Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2008-09-09

Sammanträde 2008-09-09

Datum
Klockan
14.00
Plats
Finskt äldrecentrum, Stureby, Ramviksvägen 213, Enskede, Stora samlingssalen 1 tr ned.

Närmaste tunnelbanestation är Svedmyra. Promenera sedan längs Tussmötevägen ca 5-8 minuter Läs mer... och sväng sedan höger in på Ramviksvägen.

Vänligen anmäl förhinder, till Annette Johansson,
tfn 08-508 360 11, annette.johansson@micasa.se

1 Anmälan av föregående protokoll 4/08

4 Anmälan av antagen entreprenör för Kv Frösätra hus C1, ombyggnad gruppbostäder

5 Anmälan av avgivet remissvar ang. "Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny centralupphandling

6 Anmälan av avgivet remissvar ang "Motion om kommunala verksamheter och osund konkurrens"

7 Anmälan av avgivet remissvar ang "Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen"

8 Anmälan av svar på skrivelse från förtroenderådet i Rågsveds Äldrecentrum ang hyrorna i seniorlägenheterna

9 Anmälan av underhållsplan för Micasa Fastigheter

10 Anmälan av rapport ang resultat av genomförd undersökning bland Svenska Dagbladets läsare

11 Anmälan av halvårsuppföljning av miljöprogram för Micasa Fastigheter 2008

13 Anmälan av förmedlade seniorlägenheter för Micasa Fastigheter första halvåret 2008

18 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av två våningsplan i Kv. Stranninge 1 (Tensta servicehus) för Kavat Vård AB

21 Försäljning av tomträtten till fastigheten Skogsmarken 23 på Stora Essingen (utsänds senare)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 4/08 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av antagen entreprenör för kv. Frösätra hus C1, ombyggnad gruppbostäder (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av avgivet remissvar ang. ”Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – ny centralupphandling av vård- och omsorgsboende” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående ”Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – ny centralupphandling av vård- och omsorgsboende”.

Särskilt yttrande av Lilian Falkbäck m.fl. (s), Fredrik Angetun (mp) och Britta Ring (v):

Micasa Fastigheter har avgett yttrande beträffande förslaget om valfrihetssystem inom äldreomsorgen. Bolaget berörs indirekt av den borgerliga majoritetens pågående privatisering av äldreomsorgen och nedskärningar i stadsdelarnas budgetar, som gör att planer på upprustning och utbyggnad av äldreboenden i kommunal regi inte sällan får skrinläggas eller skäras ner.

Bolaget Micasa kan inte göra annat än anpassa sig till situationen och den borgerliga majoritetens politik. Eftersom valfrihetssystemet är dikterat av en politisk vilja att privatisera offentlig välfärd och samtidigt hårt slimma motsvarande kommunala verksamhet, anser vi förtroendevalda i oppositionen i Micasas styrelse det angeläget att markera att vi motsätter oss införandet av s k valfrihetssystem. Vi anser att det även komplicerar Micasa Fastigheters verksamhet, vilket i någon mån också framgår av de försiktiga formuleringarna i yttrandet från Micasa Fastigheter.

§6 Anmälan av avgivet remissvar ang. Motion om kommunala verksamheter och osund konkurrens (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående ” Motion (2008:48) om kommunala verksamheter och osund konkurrens”.

§7 Anmälan av avgivet remissvar ang. ”Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående ”Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen”.

§8 Anmälan av svar på skrivelse från förtroenderådet vid Rågsveds Äldrecentrum ang hyrorna i seniorlägenheterna (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av svar på skrivelse från förtroenderådet vid Rågsveds Äldrecentrum.

§9 Anmälan av underhållsplan för Micasa Fastigheter (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av underhållsplan för Micasa Fastigheter.

§10 Anmälan av rapport ang. resultat av genomförd undersökning bland Svenska Dagbladets läsare. (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av rapport ang. resultat av genomförd undersökning bland Svenska Dagbladets läsare.

§11 Anmälan av halvårsuppföljning av miljöprogrammet för Micasa Fastigheter 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§12 Anmälan av lokaluthyrningen, juli 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§13 Anmälan av förmedlade seniorlägenheter för Micasa Fastigheter första halvåret 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§14 Slutredovisning avseende Omvandling av delar av Skolörtens servicehus till seniorboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av den genomförda ombyggnaden till seniorlägenheter i fastigheten Vallörten 17.

§15 Slutredovisning De Gamlas Hem Gruppboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av den genomförda ombyggnaden till gruppboende i fastigheten De Gamlas Hem 2.

§16 Inriktningsbeslut Ombyggnad Väduren till seniorlägenheter och vård- och omsorgsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av fastigheten.

§17 Förslag till omstrukturering av äldreboendet i Rinkeby (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att i samråd med Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning genomföra programarbete för ombyggnad av kv. Kvarnberget 1 till äldreboende.

§18 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av två våningsplan i Kv. Stranninge 1 (Tensta servicehus) för Kavat Vård AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av två våningsplan i fastigheten Kv. Stranninge 1 för Kavat Vård AB.

§19 Inriktningsbeslut angående ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 – Bandhagshemmet (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att i samråd med socialtjänstförvaltningen slutföra programarbetet för ombyggnad av lokaler i Bandhagshemmet.

§20 Förslag till underhållsstrategi (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till underhållsstrategi, samt

att godkänna förslaget till organisation för genomförandet av det eftersatta underhållet.

§21 Försäljning av tomträtten till fastigheten Skogsmarken 23 på Stora Essingen (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat köpeavtal avseende försäljning av tomträtten till fastigheten Skogsmarken,

att uppdra åt verkställande direktören att slutföra fastighetsförvärvet i enlighet med de riktlinjer som angivits ovan, samt

att detta beslut skall anses vara omedelbart justerat.

§22 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· 194 studentlägenheter i Cermonien och Kastanjen

· EPC - lägesrapport

· Arkitekttävlig tillsammans med PAR arkitekter

· KTH syd - avtal om utbyte till nästa möte

· Seminarieserie – 2030 ett seniorboende i världsklass

· Aktiv Bo – presentation av årets kundundersökning

· Visningslägenheter i Svärdet

· Seniorgården

· Ersta Diakoni

· Attendo

· Frösunda

· Stora Sköndal

· Boultbee diskussion ang Skärholmen

· Pågående rekryteringar

· Deltagande på två äldremässor och ParkExpo

· Trädgårdsprojektet är klart

§23 Övriga ärenden

Fråga ställdes om restauranten i Hässelby servicehus.

VD redogjorde för att ny intressent finns efter att stadsdelsnämnden sagt upp lokalen.

Fråga ställdes om restauranten i Dalens Servicehus.

VD redogjorde för status i projektet.

Fråga ställdes om åtgärder på Riddarsporren med anledning av mejl från hyresgäst angående störande ljud.

VD redogjorde för vidtagna åtgärder. All ombyggnad är stoppad under hösten. Men ett läckande tak har krävt att en taksug har används för att ta bort singel från taket så att reparation varit möjlig. Den har orsakat störande ljud. Två representanter från borådet är

inbjudna att deltaga på byggmöten.

Vid ombyggnad av Rio finns det planer på att sätta upp paviljonger för de boende att utnyttja under dagtid. Erbjudande om ersättningsbostad går också ut till berörda.

§24 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 15.45 med att rikta ett särskilt tack till Finskt Äldrecentrum.