Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-06-16

Sammanträde 2005-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

13 Månadsrapport per maj 2005 Utsänds senare

14 System för intern kontroll

Dnr: 012-295/05

I detta ärende föreslår förvaltningen att nämnden godkänner förslaget där förvaltningen utvecklat och förtydligat systemet för internkontroll inom nämndens verksamhet.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

15 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion av trä- och metallslöjdsalar på Högalidsskolan

Dnr: 403-208/05

Arbetsmiljöverket har den 18 mars 2005 kontrollerat om trä- och metallslöjdsalarna på Högalidsskolan uppfyller gällande arbetsmiljökrav. Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket vissa brister i arbetsmiljön. Högalidsskolan har tagit fram en åtgärdsplan utifrån de krav som uppställts av Arbetsmiljöverket. Förvaltningen föreslår att skolans plan översänds till Arbetsmiljöverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

16 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion av trä- och metallslöjdsalar i Mariaskolan

Dnr: 403-208/05

Arbetsmiljöverket har den 18 mars 2005 kontrollerat om trä- och metallslöjdsalarna på Mariaskolan uppfyller gällande arbetsmiljökrav. Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket vissa brister i arbetsmiljön. Mariaskolan har tagit fram en åtgärdsplan utifrån de krav som uppställts av Arbetsmiljöverket. Förvaltningen föreslår att skolans plan översänds till Arbetsmiljöverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

17 Svar till Skolverket om anmälan till särskilt stöd och utbildning för grundskoleelev

Dnr: 403-243/05

Skolverket riktar kritik mot Stockholms kommun bland annat för att inte ha vidtagit några betydande insatser för att utreda en elevs frånvaro samt att inte ha arbetat aktivt för att ge eleven stöd och därmed även komma tillrätta med hennes frånvaro. Kritik riktas även mot att rektor inte deltagit i elevvårdskonferenserna.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

18 Söderandan- Vi bryr oss Utsänds senare

19 Verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar och frivilliga organisationer år 2005 Utsänds senare

20 Rapport om Magdalenagården

Dnr: 504-296/05

Magdalenagården har varit föremål för en rad granskningar av tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. I februari 2005 rapporterade förvaltningen de åtgärder som vidtagits och kvarstående brister. I detta ärende rapporterar förvaltningen de förbättringsåtgärder som Magdalenagården vidtagit sedan februari 2005.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

21 Tillsyn vid EMEAgruppen AB

Dnr: 503-305/05

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en tillsyn av EMEA gruppen AB utifrån den tillsynsplan som stadsdelsnämnden fastställde i mars 2003. Tillsynen omfattade följande granskningsmoment:
 Kontroll av att tillstånd och verksamhet stämmer överens, behandlingsinnehåll/metodik, personalgrupp och utbildning, platsantal/inskrivna, upprättad budget, bokslut med mera.
 Lokal och nödvändiga tillstånd (brandbesiktning och brandsyn).
 Journalföring, förvaring av akter, akthanteringsrutiner

Granskningsrapporten redovisas i bilaga.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten och överlämna den till länsstyrelsen för kännedom.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

22 Tillsyn vid Checkpoint Söder AB

Dnr: 502-306/05

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en tillsyn av Checkpoint Söder AB utifrån den tillsynsplan som stadsdelsnämnden fastställde i mars 2003. Tillsynen omfattade följande granskningsmoment:
 Kontroll av att tillstånd och verksamhet stämmer överens, behandlingsinnehåll/metodik, personalgrupp och utbildning, platsantal/inskrivna, upprättad budget, bokslut med mera.
 Lokal och nödvändiga tillstånd (brandbesiktning och brandsyn).
 Journalföring, förvaring av akter, akthanteringsrutiner

Granskningsrapporten redovisas i bilaga.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

23 Tillsynsplan för enskild verksamhet enligt LSS

Dnr: 205-328/05

Stadsdelsförvaltningen har genomfört tillsyner vid Solå intensivstöd och Sensus Mediacenter utifrån fastställd tillsynsplan. Tillsynsrapporterna redovisas i bilagar till detta tjänsteutlåtande. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna och överlämna rapporterna till Länsstyrelsen.

Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

24 Uppföljning av utföraravdelningens organisationsförändring.Uppdrag från nämnden

Dnr: 012-159/05

En omorganisation inom utföraravdelningen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade genomfördes den 1 oktober 2003. Ett halvår efter omorganisationen erhöll stadsdelsnämnden en redovisning av enhetschefernas och verksamhetsstödets erfarenheter. I detta ärendet, ett och ett halvt efter omorganisationen, redovisar förvaltningen enhetschefernas och verksamhetsstödets erfarenheter.

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

25 Arbetsmiljöverkets inspektion av enhetschefernas arbetssituation på utföraravdelningen

Dnr: 205-241/05

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av hur enhetschefernas arbetssituation ser ut inom utföraravdelningen i Maria Gamla stans stadsdelsnämnd. Tillsynen genomförs i hela landet i syfte att kontrollera kommunernas åtgärder för att förebygga stressrelaterad ohälsa bland enhetschefer eller motsvarande chefsbefattningar. Inspektionen genomfördes genom en enkät till enhetschefer i oktober 2004 och genom gruppsamtal med enhetschefer i mars/april 2005. En återrapportering till avdelningschef och fackliga företrädare genomfördes i maj 2005. Arbetsmiljöverket är i stort nöjd med enhetschefernas upplevda arbetssituation. Inom de områden Arbetsmiljöverket haft synpunkter på åtgärder har förvaltningen lagt förslag på hur dessa skall åtgärdas.

Handläggare: Susanne Leinsköld, 508 12 217

26 Förslag till sammanslagning av IT-enheterna inom Maria- Gamla stans och Katarina- Sofias stadsdelsförvaltningar Utsänds senare

27 Parkplan för Maria- Gamla stan

Gatu-och fastighetskontoret presenterade 2002 ett för staden övergripande parkprogram. Programmet vänder sig till dem som på olika sätt arbetar med stadens parker i form av planering, investeringar, förändringsarbeten och skötsel. Syftet var att skapa samordning, samförstånd och samspel vad avser generella mål, råd och riktlinjer. Alla stadsdelsför-valtningar har uppmanats att ta fram en egen lokal parkplan som en konkretisering av stadens övergripande parkprogram.

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

REMISSER/YTTRANDEN

28 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider

Dnr: 104-170/05

Revisionskontoret har granskat dels om eleverna får det lagstadgade antalet undervisningstimmar i år 1-9, dels hur kollektivavtalet tillämpas vad gäller lärarnas reglerade arbetstid. Mariaskolan och Åsö Grundskola är två av fyra granskade skolor. Revisionskontoret konstaterar bland annat att skolorna schemalägger lagstadgat antal undervisningstimmar för eleverna men att skolorna inte har något system för att följa upp detta samt att många lärare förfogar över en förhållandevis stor andel av den reglerade arbetstiden till för- och efterarbete.
Förvaltningen tycker att granskningsunderlaget är alltför bristfälligt för att dra slutsatser ur. Förvaltningen håller med revisionskontoret om att skolorna måste bli bättre på att följa upp elevernas garanterade undervisningstid och att det är viktigt att alla lärare har ett individuellt schema som dokumenterar tidsåtgång för olika typer av arbetsuppgifter inom den reglerade arbetstiden.


Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

29 Yttrande angående översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin

Dnr: 102-279/05

Kommunstyrelsen har överlämnat Stockholms stads utredning om översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande.

I förslaget till nytt resursfördelningssystem föreslås vuxennyckeln inom individ- och familjeomsort att fördelas i två delar omfattande dels missbrukarvård, dels socialpsykiatri. Syftet är att bättre styra resurserna till målgruppens behov. Socialpsykiatrin får därmed en egen ”delpåse” där ett nytt strukturindex för socialpsykiatrin innehållande fem olika variabler som utgör grunden för fördelning av medel till stadsdelsnämnderna. För Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd kommer det nya resursfördelningssystemet innebära en minskning av medel till socialpsykiatrin.

Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-10, som svar på remissen om nytt resursfördelnings-system för socialpsykiatrin.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

30 Yttrande över enskild verksamhet HVB för vuxna

Dnr: 502-289/05

Länsstyrelsen har gett stadsdelsnämnden möjlighet att yttra sig enligt 4 kap 2 § Socialtjänstförordning kring en ansökan om enskild verksamhet Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna.

Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-24, som svar på remissen från länsstyrelsen om enskild verksamhet.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

31 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök på Vindragarens ålderdomshem och gruppboende

Dnr: 222-05

Efter en genomförd tillsyn på Vindragarens gruppboende/äldreboende av Länsstyrelsen den 1 mars 2005 begär Länsstyrelsen ett yttrande från Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd avseende bemanningen nattetid samt att den social dokumentation måste vidareutvecklas. Vindragarens äldreboende består av fyra enheter/avdelningar varav en, avd. 9A, är ett boende för personer med demensdiagnos. Förvaltningen föreslår att denna avdelning bemannas med en fast personal nattetid. Förvaltningen kommer att se över nuvarande verksamhetsinriktning och tydliggöra denna i verksamhetsplanen för 2006.
Förvaltningens utvecklingsansvariga på utföraravdelningen har efter ett besök, 2005-04- 22, på Vindragaren konstaterat att den sociala dokumentationen på Vindragaren väl följer stadens riktlinjer. Ett fortsatt utvecklingsarbete på Vindragaren pågår sedan en tid och en person med ansvar att kontinuerligt handleda all personal på enheten har utsetts.


Handläggare: Susanne Leinsköld, 508 12 217

32 Underlag för planering av parkprojekt 2006-2008

Som underlag för en planering av större parkprojekt har gatu- och fastighetskontoret gjort en sammanställning av de projekt som finns upptagna i gatu- och fastighetsnämndens nuvarande flerårsplan för 2006-2008, se bilaga 1. Sammanställningen har översänts till stadsdelsförvaltningen för synpunkter, med önskemål om nämndbehandling.
Förvaltningen föreslår att listan, som endast upptar investeringsprojektet Tjurbergsparken, kompletteras med önskemål om upprustnings- och omdaningsarbeten i kv Plankan (dammen), i Södermalmsallén, Skinnarviksparken, lekyta på Reimersholme och Lind-vallsplan.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

33 Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan. Remiss

Dnr: 306-232/05

Stadsdelsnämnden har erhållit en remiss från renhållningsförvaltningen, Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun. Föreskrifter och Avfallsplan 2006-2010. Stadsdelsförvaltningen tycker att förslaget till förändringar av föreskrifterna är bra då de i vissa delar förtydligar befintliga föreskrifter. Förslaget innebär också att dokumentet till viss del gjorts läsvänligare. Förvaltningen finner avfallsplanen ambitiös men inser också att en del av planens mål kan innebära ökade kostnader för förvaltningen t. ex. utökad källsortering och i de fall då avfallsaspekten ska ingå i upphandlingsarbetet. Förvaltningen är positiv till att delta i gemensamma informationskampanjer som exempelvis syftar till att öka sorteringen av farligt avfall. Förvaltningen ser målen om att utöka antalet insamlingsplatser för farligt avfall, fler återvinningscentraler samt satsning på fastighetsnära insamling som mycket viktiga.

Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

34 Yttrande över ansökan om automatspel

Dnr: 309-261/05

Kleins, som är en restaurang och pub, på Kornhamnstorg 51 ansöker hos Lotteriinspektionen om tillstånd till s.k. förströelsespel (TV-spel). Lotteri-inspektionen har översänt ansökan till nämnden för yttrande senast under vecka 25 år 2005.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

35 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Gallematias

Dnr: 309-287/05

Mira & Gus AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten och till slutna sällskap i restaurang Gallematias, Södermalmsallén 34, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00 – 00.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra avseende ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

36 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Mäster Olofsgården

Dnr: 309-303/05

Mäster Olofsgården ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Stockholm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-22.30 i restaurang och 11.00-22.30 i uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande at avstyrka ansökan om alkoholservering.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

37 Anmälan av PM angående Metodutveckling inom socialtjänsten

Dnr: 500-312/05

Handläggare: Eva Hagberg-Dyberg, 508 12 300

38 Anmälan av PM om Inrättande av arbetssökarverksamhet

Dnr: 400-320/05

Handläggare: Eva Hagberg-Dyberg, 508 12 300

39 Anmälan av nytt hyreskontrakt för Göta Ark 200

40 Anmälan av sociala delegationens protokoll

41 Anmälan av protokoll från stadsdelens pensionärsråd

42 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

43 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

44 Anmälan av inkomna skrivelser

45 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) att jämte ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-05-19, vilket justerats 2005-05-26.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att Ärende 36 Mäster Olofsgården- yttrande över ansökan om alkoholservering utgår.

§10 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2005-05-27.

Paragrafen är sekretesskyddad.

 

§10 b

Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2005-05-09.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2005-05-09.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Upphandling av entreprenörer för renhållning, vinterväghållning och par...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.17.25 och öppnade det åter kl.18.02.

§13 Månadsrapport per maj 2005 Utsänds senare

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-07.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per maj 2005.

§14 System för intern kontroll

Förvaltningen har utvecklat sitt system för intern kontroll.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-26.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

§16 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion av trä- och metallslöjdsala...

Arbetsmiljöverket har den 18 mars 2005 kontrollerat om trä- och metallslöjdsalarna i Mariaskolan uppfyller gällande arbetsmiljökrav.

Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket vissa brister i arbetsmiljön. Med anledning härav har Mariaskolan tagit fram en åtgärdsplan utifrån de krav som uppställts av Arbetsmiljöverket.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redogörelse om påpekade brister i arbetsmiljön på Mariaskolan.
 2. Ärendet översänds till Arbetsmiljöverket.

 

§17 Svar till Skolverket om anmälan till särskilt stöd och utbildning för g...

Skolverket riktar kritik mot Stockholms kommun bland annat för att inte vidtagit tillräckliga insatser för att utreda en elevs frånvaro samt att inte ha arbetat aktivt för att ge stöd och därmed även komma tillrätta med elevens frånvaro. Kritik riktas även mot att rektor inte deltagit i elevvårdskonferenserna.  Kommunens svar ska vara Skolverket tillhanda senast den 28 juni 2005.                                             I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-30 till Skolverket som sitt eget svar.

§18 Söderandan- Vi bryr oss Utsänds senare

Inom Södermalms lokala brottsförebyggande råd har under försommaren startat ett projekt- Söderandanbussen - Vi bryr oss - tillsammans med bl.a. Kriminellas Revansch i Samhället (Kris) och Söder mot narkotika samt ett antal volontärer. Med volontärernas hjälp åker en buss runt på Södermalm  och söker upp hemlösa och missbrukare. Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar delar kostnaden för projektet under sommaren. För att kunna förlänga projektet i första hand till årets slut söks ytterligare medel hos socialtjänstnämnden och länsstyrelsen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-08.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden stödjer ansökan från Söder mot narkotika och Kriminellas Revansch i samhället (Kris) om medel till projektet Söderandan- Vi bryr oss.

§19 Verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar och frivilliga organisation...

I verksamhetsplanen för 2005 har 180 000 kr. avsatts i bidrag till organisationer, som bedriver verksamhet för äldre. Bidraget ges till verksamheter som är förenliga med nämndens mål och inriktning för uppsökande verksamhet bland äldre och som kompletterar, stödjer och ersätter förvaltningens insatser.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-25.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av 168 335 kr. till föreningar som ansökt om medel för att bedriva verksamhet för äldre enligt nämndens mål och inriktning.

§20 Rapport om Magdalenagården

Magdalenagården har varit föremål för en rad granskningar av tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Vid nämndsammanträdet den 17 februari 2005 redovisades de åtgärder som vidtagits och kvarstående brister. Förvaltningen fick i uppdrag att koppla en tidtabell till samtliga kvarstående förbättringsåtgärder, vilken godkändes vid nämndsammanträdet den 31 mars 2005.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-31.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens rapport.

§21 Tillsyn vid EMEAgruppen AB

Förvaltningen har genomfört tillsyn vid EMEA gruppen AB utifrån den tillsynsplan som nämnden fastställde i mars 2003.

Med anledning av tillsynen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande

2005-05-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten och överlämnar den till länsstyrelsen för kännedom.

§22 Tillsyn vid Checkpoint Söder AB

Förvaltningen har genomfört tillsyn vid Checkpoint Söder AB utifrån den tillsynsplan som nämnden fastställde i mars 2003.

Med anledning av tillsynen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande

2005-05-25.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten och överlämnar den till länsstyrelsen för kännedom.

§23 Tillsynsplan för enskild verksamhet enligt LSS

Förvaltningen har genomfört tillsyn vid Solå intensivstöd och Sensus Mediacenter utifrån fastställd tillsynsplan.

Med anledning av tillsynen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-05-25.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner rapporterna och överlämnar dem till länsstyrelsen.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Uppföljning av utföraravdelningens organisationsförändring.Uppdrag från...

Utföraravdelningen omorganiserades den 1 oktober 2003. Vid nämndsammanträdet den 25 mars 2004 redovisades hur resultatet utfallit.

I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-18.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§25 Arbetsmiljöverkets inspektion av enhetschefernas arbetssituation på utf...

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av hur arbetssituationen ser ut för enhetscheferna inom utföraravdelningen. Tillsynen, som genomförs i hela landet, har till syfte att kontrollera kommunernas åtgärder för att förebygga stressrelaterad ohälsa bland enhetschefer och personer med motsvarande befattningar. Inspektionen gjordes dels genom en enkät till enhetschefer i oktober 2004 delsgenom gruppsamtal i mars och april 2005. Arbetsmiljöverket har begärt redovisning av hur framkomna brister ska rättas till resp. har rättats till senast den 15 juni 2005.

Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-19.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande 2005-05-19.

§26 Förslag till sammanslagning av IT-enheterna inom Maria- Gamla stans och...

I ärendet förelåg ett gemensamt tjänsteutlåtande 2005-05-26 för Katarina-Sofias och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar. Nämnderna har i sina verksamhetsplaner för 2005 gett resp. förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av förvaltningarnas IT-enheter.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta en gemensam IT-enhet för de båda förvaltningarna.

§27 Parkplan för Maria- Gamla stan

Gatu- och fastighetskontoret presenterade 2002 ett för staden övergripande parkprogram. Syftet var att skapa samordning, samförstånd och samspel vad avser generella mål, råd och riktlinjer. Alla förvaltningar har därefter uppmanats att ta fram en egen lokal parkplan som en konkretisering av stadens övergripande program.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger ärendet till handlingarna.

§28 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade un...

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 16 juni 2005 remitterat rapport i rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-05-30.

 

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.
 2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-30 som sitt yttrande till revisionskontoret.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande angående översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 juni 2005 överlämnat stadsledningskontorets översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-05-10.

 

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-10.

 

Särskilt uttalande anmäldes

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) enligt följande.

"Det är mycket positivt att ett förslag till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin äntligen tagits fram. Socialpsykiatrin får i förslaget en egen delpåse vilket är mycket bra. Allt tyder på att det föreslagna resursfördelningssystemet på ett bättre sätt svarar mot behovet av medel än nuvarande system. Det nya förslaget innebär att stadsdelar som tidigare missgynnats i resursfördelningen i högre grad kompenseras för de kostnader man har inom socialpsykiatrin.

De ekonomiska effekterna av det föreslagna resursfördelningssystemet ger dock stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Detta motiverar att någon form av övergångsregler eller kompensation kan ges för att de människor som idag är föremål för socialpsykiatrins insatser i dessa stadsdelsnämnder inte ska drabbas.

I förslaget till nytt resursfördelningssystem har det inte gått att finna en variabel som förmår att fånga att vissa stadsdelar har många invånare med psykiska funktionsnedsättningar. Exempelvis höga antal schizofrenidiagnoser slår inte igenom i strukturindex. De psykiatriska diagnoserna ger inte ett tillräckligt stort förklaringsvärde och landstinget har ännu inte hittat modellen för ett "psykindex". Denna fråga måste ytterligare belysas och följas upp av stadsledningskontoret i samarbete med landstinget."

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

" Det är mycket positivt att ett förslag till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin äntligen tagits fram. Socialpsykiatrin får i förslaget en egen delpåse vilket är mycket bra. Allt tyder på att det föreslagna resursfördelningssystemet på ett bättre sätt svarar mot behovet av medel än nuvarande system. Det nya förslaget innebär att stadsdelar som tidigare missgynnats i resursfördelningen i högre grad kompenseras för de kostnader man har inom socialpsykiatrin.

De ekonomiska effekterna av det föreslagna resursfördelningssystemet ger dock stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Exempelvis Kungsholmen får 3,8 miljoner kr mindre i det nya systemet vilket motsvarar nästan 14 % av deras nuvarande tilldelning. Detta motiverar att någon form av övergångsregler eller kompensation kan ges för att de människor som idag är föremål för socialpsykiatrins insatser i dessa stadsdelsnämnder inte ska drabbas.

I förslaget till nytt resursfördelningssystem har det inte gått att finna en variabel som förmår att fånga att vissa stadsdelar har många invånare med psykiska funktionsnedsättningar. Exempelvis höga antal   schizofrenidiagnoser slår inte igenom i strukturindex. De psykiatriska diagnoserna ger inte ett tillräckligt stort förklaringsvärde och landstinget har ännu inte hittat modellen för ett "psykindex". Denna fråga måste ytterligare belysas och följas upp av stadsledningskontoret i samarbete med landstinget."

§30 Yttrande över enskild verksamhet HVB för vuxna

Länsstyrelsen har gett nämnden möjlighet att yttra sig enligt 4 kap 2 § socialtjänstförordningen över en ansökan om enskild verksamhet Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna senast den 15 juni 2005.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-05-24.

Stadsdelsnämndens beslut

1.Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-24.

2.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök på Vindragarens ålderdomshem...

Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort tillsynsbesök vid Vindragarens ålderdomshem och gruppboende. Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden för brister i trygghet och säkerhet i omvårdnaden om de äldre under natten vid Vindragarens gruppboende och begär yttrande senast den 20 juni 2005 om planerade åtgärder för att komma tillrätta med bristerna i trygghet och säkerhet.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-04-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-18.

§32 Underlag för planering av parkprojekt 2006-2008

Kommunfullmäktige har beslutat föra över vissa verksamheter från gatu- och fastighetskontoret till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnderna ges härigenom ett samlat ansvar för drift, reinvesteringar och investeringar på parkmark. Markkontoret kommer att samla in nämndernas önskemål vad avser större investeringar på parkmark och sammanställa dessa till stadsledningskontoret, som gör en stadsövergripande bedömning och lämnar förslag till fördelning av investeringsmedel. Härefter fattas beslut av kommunfullmäktige.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-22.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-22 till markkontoret.

§33 Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande för...

Renhållningsförvaltningen har till nämnden för yttrande senast den 20 juni 2005 översänt rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-05-27.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) anslöt sig.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Heléne Lilja m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till renhållningsförvaltningen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-27.

 

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Sonja Gräns (m) samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) till förmån för (fp)-förslaget med instämmande av (m) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver anföra följande:

Stockholms källsorteringssystem är i kris och måste göras om i grunden. Källsortering i sig ska inte utgöra ett mål. Om det är mer miljö- och samhällsekonomiskt lönsamt att avskaffa sortering av vissa avfallsprodukter ska detta ske. Sorteringsmålen är felkonstruerade. Invånarna lägger ner tid och kraft på att i många fall sortera avfall som man lika gärna kan skicka till förbränning, medan liten kraft läggs på sortering av det miljöfarliga avfallet. Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den "vanliga" soppåsen.

Den politiska majoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 procent av (32 000 ton) matavfallet skall sorteras ut från hushåll och restauranger. Folkpartiet motsätter sig detta experiment. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid. Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas ska baseras på en helhetsbedömning. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. För andra produkter är insamling och materialåtervinning självklart.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor."

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat

1. Att som svar på remissen översända följande.

Stockholm har som en tät storstad med många medborgare särskilda behov vad det gäller kommunal service gentemot medborgarna. Även när det gäller renhållningen och avfallspolitiken är det väsentligt att se till medborgarnas vardagssituation. Det är viktigt att konsekvent ha ett medborgarperspektiv där medborgarnas olika förutsättningar är vägledande för utformningen av avfallspolitiken. Närhet, enkelhet och förtroende är viktiga ingredienser. En begriplig information gentemot medborgarna blir en allt viktigare beståndsdel. En väl fungerande renhållning står och faller med medborgarnas och verksamhetsutövarnas acceptans och aktiva deltagande. 

Insamling från hushåll föreslås inledas under 2005 trots att det är tveksamt om matavfallet kan nyttjas på ett resursmässigt bra sätt. Oklarheter finns fortfarande om hur insamlingen ska ske, hur behandlingskapaciteten ska kunna öka och hur produkten ska kunna användas utan risker. Då flera obesvarade frågor återstår att besvara är det inte är rimligt att gå vidare med hushållsinsamling innan godtagbara lösningar etablerats. Det matavfall som idag samlas in från hushåll används därtill endast som täckmaterial vid markarbeten. Insamling av matavfall bör i dagsläget endast ske från storkök och restauranger.

Målet om att minst 35 % av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling kan vara riktigt. Dock saknas i dag förutsättningar för att se hur en säker hantering av matavfallet ska säkerställas.

En prioritering bör ske i stadens avfallsarbete på att samla in det farliga avfallet. Ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter kommer snart att införas vilket är bra. Att ytterligare öka insamlingen av batterier är också mycket angeläget. Dagens system medåtervinningsstationer har sedan starten 1997 uppvisat en rad brister och fungerar i allmänhet illa. Allmän nedskräpning, klotter, överfulla behållare och oklaransvarsfördelning är påfrestande för stadens medborgare. Den uppsägning av det befintliga avtalet med materialbolagen som Kommunfullmäktige nyligen beslutade om var därför riktigt.

Den mobila insamlingen av farligt avfall ökar nu i staden och det är viktigt att formerna för denna verksamhet utvecklas. Den kan bli ett bra komplement till andra insamlingsformer för det farliga avfallet.

Återvinningscentralerna har stor betydelse för att ta hand om avfall som inte kan lämnas på annat sätt. Det är viktigt att fler återvinningscentraler kan startas. Mycket av det avfall som lämnas till återvinning skulle istället kunna återanvändas. Det kan gälla möbler, hushållsapparater, köksinredningar och liknande. Vid återvinningscentralerna gäller att allt som har lämnats till återvinning inte får tillvaratas av dem som besöker centralen. Då många frivilligorganisationer arbetar med insamling av begagnade möbler och andra konsumentartiklar vore det värdefullt att pröva om Stockholms stad kunde erbjuda frivilligorganisationer som arbetar med återanvändning att få ta emot begagnade artiklar i väl avgränsade ytor i anslutning till återvinningscentralerna.

Att återvinningscentral och insamling för återanvändning skulle finnas på samma plats skulle underlätta för stockholmare som vill lämna grovavfall för både återanvändning och återvinning vid samma transportresa. En bieffekt kan bli att återvinningscentralerna får en mindre mängd grovavfall för t ex miljöstörande förbränning. Återanvändning är en god miljösatsning.

Återvinningsstationer utgör tillsammans med fastighetsnära insamling olika typer av befintliga insamlingspunkter idag. Inriktningen att sträva efter ökad grad av fastighetsnära insamling är riktig men det är också angeläget att tydigare lagstiftning tas fram på området.

Ett särskilt storstadsproblem hänger samman med att många människor i Stockholm saknar bil och därtill bor trångt i innerstan. Hur de ska kunna lämna grovsopor bör uppmärksammas särskilt. Idéerna om mobila återvinningscentraler eller återvinningscentraler i mindre skala i innerstaden bör utredas vidare."

§34 Yttrande över ansökan om automatspel

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inga invändningar mot att tillstånd lämnas till automatspel till Kleins, Kornhamnstorg 51, Stockholm.
 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-31 översänds till Lotteriinspektionen.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§35 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Gallematias

Mira och Gus AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten och till slutna sällskap i Restaurang Gallematias. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00-00.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-05-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang Gallematias, Södermalmsallén 34, Stockholm.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Mäster Olofsgården

Ärende 36 Mäster Olofsgården- yttrande över ansökan om alkoholservering utgår.

§37 Anmälan av PM angående Metodutveckling inom socialtjänsten

Förvaltningens promemoria Metodutveckling inom socialtjänsten 2005-05-24 anmäldes.

§38 Anmälan av PM om Inrättande av arbetssökarverksamhet

Förvaltningens promemoria Inrättande av arbetssökarverksamhet 2005-05-27 anmäldes.

§39 Anmälan av nytt hyreskontrakt för Göta Ark 200

Nytt hyreskontrakt 2006-10-01- -2009-09-30 för Göta Ark anmäldes.

§40 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2005-05-25 och 2005-06-08, vilka båda justerats samma dag.

§41 Anmälan av protokoll från stadsdelens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-06-07, vilket justerats 2005-06-08.

§42 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2005-06-07, vilket justerats 2005-06-09.

§43 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Stadsmiljö och Barn och Ungdom.

§44 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2005-05-01- -2005-05-31.

§45 Information från stadsdelsdirektören

Avdelningschef Sven Byström informerade om förvaltningens friskvårdssatsning som startar i september månad och ska pågå under ett och ett halvt år. Satsningen har som mål att sänka sjukfrånvaron med 4 %.

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att hon har semester vecka 25 och 26 (Eva Hagberg- Dyberg vikarie), vecka 29 (Monica Gahm vikarie) samt vecka 31 och 32 (Gunilla Robertsson vikarie).

§46 Övriga frågor

Ordföranden önskade nämnd och förvaltning en välförtjänt semester och en glad sommar.

 

Vid protokollet

 

Elisabeth Berndtsson

nämndsekreterare