Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

BORDLAGDA ÄRENDEN

15 Äldreboendeplan för Katarina-Sofia och Maria-Gamla stans stadsdelsområden

Dnr: 504-300/05

I äldreboendeplanen redovisas dagens behov av platser på äldreboenden med heldygnsomsorg, korttidsboenden och antalet boende på servicehusen samt en prognos för nyttjandet av platser på äldreboenden fram till 2020. Dessutom redovisas befintliga äldreboenden inklusive servicehus inom Södermalm. I äldreboendeplanen beskrivs också pågående och planerad omstrukturering i befintliga äldreboenden.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

BESLUTSÄRENDEN

16 Tertialrapport 2 2005

Dnr: 103-161/05

Nämndens prognostiserade överskott om 10,8 mnkr bygger på prestationsförändringar/ökning om 19,7 mnkr och att kommunstyrelsen tillstyrker ekonomiutskottets beviljade budgetjusteringar om 0,4 mnkr.
Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjusteringar om totalt 20,6 mnkr.
Nämndens prognostiserade helårsresultat på 10,8 mnkr har belastats med planerade kostnader för ombyggnation och upprustning av verksamhetslokaler med cirka 20 mnkr. Av dessa fastighetskostnader har cirka 5,5 mnkr finansierats av centrala medel från staden och resterande cirka 14,5 mnkr finansierats av nämndens egna budgetmedel.
Utfallet i delårsbokslut per augusti indikerar att prognosen kommer att hållas.
Resultatenheterna inom förskolor och skolor överför sammantaget ett överskott om
14,7 mnkr från 2004 till 2005. I överföringen från föregående år ingår Flyktingförskolans överskott om 4,6 mnkr. Flyktingförskolans verksamhet avvecklades 2005-01-01 och överskottet ingår i nämndens totala resultat för 2005.
Resultatenheterna överför ett överskott om 5,8 mnkr till 2006.
Nämndens resultat efter resultatöverföringar visar därmed ett överskott om 19,7 mnkr.
Verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i tertialrapporten.


Handläggare: Ted Emanuelsson, 508 12 150

17 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion av trä- och metallslöjdsalar i Eriksdalsskolan

Dnr: 205-364/05

Arbetsmiljöverket har den 3 juni 2005 kontrollerat om trä- och metallslöjdsalarna på Eriksdalsskolan uppfyller gällande arbetsmiljökrav. Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket vissa brister i arbetsmiljön. Eriksdalsskolan har tagit fram en åtgärdsplan utifrån de krav som uppställts av Arbetsmiljöverket. Förvaltningen föreslår att skolans åtgärdsplan översänds till Arbetsmiljöverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

18 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion av trä- och metallslöjdsalar i Åsö grundskola

Dnr: 205-363/05

Arbetsmiljöverket har den 3 juni 2005 kontrollerat om trä- och metallslöjdsalarna på Åsö Grundskola uppfyller gällande arbetsmiljökrav. Vid inspektionen fann Arbetsmiljöverket vissa brister i arbetsmiljön. Åsö Grundskola har tagit fram en åtgärdsplan utifrån de krav som uppställts av Arbetsmiljöverket. Förvaltningen föreslår att skolans plan översänds till Arbetsmiljöverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

19 Utlandsresa till Glasgow för fyra elever vid Eriksdalsskolan

Dnr: 406-476/05

Fyra elever i år 8 och 9 på Eriksdalsskolan ansöker om nämndens tillstånd att få åka till Glasgow den 4 till 9 oktober 2005. Tre lärare och två biträdande rektorer följer med på resan. Resan ingår som ett inslag i Eriksdalsskolans deltagande i EUs skolprojekt Comenius. Förvaltningen föreslår att nämnden bifaller ansökan.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

REMISSER/YTTRANDEN

20 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS. Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 505-427/05

Länsstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande angående en ansökan från
BOA Mellanvård AB (BOA) att driva enskild verksamhet enligt 23 § LSS. Ansökan avser bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9.8 § LSS. Förvaltningen anser att ansökan bör avstyrkas eftersom de enskilda lägenheter där verksamheten ska bedrivas inte är belägna inom samma närområde eller i nära anslutning till gemensamhetslokal. Verksamheten kan därmed inte betraktas som bostad med särskild service.


Handläggare: Kjell Carlsson, 508 12 413

21 Stockholms stads äldreomsorgsplan år 2006-2010. Remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 504-285/05

Äldreomsorgsplanen fokuserar särskilt på stöd- och hjälpinsatser i det egna boendet. Äldres inflytande och delaktighet i beslut och insatser är en annan viktig fråga liksom rättsäkerheten i handläggningsprocessen. Vikten av samplanering mellan stadsdelsnämnderna vid en omstrukturering av särskilda boenden betonas också i äldreomsorgsplanen. Stadsdelsförvaltningen ställer sig till huvudsak bakom förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010. Den fokusering på den enskilde individens behov och önskemål som genomsyrar äldreomsorgsplanen överensstämmer enligt stadsdelförvaltningen med allmänhetens syn på framtidens äldreomsorg.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

22 Ramavtal för särskilda boendeformer m.m. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 308-374/05

Stadsledningskontoret har begärt remissvar av Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd på tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen angående ”Ramavtal för särskilt boende mm”

Samordningen av berörda fastigheter till ett bolag ger lägre hyreskostnader för nämnderna, vilket är positivt för verksamheterna.

Genomförande av andrahandsuthyrning för servicehuslägenheterna ger en tung och resurskrävande administration utan stödfunktioner hos förvaltningarna. Fastighetsbolagen har en väl fungerande hyreskontraktsadministration med väl utvecklade stödfunktioner och rutiner. Samordning med bolagen bör eftersträvas.


Handläggare: Åke Winnert, 508 12 151

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 SEKRETESSÄRENDE

24 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

25 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

26 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

27 Anmälan av inkomna skrivelser

28 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordföranden hälsade Per Hallerby (fp) välkommen som ny ersättare i nämnden.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-08-25, vilket justerats 2005-08-29. Ledamoten Jonas Nilsson (m) önskade i § 19 Resa i tjänsten till staden Fez, Marocko tillägget " …och avslår resa för Maria Palme och Pär Hommerberg." (rad 3).

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2005-09-01.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt ...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-17.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Anmälan om personskada i verksamhet enligt LSS

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-22.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Anmälan av missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-19.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Anmälan av 24 § hälso- och sjukvårdslagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-05.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Upphandling av drift av Hornstulls äldreboende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Redovisning av ärenden om alkoholservering

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl.17.15. och öppnade det åter kl.18.00.

§15 Äldreboendeplan för Katarina-Sofia och Maria-Gamla stans stadsdelsområden

I äldreboendeplanen redovisas dagens behov av platser på äldreboenden med heldygnsomsorg, korttidsboenden och antalet boende på servicehusen samt en prognos för nyttjandet av platser på äldreboenden fram till 2020. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-21.Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 25 augusti 2005.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ordföranden tog först upp den första, likalydande att-satsen i de båda yrkandena. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att bifalla yrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningarnas äldreboendeplan 2005 för Katarina- Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsområden.

Härefter tog ordföranden upp anförandetexten i (s), (v)- (mp)-förslaget.

Ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) samt vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) instämde i anförandetexten i (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden anför därutöver följande.

Det är viktigt att den enskilde kan vara med och påverka sitt boende. Den som vill bo kvar hemma ska kunna göra det med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. Stadsdelsnämnden ska sträva efter att öka den enskildes möjlighet att välja boendeform.

Det är viktigt att se till att rätten till eget rum värnas. En valfrihet måste också finnas att få dela rum när man vill detta- t.ex. två makar.

Pensionärsrådets synpunkter bör beaktas.

Härefter tog ordföranden upp anförandetexten i (m)-förslaget, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslutit sig.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå anförandetexten.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår anförandetexten i (m)-förslaget.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att             därutöver anföra:

Stadsdelsförvaltningarna har redogjort för antalet tillgängliga platser inom särskilda boendeformer inom Södermalm, den senaste USK-prognosen samt pågående och planerad omstrukturering i befintliga äldreboenden. Det är emellertid av stor vikt att man noga följer nyttjandet av äldreomsorg, eftersom denna plan baseras på nyttjandet i december 2003. Dessutom bygger prognoserna på ett antal antaganden, bland annat om medellivslängd, hälsoförbättring och omflyttning inom staden och där Södermalm tydligt skiljer sig från övriga delar av staden.

För oss moderater är valfrihet även för våra äldre medborgare en självklarhet. Att själv kunna välja vem som skall utföra hemtjänsten infördes under den förra mandatperioden och har nu permanentats. Att själv kunna välja boende även som gammal är också en självklarhet. Vi instämmer därför i Katarina-Sofias pensionärsråds åsikt där det ifrågasätter skrivningen om Äldreomsorgens målsättning där det står:

"Möjligheten för de äldre att i det egna hemmet, utöver service och omsorg, få hjälp med såväl rehabiliteringsinsatser som medicinsk omvårdnad ökar de äldres valfrihet och gör att fler väljer att bo kvar i det egna hemmet."

Är detta verkligen sant, har denna möjlighet ökat?

Vi menar att stadsdelsnämndsarresten, som nu finns måste bort, eftersom stadsdelens budget inom äldreomsorgen går före de äldres egna önskemål.

Vi instämmer även i att planen, inkl boendet, måste vara så flexibel så att den lätt kan anpassas till ändrade förutsättningar. Dock måste hänsyn tas till de rapporter som kommer nämnderna tillhanda, bland annat från Patientnämnden, Årsrapport 2004.

Under den förra mandatperioden togs initiativ till en översyn av boendestandarden på kommunens alla äldreboenden för att se om dessa uppfyllde aktuella boendekrav, vilket senare visade sig inte vara fallet. Vid den servicehusomvandling, som senare har skett, har vi borgerliga opponerat oss, bland annat mot bristen på information och kommunikation över staden om själva omvandlingen samt bristen på definition av begreppet "seniorboende".

I den övergripande planen för korttidsplatser finns idag av politiska skäl inte möjlighet för staden att erbjuda detta utomlands som ett ytterligare alternativ. Motioner av en moderat och en folkpartist har lagts i kommunfullmäktige om detta. Vi menar att en sådan möjlighet för våra äldre inte bara är billigare för staden utan även en valfrihet för våra äldre."


§16 Tertialrapport 2 2005

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-12.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.
 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,4 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan Mullvaden, Krukmakarbacken 12.
 3. Nämnden återredovisar 0,7 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokal (Fördärvet/Slipvillan).
 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,7 mnkr för de kommunövergripande verksamheterna Reimers specialförskola och Bamse språkförskola.
 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,5 mnkr för beställarstöd för skollokaler.
 6. Nämnden redovisar kostnader om 0,1 mnkr i samband med flodvågskatastrofen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp), ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), samt Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps.

Trots högkonjunkturen ökar socialbidragstagandet kraftigt. Vänstermajoriteten har fullständigt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. Ökningen av budgeten för socialbidrag är den enskilt största satsningen i majoritetens budget för 2005. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att Agenda 21-kontor, kultursekreterare och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För viktiga kärnverksamheter som skolan och äldreomsorgen innebär 2005 års budget direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) enligt följande.

"Den rödgröna majoriteten valde att kraftigt höja skatten med hela 50 öre 2003. Detta har konsekvenser för företagande och tillväxt. På grund av skattehöjningarna lyckas inte majoriteten att få fler i arbete eller sänka socialbidragen i staden. Den ekonomiska politik som förs gör att enskilda stockholmare får svårare att tjäna sitt levebröd på egen hand.

Sveriges dåliga ekonomiska tillväxt kostar dig en dryg månadslön i utebliven levnadsstandard. Om Sverige hade haft samma BNP-ökning som genomsnittet för hela OECD hade alla anställda haft 13 månadslöner i stället för 12 per år. För en bättre ekonomi krävs nytt styre i Stadshuset och i Rosenbad.

Det är högsta prioritet att människor har ett arbete och därmed kommer till sin rätt. Den negativa utveckling som vi sett de senaste åren när alltfler står utanför arbetsmarknaden och blir beroende av andra för sin försörjning är mycket olycklig. Särskilt olyckligt är den mycket negativa socialbidragsutvecklingen i Stockholm.

Det stora arbete som lades ner under förra borgerliga mandatperioden på att minska socialbidragsberoendet har stannat av. I stället växer nu kostnaderna för socialbidrag kraftigt i staden. Under förra året ökade bidragsberoendet i alla stadsdelsnämnder- totalt ökade stadens kostnader för socialbidrag med närmare 10%, vilket motsvarar nästan en hel skattekrona."

§18 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion av trä- och metallslöjdsala...

Arbetsmiljöverket har den 3 juni 2005 kontrollerat om trä- metallslöjdsalarna i Åsö grundskola uppfyller gällande arbetsmiljökrav. Vid inspektionen fann verket vissa brister i arbetsmiljön.

Med anledning av inspektionen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-09-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner Åsö grundskolas åtgärdsplan med anledning av påpekade brister i arbetsmiljön i Åsö grundskola.
 2. Ärendet översänds till Arbetsmiljöverket.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Utlandsresa till Glasgow för fyra elever vid Eriksdalsskolan

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller ansökan om utlandsresa till Glasgow den 4 till 9 oktober 2005 för fyra elever i år 8 och 9 vid Eriksdalsskolan.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 20 Fullmäktigemedel för att ge äldre möjlighet till en rik fritid och utevistelse. Uppdrag      från nämnden (Dnr 504-271/05)

Vi nämndsammanträdet den 21 april 2005 uppdrogs åt förvaltningen att bereda skrivelse 2005-04-21 från ledamoten Jonas Nilsson (m) i rubricerat ärende.

Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-07.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade på återremiss för svar även på frågorna 2 och 3.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet och ställde detta mot avslag

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår yrkandet om återremiss.

Härefter förelåg ett förslag till beslut- förvaltningens.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse 2005-04-21.

 

§21 Fullmäktigemedel för att ge äldre möjlighet till en rik fritid. Uppdrag från nämnden (Dnr 504-271/05)

Länsstyrelsen har begärt nämndens yttrande över en ansökan från BOA Mellanvård AB (BOA) att driva enskild verksamhet enligt 23 § LSS. Ansökan avser bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9.8 § LSS.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-09-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att avstyrka ansökan från BOA Mellanvård AB att driva verksamhet enligt 23 § LSS.
 2. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Stockholms stads äldreomsorgsplan år 2006-2010. Remiss från kommunstyre...

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 september 2005 remitterat rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-09-06.

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut om återremiss och instämde i att-satserna 2-5 i (s), (v)-(mp)-förslaget. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m).

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till ett av (kd) framlagt förslag till beslut att kommunstyrelsen återremitterar äldreomsplanen till berörd instans.

Ordföranden Maria Palme (s) tog först upp yrkandet om återremiss och ställde detta mot avslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår yrkandet om återremiss.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 1 i (s), (v)- (mp)-förslaget och att-sats nr 1 i anförandetexten.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att bifalla yrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen angående Stockholms äldreomsorgsplan år 2005-2010 överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-06.

Nämnden anför därutöver följande.

Äldre över 80 år bör få möjlighet till hemtjänst utan biståndsprövning.

Härefter tog ordföranden upp punkterna 2-5 i anförandetexten i (s), (v)- (mp)-förslaget. Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m).

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden bifalla att-satserna 2-5 i (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Rent allmänt behöver biståndsbedömningen bli mer generös.

Det är viktigt att äldre med hemtjänst som har behov av ledsagning för att komma ut erbjuds detta. Möjligheten att komma ut t.ex. för att träffa andra, är mycket betydelsefull för att undvika social isolering.

Maten till de äldre är mycket viktig. Den bör vara god och näringsriktig och helst också ekologisk och lokalt producerad.

Pensionärsrådets synpunkter bör beaktas.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp), ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat

att ärendet återremitteras

därutöver anföra

Förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de kraftfulla förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Den förra äldreomsorgsplanen var bättre och tydligare och ett mer funktionellt verktyg att arbeta med. Det förslag till plan som presenterats är flummigt och innehåller få mätbara mål. Förslaget till plan Dsaknar en etta gäller inte minstinriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende.

Ett omarbetat förslag till äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre Stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Vi vill slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet, genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus samt olika typer av boende med heldygnsomsorg.

Även tryggheten måste få en mer framskjuten plats i äldreomsorgsplanen. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning, som blivit följden av stramare budgetramar, måste genomlysas.

Därtill förbigås många aktuella frågor som för äldre kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det gäller till exempel hur staden kan arbeta för att förhindra att allt fler äldre utvecklar demens. Demensvården utgör ungefär hälften av kommunernas kostnader för äldreomsorg. Äldreomsorgsplanen bör hantera frågor om hur de som arbetar med demenssjuka kontinuerligt ska kunna erbjudas handledning. Det kan till exempel handla om att inrätta demens som "specialitet" för såväl undersköterskor som sjuksköterskor. Frågorna om hur äldres sociala situation kan förbättras och hur staden ska möta de stora rekryteringsbehov som finns inom äldreomsorgen i framtiden bör också hanteras i en äldreomsorgsplan. Därtill saknas den viktiga aspekten av hur valfriheten ska kunna öka för de äldre. Det gäller särskilt inom boendet där ett valfrihetssystem bör införas.

En god äldreomsorg förutsätter en helhetssyn och en obruten vårdkedja. Samverkan mellan landstingets hälso- och sjukvård och den kommunala äldreomsorgen måste därför utvecklas och fördjupas. Tydliga kvalitetsgarantier bör formuleras så att de äldre och deras anhöriga lättare kan se vad de har rätt till. Tydliga kvalitetsgarantier förenklar uppföljning och förbättringar och underlättar för medborgarna att ställa de styrande politikerna till svars."

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

"Jag anser att nämnden skulle beslutat

att stadsdelsnämnden som svar på remissen hemställer hos kommunstyrelsen att äldreomsorgsplanen återremitteras

att därutöver anföra

Förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de kraftfulla förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Detta gäller inte minst inriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende.

Äldreomsorgsplanen behöver vara tydligare och mer konkret så att stadens åtaganden framgår.

En värdighets- och trygghetsgaranti bör införas inom äldreomsorgen.

Ett omarbetat förslag till äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre Stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Genom att underlätta för fler aktörer att erbjuda plats på äldreboenden ökar mångfalden. Vi vill också slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet, genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus samt olika typer av boende med heldygnsomsorg. De som önskar att bo kvar hemma skall få den hjälp de behöver för att klara sin livssituation. Lika självklart borde det vara att den som ansöker om servicehusboende, särskilt de äldre över 80 år borde bedömas utifrån ett generösare synsätt.

De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning, som blivit följden av stramare budgetramar, måste genomlysas.

Trygghetsskapande åtgärder måste få en mer framskjuten plats i äldreomsorgsplanen. En funktion, Äldreomsorgen Direkt, med ett telefonnummer dit man kan ringa och ställa frågor om äldreomsorg bör inrättas. Landstinget och staden bör samverka i denna uppgift så att personer som ringer blir slussade rätt.

Det förebyggande arbetet måste lyftas och alla äldre över 75 år bör erbjudas ett hembesök för att få veta kommunens ansvar och möjligheter. Att inte veta när och hur man kan få hjälp skapar onödig otrygghet.

Den ovärderliga insats som utförs av anhöriga inte minst bland äldre måste uppvärderas och stödjas. Ett flexiblare synsätt på stödinsatser skulle säkert möjliggöra att de anhöriga orkar lite till."

§23 Ramavtal för särskilda boendeformer m.m. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 23 september 2005 remitterat rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-09-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-01.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2005-08-31, 2005-09-05, 2005-09-14 och 2005-09-20, vilka samtliga justerats samma dag.

§25 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2005-09-12, vilket justerats 2005-09-14.

§25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-09-13, vilket justerats 2005-09-18.

§27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Barn och Ungdom och Stadsmiljö samt beslut av förvaltningschefen.

§28 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2005-08-01- -2005-08-31.

§29 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel gav rapport om sin tjänsteresa till staden Fez i Marocko den 13-18 september 2005.

Vidare rapporterades att Kulturbolaget Mondo ej betalat sina hyreskostnader det senaste kvartalet, varför företrädare för bolaget kallats till överläggning av förvaltningen.

§30 Övriga frågor

Elevrådsmöten

Ledamoten Eva-Britt Henmark (s) anmälde gemensam skrivelse 2005-09-22 från (s), (v) och (mp) om att skapa kontakter mellan elevråd för att elever ska kunna utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra. Eleverna har själva efterfrågat detta.

 

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ordna elevrådsmöten för representanter för elevråden vid stadsdelens skolor- ett för mellanstadieelever och ett för högstadieelever. Vid mötena kommer även representanter för nämnden att närvara.

 

Vid protokollet

Elisabeth Berndtsson

Nämndsekreterare