Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-11-30

Sammanträde 2005-11-30

Datum
Klockan
08:15
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, plan 6, Göta Ark 200

Den offentliga delen börjar direkt härefter

Sluten del av sammanträdet:

1 Genomgång av närvarolista

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

7 Yttrande över adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning

11 Yttrande över anmälan om avsaknad av beslut och dåligt bemötande

12 Yttrande över anmälan om felbehandling, övergrepp och brott mot socialtjänstlagen

13 Uppföljning av social dokumentation på Hornstulls servicehus.

Öppen del av sammanträdet, Sammanträdesrummet Ivar Lo, Bordlagt ärende:

14 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Restaurang Riddarkällaren

Nya ärenden:

15 Verksamhetsplan 2006

16 Månadsrapport per oktober 2005

17 Ansökan från Nobba Brass och Nubbe om bidrag till jul- och nyårsfirande

18 Ansökan om startbidrag till verksamhet

20 Reviderad lokal handlingsplan- kvinnofrid

21 Policy mot alkohol och droger

22 Policy och riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

23 Nämndens sammanträdesdagar 2006

24 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU)

Remisser/yttranden

25 Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

26 Ett entreprenörshus i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen

27 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade. Remiss

28 Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion

29 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Folkoperan

30 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Riddarhuset

31 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang H 62

32 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang Louis på Torget

Anmälningsärenden:

33 Anmälan av revisionsrapport Granskning av stadens säkerhetsarbete - internt skydd

34 Anmälan av revisionskontorets granskning av tertial- och delårsrapport 2/2005 för stadens nämnder och styrelser

35 Anmälan av socialtjänstnämndens Familjevårdsrapport 2004

36 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

40 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

41 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2005

Maria Palme
Pär Hommerberg

Närvarande

Ledamöter
Maria Palme (s) ordförande
Pär Hommerberg (fp) vice ordförande
Bo Holmberg (s)
Tove Frimodt (s)
Heléne Lilja (s)
Eva-Britt Henmark (s)
Åsa Hagelstedt (v)
Stefan Nilsson (mp)
Jonas Nilsson (m)
Gunnel Laufke (m)
Sonja Gräns (m)
Torbjörn Andring (kd)

Ersättare
Elsemarie Bjellqvist (s)
Ylva Moberg (s)
Bengt Sjöberg (s)
Fredrik Upmark (s) fr.o.m. § 14
Pelle Börjesson (v)
Caroline Bexius (mp) fr.o.m. § 13
RoseMarie Bladholm (m)
Solveig Staffas (fp) tjänstgörande
Per Hallerby (fp)
Miguel de Paula (kd) §§ 13-40

Förhinder hade anmälts av ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) samt ersättarna Niclas Karlsson (s), Margaretha Swanström (m) och Mats Edenius (m).

Närvarande i övrigt var Sven Byström, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

En person från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-10-20, vilket justerats 2005-10-26.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 9 Nedläggning av faderskapsutredning utgår.

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2005-11-14.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Yttrande angående anmälan om avsaknad av beslut

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-28.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Yttrande angående anmälan om felbehandling, övergrepp

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-01.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Uppföljning av social dokumentation vid Hornstulls servicehus.

Rapport till länsstyrelsen (Dnr 504-157/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-27.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl. 8.20 och öppnade det åter kl. 8.23.

§13 Yttrande över ansökan om alkoholservering för

Riddarkällaren- Atscorpios Bar ansöker om förlängt tillstånd för serveringstid till kl. 05.00 vid omprövning efter prövotid.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-09-12. Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 20 oktober 2005.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut att tillstyrka ansökan.

Övriga partier yrkade bifall till förslaget att ej ha något att erinra mot alkoholservering till kl. 03.00.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förslaget att ej ha något att erinra mot alkoholservering till kl. 03.00.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har ej ha något att erinra mot alkoholservering till kl.03.00. för Restaurang Riddarkällaren, Birger Jarls Torg 5, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson, Gunnel Laufke och Sonja Gräns (alla m) till förmån för eget förslag till beslut att tillstyrka ansökan.

§14 Verksamhetsplan 2006 (Dnr 2-627/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-29.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§15 Månadsrapport per oktober månad 2005 (Dnr 103-161/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-14.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningarnas månadsrapport per oktober 2005.

 2. Nämnden avsätter 4,0 mnkr för larm och fönsterputs inom äldreboenden.

 3. Nämnden avsätter 2,0 mnkr för lekutrustning i parker.

 4. Nämnden avsätter 1,5 mnkr för uppgradering av förvaltningens dataprogram.

§16 Ansökan från Nobba Brass och Nubbe om bidrag till jul- och nyårsfirande (Dnr 008-536/05)

Fritidsföreningen Nobba Brass och Nubbe (NBN) ansöker om bidrag till jul- och nyårsfester.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-10-31.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår ansökan om bidrag, då fritidsföreningen Nobba Brass och Nubbe (NBN) redan fått 800 000 kr i bidrag från Stockholms stads socialtjänstnämnd.

§17 Ansökan om startbidrag till verksamhet (Dnr 6-598/05)

En privatperson har ansökt om bidrag till lokal att användas till vandrarhem för turister och husvilla.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-11-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår ansökan om startbidrag, då verksamheten inte är förenlig med nämndens mål och inriktning.

§18 Tillsyn vid Bostället (Dnr 500-544/05)

Förvaltningen har i oktober 2005 genomfört tillsyn av Bostället, som drivs av Stockholms stadsmission. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-14.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län för kännedom.

§19 Reviderad lokal handlingsplan- kvinnofrid (Dnr 500-581/05)

I december 2003 antog nämnden nuvarande lokala handlingsplan - kvinnofrid, vilken nu justerats.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-31.

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till andra och tredje att-satsen i (s), (v)- (mp)-förslaget.

Ordföranden ajournerade sammanträdet mellan kl. 8.37 och 8.42.

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) yrkade för majoritetens del bifall till ett modifierat (s), (v), (mp)- förslag, som innebar en ändring av första att-satsen.

Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m), vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd).

Stadsdelsnämndens beslut

Förvaltningens förslag till reviderad ”lokal handlingsplan – kvinnofrid” behandlar hur mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer bör hanteras och hur man bör hjälpa den som utsatts för våld. Dock nämns andra typer av våld än mäns våld mot kvinnor enbart helt kort i inledningen.

Det är viktigt att allt våld i nära relationer berörs i en lokal handlingsplan. Huvudproblemet; där det mesta våld i nära relationer utövas, är relationer där män misshandlar kvinnor. Men det är även viktigt att synliggöra och stödja dem som utsätts för våld i andra nära relationer; kvinnor i homosexuella relationer, män i homosexuella relationer och män i heterosexuella relationer. Dessutom bör också våld och hot mot unga kvinnor och män utifrån den s. k. hedersproblematiken beröras. En ny handlingsplan mot våld i nära relationer bör i separata avsnitt ta upp dessa olika typer av nära relationer.

 1. Nämnden antar det av förvaltningen utarbetade förslaget till handlingsplan.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under våren 2006 återkomma med en ny lokal handlingsplan, som behandlar hur alla typer av våld i nära relationer bör hanteras och hur man bör hjälpa den som utsatts för våld

 3. Nämnden beslutar att denna handlingsplan även berör våld och hot utifrån den s.k.hedersproblematiken.

§20 Policy mot alkohol och droger (Dnr 205-600/05)

Personalstrategiska avdelningen har utarbetat ett förslag till policy mot alkohol och droger övergripande för alla stadens nämnder och bolag. Stadens policy är av övergripande karaktär och anger mål och inriktning för förvaltningar att utforma egna riktlinjer och rutiner.

Utifrån stadens förslag till policy, arbetsmiljölagen, arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om Arbetsanpassning och rehabilitering och kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB), har personalavdelningen utarbetat bifogat policydokument att gälla för stadsdelens samtliga anställda.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner policy mot alkohol och droger för anställda inom förvaltningen med följande tillägg.

Ca 10% av befolkningen har missbruks- eller beroendeproblem, en större andel av männen och en något lägre andel av kvinnorna. Södermalm har generellt än högre alkoholkonsumtion än övriga landet, vilket innebär att vi kan anta att våra siffror är något högre än genomsnittet.

Mot den bakgrunden är det viktigt att man inom förvaltningen har en stor medvetenhet om problemen och arbetar förebyggande. Att såväl chefer som övrig personal har kunskap om missbruksfrågor och kan känna igen tecken är oerhört viktigt för att personen ska kunna få hjälp i tid. Det är också viktigt att man har ett klimat där ingen uppmanas att dricka alkohol.

Det finns olika sätt att arbeta förebyggande och det finns expertis att ha hjälp av. Hur detta genomförs bestämmer självklart förvaltningen själv, men vi vill påtala vikten av medvetenhet och förebyggande arbete för att kunna undvika och minska problem.

§21 Policy och riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar (Dnr 200-601/05)

Kommunfullmäktige beslutade i mars 1999 om en reviderad policy för intern och extern representation samt för gåvor och uppvaktningar och uppdrog till nämnder och styrelser att tillämpa beslutad representationspolicy.

Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner policy och riktlinjer för intern och extern representation samt för gåvor och uppvaktningar.

Reservation anmäldes av ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Stefan Nilsson (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

”Vi anser det vara orimligt att skattepengar ska användas till att betala människors alkoholkonsumtion. Dessutom är en alkoholfri representation ett stöd till den som har problem med alkoholen.

Vi anser att nämnden skulle beslutat

Nämnden godkänner förvaltningens förslag med följande ändring:

Stadsdelsförvaltningens representation ska vara alkoholfri. I de fall där alkohol förekommer ska denna betalas av deltagarna själva, och inte finansieras av skattepengar.”

§22 Nämndens sammanträdesdagar år 2006 (Dnr 2-585/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-10.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fastställer sammanträdesdagar år 2006 till torsdagen den 19 januari, torsdagen den 16 februari, torsdagen den 30 mars, torsdagen den 27 april, torsdagen den 18 maj, torsdagen den 15 juni, torsdagen den 24 augusti, torsdagen den 21 september, torsdagen den 26 oktober samt torsdagen den 30 november.

§23 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (Dnr 013-611/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st inom nämndens eget ansvarsområde.

 2. Nämnden förordnar nedan nämnda personer vid Socialjouren och Placerings- och konsultationsenheten att begära polishandräckning enligt LVU 43 § 1 st p. inom nämndens eget ansvarsområde.

  Socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Elisabeth Larsson, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Inga- Lill Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Inger Vallin,Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla-Maija Yrjänä.

  Placerings- och konsultationsenheten: Bo Svensson, Svante Wallin och Magnus Nilsson.

 3. Nämnden förordnar följande enhetschefer och socialsekreterare vid Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p. inom nämndens eget ansvarsområde: Leif Jarlebring, Inger Karlsson, Barbro Stenwall, Barbro Andersson, Kicki Hofling, Pia Hähnel och Birgit Pettersson.

§24 Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 205-512/05)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 december 2005 remitterat Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

§25 Ett entreprenörshus i Stockholm.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-559/05)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 19 december 2005 remitterat framställan om ett entreprenörshus i Stockholms innerstad från den ideella stiftelsen Entreprenör Center.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-10-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-28.

§26 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 505-501/05)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 5 december 2005 remitterat socialtjänstförvaltningens rapport Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-11-14.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-14.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), tjänstgörande ersättaren Solveig Staffas (fp) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

”Vi anser att nämnden skulle beslutat

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att inspektörernas uppdrag även ska innefatta granskaningen av de privata utförare som staden tecknat avtal med

att därutöver anföra

Omsorgen om funktionshindrade i Stockholm ska präglas av kvalitet, trygghet och mångfald. Införandet av särskilda inspektörer för funktionshinder är ett bra steg på vägen för att uppnå detta. Erfarenheterna från skolan och äldreomsorgen visar att ett bra granskningsverktyg är en förutsättning för att medborgarna ska garanteras verksamheter med hög kvalitet. Möjligheten att jämföra granskningar av skilda verksamheter ökar också människors möjligheter att göra egna medvetna val inom ramen för olika valfrihetssystem.

Det är mycket angeläget att samtliga omsorgsverksamheter granskas av inspektörerna, även de som utförs i privat regi. En jämförbar kvalitetsgranskning av alla verksamheter, oavsett huvudman, är en viktig förutsättning för att människor ska kunna jämföra och välja utförare. Då granskningen också fyller funktionen att peka på goda exempel är det givetvis angeläget att alla verksamheter inkluderas.

Det är angeläget att de inspektörer som nu föreslås inom omsorgen om funktionshindrade får en oberoende ställning liknande den som stadens äldreomsorgsinspektörer har i dag. Ett ökande antal inspektörer för stadens verksamheter aktualiserar också frågan om rollfördelning och samordning mellan de olika inspektörsfunktionerna.”

§27 Hälsosamtal för äldre boende hemma. Yttrande över motion

(Dnr 326/05)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 9 december 2005 remitterat motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) om hälsosamtal för äldre boende hemma.

Med anledning av motionen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-10-17.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) samt vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på motionen till kommunstyrelsen överlämnar nämnden nedanstående svar.

Stockholms läns landsting har beslutat att avsätta medel för att 2006 starta ett projekt med målet att alla medborgare över 75 år skall erbjudas förebyggande hälsosamtal. Till en början är nio vårdcentraler inom Stockholms län referensobjekt. Vi ser därför positivt på motionens förslag, men kan konstatera att beslut redan har tagits av majoriteten i landstinget för att genomföra förslaget.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Folkoperan

(Dnr 309-561/05)

Folkoperan Café och Restaurang Aktiebolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Folkoperan. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 17.00-23.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-11-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Folkoperan, Hornsgatan 72, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang

Cibo Et Poto AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten för pausservering i Riddarhuset. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 03.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-10-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Riddarhuset, Riddarhustorget 10, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Restaurang H 62

(Dnr 309-545/05)

H 62 Restaurang AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang H 62.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-11-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang H 62, Hornsgatan 62, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Restaurang

Uniparsco AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Louis på Torget.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-11-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang Louis på Torget, Medborgarplatsen, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Anmälan av revisionsrapport Granskning av stadens

I ärendet förelåg revisionskontorets rapport Granskning av stadens säkerhetsarbete-Internt skydd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner anmälan.

§33 Anmälan av revisionskontorets Granskning av tertialrapport 2-

I ärendet förelåg revisionskontorets rapport Granskning av tertialrapport 2- uppföljning av budget 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner anmälan.

§34 Anmälan av socialtjänstnämndens Familjevårdsrapport 2004

I ärendet förelåg socialtjänstnämndens Familjevårdsrapport 2004 med protokollsutdrag om socialtjänstnämndens behandling av rapporten 2005-09-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner anmälan.

§35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2005-10-26, 2005-11-09 och 2005-11-23, vilka samtliga justerats samma dag.

§36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-11-22, vilket justerats 2005-11-24.

§37 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2005-11-21, vilket justerats 2005-11-23.

§38 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Barn och Ungdom och Personal, Kansli och IT.

§39 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag,

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2005-10-01- -2005-10-31.

§40 Information från förvaltningen

§41 Övriga frågor

Skrivelse angående alternativ barnomsorg inom stadsdelen

Ledamoten Jonas Nilsson (m) anmälde gemensam skrivelse från (m), (fp) och (kd) angående alternativ barnomsorg inom stadsdelen och yrkade bifall till ett förslag

att hemställa hos kommunstyrelsen om att bli pilotstadsdel för Nacka/ Sollentunamodellen.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade avslag på detta förslag.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade nämnden att avslå förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår förslaget att hemställa hos kommunstyrelsen om att bli pilotstadsdel för möjligheten att vara dagbarnvårdare för enbart egna barn enligt Nacka/ Sollentunamodellen.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), tjänstgörande ersättaren Solveig Staffas (fp) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

”Vi anser att nämnden skulle beslutat

att hemställa hos kommunstyrelsen om att bli pilotstadsdel för möjligheten att vara dagbarnvårdare för enbart egna barn enligt Nacka/ Sollentunamodellen.

Uppdrag till förvaltningen

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) efterlyste förteckning över de uppdrag

nämnden givit förvaltningen. Han ställde fråga om uppdraget om våld mot lärare återkopplats till nämnden.

Ledamoten Jonas Nilsson (m) efterlyste aktuell statistik över kösituationen till förskolan.

Överenskoms att hänskjuta till presidiet hur ärendena våld mot lärare och kösituationen till förskolan ska redovisas för nämnden.