Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2006-08-24

Sammanträde 2006-08-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Nya sammanträdesrummet, plan 7, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsärende

9 Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

11 Anmälan enligt hälso- och sjukvårdslagen § 24

12 Nämndens risk- och sårbarhetsanalys samt ledningsanalys av förmågan att hantera en extraordinär händelse

Öppen del av sammanträdet, Nya sammanträdesrummet, 7 tr kl. 18.00

Nya ärenden:

13 Månadsrapport per juli 2006

14 Reviderad internkontrollplan 2006

15 Nedskrivning av restfordran på Mondo

16 Gemensam upphandling gällande städning av lokaler

17 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid förskolan Sachsgatan 2

18 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Reimers specialförskola

19 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid förskolan Kastanjen

20 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Bamse språkförskola

21 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

22 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag avseende förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående inom Katarina- Sofia och Maria Gamla stans stadsdelar

23 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

24 Förslag till rutin för avvikelsehantering mellan kommun och landsting

25 Angående rapport från medicinskt ansvarig sjuksköterskas kvalitetsgranskningar 2005 vid särskilda boenden. Svar på uppdrag från nämnden

26 Överklagande av länsstyrelsens beslut om beviljat bygglov för förskola

27 Fyllnadsnominering till Maria- Gamla stans handikappråd

Remisser:

28 Yttrande över ansökan om etablering av fristående skolor inför läsåret 2007/2008

29 Barns rätt till information, bevarande av dokumentation vid vissa placeringar samt skrivelse från Statens institutionsstyrelse om vissa frågor rörande ungdomsvården. Remiss av departementspromemoria

30 Revidering av stadens riktlinjer Insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder och Riktlinjer för riksfärdtjänst. Remiss från stadsledningskontoret

31 Översyn av stadens administration. Remiss från stadsledningskontoret

32 Yttrande angående byte av huvudman för verksamheten Vianova

33 Minnesplats för våldets offer. Yttrande över motion

34 Mondo- yttrande över ansökan om alkoholservering

35 Restaurang Movitz - yttrande över ansökan om alkoholservering

36 Gamla Bysis - yttrande över ansökan om alkoholservering

37 Snookerhallen - yttrande över ansökan om alkoholservering

38 Ansökan om automatspel

Anmälningsärenden:

39 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

40 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

41 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

42 Anmälan av länsstyrelsens beslut om tillsyn av Bergsunds äldreboende

43 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

44 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

45 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2006
Maria Palme
Pär Hommerberg

Närvarande

Ledamöter
Maria Palme (s) ordförande
Pär Hommerberg (fp) vice ordförande
Tove Frimodt (s)
Heléne Lilja (s)
Eva-Britt Henmark (s)
Åsa Hagelstedt (v)
Stefan Nilsson (mp)
Jonas Nilsson (m)
Gunnel Laufke (m)
Sonja Gräns (m)
Maj-Britt Åkesson (fp)

Ersättare
Elsemarie Bjellqvist (s) tjänstgörande
Bengt Sjöberg (s)
Fredrik Upmark (s)
Johan Riben (s)
Pelle Börjesson (v)
Caroline Bexius (mp)
Margaretha Swanström (m)
Mats Edenius (m)
Marika af Winklerfelt (fp)
Irmeli Patricius (kd) tjänstgörande

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Bo Holmberg (s) och Torbjörn Andring (kd)
samt ersättarna Ylva Moberg (s), RoseMarie Bladholm (m) och Per Hallerby (fp).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Lars Naesström, Lärarförbundet.

Tre personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2006-06-15, vilket justerats 2006-06-20.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-06-22.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nederläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-06-16.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Anmälan av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

(Dnr 504-246/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Anmälan enligt hälso- och sjukvårdslagen § 24

(Dnr 504-386/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-07-24.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Nämndens risk- och sårbarhetsanalys av förmågan att hantera en extraordinär händelse

(Dnr 000-338/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-27.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl. 17.36 och öppnade det åter kl.18.00.

§13 Månadsrapport per maj 2006

(Dnr 103-195/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-16.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per juli 2006.

§14 Reviderad internkontrollplan 2006

(Dnr 102-415/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad internkontrollplan 2006.

§15 Nedskrivning av restfordran på Mondo

(Dnr 103-446/06)

AB Kulturbolaget i Medborgarhuset Stockholm (Mondo) försattes i konkurs den 1 februari 2006. Nämndens fordran på Mondo var då 1 358 220 kr. Spendrups lämnade garanti för Mondos hyresbetalningar, varefter skulden uppgick till 266 481 kr.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-07-14.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att nedskriva restfordran på Mondo uppgående till 266 481 kr enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-07-14.

§16 Gemensam upphandling gällande städning av lokaler

(Dnr 105-464/06)

Nämnden har behov av att upphandla städning av lokaler, när nuvarande avtal upphör den 31 juli 2007. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-07.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade på återremiss.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet för att arbeta in kriterier i enlighet med kommunstyrelsens beslut om Anställningsvillkor och arbetsmiljö vid stadens upphandlingar.

§17 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid förskolan Sachsgatan 2

(Dnr 402-310/06)

Vid inspektion den 26 april 2006 vid förskolan Sachsgatan 2 har Arbetsmiljöverket påpekat brister i förskolans arbetsmiljöarbete. Verket har ställt ett antal krav bl.a. avseende riskbedömning inför renovering av lokaler. Arbetsgivaren åläggs vidta de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-28.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-28.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid förskolan Reimers specialförskola

(Dnr 402-311/06)

Vid inspektion den 24 april 2006 vid Reimers specialförskola har Arbetsmiljöverket funnit att olika moment i arbetet vid förskolan, dels med barnen, dels i köket innebär risk för belastningsskador. Arbetsgivaren åläggs vidta de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-16.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-16.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid förskolan Kastanjen

(Dnr 402-312/06)

Vid inspektion den 24 april 2006 vid förskolan Kastanjen har Arbetsmiljöverket funnit att arbetet, dels i förskolans uteförråd, dels i köket medför risk för belastningsskador.

Arbetsgivaren åläggs vidta de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-23.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-23.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Bamse språkförskola

(Dnr 402-309/06)

Vid inspektion den 25 april 2006 vid Bamse språkförskola har Arbetsmiljöverket påpekat brister i förskolans arbetsmiljöarbete och ställt ett antal krav. Arbetsgivaren åläggs vidta de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön och att ta fram en handlingsplan för de åtgärder som inte kan vidtas omedelbart.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-20.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-20.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

(Dnr 504-473/06)

Socialstyrelsen inbjuder Sveriges kommuner att ansöka om medel för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Ansökan skall vara socialstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2006.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-07.

Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden önskar förstärka insatserna för de äldre som vid utskrivning från akutsjukhuset har behov av en kortare tids återhämtning/rehabilitering innan återkomsten till hemmet.

Det finns behov av någon form av mellanvård där den äldre kan vara några veckor.

Ansökan bör ske tillsammans med landstinget. Om landstinget mot förmodan inte vill vara medsökande, så anser vi att stadsdelsnämnden skickar en ansökan på egen hand.

1. Nämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med landstinget eller på egen hand ansöka om stimulansbidrag för en verksamhet enligt ovan.

2. Nämnden godkänner i övrigt ansökan enligt förvaltningens förslag.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag avseende förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående i inom Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelar

(Dnr 504-465/06)

Länsstyrelsen inbjuder kommunerna i Stockholms län att ansöka om medel för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-01.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag avseende förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående i inom Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelar.

§23 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § lag med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

(Dnr 505-435/06)

Länsstyrelsen har begärt nämndens yttrande senast den 31 augusti 2006 över en ansökan från Frösunda Slussen om ändring av tillstånd med anledning av byte av lokaler.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-02.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-02.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Förslag på rutin och avvikelseblankett gällande samverkan mellan landsting och kommun

(Dnr 506-467/06)

Stockholms läns landsting och Stockholms stad har överenskommit om ett system för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter rörande brister i samverkan, resurser och arbetssätt vad gäller hälso- och sjukvård. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-02.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förslaget till rutin och avvikelseblankett.

§25 Avseende rapport från medicinskt ansvarig sjuksköterskas kvalitetsgranskningar 2005 vid särskilda boenden för äldre. Svar på uppdrag från nämnden

(Dnr 506-198/06)

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 juni 2006 uppdrogs åt förvaltningen vid behandlingen av ärendet Rapport från medicinskt ansvarig sjuksköterskas kvalitetsgranskningar

2005 vid särskilda boenden för äldre att till nämnden vid augustisammanträdet återkomma till nämnden med rapport om hur påvisade brister åtgärdats eller ska åtgärdas.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-07.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner vidtagna och föreslagna åtgärder.

§26 Överklagande av länsstyrelsens beslut om beviljat bygglov för förskola

(Dnr 303-472/06)

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beviljat nämnden tillfälligt byggnadslov för uppförande av förskolepaviljonger på Långholmen. Härefter har länsstyrelsen bifallit ett överklagande av byggnadslovet från Peter Jansson. Länsstyrelsens ställningstagande grundas på synpunkten att det finns brister i den formella hanteringen av byggnadslovet. Förvaltningen och stadsbyggnadskontoret bestrider detta och överklagar beslutet till länsrätten.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-07.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att till länsrätten överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-07.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Fyllnadsnominering till lokala handikapprådet

(Dnr 4-468/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-01.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden utser Lennart Nolte, SRF Stockholms stad som ledamot i lokala handikapprådet.

§28 Yttrande över ansökan om etablering av fristående skolor inför läsåret 2007/2008

(Dnr 403-352/06)

PPS AB och Fria Maria Barnskola har ansökt hos Skolverket om godkännande av och bidrag till fristående grundskola på Södermalm från och med läsåret 2007/2008. Stockholms kommun genom utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om etableringen medför påtagliga negativa konsekvenser för kommunens skolväsende. Utbildningsnämnden har överlämnat ärendet till stadsdelsnämnden för yttrande senast den 1 september 2006.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-06-27.

Sammanträdet ajournerades kl.18.10-18.17.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag och anmälde ett särskilt uttalande från (v) och (s).

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och anmälde ett särskilt uttalande från (mp).

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) anmälde ett särskilt uttalande från (m), till vilket (fp) och (kd) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-27 till utbildningsnämnden som sitt yttrande över ansökan om etablering av fristående skolor.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och tjänstgörande ersättaren Irmeli Patricius (kd)

anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Åsa Hagelstedt (v), ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Tove Frimodt (s), Heléne Lilja (s), Eva-Britt Henmark (s) och tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist (s) enligt följande.

Av förvaltningens svar går att utläsa att vår stadsdel idag inte har behov av några fler skolor. Nyetablering skulle således med största sannolikhet innebära nedläggning eller nedskärningar av de befintliga skolorna. Vi tycker att det vore mycket olyckligt med tanke på de problem som det innebär för verksamheterna och deras brukare och personal.

För att utveckla skolorna i Maria - Gamla stan vill vi istället arbeta vidare på den satsning av profileringar av våra skolor och klasser som vi beslutat om. Vi ser inte att detta företags skolor skulle innebära en sådan breddning.”

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Stefan Nilsson (mp) enligt följande.

”Vi vill erbjuda stockholmarna möjlighet att välja skola. I takt med att valfriheten för den enskilde ökar krävs en ökad flexibilitet hos de kommunala skolorna.

När Skolverket gör bedömningen om en etablering av en fristående skola påverkar skolsituationen påtagligt negativt ser man till staden som helhet. Bedömningen görs inte begränsat till den enskilda stadsdelsnämnden. Av tjänsteutlåtandet framgår att i de sju fristående skolor som nu finns i stadsdelen är 46 % av eleverna, d v s mindre än hälften, boende i stadsdelen. Övriga kommer från andra stadsdelar, eller t o m andra kommuner.

Alla skolor måste kunna anpassas efter växlande elevantal, eftersom barnkullarna naturligt varierar.

Förekomsten av friskolor är ytterligare en faktor som gör att flexibiliteten måste förbättras. Skolorna, och förvaltningen, bör arbeta med att hitta bättre former för att anpassa skolorna till växlande elevantal. En skola måste kunna ha en ekonomiskt hållbar budget även om elevantalet varierar över tid. ”

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) med instämmande av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) och tjänstgörande ersättaren Irmeli Patricius (kd) enligt följande.

”Fler fristående skolor i Maria- Gamla stans stadsdel förefaller vara bra och positivt för invånarna i stadsdelen men även för Stockholm som helhet.

Fler fristående skolor förefaller höja kunskapskvaliteten över lag.

Att därutöver anföra

Det finns tyvärr anledning att ifrågasätta förvaltningen när den skriver att det ”i stadsdelen finns ett stort utbud av fristående grundskolor, vilket innebär att elevernas valmöjligheter är stor i närområdet.”

Vid en enkel rundringning till ett urval av stadens fristående skolor visar det sig att antalet elever i kö är mer än tio gånger större än vad respektive skola kan erbjuda i platser. Exempelvis är kön vid Maria Elementar tidvis ännu större även om den över åren varierar.

Förvaltningens slutsats blir därmed flagrant missvisande. Skrivningen ”elevernas valmöjligheter är stor i närområdet” har tyvärr inget med verkligheten att göra. Den är missvisande för läsaren, i bästa fall, den lurar och narrar läsaren, i ett sämre.”

§29 Barns rätt till information, bevarande av dokumentation vid vissa placeringar samt skrivelse från Statens institutionsstyrelse om vissa frågor rörande ungdomsvården. Remiss av departementspromemoria

(Dnr 400-378/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2006 remitterat två departementspromemorior samt en skrivelse från Statens institutionsstyrelse (SiS) om vissa frågor om ungdomsvård.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-15.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-15.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§30 Revidering av stadens riktlinjer Insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder och Riktlinjer för riksfärdtjänst

(Dnr 355/06)

Stadsledningskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2006 remitterat socialtjänstförvaltningens rapport Revidering av stadens riktlinjer Insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder och Riktlinjer för riksfärdtjänst.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-01.

Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-01 som svar på remissen till stadsledningskontoret.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Nämnden delar i huvudsak förvaltningens svar på remissen. Nämnden har en avvikande uppfattning vad gäller ”Resor till och från daglig verksamhet, fråga om egenavgift. Den nuvarande tillämpningen i fråga om egenavgifter/SL-kort för resande till daglig verksamhet där ingen egenavgift tas ut skall även i fortsättningen tillämpas. Den möjliga besparingen för staden står inte i proportion till ökad administration och oro som en egenavgift skulle skapa.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och tjänstgörande ersättaren Irmeli Patricius (kd)

anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§31 Översyn av stadens administration. Svar på remiss

(Dnr 012-420/06)

Stadsledningskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2006 remitterat

Översyn av stadens administration.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-01.

Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till stadsledningskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-01.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och tjänstgörande ersättaren Irmeli Patricius (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§32 Yttrande angående byte av huvudman för verksamheten Vianova. Remiss från länsstyrelsen

(Dnr 502-340/06)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2006 remitterat

Ansökan om övertagande av verksamhet från annan huvudman.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-07.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-07.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Minnesplats för våldets offer. Remiss från stadsledningskontoret

(Dnr 304-363/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 20 oktober 2006 remitterat motion av Ewa Samuelsson (kd) om Minnesplats för våldets offer.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-06-27.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på motionen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-27.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§34 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Mondo

(Dnr 309-387/06)

Debaser Restaurang AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Mondo. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurangen. För uteserveringen har inte någon tid angetts på ansökan.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-07-03.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Mondo, Medborgarplatsen 8, 116 20 Stockholm.

2. Nämnden föreslår serveringstiden 11.00-03.00 i restaurangen och 11.00-00.00 vid eventuell uteservering.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§35 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Movitz

(Dnr 309-431/06)

Jungfrustenen 70 HB unä ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Movitz.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-01.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Restaurang Movitz, Tyska Brinken 34, 111 27 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Gamla Bysis

(Dnr 309-470/06)

T & S Trading Aktiebolag ansöker om utökad serveringstid för servering av alkohol till allmänheten i Gamla Bysis. Ansökan om utökad serveringstid gäller i restaurangen för tiden 11.00-03.00 onsdag, fredag samt lördag. Nuvarande tillstånd gäller för serveringstiden 11.00-01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-07.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid kl. 11.00-03.00 onsdag, fredag samt lördag i Gamla Bysis, Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§37 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Snookerhallen

(Dnr 309-391/06)

Snookerhallen i Stockholm AB ansöker om nytt serveringstillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Snookerhallen. Serveringstid är enligt ansökan 10.00-01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-07-03.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till slutna sällskap i Snookerhallen, Krukmakargatan 34, 118 51 Stockholm.

2. Nämnden avstyrker ansökan om serveringstid 10.00-01.00 i uteservering och tillstyrker serveringstiden 11.00-01.00.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§38 Ansökan om automatspel

(Dnr 309-385/2006)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-07-06.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inga invändningar mot att tillstånd lämnas till automatspel på Half Way in/ Sidetrack (Bulars AB), Swedenborgsgatan 6, Stockholm.

2. Nämnden föreslår 18 år som lägsta ålder för automatspel.

3. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-07-06 översänds till Lotteriinspektionen.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2006-06-21, 2006-07-05, 2006-07-19, 2006-08-02 och 2006-08-16, vilka samtliga justerats samma dag.

§40 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-08-15, som justerats 2006-08-16.

§41 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-08-11, vilket justerats 2006-08-11.

§42 Anmälan av länsstyrelsens beslut 2006-05-29 angående tillsyn av Bergsunds äldreboende (504-374/06)

Länsstyrelsens beslut i rubricerat ärende anmäldes.

§43 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom, Personal & Kansli, Bidrag och Vuxenstöd samt Stadsmiljöavdelningen.

§44 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2006-06-01- -2006-07-31.

§45 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att marknämnden vid sitt sammanträde den 15 juni 2006 beslutat om markanvisning för bostäder i Johan Helmich Romans Park och Södra Latin.

§46 Övriga frågor

Ordföranden Maria Palme (s) meddelade att nästa medborgarmöte den 14 september 2006 äger rum i Drakenbergsparken.

Ordföranden Maria Palme överlämnade en blomma till Gunnel Laufke, som fyllt 70 år och önskade henne lycka till i fortsättningen.

Vidare påmindes om den valdebatt med nämndens gruppledare som äger rum den 29 augusti kl. 18 i Punkt Medis, Medborgarplatsen.