Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2008-10-21

Sammanträde 2008-10-21

Datum
Klockan
14.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet

1 Anmälan av föregående protokoll 5/08

6 Anmälan av genomfört projekt inom ramen för Teknik för äldre - "Trygg utevistelse vid äldreboenden"

11 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av bottenvåning i Byholmen 2, Vårberg, till stödboende samt upprustning av intilliggande lokaler

12 Slutredovisning avseende ombyggnad av del av Rio 9 (Gärdets Vård- och omsorgsboende) till vårdcentral

13 Slutredovisning avseende kv. Mälteriet, Reimersholme, ombyggnad av f d bostadskomplement och gemensamhetslokaler till 18 nya lägenheter, etapp 2, 3 och 4

16 Information om energieffektiviseringsprojektet EPC, (muntligt)

20 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad respektive upprustning av två gårdar på kv. Bygeln 5 i Rågsved

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 4/08 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs vice ordförande och Olle Andretzky att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av antagen entreprenör för kv. Fabriken, ombyggnad av lokal (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av antagen entreprenör för kv. Jungfru Lona, ombyggnad förskola (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av genomfört projekt inom ramen för Teknik för äldre – ”Trygg utevistelse vid äldreboenden” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna denna anmälan.

§8 Förslag till samarbetsavtal mellan KTH och Micasa Fastigheter (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till samarbetsavtal med Centrum för Hälsa och Byggande (CHB) vid KTH enligt ovan, samt

att godkänna förslaget om en doktorandtjänst inom bolaget i samarbete med CHB, enligt ovan.

§9 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av del av kv. Dalen 20 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet med ombyggnad av del av kv.

Dalen 20.

§10 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av kv. Ceremonien (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet tillsammans med Seniorgården AB av fastigheten Ceremonien 5 i enlighet med ovanstående.

§11 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av bottenvåningen i Byholmen 2, Vårberg, till stödboende samt upprustning av intilliggande lokaler (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenader för ombyggnad av kv. Byholmen 2 inom redovisad ekonomisk ram, för senare redovisning till styrelsen.

§12 Slutredovisning avseende ombyggnad av del av Rio 9 (Gärdets Vård – och omsorgsboende) till vårdcentral (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad i del av Gärdets vård- och omsorgsboende.

§13 Slutredovisning avseende kv. Mälteriet, Reimersholme, ombyggnad av fd. bostadskomplement och gemensamhetslokaler till 18 nya lägenheter, etapp 2, 3 och 4 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av den genomförda ombyggnaden till seniorlägenheter i fastigheten kv. Mälteriet.

§14 Slutredovisning avseende nyproduktion av gruppbostad i kv. Fjäderholmen, Vårberg (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd nyproduktion av gruppbostad i kv. Fjäderholmen, Vårberg.

§15 Tertialbokslut 2, 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna tertialbokslut 2, 2008.

§16 Information om energieffektiviseringsprojektet EPC (muntligt)

Leif Axelsson, chef fastighetsservice, redogjorde för EPC projektet.

§17 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Väduren

· Studentlägenheterna i Ceremonien och Kastanjen

· Diskussion ang Skärholmen

· Ombyggnad av seniorboende i Rio och Riddarsporren

· Revisorerna nöjda med internkontrollgranskningen

§18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§19 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 15.10.

Tilläggslista:

§20 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad respektive upprustning av två gårdar på kv. Bygeln 5 i Rågsved

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att i samråd med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning genomföra ombyggnad och upprustning av två gårdar i kv. Bygeln 5.