Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2006-06-15

Sammanträde 2006-06-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, plan 6, Göta Ark 200

17.30 Sekretessärenden
Den offentliga delen börjar kl.18.00

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsärende

8 Anmälan om personskada i verksamhet enligt LSS

9 Anmälan om allvarliga missförhållande enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

10 Anmälan om allvarliga missförhållande enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

Öppen del av sammanträdet - Nya ärenden:

11 Månadsrapport per maj 2006

12 Fritidsklubbar i Maria - Gamla stan - redovisning av uppdrag i verksamhetsplan 2006

13 Överföring av särskoleverksamhet från Mariaskolan till Sjöstadsskolan

14 Uppställning av paviljonger vid Högalidsskolan samt inriktningsärende att flytta in fritidshem i Högalidsskolan

15 Rapport om stadsdelens familjevård

16 Svar till stadsarkivet efter inspektion vid Maria –Gamla stans stadsdelsförvaltning

17 Svar till stadsarkivet efter inspektion vid Högalidsskolan

18 Rapport från medicinskt ansvarig sjuksköterskas kvalitetsgranskningar under 2005 på särskilda boenden för äldre

19 Verksamhetsbidrag till pensionärsorganisationer och frivilliga organisationer år 2006

20 Ramavtal Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS - hävning av avtal

21 Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk

22 Upprustning av Högalids Parklek.

23 Samordning av takskottning och snöröjning.

24 Stöd till genomförande av odlingsfestivalen 2006.

Remisser:

25 Ung kultur - i ögonhöjd.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år.

27 Yttrande över betänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

(SOU 2006:22). Remiss från kommunstyrelsen

28 SL:s inbjudan till yttrande över trafikförändringar 2007.

Remiss från trafikkontoret
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Ändring av parkeringsreglerna för dag- och nattservice.

30 Street - yttrande över ansökan om alkoholservering

31 M/S No Fear - yttrande över ansökan om alkoholservering

32 Munken grill - yttrande över ansökan om alkoholservering

Anmälningsärenden:

33 Anmälan av Planering för äldreboende på Södermalm (Bordlagt ärende)

34 Anmälan av förvaltningens promemoria Stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk

35 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

37 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

38 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

39 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

40 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2006
Maria Palme
Pär Hommerberg

Närvarande

Ledamöter
Maria Palme (s) ordförande
Pär Hommerberg (fp) vice ordförande
Bo Holmberg (s)
Tove Frimodt (s)
Heléne Lilja (s)
Stefan Nilsson (mp)
Gunnel Laufke (m)
Sonja Gräns (m)
Maj-Britt Åkesson (fp)
Torbjörn Andring (kd)

Ersättare
Elsemarie Bjellqvist (s) tjänstgörande
Ylva Moberg (s) fr.o.m. § 11
Bengt Sjöberg (s)
Fredrik Upmark (s)
Johan Riben (s)
Pelle Börjesson (v) tjänstgörande
Caroline Bexius (mp)
Margaretha Swanström (m) tjänstgörande
RoseMarie Bladholm (m)
Mats Edenius (m)
Per Hallerby (fp) fr.o.m. § 8
Marika af Winklerfelt (fp)
Irmeli Patricius (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Åsa Hagelstedt (v) och Jonas Nilsson (m).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson, Krister Sundgren och Birgitta Wigren.

En person från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordföranden Maria Palme (s) hälsade Johan Riben (s) välkommen som ny ersättare i nämnden.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2006-05-18, vilket justerats 2006-05-24.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 39 a Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2006-03-20 Avsägelser och 2006-05-29 Fyllnadsval.

§6 Yttrande om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-05-29.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nederläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-05-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS

(Dnr 505-313/06)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-05-30.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Anmälan av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-05-10.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av inkommen anmälan av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (Dnr 504-286/06)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning i rubricerat ärende.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl. 17.48 och öppnade det åter kl.18.02.

§11 Månadsrapport per maj 2006 (Dnr 103-195/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-07.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per maj 2006.

§12 Fritidsklubbar i Maria- Gamla stan – redovisning av uppdrag i verksamhetsplan 2006 (Dnr 407-300/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag i verksamhetsplan 2006.

§13 Överföring av särskoleverksamhet från Mariaskolan till Sjöstadsskolan

(Dnr 403-301/06)

Pedagogiskt Autism Centrum Södermalm tillhör Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.

Förvaltningarna i Maria- Gamla stan och Katarina- Sofia föreslår att verksamheten omorganiseras så att elever med autistisk diagnos skrivna i Stockholms stad överförs till Sjöstadsskolan den 1 januari 2007.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att överföra särskoleverksamhet med inriktning på elever med autism från Mariaskolan till Sjöstadsskolan den 1 januari 2007.

2. Nämnden godkänner föreslagen planering i ärendet.

3. Nämnden önskar återkoppling i ärendet, när överföringen ägt rum.

§14 Uppställningar av paviljonger vid Högalidsskolan samt inriktningsärende att flytta in fritidshem i Högalidsskolan (Dnr 403-360/06)

SISAB kommer att genomföra byte av ventilation och stammar i Högalidsskolan med planerad driftstart sommaren 2007. Delar av verksamheten måste evakueras under ombyggnadstiden och det finns behov av att ställa upp paviljonger vid Högalidsskolan under ca 2,5 år.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förhyrning av paviljonger vid Högalidsskolan.

2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner förhyrning av paviljonger vid Högalidsskolan.

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda inflyttning av fritidshem i Högalidsskolan.

§15 Rapport om stadsdelens familjevård (Dnr 400-356/06)

Stadsdelens familjehemsplacerade barn har under 2005 följts upp på ett systematiskt sätt.

I rapporten redovisas uppföljningsmetoden efter den metod som antogs 2004.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§16 Yttrande med anledning av stadsarkivets inspektion (Dnr 626/05)

Stadsarkivet granskade hanteringen av allmänna handlingar vid stadsdelsförvaltningen den 27 oktober 2005.

Med anledning av inspektionen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder med anledning av stadsarkivets yrkanden och rekommendationer.

§17 Yttrande med anledning av stadsarkivets inspektion vid Högalidsskolan (Dnr 626/05)

Stadsarkivet granskade hanteringen av allmänna handlingar vid Högalidsskolan den 27 oktober 2005.

Med anledning av inspektionen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till stadsarkivet överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-23.

§18 Rapport från medicinskt ansvarig sjuksköterskas kvalitetsgranskningar 2005 vid särskilda boenden för äldre (Dnr 506-198/06)

Stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska har under 2005 utfört kvalitetsgranskningar vid stadsdelens särskilda boenden för äldre. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

2. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att till augustisammanträdet återkomma till nämnden med rapport om hur bristerna åtgärdats eller ska åtgärdas.

§19 Verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar och frivilliga organisationer åt 2006 (Dnr 008-137/06)

I verksamhetsplanen för 2006 har avsatts 1 mnkr i bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet för äldre. Bidraget ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning för uppsökande verksamhet bland äldre och som kompletterar, stödjer och ersätter stadsdelsförvaltningens insatser.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-30.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av 787,82 tkr till föreningar som ansökt om medel för att bedriva verksamhet för äldre enligt stadsdelsnämndens mål och inriktning.

§20 Ramavtal Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS -Hävning av avtal (Dnr 502-349/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-19.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att häva avtalet med Gillow Förvaltning AB/ Rasbohemmet Gillow AB, org.nr. 556150-9059.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3. Nämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till Gillow Förvaltning AB/ Rasbohemmet

Gillow AB och till socialtjänstförvaltningen.

§21 Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk (Dnr 502-362/06)

Länsstyrelsen i Stockholms län har erbjudit länets socialnämnder och stadsdelsnämnder att ansöka om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk.

Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Upprustning av Högalids parklek. Genomförandebeslut (Dnr 305-295/06)

Nämnden fattade den 15 december 2005 inriktningsbeslut om upprustning av Högalidsparkens parklek. Då projektet kommer att överstiga beslutad delegationsgräns för förvaltningschefen, krävs nämndbeslut även för genomförandet.

Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fattar genomförandebeslut och uppdrar åt förvaltningschefen att teckna erforderliga kontrakt med entreprenör inom en ekonomisk ram av högst 2 mnkr.

§23 Samordning av takskottning och snöröjning. Utvärdering (Dnr 306-683/06)

Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Stockholms fastighetsägarförening och Plåtslagarnas Riksförbund genomfört ett försök att samordna takskottning, snöröjning och parkeringsövervakning inom ett försöksområde på Södermalm.

Syftet har varit att tidsmässigt koordinera aktuella insatser under servicenatt.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§24 Redovisning av uppdrag - stöd till genomförandet av odlingsfestivalen 2006 (Dnr 302-340/06)

Vid nämnsammanträdet den 30 mars 2006 uppdrogs åt förvaltningen att stödja Odlingsfestivalen 2006 i samverkan med andra förvaltningar.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-22.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp), (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens redogörelse.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

”Vi anser att nämnden skulle beslutat enligt följande

Vi godkänner delvis förvaltningens redogörelse.

att därutöver anföra.

Vi säger nej till att förvaltningen avsätter 50 000 kronor för att väcka intresse för cityodling.

Det finns många mer prioriterade angelägna aktiviteter där dessa pengar kan komma till bättre nytta, exempelvis Aktivitetshuset.”

§25 Ung kultur -i ögonhöjd. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 9-319/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 16 juni 2006 remitterat Ung Kultur -i ögonhöjd- en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2007-2010.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-26.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-26.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 504-314/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 3 juli 2006 remitterat förslag till Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-30.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-30.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Gunnel

Laufke (m), Sonja Gräns (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§27 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22).

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 206-359/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 19 juni 2006 remitterat betänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22).

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-24.

Ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Gunnel Laufke m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-24 med ett undantag:

2. Nämnden anser inte att den speciella lagen som gäller barn och ungdomar i skolan (Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever) ska implementeras med de övriga lagstiftningarna mot diskriminering.

Motivet till detta är att samtliga de övriga lagarna har ett vuxenperspektiv. Lagen om trygghet, respekt och ansvar omfattar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasieskola och har ett barn- och ungdomsperspektiv. Detta perspektiv utgår från barnens och elevernas behov, specifika situation och beroendeställning. Vi tror att det är mycket viktigt att barnens ställning inte blir ett delkapitel i en större lag utan har en egen tydlig lagstiftning. Vi tror att det på detta sätt finns större chanser till att lagen blir känd och använd ute på förskolor och skolor.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) till förmån för förvaltningens förslag.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde att han överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§28 SL:s trafikförändringar 2007. Remiss från SL via trafikkontoret (Dnr 300-324/06)

Trafikkontoret har mottagit en inbjudan från SL att lämna synpunkter och förslag till förändringar av trafikutbudet år 2007. Inbjudan har tillställts alla stadsdelsnämnder.

Inkomna synpunkter har sammanställts av trafikkontoret.

Med anledning av inbjudan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till trafikkontoret överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-23.

§29 Ändring av parkeringsreglerna för dag- och nattservice.

Remiss från trafikkontoret (Dnr 306-290/06)

Trafikkontoret har översänt en utredning om dagstädning i innerstaden för yttrande.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-05.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till trafikkontoret överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-05.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Street (Dnr 309-316/06)

Streetfood in Stockholm AB ansöker om utökad serveringstid för servering av alkohol till allmänheten i Street. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00. Nuvarande tillstånd gäller 11.00-01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-19.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att erinra mot utökad tid för alkoholservering på Street, Hornstulls Strand 4, 117 39 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering för M/S No Fear

(Dnr 309-329/06)

Medvind Rederi AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på M/S No Fear. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-22.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering på M/S No Fear, Skeppsbron, kajplats 107, 111 30 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Munken Grill

(Dnr 309-357/06)

Grev-Storgatan AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten årligen under perioden april till september för uteserveringen på Munken Grill.

Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.35-18.39.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering på Munken Grill, Slussen Munkbron, 111 28 Stockholm.

2. Nämnden avstyrker serveringstid kl.11.00-01.00 vid uteserveringen och tillstyrker serveringstid kl.11.00-00.00 vid uteserveringen.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Anmälan av Planering för äldreboende på Södermalm - Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning och Katarina- Sofia stadsdelsförvaltning (Dnr 504-305/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-03.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 18 maj 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§34 Anmälan av förvaltningens promemoria Stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk (Dnr 502-350/06)

Rubricerad rapport anmäldes.

§35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2006-05-24, 2006-05-31 och 2006-06-07, vilka alla justerats samma dag.

§36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-06-07, vilket justerats 2006-06-08.

§37 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-06-07, vilket justerats 2006-06-08.

§38 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom och Stadsmiljöavdelningen.

§39 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2006-05-01- -2006-05-30.

§40 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2006-03-20 Avsägelser och 2006-05-29 Fyllnadsval

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-03-20 godkändes avsägelse från Niclas Karlsson (s) som ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-05-29 utsågs Johan Riben (s) till ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för tiden till och med år 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§41 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att hon har semester vecka 27 (Eva Hagberg-Dyberg vikarie) och vecka 28-30 (Sven Byström vikarie).

BrittMarie Kyndel rapporterade vidare att hon haft kontakt med vd:n för Stockholmshem, Pelle Björklund, om principerna för hyressättning vid inflyttning i nyproducerade lägenheter för personer som uppbär försörjningsstöd.

Ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) ställde vid föregående sammanträde fråga om tillgänglighetsprojektet.

Stadsdelsdirektören meddelade att projektledaren för tillgänglighetsprojektet heter

Pernilla Johnni och arbetar vid trafikkontoret. En plan för hur arbetet ska bedrivas är under utarbetande.

Ett medborgarförslag om krisledningsgrupp bestående av frivilliga har inkommit till förvaltningen.

Förvaltningen att besvarat skrivelsen och meddelat att förvaltningen ingår i en grupp Psykiskt och socialt omhändertagande (POSAM) med företrädare för bl.a. kyrkan, polisen, brandkåren, civilförsvaret och att civilförsvaret har som uppdrag att organisera frivilligorganisationerna.

Vidare informerades om att marknämnden sammanträder den 15 juni och behandlar då bl.a. ett ärende om överdäckning av järnvägen vid Södra station. I ärendet föreslås att bostäder byggs i Romans park.

Länsstyrelsen kommer att granska den sociala barn- och ungdomsvården under 2006 och

2007. Maria- Gamla stan får besök den 31 augusti 2006. Vid besöket deltar bland andra sociala delegationen med en företrädare för varje parti.

Även Skolverket kommer i höst att besöka stadsdelen.

§42 Övriga frågor

Ordföranden Maria Palme (s) meddelade att Skolriksdagen 2007 äger rum den 27 och 28 mars.

Arbetet – platsen för utveckling

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum Stockholms stad inbjuder till konferens

Arbetet – platsen för utveckling onsdagen den 13 september kl. 09.00-15.30 på Gästgifvaren/Swedish Match Konferens, Rosenlundsgatan 36.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för en person från vartdera blocket.

Ordföranden Maria Palme tackade nämnden och förvaltningen för det arbete som nedlagts under våren och önskade en skön sommar.

Vice ordföranden Pär Hommerberg tackade för gott samarbete och önskade en trevlig sommar.