Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2008-12-09

Sammanträde 2008-12-09

Datum
Klockan
14.00
Plats
Kastanjens servicehus, Majstångsvägen 5, Midsommarkransen

12.00 Serveras jullunch
13.00 Besök hos våra studenter Elin Eriksson och Andrea Josephs Läs mer...on
13.30 ca Tid för förmöte

Vänligen anmäl förhinder, till Annette Johansson,
tfn 08-508 360 11, annette.johansson@micasa.se

1 Anmälan av föregående protokoll 6/08

4 Anmälan av antagen entreprenör för Kv Bygeln, Hälsoträdgårdar inkl rivning av befintliga trädgårdar

9 Deltagande vid International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) 8th International Conference 19-22 July 2009, London

11 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till dagverksamhet och tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp

12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS AB)

13 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Norrmalms stadsdelsförvaltning)

14 Förslag till genomförandebeslut rörande Ombyggnad av fastigheten Svalrocken 17, hus A, f d Långbrobergs servicehus till gruppboende

16 Förslag till hyresgästöverenskommelse 2009-2010 med Hyresgästföreningen region Stockholm, utsänds senare

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 6/08 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av antagen entreprenör för kv. Bygeln, Hälsoträdgårdar inkl rivning av bef trädgårdar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av avgivet remissvar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående ”Motion (2008:66) om bildandet av ett kommunalt energiutvecklingsbolag”.

§6 Anmälan av genomfört projekt inom ramen för Teknik för äldre – ”Trygg utevistelse vid äldreboenden” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Förslag till tider för styrelsens sammanträden 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna tider för styrelsens sammanträden 2009.

3 mars 15.00

5 maj 15.00

16 juni 15.00

8 september 15.00

20 oktober 15.00

8 december 15.00

§8 Förslag till verksamhetsplan och budget 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för 2009.

§9 Deltagande vid International Association of Homes and Services for the ageing (IAHSA) 8th International Conference 19-22 July 2009, London (utsänt)

Styrelsen beslutade

att utse två representanter ur styrelsen att delta på konferensen i London den 19-22 juli 2009.

§10 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad fastigheten Måsholmen 15 i Skärholmen till seniorboende till Stockholms Dövas Förening (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad i enlighet med vad som anges i detta ärende.

§11 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad f.d. korttidsboende till dagverksamhet och tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att i samråd med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet med ombyggnad av bottenvåning i hus A till förskola och dagverksamhet.

§12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS AB) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Frösunda LSS AB påbörja programarbetet avseende ombyggnad av del av plan 2 till gruppboende.

§13 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Norrmalms stadsdelsförvaltning) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende.

§14 Förslag till genomförandesbeslut rörande ombyggnad av fastigheten Svalrocken 17, hus A, f.d. Långbrobergs servicehus till gruppboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 inom redovisad ekonomisk ram, för senare redovisning till styrelsen, samt att uppdra åt VD att teckna hyreskontrakt med Attendo Care AB enligt ovanstående förutsättningar.

§15 Förslag till ny Finanspolicy (utsänt)

Styrelsen beslutade

att anta finanspolicyn för Stockholm Stadshus AB under förutsättning att koncernstyrelsen fastställer den.

§16 Förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm om hyrorna för 2009 (utdelat)

Styrelsen beslutade

att godkänna föreliggande förhandlingsöverenskommelse om hyror för 2009 med Hyresgästföreningen Region Stockholm.

§17 Försäljning av fastigheten Stiftelsen 1, Oscar 1 minne (utsänt)

Styrelsen beslutade

att i enlighet med vad som har angetts ovan godkänna försäljningen av fastigheten Stiftelsen 1 till Stockholms Stad, Fastighetskontoret,

att uppdra åt Vd att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som angetts ovan, samt

att detta beslut ska anses omedelbart justerat.

§18 Förvärv av fastigheten Vårdhemmet 2, i Råcksta (utsänt)

Styrelsen beslutade

att i enlighet med vad som har angetts ovan godkänna förvärv av fastigheten Vårdhemmet 2 från Stockholms Stad, Fastighetskontoret,

att uppdra åt Vd att slutföra förvärvet i huvudsak enligt de riktlinjer som angetts ovan, samt

att detta beslut ska anses omedelbart justerat.

§19 Förslag till fortsättning av energieffektiviseringsprojektet EPC (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra energieffektiviseringsåtgärder i enlighet med vad som anges ovan.

§20 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Arkitekttävling tillsammans med PAR arkitekter

· Olles villa

· Projektet seniorboende 2030 – åtta seminarier

· Skyltprogram avseende tillgänglighet

· Status studentboende

· Ny fastighetschef

· Arbetsmiljöverket – Hässelgården

· Skogsmarken

§20 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§21 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 15.00 med att önska alla en God och Fridefull Jul samt att tacka styrelsen för ett gott samarbete och bolaget för ett gott arbete.

Vice ordförande önskade ordförande en riktigt God Jul.

Tilläggslista:

§22 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamot

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut.