Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2006-01-19

Sammanträde 2006-01-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, plan 6, Göta Ark 200

Den offentliga delen börjar kl.18.00

Sluten del av sammanträdet:

1 Genomgång av närvarolista

2 Utseende av protokollsjusterare

4 Fastställande av dagordning

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 a Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO)

7 Yttrande till länsstyrelsen

8 Redovisning av ärenden om alkoholservering

Nya ärenden:

9 Inspektion av trä- och metallslöjdsalar i Högalidsskolan. Svar till Arbetsmiljöverket

10 Underrättelse om eventuellt föreläggande avseende trä- och metallslöjdsalar i Eriksdalsskolan. Svar till Arbetsmiljöverket

11 Tillsyn av Hornstulls sjukhem. Svar till länsstyrelsen

12 Tillsyn av Hornskrokens äldreboende. Svar till länsstyrelsen

13 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen –BoA Mellanvård AB

14 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen - Sofiaängens behandlingsenhet AB

15 Uppföljande inspektion av Magdalenagårdens äldreboende. Svar till Arbetsmiljöverket

16 Kvalitetsgarantier 2006

17 Ansökan om ekonomiskt stöd för värdskap

18 Inrättande av ett biblioteksråd, val av ledamöter samt fastställande av instruktion

Remisser:

19 Årstaskogen- Årsta holmar naturreservat. Remiss från stadsbyggnadskontoret och markkontoret

20 Sjöfartshusets Festvåning- yttrande över ansökan om alkoholservering

21 Café Cronan- yttrande över ansökan om alkoholservering

22 Bistro Gustav- yttrande över ansökan om alkoholservering

23 Skeppsbar- yttrande över ansökan om alkoholservering

Anmälningsärenden:

24 Val av ledamöter och ersättare i nämnder. Anmälan av KF:s beslut 2005-12-05

25 Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2005.

Anmälan av kulturnämndens tjänsteutlåtande i ärendet och protokollsutdrag

26 Samordning av takskottning och snöröjning. Anmälan

27 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

31 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

32 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras
Maria Palme
Maj-Britt Åkesson

Närvarande
Ledamöter
Maria Palme (s) ordförande
Pär Hommerberg (fp) vice ordförande
Bo Holmberg (s)
Tove Frimodt (s)
Heléne Lilja (s)
Eva-Britt Henmark (s)
Åsa Hagelstedt (v)
Stefan Nilsson (mp)
Jonas Nilsson (m)
Gunnel Laufke (m)
Sonja Gräns (m)
Maj-Britt Åkesson (fp)
Torbjörn Andring (kd)

Ersättare
Elsemarie Bjellqvist (s)
Ylva Moberg (s)
Bengt Sjöberg (s) fr.o.m. § 10
Fredrik Upmark (s)
Pelle Börjesson (v)
Margaretha Swanström (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Mats Edenius (m)
Per Hallerby (fp)
Irmeli Patricius (kd)

Förhinder hade anmälts av ersättarna Niclas Karlsson (s) och Caroline Bexius (mp).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

En person från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2005-12-15, vilket justerats 2005-12-20.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2005-12-05.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Yttrande till länsstyrelsen (Dnr 505-565/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-30.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO) (Dnr 400-713/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Redovisning av ärenden om alkoholservering

(Dnr 309-442/05)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-29.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl. 17.45 och öppnade det åter kl.18.02.

§10 Inspektion av trä- och metallslöjdsalar i Högalidsskolan. Svar till Arbetsmiljöverket (Dnr 205-217/05)

Arbetsmiljöverket har den 3 oktober 2005 kontrollerat om Högalidsskolans trä- och metallslöjdsalar uppfyller gällande arbetsmiljökrav. Vid inspektionen konstaterades att en av skolans trä- och metallslöjdsalar har bristfällig allmänventilation och besvärande buller.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-02 som svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande om påpekade brister i arbetsmiljön i Högalidsskolan.

 2. Ärendet översänds till Arbetsmiljöverket.

§11 Underrättelse om eventuellt föreläggande om trä- och metallslöjdsalar i Eriksdalsskolan. Svar till Arbetsmiljöverket (Dnr 403-364/05)

Arbetsmiljöverket konstaterar vid sin uppföljning av tidigare inspektion av trä- och metallslöjdsalarna i Eriksdalsskolan att allmänventilationen inte är åtgärdad.

Arbetsgivaren åläggs att rätta till bristen och verket överväger ett eventuellt föreläggande. Mätningar har gjorts som visar att ventilationen uppfyller uppställda krav.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-03 till Arbetsmiljöverket.

§12 Tillsyn av Hornstulls sjukhem. Svar till länsstyrelsen (Dnr 504-514/05)

Länsstyrelsen har av nämnden begärt yttrande senast den 31 mars 2006 om hur och när nämnden kommer att åtgärda bristerna i bostadsstandarden i Hornstulls äldreboende.

Länsstyrelsen begär även yttrande över hur en trygg och säker vård och omsorg ska garanteras. Yttrandet ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2006.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-12-08.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar stadsdelsförvaltningens yttrande till länsstyrelsen över hur bristerna i bostadsstandarden på Hornstulls äldreboende ska åtgärdas.

§13 Tillsyn av Hornskrokens äldreboende. Svar till länsstyrelsen (Dnr 504-651/05)

Länsstyrelsen har av nämnden begärt yttrande med anledning av ett tillsynsbesök vid Hornskrokens äldreboende. Länsstyrelsen riktar kritik mot brister i trygghet och säkerhet.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

§14 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen- BoA Mellanvård AB (Dnr 503-679/05)

Förvaltningen har genomfört tillsyn av BoA Mellanvård AB enligt den tillsynsplan som stadsdelsnämnden fastställde i mars 2003.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten

 2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län, sociala avdelningen

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen- Sofiaängens behandlingsenhet AB (Dnr 503-678/05)

Stadsdelsförvaltningen har genomfört tillsyn av Sofiaängens behandlingsenhet AB

enligt den tillsynsplan som stadsdelsnämnden fastställde i mars 2003.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten

 2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län, sociala avdelningen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Uppföljande inspektion av Magdalenagården. Svar till Arbetsmiljöverket (Dnr 205-633/05)

Arbetsmiljöverket genomförde tillsammans med Försäkringskassan tillsyn vid Magdalenagårdens äldreboende i mars 2004. Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan arbetar tillsammans i ett projekt om rehabilitering och arbetsanpassningar.

Vid den uppföljande inspektionen i oktober 2004 vid Magdalenagården bestämdes att Arbetsmiljöverket skulle göra en uppföljande inspektion efter ett år. Vid denna inspektion konstaterade verket att arbetssituationen blivit betydligt bättre men att det fortfarande är ett ansträngt arbetsklimat och att sjukfrånvaron är hög.

Nämnden ombads att senast den 30 januari 2006 redovisa hur resterande krav ska uppfyllas resp. har uppfyllts.
Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

§17 Kvalitetsgarantier 2006 (Dnr 000-613/05)

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig.
Sammanlagt 56 enheter har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt i respektive enhets åtaganden i verksamhetsplanen för 2006.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Ansökan om ekonomiskt stöd för värdskap (Dnr 009-648/05)

En medborgare i Haparanda har via e-post tillskrivit samtliga kommuner i Sverige om bidrag till världsmästerskap i Country Dance 2005-12-28- -2006-01-06.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-12-14.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår ansökan om ekonomiskt stöd till värdskap för världsmästerskap i Country Dance 2005-12-28- -2006-01-06, då verksamheten dels ligger utanför nämndens mål och inriktning, dels saknar lokal anknytning.

§19 Inrättande av ett biblioteksråd, val av ledamöter samt fastställande av instruktion (Dnr 009-5709/05)

Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2005 att ansvaret för stadsbiblioteken tills vidare ska åvila kulturnämnden och att biblioteken ska ingå i arbetet att utveckla det lokala kulturlivet i stadsdelarna.

Varje stadsdel ska därför ha ett biblioteksråd, där stadsdelsnämndens förtroendevalda och berörda chefer från stadsdelsförvaltning och stadsbibliotek ingår.

Kulturnämnden gavs i uppdrag att ta fram instruktion för biblioteksråden.

Den 5 december 2005 beslutade kommunfullmäktige att inrätta biblioteksråd enligt det förslag som framtagits av kulturnämnden.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§20 Årstaskogen- Årsta holmar naturreservat. Remiss från stadsbyggnadskontoret och markkontoret. (Dnr 305-680/05)

Stadsbyggnadskontoret och markkontoret har remitterat ett förslag om att inrätta ett naturreservat i Årstaskogen och på Årsta holmar. Remisstiden utgår den 31 januari 2006.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-12-19.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade på bordläggning.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl.18.10-18.15.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Sjöfartshusets festvåning (Dnr 309-661/05)

Sjöfartshusets festvåningar AB ansöker om utökad serveringstid till kl. 03.00 för alkoholservering till slutna sällskap.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-12-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot utökad serveringstid för alkoholservering till slutna sällskap i Sjöfartshusets festvåning, Skeppsbron 10, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Café Cronan (Dnr 309-646/05)

Bia Funny Friends Café AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 09.00- 22.00 i restaurang och uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-12-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Café Cronan, Stora Nygatan 37, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Bistro Gustav (Dnr 309-705/05)

Gustavia Office AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Bistro Gustav.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-12-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till slutna sällskap i Bistro Gustav, Funckens gränd 4, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Restaurang Skeppsbar (Dnr 309-711/05)

E.M.P. & co HB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Skeppsbar.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2005-12-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Skeppsbar, Skeppsbron 44, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Val av ledamöter och ersättare i nämnder. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2005-12-05

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2005 utsågs tretton ledamöter och tretton ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för år 2006.

Val av en av ersättarposterna bordlades.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§26 Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2005

Anmäldes kulturnämndens tjänsteutlåtande och protokollsutdrag i rubricerat ärende.

§27 Samordning av takskottning och snöröjning. Anmälan (Dnr 306-683/05)

I ärendet förelåg förvaltningens redovisning i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2005-12-21, 2006-01-04 och 2006-01-18, vilka samtliga justerats samma dag.

§29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-01-10, vilket justerats 2006-01-11.

§30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-01-09, vilket justerats 2006-01-11.

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Barn och Ungdom och Stadsmiljö.

§32 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2005-12-01- -2005-12-31.

§33 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att resultatet för 2005 uppgår till + 6,5 mkr. Verksamhetsberättelsen föreläggs nämnden vid februarisammanträdet.

§34 Övriga frågor

Inbjudan till temadag

Från socialtjänstnämnden har inkommit inbjudan till temadag om hemlöshet fredagen den 10 februari 2006 kl. 8.30-15.00.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande i nämnda temadag för en person från vartdera blocket.

Inbjudan till seminarier om det handikappolitiska programmet

Stockholms stad anordnar seminarier om hur det handikappolitiska programmet ska användas i staden. Under våren inbjuds till nio olika seminarier.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande i de olika seminarierna för en person från vartdera blocket.