Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2008-06-03

Sammanträde 2008-06-03

Datum
Klockan
14.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet

I anslutning till sammanträdet blir det kakbuffé samt boulespel.

Vänligen anmäl förhind Läs mer...er, till Annette Johansson,
tfn 08-508 360 11, annette.johansson@micasa.se

Välkomna!

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Ewa Samuelsson e.u Anders Nordstrand
Ordförande

1 Anmälan av föregående protokoll 3/08

3 Anmälan av genomförda upphandlingar

4 Anmälan av antagen entreprenör för Kv Prästgårdshagen, gruppbostäder

5 Anmälan av antagen entreprenör för Kv Vallörten, gruppbostad för dementa

6 Anmälan av lokaluthyrningen april 2008

7 Anmälan av svar på skrivelse från borådet vid Reimersudde seniorboende

8 Anmälan av årsstämmoprotokoll

9 Anmälan av svar på remiss angående motion (2008:2) av Eivor Karlsson (mp) om stadens korttidsboenden

10 Utseende av sekreterare

11 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

12 Förslag till riktlinjer vid förmedling av Micasa Fastigheters seniorlägenheter

13 Tertialbokslut 1, 2008

14 Förslag till genomförandebeslut avseende nybyggnad av gruppbostad inom kv. Sjuksköterskan 3, Bromma

15 Försäljning av tomträtten till fastigheten Skogsmarken 23 på Stora Essingen (utsänds senare)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 3/08 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av antagen entreprenör för kv. Prästgårdshagen, gruppbostäder (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av antagen entreprenör för kv. Vallörten, gruppbostad för dementa

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av lokaluthyrningen april 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av svar på skrivelse från borådet vid Reimersudde seniorboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av svar på skrivelse från borådet vid Reimersudde seniorboende.

§8 Anmälan av Årsstämmoprotokoll (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§9 Anmälan av svar på remiss angående motion (2008:2) av Eivor Karlsson (mp) om stadens korttidsboenden. (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna denna anmälan samt,

att beslutet förklarades omedelbart justerat.

§10 Utseende av sekreterare (utsänt)

Styrelsen beslutade

att till sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB utse administrativa chefen Annika Rapp.

§11 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§12 Förslag till riktlinjer vid förmedling av Micasa Fastigheters seniorlägenheter (utsänt)

Styrelsen beslutade

att anta ovanstående riktlinjer vid förmedling av seniorlägenheter efter

ändring av punkt 5: Skuld till annan hyresvärd skall vara reglerad.

Reservation lämnades av Lilian Falkbäck m fl (s), Fredrik Angetun (mp) och

Britta Ring (v) till förmån för följande lydelse av punkterna 6 och 7 i Förslag till riktlinjer för bostadssökande till seniorlägenhet skall bli godkänd som hyresgäst:

6. Sena hyresbetalningar till tidigare hyresvärd kan påverka bedömningen negativt, beroende på orsaken.

7. Bostadssökande med betalningsanmärkningar och oreglerad skuld av betydelse under de senaste två åren prövas särskilt. Oreglerad skuld av betydelse får inte förekomma.

§13 Tertialbokslut 1, 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna Tertialbokslut 1, 2008.

§14 Förslag till genomförandebeslut avseende nybyggnad av gruppbostad inom kv. Sjuksköterskan 3, Bromma (utsänt)

Styrelsen beslutade

att efter att detaljplanen vunnit laga kraft, uppdra åt VD att genomföra erforderlig entreprenad för nybyggnad av gruppbostad inom kv. Sjuksköterskan 3 inom redovisad ekonomisk ram.

§15 Försäljning av tomträtten till fastigheten Skogsmarken 23 på Stora Essingen

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat köpeavtal avseende försäljning av tomträtten till fastigheten Skogsmarken 23,

att uppdra åt verkställande direktören att slutföra fastighetsförvärvet i enlighet med de riktlinjer som angivits ovan, samt

att detta beslut skall anses vara omedelbart justerat.

§16 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Väduren, förslag till ombyggnad

· Farsta sjukhem, förslag till ombyggnad

· Ceremonien, uppsagd av sdf, ev. gemensamt projekt med JM/Seniorgården,

ev. uthyrning till Hotellhem under 1-2 år

· Rinkeby, ev. byte med fastigheten intill

som inrymmer stadsdelsförvaltningens lokaler

· Reserapport från studieresan i mars klar, kostnaden för resan blev lägre än budget

· Långbroberg, projektering pågår

· Frösätra, anbudsöppning i juni

· EPC – fastigheten Filen 4 blir referensanläggning

· USK-undersökning visar att intresset för seniorboende är stort

· Interna kön till seniorboende har redan 54 anmälda

Administrativa chefen redovisade resultatet av årets medarbetarenkät och resultatet för Micasa Fastigheter avseende 2007 i Svenskt Fastighets Index jämförelse mellan olika fastighetsbolag.

§17 Övriga ärenden

Fråga ställdes om restauranten i Dalens Servicehus.

VD redogjorde för planerna för entrén till servicehuset i samarbete med idrottsförvaltningen och biblioteket.

§18 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 15.35 med att önska alla en trevlig sommar.