Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2008-01-29

Sammanträde 2008-01-29

Datum
Klockan
14.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet

Vänligen anmäl förhinder, till Annette Johansson,
tfn 08-508 360 11, annette.johansson@m Läs mer...icasa.se

Välkomna!

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Ewa Samuelsson e.u Anders Nordstrand
Ordförande

1 Anmälan av föregående protokoll 6/07

3 Anmälan av genomförda upphandlingar, utsänds

4 Anmälan av reviderat ramprogram för seniorboendet, utsänds

5 Preliminärt bokslut 2007, utdelas

6 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, utsänds

7 Förslag till delegations- och attestinstruktion, utsänds

8 Granskning internkontroll 2007, utsänds

9 Förslag till internkontrollplan 2008, utsänds

10 Genomförandebeslut Ombyggnad kök Stureby sjukhem, utsänds senare

11 Förslag till inriktningsbeslut Ombyggnad av fastigheten Svalrocken 17, Hus A, Långbrobergs servicehus, utsänds

12 Slutredovisning Ombyggnad till förskola Kv Skogsmarken 23, utsänds

13 Förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm om hyrorna 2008, utsänds

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 1/08 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av störningsjourens verksamhet 2007 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan om Störningsjourens verksamhet 2007.

§4 Anmälan av lokaluthyrningen januari 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av Rapport om seniorboendet inom Micasa Fastigheter (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av Rapport om seniorboendet inom Micasa Fastigheter.

§6 Anmälan av Rese- och transportpolicy för Micasa Fastigheter (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av Rese- och transportpolicy för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§7 Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till jämställdhets- och mångfaldsplan för 2008.

§8 Bokslut 2007 (utdelat)

Styrelsen beslutade

att godkänna bokslut 2007, samt

att föreslå stämman att disponera vinstmedlen enligt lämnat förslag till vinstdisposition.

§9 Förslag till budget 2009 och inriktning 2010 och 2011 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till budget 2009 och inriktning 2010 och 2011

§10 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av lokal i kv Fabriken 37, Bergsunds äldreboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenader för ombyggnad av lokaler i kv. Fabriken inom redovisad ekonomisk ram, för senare redovisning till styrelsen.

§11 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av del av bottenvåningen i Byholmen 2 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att i samråd med Skärholmens stadsdelsförvaltning genomföra programarbete för ombyggnad av del av bottenvåningen i Kv. Byholmen 2 till stödboende samt upprustning av intilliggande lokaler.

§12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Riddarsporren 21 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad till gruppboende i Kv. Riddarsporren 21.

§13 Slutredovisning avseende ombyggnad till stödboende inom Blackebergs Gård 2, Bromma (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad i fastigheten Blackebergs Gård 2.

§14 Slutredovisning avseende ombyggnad i del av kv. Väderkvarnen 20 från servicehus till gruppboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad i fastigheten Väderkvarnen 20.

§15 Förslag till införande av intern bostadskö för seniorbostäder i Micasa Fastigheter (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna detta förslag om inrättande av internkö för bostadsbyte i enlighet med vad som anges i denna skrivelse.

§16 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Försäljningen av Skogsmarken 23

· Årskrönikan

· Kunskapsdag om omsorgsboende den 3 april

· Reserapport från studieresan

· Bilagan i Svenska Dagbladet i maj,

samt tackade styrelsen för uppvaktningen i samband med födelsedagen.

§17 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Tilläggslista 1

1

Anmälan av antagen entreprenör för Kv. Vallörten, gruppbostad för dementa (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

2

Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppbostad i del av Kv. Vallörten (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Vd att teckna hyresavtal med Vingslaget Omsorg för del av kv Vallörten inom redovisad ekonomisk ram och redovisade förutsättningar.

Tilläggslista 2

1

Förslag till extra styrelsesammanträde den 22 april, kl. 13.00

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till extra styrelsesammanträde den 22 april kl. 13.00.

§18 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 14.55.