Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2008-04-22

Sammanträde 2008-04-22

Datum
Klockan
13.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet

Vänligen anmäl förhinder, till Annette Johansson,
tfn 08-508 360 11, annette.johansson@m Läs mer...icasa.se

Välkomna!

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Ewa Samuelsson e.u Anders Nordstrand
Ordförande

1 Anmälan av föregående protokoll 2/08

3 Anmälan av genomförda upphandlingar

4 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

5 Försäljning av tomträtten till fastigheten Skogsmarken 23 på Stora Essingen, utsänds senare

6 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad och utökning av förskola i kv Jungfru Lona (Axelsbergs servicehus) i Hägersten

7 Förslag till genomförandebeslut rörande Frösätra hus C1 ombyggnad till heldygnsomsorg för Kavat vård AB

8 Förvärv av del av fastigheten kv. Beckomberga 1:6

9 Information om äldreboendedelegationens arbete, muntligt

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (91 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 2/08 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisningen samt att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägardirektiv tillämpas i enlighet med kommunfullmäktiges och koncernstyrelsens beslut.

§5 Försäljning av tomträtten till fastigheten Skogsmarken 23 på Stora Essingen

§6 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad och utökning av förskola i kv. Jungfru Lona (Axelsbergs servicehus) i Hägersten (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig entreprenad för ombyggnad och utökning av förskola i Axelsbergs Seniorboende inom redovisad ekonomisk ram, för senare redovisning till styrelsen i enlighet med vad som anges i tjänsteskrivelse.

Särskilt yttrande av Lilian Falkbäck m. fl. (s), Fredrik Angetun (mp) och Britta Ring (v):

Micasa Fastigheter i Stockholm AB har av stadsdelsnämnden i Hägersten- Liljeholmen fått i uppdrag att bygga ut förskolan i bottenvåningen på Axelsbergs serviceboende från 6 till 8 avdelningar. Det är naturligtvis angeläget att utöka antalet förskoleplatser mot bakgrund av den brist som för närvarande råder. Vi anser också att det är positivt att olika generationer kan mötas naturligt genom en kombination av äldreboende och förskola i samma fastighet.

Vi är dock oroliga för att det i detta fall riskerar att bli alltför många barn och gamla på en alltför liten yta. I förslaget till beslut står det bl a: ” Förskolans befintliga gård rustas upp och ytterligare mark utanför byggnaden tillförs gården, för att kunna tillgodose barnens behov i största möjliga utsträckning. Resterande del av gården anpassas till övriga boende i fastigheten. ” Förskolan är stor redan nu: 6 avdelningar. Med tillskottet av två nya avdelningar blir det 144 barn som ska dela utemiljön med de äldre. Mötet mellan olika generationer blir inte positivt om omständigheterna är sådana att de nöter på varandra.

Förhoppningsvis blir det möjligt för Micasa Fastigheter att under de givna förutsättningarna ändå åstadkomma en god miljö både för de äldre i servicehuset och seniorboendet och för barnen i förskolan.

§7 Förslag till genomförandebeslut rörande Frösätra hus C1 ombyggnad till heldygnsomsorg för Kavat vård AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenader för ombyggnad av Frösätra hus C1 inom redovisad ekonomisk ram, för senare redovisning till styrelsen, samt

att uppdra åt VD att teckna hyreskontrakt med Kavat Vård enligt ovanstående förutsättningar.

§8 Förvärv av del av fastigheten kv. Beckomberga 1:6 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att i enlighet med vad som angivits ovan, godkänna förvärv av fastigheten Beckomberga 1:2 från Stockholms Stad genom dess exploateringskontor, förutsatt att Bromma stadsdelsförvaltning godkänner bolagets hyresoffert.

§9 Information om äldreboendedelegationens arbete (muntligt)

Ordförande Ewa Samuelsson informerade om äldreboendedelegationens arbete.

§10 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Löneförhandlingarna för tjänstemännen är klara – resultatet blev ca 3,2 %

· Underhållsinventeringen kommer att vara klar 28/4

· Positiva omdömen om Kunskapsdagen om omsorgsboende

· Upphandlingar - nio företag av 172 har överklagat

· Strategiutredningen:

o SLK , Stadshus AB, Äldreförvaltningen och Micasa Fastigheter ingår

o finansiering av underhåll

o prioritering av fastigheter

o Nytt eller ombyggnad

o Hyressättning

· Personalkonferens 29-30 maj

· Inbjudan till styrelsen att spela boule efter nästa styrelsemöte

· Aktuella läget avseende försäljningen av fastigheten Skogsmarken

§11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§12 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 13.55.