buss 74.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enhälligt att ställa sig bakom de av stadsdelsnämndens pensionärsråd framförda synpunkterna om buss 74 så att prövning görs att flytta ändhållplatsen vid Mariatorgets T-bana till Hornstull för att ge anslutning till fler bussar och T-bana.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Mats Edenius (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) enligt följande.

"Det är med stor oro vi ser att SL planerar för fler besparingar inom kollektivtrafiken samt efterlyser möjliga besparingsområden. SL har under lång tid planerat för införandet av biltullar och slutligt beslut är nu också taget av regeringen. Inför valet 2002 lovade socialdemokraterna att inte införa biltullar i Stockholm. Sedan dess har socialdemokraterna i staden, landstinget och regeringen ägnat nästan all sin politiska kraft åt en enda sak - att införa biltullar i Stockholm.

Vi känner en stor oro för den huvudlösa politik som förs när det gäller biltullarna. Kostnaden för biltullar inrymmer utökningar av kollektivtrafiken under hela ett år och sex månader, när själva biltullsförsöket endast äger rum under dryga sex månader. Samtidigt som stora satsningar görs på kollektivtrafiken inom ramen för biltullsexperimentet - som beräknas kosta otroliga 2,5 miljarder kronor - kan besparingar inom andra delar av kollektivtrafiken bli aktuella.

Det är en mycket kortsiktig och ansvarslös politik som förs när pengar finns för förstärkningstrafik som körs under en mer än dubbelt så lång period som själva biltullsförsöket, samtidigt som andra delar av kollektivtrafiken utsätts för besparingar under samma period."

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Gustavia

Gustavia Office AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Gustavia office/Hotel, Funckens gränd 4, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-00.00 i restaurang och uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-19.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot ansökan om alkoholservering iRestaurang Gustavia office/ Hotel, Funckens gränd 4, Stockholm.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Dennisos Pizzeria

Pizzeria Dennisos Handelsbolag ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Dennisos Pizzeria. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00-01.00 i restaurang och 12.00-00.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i DennisosPizzeria, Götgatan 82, Stockholm.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2005-04-27 ,2005-05-11 samt 2005-05-17, som samtliga justerats samma dag.

§24 Anmälan av protokoll från stadsdelens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-05-10, vilket justerats 2005-05-11.

§25 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2005-05-09, vilket justerats 2005-05-12.

§26 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2005-04-01- -2005-04-30.

§27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Stadsmiljö och Barn och Ungdom.

§28 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel påminde om nämndöverläggningen den 26 maj 2005 på Hotel Clarion.

§29 Övriga frågor

Inbjudan till temadag och seminarium

Från socialtjänstförvaltningen har inkommit inbjudan till temadag med föreningar som stödjer människor med psykiska funktionshinder den 3 juni kl. 9.00-15.00 i socialtjänstförvaltningens lokaler.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande i nämnda konferens med en person frånvartdera blocket.

 

Från Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län har inkommit inbjudan till seminarium Tillgänglighet och delaktighet för alla den 1 juni 2005 kl.13.00-17.30.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande i nämnda konferens med en person från vartdera blocket.

 

 

Vid protokollet

Elisabeth Berndtsson

nämndsekreterare