Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-08-25

Sammanträde 2005-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

13 Månadsrapport per juli 2005

Dnr: 103-161/05

Månadsrapporten har byggts upp av enheternas prognoser. Summan av enheternas prognoser är nämndens totala prognos. Månadsrapporten per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 4,8 mnkr. Omsorg om funktionshindrade visar ett underskott om 1,7 mnkr medan äldreomsorgen visar ett överskott om 5,0 mnkr. Bidrag och vuxenstöd visar ett överskott om 1,5 mnkr. Övriga verksamheter visar noll resultat.

Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

14 Äldreboendeplan för Katarina-Sofia och Maria-Gamla stans stadsdelsområden

Dnr: 504-300/05

I äldreboendeplanen redovisas dagens behov av platser på äldreboenden med heldygnsomsorg, korttidsboenden och antalet boende på servicehusen samt en prognos för nyttjandet av platser på äldreboenden fram till 2020. Dessutom redovisas befintliga äldreboenden inklusive servicehus inom Södermalm. I äldreboendeplanen beskrivs också pågående och planerad omstrukturering i befintliga äldreboenden.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

15 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag för anhörigstödHandläggare: Claes Lagergren , 508 11 051

16 Underlag för verksamhetsplan 2006 samt flerårsplan. Skrivelse från trafikkontoret

Dnr: 306-394/05

Trafikkontoret (Tk) har till stadsdelsförvaltningen (sdf) översänt en förfrågan om förvaltningens önskemål om investeringar/upprustningar på gatumark och i parker, vad avser tillgänglighetsåtgärder samt på gatumark för övriga investeringar. Investeringar i parkmark har behandlats av nämnden i ett tidigare tjänsteutlåtande (16/6 2005).
Stadsdelsförvaltningarnas önskemål kommer att användas som underlag för prioriteringar i Tk:s förslag till verksamhetsprogram för 2006 samt flerårsprogram. Stadsdelsförvaltningen har listat förslag på investeringsbehov i prioriteringsordning samt gjort en schematisk bedömning av hur önskemålen påverkar drift- och underhållskost-naderna för stadsdelsnämnden (sdn).


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

17 Gemensam upphandling av hantverkstjänster inom Stockholms stad

Dnr: 105-417/05

En upphandling av hantverkstjänster för 11 stadsdels-
nämnder och Kulturförvaltningen bereds. I ärendet föreslås
att Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningschefen för Kungsholmens stadsdelsförvaltning att på nämndens vägnar genomföra upphandlingen, anta anbudsgivare samt teckna ramavtal.


Handläggare: Lars Ingvald, 508 12 018

18 Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen

Dnr: 002-426/05

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

19 Resa i tjänsten till staden Fez i Marocko

Stockholms stad har av Kungariket Marockos Ambassad i Stockholm inbjudits att besöka Marocko och staden Fez i syfte att förstärka relationerna och förståelsen mellan staden och Fez.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 508 11 020

20 Rättegångsfullmakt

Dnr: 012-424/05

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har inkommit med hemställan om rättegångsfullmakt att användas i domstolar, där juridiska avdelningen har stadsdelsförvaltningens uppdrag att föra talan. Fullmakten avser såväl verksamhet som bedrivs av stadsledningskontorets juridiska avdelning, allmänjuridiska enheten som av social- och skoljuridiska enheten vid samma avdelning.
Ny rättegångsfullmakt begärs med hänsyn till de personella förändringar, som ägt rum inom Stadsledningskontorets juridiska avdelning.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

REMISSER/YTTRANDEN

21 Yttrande över Maestro Svindersvik AB:s ansökan om etablering av friskola i Stockholms kommun

Dnr: 403-302/05

Maestro Svindersvik AB har ansökt hos Skolverket om godkännande av och bidrag till en fristående förskoleklass och grundskola år 1-9 med inriktning mot musik i Stockholms kommun från och med läsåret 2006/2007. Kommunen har beretts möjlighet att yttra sig över om etableringen skulle medföra påtagliga negativa konsekvenser för kommunens skolväsende. Under förutsättning att friskolan även tillhandahåller skolbarnsomsorg bedömer förvaltningen att etableringen inte får några påtagliga ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för stadsdelens kommunala grundskolor. I annat fall kan etableringen medföra organisatoriska konsekvenser för kommunen, som har ansvaret att tillhandahålla skolbarnsomsorg för alla barn.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

22 Yttrande över Sofiaängens behandlingsenhet AB:s ansökan om etablering av friskola i Stockholms kommun

Dnr: 403-384/05

Sofiaängens behandlingsenhet AB har ansökt hos Skolverket om godkännande av och bidrag till grundskola år 6-9 på Södermalm i Stockholms kommun från och med läsåret 2006/2007. Skolan ska bedriva behandling med integrerad skolgång för ungdomar med allvarliga psykosociala problem. Kommunen har beretts möjlighet att yttra sig över om etableringen. Förvaltningen bedömer att etableringen inte får några påtagliga ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för stadsdelens kommunala grundskolor.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

23 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS. Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 505-428/05

Länsstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande angående en ansökan från Stiftelsen INUTI om ändring av tillstånd med anledning av byte av lokaler samt utökad verksamhet från 23 till 25 platser. Förvaltningen har inget att erinra mot verksamhetens innehåll men anser att de tilltänkta lokalerna är mindre lämpliga ur tillgänglighetssynpunkt.

Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

24 Yttrande över resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder

Dnr: 502-337/05

Stadsledningskontoret har överlämnat utredningen ”Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder” till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande.

I förslaget till resursfördelningsmodell föreslås bland annat att medel fördelas för handläggning av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder enligt den modell som kommunfullmäktige antagit avseende ekonomiskt bistånd. För Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd kommer det föreslagna resursfördelningssystemet innebära en minskning av medel för arbetsmarknadsåtgärder och handläggning av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-02, som svar på remissen om resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

25 Yttrande angående Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinderHandläggare: Kerstin Forsén, 508 11 400

26 Yttrande angående enskild verksamhet HVB för vuxna

Dnr: 502-397/05

Länsstyrelsen har gett stadsdelsnämnden möjlighet att yttra sig enligt 4 kap 2 § Socialtjänstförordningen kring en ansökan om Enskild verksamhet Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna.

Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-02, som svar på remissen från länsstyrelsen om enskild verksamhet.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

27 Gränslös utmaning - alkoholpolitik i nutid (SOU 2005:25). Remiss från stadsledningskontoret

Dnr: 502-344/05


Stadsledningskontoret har överlämnat utredningen ” Gränslös utmaning – alkoholpolitik i nutid (SoU 2005:25)” till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande.
Förvaltningen föreslår nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-04, som svar på remissen från stadsledningskontoret.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

28 Yttrande över detaljplan Kristinehovsgatan

Dnr: 308-314/05

Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd har erhållit en remiss från stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Kristinehovsgatan. Förslaget innebär att fyra stycken hus, grupperade två och två, byggs på det som idag är gatumark. Husen föreslås innehålla 38 hyreslägenheter.

Förvaltningen avstyrker förslaget till detaljplan för den aktuella delen av Kristinehovsgatan. Förvaltningen anser inte att ett tillskott av 38 lägenheter försvarar den omdaning av området som förslaget innebär. Förvaltningen anser att en byggnation av området splittrar den enhetliga miljön som utgörs av Högalidsgatans granitmurar, grönstråket med förkastningsbranten, Borgarhemmets solitära institutionsbyggnad och Högalidsgatans gaturum med sikten upp mot Högalidskyrkan. Förvaltningen ser även det olämpliga i att bygga på platsen då friytan söder och öster om det förslagna bebyggelseområdet klassas som särskilt betydelsefull för Stockholms park- och bebyggelsehistoria. Förvaltningen anser inte att det aktuella området är ett bra exempel på utnyttjande av redan exploaterad mark vid jämförelse av andra projekt inom stadsdelen t. ex. Tantogatan och kv. Vattenpasset.


Handläggare: Mats Christenson, 508 12 201

29 Ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen. Yttrande över motion

Dnr: 405-246/05

Stadsdelsnämnden har anmodats yttra sig över en motion av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (samtliga m) om ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen. I motionen föreslås att pengen går direkt till verksamheten, att verk-samheterna ges ekonomisk möjlighet att ta emot barn i behov av särskilt stöd (likvärdighetsgaranti), att en gemensam webbportal skapas där föräldrar kan söka barnomsorg, att fri-stående verksamheter ges samma möjligheter till stöd vid utbyggnad och kompetens---utveckling av personalen som kommunala verksamheter samt att stadens medarbetare uppmuntras att ombilda sina förskolor till fristående förskolor. Förvaltningen har inget att erinra mot att en likvärdighetsgaranti och en gemensam webbportal utreds. Övriga frågeställningar bedömer förvaltningen vara politiska ställningstaganden och tar därför inte ställning till frågan.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

30 Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad. Yttrande över motion

Dnr: 4-391/05

Stadsdelsnämnden har anmodats yttra sig över motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (kd). Förvaltningen ställer sig positiv till motionärernas förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag att komma med ett förslag på gemensam policy för hur våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda ska hanteras samt att hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp tas med vid utbildningar för förtroendevalda ledamöter i stadens nämnder och styrelser.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

31 Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Yttrande över motion

Dnr: 314-2349/2005

Åsa Romson (mp), Per Bolund (mp) och Cecilia Obermüller (mp) föreslår att gångtrafikanter-na ska få ett större utrymme på trottoarerna i innerstaden och att detta ska ske genom att bred-are gångbanor skapas vid ombyggnader. Staden uppmanas att samla ett särskilt råd för att specialstudera trottoarens betydelse för gångtrafikanter. Inom staden finns redan ett råd, stads-miljögruppen, som diskuterar och ger rekommendationer om allehanda om- och nybyggnader i staden varför förvaltningen anser att ett råd som endast tillvaratar gångtrafikanternas per-spektiv är överflödigt då även gåendes synpunkter tas tillvara inom gruppen.

Handläggare: Cecilia Rivard, 508 12 208

32 Posithiva gruppen-yttrande över alkoholservering

Dnr: 309-357/05

Posithiva Gruppen ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i sin restaurang belägen på Tjurbergsgatan 29, Stockholm. Förvaltningen föreslår nämnden att inte ha några erinringar mot alkoholserveringen för slutna sällskap.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

33 Louis på Torget -yttrande över alkoholservering

Dnr: 309-333/05

PARSCO Aktiebolag ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten till kl. 02.00 i restaurang Louis på Torget, Medborgarplatsen, Stockholm. Ansökan gäller omprövning efter prövotid. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha några erinringar mot alkoholservering till klockan 02.00 för den del av restaurangen som är belägen inne i Söderhallarna.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

34 Ansökan om medel till Kompetensstegen-regeringens satsning för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Anmälan av ordförandebeslut

35 Anmälan av revisionskontorets granskning av tertial- och delårsrapport 1 2005 för stadens nämnder och styrelser

Dnr: 2-387/05

Revisionskontoret har granskat tertial- och delårsrapport 1/2005 för stadens
nämnder och styrelser samt staden totalt. Granskningsresultatet har sammanställts
i en rapport ”granskning av tertial- och delårsrapport 1/2005 för stadens nämnder och styrelser” och överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande senast 2005-09-01 samt för kännedom till samtliga nämnder och styrelser.


Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

36 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2005-06-13.Avsägelser och fyllnadsval

Dnr: 002-195/05

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

37 Anmälan av förvaltningens promemoria Lägesrapport- Avveckling av lokal, Timmermansgatan 23

39 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

40 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

42 Anmälan av inkomna skrivelser

43 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att jämte ledamoten Bo Holmberg (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-06-16, vilket justerats 2005-06-17.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§8 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2005-08-08.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Anmälan enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 §

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga s...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-07-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp) ajournerade sammanträdet kl.17.08.

Ordföranden Maria Palme (s) öppnade sammanträdet åter kl.18.00.

§13 Månadsrapport per juli 2005

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-05.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per juli 2005.

§14 Äldreboendeplan för Katarina-Sofia och Maria-Gamla stans stadsdelsområden

I äldreboendeplanen redovisas dagens behov av platser vid äldreboenden med heldygnsomsorg, korttidsboenden och antalet boende vid servicehusen samt en prognos för nyttjandet av platser vid äldreboenden fram till 2020.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-21.

§15 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag för anhörigstöd

Riksdagen har beslutat att anslå 24 850 000 kr i stimulansbidrag för att främja utvecklingen av varaktigt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar äldre, personer med funktionshinder eller långvarigt sjuka.Länsstyrelsen i Stockholms län har tilldelats 4 110 000 kr att fördela för åren 2005, 2006 och 2007. Stimulansbidragen är avsedda för kommunal verksamhet och ansökan sker i form av en projektplan.I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag om 125 000 kr för anhörigstöd.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§16 Underlag för verksamhetsplan 2006 samt flerårsplan. Skrivelse från traf...

Trafikkontoret har till förvaltningen översänt en förfrågan om förvaltningens önskemål om investeringar/upprustningar på gatumark och i parker, vad avser tillgänglighetsåtgärder samt på gatumark för övriga investeringar. Förvaltningens önskemål kommer att användas som underlag för prioriteringartill Tk:s förslag till verksamhetsprogram för 2006 samt flerårsprogram.I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-03.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut och instämde idet av (fp) framlagda förslaget.Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut och instämde i det av (s) m.fl. framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på skrivelsen till Trafikkontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-03.

2. Nämnden anför därutöver följande:

Vi tycker att förvaltningen skrivit ett bra svar på förfrågan från Trafikkontoret. Vi vill till detta tillägga ett påpekande om problematiken vid korsningen Fatburs Kvarngatan – Rosenlundsgatan. Det är svårt att få bra uppsikt över bilar och fotgängare när man ska köra ut från Fatburs Kvarngata till Rosenlundsgatan. Vi anser att korsningen är dåligt planerad vilket bör åtgärdas.

Nämnden har tidigare diskuterat problematiken med att Magnus Ladulåsgatan är en smitväg, samt att många bilister håller alltför hög hastighet. Det svar vi då erhöll från GFK var att det förhoppningsvis skulle lösa sig i och med införandet av 30-zoner i staden. Som alla känner till har dessa förhoppningar inte infriat sig. Vi anser att det nu är dags att åter kontakta GFK för att få deras hjälp med att nedbringa hastigheten på Magnus Ladulåsgatan med hjälp av text. rödljus, gupp eller liknande.


 

§17 Gemensam upphandling av hantverkstjänster inom Stockholms stad

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-07-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd deltar i gemensam upphandling av hantverkstjänster avseende ramavtal.
 2. Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningschefen vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning att administrera upphandlingen samt besluta om löpande frågor i ärendet
 • godkänna förfrågningsunderlaget
 • infordra anbud
 • anta anbudsgivare och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare.

    3. Nämnden godkänner förfarandet att 

 •  respektive förvaltning informeras kontinuerligt
 • samtliga nämnder informeras i efterhand om processen och resultatet.

     4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

 

 

 

.

§18 Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser sju ledamöter att ingå i den sociala delegationen enligt följande: Pelle Börjesson (v), Eva-Britt Henmark (s), Heléne Lilja (s), Caroline Bexius (mp), Gunnel Laufke (m), Torbjörn Andring (kd) och Maj-Britt Åkesson (fp) samt fyra ersättare enligt följande: Elsemarie Bjellqvist (s), Bo Holmberg (s), Pär Hommerberg (fp) och Sonja Gräns (m).

    2.   Nämnden utser Pelle Börjesson (v) till ordförande och Gunnel Laufke (m) till vice ordförande.

    3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Resa i tjänsten till staden Fez i Marocko

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-07-06. Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut att godkänna resa för stadsdelsdirektören.

Sammanträdet ajournerades kl.18.10-18.25.

Tjänstgörande ordföranden Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade bifall till ett förslag att hänskjuta avgörandet om resan till sociala delegationen, då ärendet p.g.a. tidsbrist inte kan bordläggas.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade på att avgöra ärendet idag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

 

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att hänskjuta frågan till sociala delegationen för avgörande den 31 augusti 2005.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), ledamoten Torbjörn Andring (kd) samt tjänstgörande ersättaren Solveig Staffas (fp) till förmån för förslaget att avgöra ärendet idag.

§20 Rättegångsfullmakt

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har inkommit med hemställan om rättegångsfullmakt att användas i domstolar, där juridiska avdelningen har stadsdelsförvaltningens uppdrag att föra talan. Fullmakten avser såväl verksamhet som bedrivs av stadsledningskontorets juridiska avdelning, allmänjuridiska enheten som av social- och skoljuridiska enheten vid samma avdelning. Ny rättegångsfullmakt begärs med hänsyn till de personella förändringar, som ägt rum inom Stadsledningskontorets juridiska avdelning. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-03.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att ge fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt
vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka.

§21 Yttrande över Maestro Svindersvik AB:s ansökan om etablering av friskol...

Maestro Svindersvik AB har ansökt hos Skolverket om godkännande av och bidrag till en fristående förskoleklass och grundskola år 1-9 med inriktning mot musik i Stockholms kommun från och med läsåret 2006/2007. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-06-28.

 

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot ansökan från Maestro Svindersvik AB om etablering av friskola.
 2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-28 till utbildningsförvaltningen.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Bo Holmberg (s), Tove Frimodt (s), Heléne Lilja (s), Eva-Britt Henmark (s) och tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) enligt följande.

"Vi ser med viss oro på en ökning av antalet friskolor i vår stadsdel i ett läge, då våra kommunala skolor inte har fullt barnantal. Vi tror att det på sikt får negativa ekonomiska konsekvenser om antal friskoleplatser ökar samtidigt som vi står med överkapacitet och fasta kostnader på de kommunala skolorna. Det är svårt att påvisa att nyetablering av 1 ny friskola i stadsdelen får påtagliga ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för stadsdelens kommunala skolor, men skulle denna nyetablering öka kommer man förr eller senare fram till en gräns, då så blir fallet. Vi vill också understryka vikten av att frågan om skolbarnsomsorg löses innan godkännande ges."

 

§22 Yttrande över Sofiaängens behandlingsenhet AB:s ansökan om etablering a...

Sofiaängens behandlingsenhet AB har ansökt hos Skolverket om godkännande av och bidrag till grundskola år 6-9 på Södermalm i Stockholms kommun från och med läsåret 2006/2007. Skolan ska bedriva behandling med integrerad skolgång för ungdomar med allvarliga psykosociala problem. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-06-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot ansökan från Sofiaängens behandlingsenhet AB om etablering av friskola.
 2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-28 till utbildningsförvaltningen.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS. Yttrande til...

Länsstyrelsen har av nämnden begärt yttrande över ansökan från Stiftelsen INUTI om ändring av tillstånd med anledning av byte av lokaler samt utökad verksamhet från 23 till 25 platser. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-08-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-08.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bi...

Stadsledningskontoret har till nämnden för yttrande senast den 26 augusti 2005 översänt rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-08-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-02.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Socialbidragsberoendet i Stockholm har ökat dramatiskt de senaste åren. Mer än 13000 hushåll är i dag helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörjning. Majoritetens mål att halvera socialbidragsberoendet till år 2004 misslyckades fullständigt.

Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas. Eftersom bristande ekonomiska resurser i en familj alltför ofta leder till olika former av problem, kommer den satsning vi gör och de krav vi ställer att leda till att fler stockholmare får en bättre livssituation.

För att lyckas med målet om att minska bidragsberoendet måste nya metoder och nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samarbetet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler jobb. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda projekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet måste också tillåtas och utnyttjas."

§25 Yttrande angående Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om pers...

Stadsledningskontoret har till nämnden för yttrande senast den 26 augusti 2005 översänt rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-06-29.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-29.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) samt vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) enligt följande.

" Staden ska skapa förutsättningar för att ge de funktionshindrade så stor valfrihet som möjligt. Alla människor skall tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning skall, så långt det är möjligt ha, samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering. Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller funktionshindrades situation. Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälpmedel och så vidare. Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå förändring.Valfriheten skall öka inom omsorgen om funktionshindrade. Kundval har införts inom hemtjänsten och inom ledsagarservice och avlösarservice. Valfrihet även inom de särskilda boendeformerna skall införas. De funktionshindrade har rätt till likvärdig vård, omsorg och service oavsett var i stadende bor. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning samt får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Ett problem i stadens egen verksamhet gäller bristerna i samordningen med andra huvudmän.Ett påtagligt problem för vissa brukare inom socialpsykiatrin gäller den stadsdelsarrest de upplever finns när det gäller deras möjlighet att nyttja daglig verksamhet i andra stadsdelsnämndsområden än där de själva bor. Denna stadsdelsarrest måste upphävas."

§26 Yttrande angående enskild verksamhet HVB för vuxna

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 26 augusti 2005 remitterat rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-08-02

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-02.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Gränslös utmaning - alkoholpolitik i nutid (SOU 2005:25). Remiss från s...

Stadsledningskontoret har till nämnden för yttrande senast den 26 augusti 2005 remitterat utredningen Gränslös utmaning- alkoholpolitik i nutid (SOU 2005:25). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-08-04.

Tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut. Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-04.

2. Nämnden anför därutöver följande:

Förutom de viktiga påpekanden och synpunkter förvaltningen ger i sitt svar vill vi framhäva vikten av ett fungerande förebyggande arbete. För stadsdelenligger det främsta ansvaret i att hindra barn och ungdomar under 18 år från attdricka alkohol. Här har skolor, fritidsgårdar, fältassistenter och drogsamordnareett stort ansvar.

Vi ser med oro på den ökande alkoholkonsumtionen i samhället. Skulle alkoholskatten sänkas säger utredningen själv att detta skulle öka konsumtionen ytterligare. Resultatet av konsumtionsökningen ser vi särskilt i Stockholm med ökat våld, fler missbrukare och fler alkoholrelaterade skador och sjukdomar. Detta är problem som kommuner och landsting tar kostnaderna för. På Södermalm har vi en extra hög alkoholkonsumtion och har därför också höga kostnader för detta. För att minska problemen och därmed kostnaderna behövs insatser både från stat och kommun för att stoppa konsumtionsökningen.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att                    som svar på remissen anföra föjande:

Sänkningen av skatten på öl och vin som aviseras välkomnas. Den nuvarande beskattningen av dessa drycker leder till direktimport, smuggling och hembränning. Aktiviteter som inte verkar positivt för en bra alkoholkultur i Sverige. Därutöver riskerar de höga skatternas ovan nämnda konsekvenser på området leda till att alkohol olagligt vidaresäljs i illegala miljöer där unga människor kan råka illa ut. En sänkning av vin och spritskatten är nödvändig. Därutöver bör skatten på öl sänkas.

Utredningen föreslår att åldersgränsen för all försäljning av alkohol och servering höjs till 20 år. Det förslaget avvisas. 18 år gäller som såväl myndighets som rösträttsålder och är den ålder som bör gälla även alkohol.

Utredningen föreslår att det i alkohollagen skall anges en senaste serveringstid, kl. 03.00, som kommunen inte har möjlighet att överskrida vid tillståndsgivningen. Som framgår av utredningen har frågan om restaurangernas senaste serveringstid varit föremål för tidigare utredningar och rapporter. Det har från flera håll, framför allt storstäderna, framhållits vikten av att kommunerna får behålla sin självbestämmanderätt i denna fråga och att man därför tidigare avstyrkt förslag om att lagstifta om en senaste sluttid. Det finns inte nu heller någon anledning att lagstifta om denna fråga. Serveringstider måste avgöras lokalt av dem som har bäst kännedom om de lokala förutsättningarna.

Utredningen föreslår dessutom att kommunerna skall ha fortsatt ansvar för att tillståndsgivningen för serveringstillstånd. Då är det också naturligt att det är på den lokala nivån som serveringstiderna bäst kan bedömas.

De regionala kompetenscentra som föreslås inrättas i utredningen tillstyrks inte. Stockholms stad och län har en väl uppbyggd kompetens på området och det finns ingen anledning att bryta sönder de i dag fungerande verksamheterna för att ersätta dem med regionala centra. Regionala centra som då ändå hamnar för långt bort från verkligheten där arbetet skall bedrivas."

§28 Yttrande över detaljplan Kristinehovsgatan

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande remitterat rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-06-30.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (s) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-30.

Reservation anmäldes av ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Bo Holmberg (s),Tove Frimodt (s), Heléne Lilja (s), Eva-Britt Henmark (s) och tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) till förmån för eget förslag enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Det är bra och nödvändigt att det byggs bostäder i Stockholm, särskilt hyresrätter, därför tillstyrker vi detaljplanen.Vi tycker att planförslaget är väl avvägt och att ingreppen i gatu- och parkmark är måttligt.Vi instämmer dock i Handikapprådets synpunkter om att tillgänglighet och parkeringsmöjligheter för handikappade och äldre i området måste tillgodoses."

§29 Ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen. Yttrande över motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 15 september 2005 remitterat motion 2005:25 av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m) i rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-06-30.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)-(mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på motionen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-30.

2. Nämnden anför därutöver följande:

Vi instämmer med förvaltningen och ställer oss bakom att-sats två och tre. Det är viktigt att barn i behov av särskilt stöd får samma möjligheter att välja barnomsorg. Vi anser också att en webbportal vore bra bl.a. för att förbättra informationen till brukarna.

Vi vill däremot avstyrka att-satserna ett, fyra och fem. Vi tror att ett ersättningssystem som det idag är det som garanterar flest barn en god barnomsorg. Vi vill också värna om de kommunala förskolorna och ser inget behov av att uppmuntra dessa att bli fristående. När det gäller kompetensutveckling skulle kommunen kunna erbjuda fristående verksamheter sådan mot ersättning.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att

I huvudsak instämma i förvaltningens utlåtande vad beträffar motionärernas  punkter 2, 3

Instämma i motionärernas viljeyttring vad beträffar punkterna 1,4 och 5

Vi moderater vill att föräldrarna ska ha ökat inflytande över barnomsorgen för sina egna barn. Byråkrater och politiker ska ha mindre inflytande än föräldrarna över barnen.

Kvaliteten i verksamheterna garanteras bäst genom en mångfald – inte enfald – av utförare med skiftande inriktning. För att åstadkomma mer rättvisa och jämförbara villkor bör man skapa et pengsystem dä resurserna går direkt till den verksamhet – fristående eller kommunal – som föräldrarna väljer."


§30 Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroe...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 21 oktober 2005 remitterat motion 2005:49 av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) i rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-07-11.

 

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-07-11.

§31 Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i ...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 2 september 2005 remitterat motion 2005:44 av Åsa Romson, Per Bolund och Cecilia Obermüller (alla mp) i rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-07-15.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-07-15.

§32 Posithiva gruppen-yttrande över alkoholservering

Posithiva Gruppen ansöker om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i sin restaurang Tjurbergsgatan 29, Stockholm. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-08-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering för slutna sällskap i Posithiva Gruppens restaurang, Tjurbergsgatan 29, Stockholm.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Louis på Torget -yttrande över alkoholservering

PARSCO Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten till kl. 02.00 i restaurang Louis på Torget. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande vid omprövningen efter prövotid inget att erinra mot alkoholservering till kl. 02.00 för Restaurang Louis på Torget, Medborgarplatsen, Stockholm, för den del av restaurangen som är inne i Söderhallarna.

     2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Stadens uppföjningsansvar för ungdomar 16-19 år samt in rättande av Navigatorscentra (NC) (Dnr 503-383/05

Stadsledningskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2005 remitterat rubricerad rapport.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-08-17.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-17.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Att lämna remissen utan eget ställningstagande

Att därutöver anföra

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstaterades att mellan 25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterade vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete.

Den modell som föreslås med så kallade Navigatorcentra visar inte på något särskilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas problem. För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte särskilda "Navigatorcentra" eller andra kommunala projekt. Det krävs en omläggning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken.

De ungdomar som befinner sig utan all kontakt med skola, annan utbildning och inte är i arbete eller sysselsatta på annat sätt kan antas leva ett liv som på sikt kommer att medföra att de får problem. Det huvudsakliga ansvaret för deras livssituation innehar de själva. Förslaget genomsyras av ett socialdemokratiskt omhändertagandeperspektiv som passiviserar.

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning inrättas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

En nyligen genomförd undersökning visar att elever som genomgått de tvååriga yrkesförberedande utbildningarna klarat sig bättre på arbetsmarknaden än vad vi ser idag i den treåriga gymnasieskolan.

Det krävs också kraftfulla insatser för att bryta bidragsberoendet. Vuxna personer som är fullt arbetsföra har en skyldighet att efter förmåga försöka bidra till sin egen försörjning. Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst - som inte är jobbinriktad - bidrar snarare till att förvärra än att bryta utanförskapet."

§35 Ansökan om medel till Kompetensstegen-regeringens satsning för kompeten...

Ordförandens beslut angående Ansökan om medel till Kompetensstegen- regeringens satsning för kompetensutveckling inom äldreomsorgen anmäldes.

§36 Anmälan av revisionskontorets granskning av tertial- och delårsrapport ...

Revisionskontoret har granskat tertial- och delårsrapport 1/2005 för stadens nämnder och styrelser samt staden totalt.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§37 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2005-06-13.Avsägelser och fyllnads...

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-13 bordlades val av ersättare i stadsdelsnämnden Maria –Gamla stan.

Vidare godkändes avsägelse från Gudrun Hubendick (mp) som ersättare och utsågs Caroline Lundqvist (mp) till ny ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan till och med år 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§38 Anmälan av förvaltningens promemoria Lägesrapport- Avveckling av lokal,...

Förvaltningens promemoria Lägesrapport- Avveckling av lokal, Timmermansgatan 23 anmäldes.

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2005-06-22, 2005-07-06, 2005-07-22, 2005-08-03, 2005-08-05 samt 2005-08-17, vilka samtliga justerats samma dag.

§40 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-08-16, vilket justerats 2005-08-18.

§41 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2005-08-15, vilket justerats 2005-08-17.

§42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom.

§43 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2005-06-01- -2005-07-31.

§44 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om kollostatistik för 2005 vad gäller antal sökande, antal deltagande, ålder, avgiftsnivå m.m. Vidare rapporterades om inbjudan till seminarium om stadens resursfördelningssystem den 17 oktober 2005.

§45 Övriga frågor

Möjlighet till en rik fritid och utevistelse för äldre

Ledamoten Jonas Nilsson (m) påminde om sin skrivelse till förvaltningen om medel för att ge äldre möjlighet till en rik fritid och utevistelse. Förvaltningen återkommer.

Rapportering av jämställdhetsarbetet

Ersättaren Bengt Sjöberg (s) bad om rapportering av jämställdhetsarbetet i förskolor och skolor. Förvaltningen återkommer.

Möjlighet till rekreationsvistelse för äldre

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda behov och möjligheter att bereda äldre rekreationsvistelse. Behovet utreds i samverkan med pensionärsorganisationerna. Standard och tillgänglighet i de tilltänkta lokalerna undersöks.

 

 

Vid protokollet

 

Elisabeth Berndtsson

nämndsekreterare